نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : اندیشه اسلامی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه ۱۲۳۳۰۲۵ ۱- این حدیث از حضرت علی (ع) «خداوندا ! تو قلبها را بر محبت خود آفریده ای .» به کدامیک از حقایق وجودی انسان
دلالت دارد ؟ ۱. گرایش های حیوانی ۲. گرایش های انسانی ۳. گرایش های اصولی ۴. گرایش های ادراکی
۲- کدام گزینه به این معناست که تکالیفی که خدا به وسیله ی پیامبران بر مردم نازل کرده است بر پایه ی عدل و دادگری
است ؟ ۱. عدل جزایی