نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگل شناسی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )۱۴۱۱۱۴۱
۱- مقدار متوسط درجه حرارت مورد نیاز سالیانه درخت بلوط چقدر است؟
۱۶۰۱ درجه سانتی سانتی گراد ۱۴۰۲ درجه سانتی سانتی گراد
۱۷.۳ درجه سانتی سانتی گراد ۲۰۰۴ درجه سانتی سانتی گراد
۲- منظور از مول لخته ای چیست؟ ۱. ساختمان آن دانه ای و معمولاً دارای مواد آلی می باشد. ۲. ساختمان آن نرم است و بیش از ۵۰٪ مواد آلی دارد. ۳. ساختمان آن سفت است و کمتر از ۵۰٪ مواد آلی دارد.
۴. نوعی هوموس جنگلی که در آن مواد آلی با مواد معدنی مخلوط است.
۳- کدام یک از گونه های زیر به پهن برگان تعلق دارد؟
۱. کاج دریایی ۲. توسکا ۳. زردین ۴. نراد ۴- DH هوموسی لاشبرگ ناقص یا اسیدی چقدر است؟
) ... کمتر از ۵/۷ ャ。 بیشتر از ۵/۷ .Y . کمتر از ۴/۵ .Y . بیشتر از ۴/۵ ۵- دیرزیستی درخت ممرز چند سال است؟
) ... ۳۰۰ سالی ャ。 ۱۰۰۰ سالی « : ۱۵۰ سالی to ۵۰۰ سالی ۶- در صورتی که فاصله خاک تا سنگ مادری ۰/۴۰ تا ۰/۶۰ متر باشد، به آن چه می گویند؟
۱. زمین های سطحی ۲. زمین های نسبتا عمیق
۳. زمین های عمیق ۴. زمین های خیلی سطحی ۷- مقدار از تی که از طریق نزولات آسمانی در هکتار در سال به زمین جنگلی می رسد چقدر است؟
۱. ۳ تا ۴ کیلوگرم ۲. ۵ تا ۶ کیلوگرم ۷.۳ تا ۸ کیلوگرم ۸.۴ تا ۹ کیلو گرم
۸- کدام یک از جنگل های زیر بیشتر باعث حفظ خاک می گردد؟
۱. جنگل های سایه پسند ۲. جنگل های نیمه سایه پسند
۳. جنگل های نور پسند ۴. جنگل های نیمه نور پسند
い・い・ハ・Y・%Y
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )۱۴۱۱۱۴۱ ۹- دار گروه به چه درختانی گفته می شود؟ ) ... به درختانی که سن آنها بین ۶۰ تا ۸۰ سالی باشد. Y به درختانی که سن آنها بین ۴۰ تا ۶۰ سال باشد. ۰۳ به درختانی که سن آنها بین ۲۰ تا ۴۰ سال باشد. ۰۴ به درختانی که سن آنها بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد. ۱۰- شکل ظاهری کدام یک از گونه های زیر هرمی می باشد؟ ١. سرو ۲. بلند مازو ۳. تبریزی ۴. داغداغان ۱۱- کدام یک از برش ها در جنگل ، مقدمه روشن کردن در جنگل می باشد؟ ۱. برش آزاد کردن ۲. تنک کردن ۳. برش تنظیفی آ، برش روشن کردن
۱۲- به کدام نوع روشن کردن طریقه فرانسوی گفته می شود؟
۱. روشن کردن ضعیف ۲. روشن کردن برین ۳. روشن کردن زیرین ۴. روشن کردن ملایم ۱۳- در روشن کردن متوسط در هندوستان و انگلستان چه طبقاتی از درختان باقی می مانند؟
) ... طبقه ۴ و ۵ ۲. طبقه ۳ و ۴ ۳. طبقه ۳ ۴. طبقه ۲ ۱۴- هرسی طبیعی درختان راش در چه سنی پایان می یابد ؟
) ... ۶۰ سالگی ャ。 ۸۰ سالگی « : ۱۲۰ سالگی to ۴۰ الگی ۱۵- کدام یک از برش ها در روش دانه زاد همسال انجام می شود؟
۱. برش گروهی ۲: برش روزنه ای ۳. برش خطی ۴: برش پناهی ۱۶- کدام یک از روش های زیر به طبیعت نزدیک بوده و طریقه طبیعی نام دارد؟
۱. روش پی در پی ۲. روش یکسره
۳. تک گزینی عادی یا سازه ۴. روش تدریجی پناهی ۱۷- تعداد برشها در برشی تدریجی چقدر است؟
۱. ۳ برشی ۴۰۲ برشی ۵۰۳ برشی ۶.۴ برشی ۱۸- برشی یک سره برای چه درختانی انجام می شود؟
۱. درختان نور پسند ۲. درختان سایه پسند ۳. نیمه نور پسند ۴. نیمه سایه پسند ۱۹- برای جلوگیری از معایب برشی سرتاسری از چه روش استفاده می کنند؟
۱. روش برش تدریجی ۲. روش برش نواری ۳. روش برش گروهی ۴. روش برش روزنه ای
い・い・ハ・Y・%Y
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )۱۴۱۱۱۴۱ ۲۰- حداقل اختلاف سن درختان در جنگلهای ناهمسان چقدر است؟
۱. ۲۵ تا ۳۰ سال ۲. ۱۰ تا ۱۵ سال ۳. ۱۵ تا ۲۰ سال ۴. ۲۰ تا ۲۵ سال
۲۱- در جنگلهای دانه زاد ناجور فاصله بین دو برشی در طریقه تک گزینی گروهی در شرایط متوسط حدوداً چند سال است؟
۱. ۵ سال ۲. ۱۵ سالی ۳. ۱۰ سال ۴. ۲۰ سال ۲۲- کدام یک از گونه ها ، تولید جست یا پاجوشی ندارند؟
۱. ممرز ۲. بلوط ۳. خرمالو ۴. راش ۲۳- عملیات آزاد کردن در جنگل های شاخه زاد بعد از چند سال صورت می گیرد؟
۱. ۳ الی ۴سالی ۵.۲ الی ۷سالی ۷.۳ الی ۱۰ سال ۴. ۱۰ الی ۱۲ سال ۲۴- در اندوخته گیری یا تعمیم درختان بخشی دانه زاد، درختان نوین یا بازاندوخته چند ساله هستند؟
) . ΑJL. Υώ ۲. ۱۰۰ ساله ۳. ۲۵ ساله ۴. ۵۰ ساله ۲۵- عریضی شدن دوایر سالیانه به چه عواملی بستگی دارد؟
۱. روشن کردن ضعیف ۲. روشن کردن قوی ۳. تنک کردن قوی ۴. تنک کردن ضعیف ۲۶- روشن کردن دانمارکی برای چه درختانی انجام می شود؟
۱. درختان مسن آن درختان سن متوسط
۳. درختان جوان ۴. درختان سایه پسند ۲۷- جامعه ممرز بیشتر در کدام منطقه یافت می شود؟
۱. مرز میانی جنگلهای کرانه خزر ۲. مرز پایین جنگلهای خزر
۳. مرز بالای جنگلهای خزر ۴. در مناطق جلگه ای کرانه خزر ۲۸- در جنگلهای شمالی در ارتفاع ۲۰ تا ۵۰ متر از سطح دریا چه جوامعی جنگلی وجود دارد؟
۱. جامعه ممرز انجیلی ۲. جامعه بلوط شمشاد ۳. جامعه بلوط ممرز ۴. جامعه انجیلی ممرز ۲۹- FageturnhyTCanum معرف چه جامعه ای است؟
۱. ممرز ۲. راش ۳. انجیلی ". نارون
い・い・ハ・Y・%Y
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنگل شناسی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )۱۴۱۱۱۴۱ ۳۰- منظور از عمل کنوراسیون چیست؟
۱. تبدیل جنگل های دانه زاد به شاخه زاد ۲. تبدیل جنگل های شاخه زاد به دانه زاد
۳. افزایش جنگل های شاخه زاد و دانه زاد ۲. محصول دهی در جنگل های شاخه زاد و دانه زاد ۳۱- اسم فارسی گونه Viburnum OptiluS کدام است؟
۱. هفت کولی ۲. بداغ ۳. محلب ۴. راناسی ۳۲- اسم علمی گونه ارجنگ کدام است؟
Prunus caspica , f Amygdalus sp . " Prunus sp . Y Rhamnus sp . ) "ץ"ץ– میزان بارندگی -جنگلهای ا ستپے چقدر است؟
۱. ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی متر ۲. ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی متر
۳. ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر ۴. ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر ۳۴- درخت شیشم در کدام مناطق رویشی دیده می شود؟
۱. جنگلهای گرمسیری آن جنگلهای استپی ۳. جنگلهای ارسباران ۴. جنگلهای ماندابی
۳۵- قطر درختان دیر اندوخته در جنگلهای شاخه و دانه زاد چقدر است؟
۱. کمتر از ۲۰ سانتیمتر ۲. بین ۲۰ تا ۳۵ سانتیمتر
. Y. . Y.
۴۰ سانتیمت ۶۰ سانتیمت
い・い・ハ・Y・%Y صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :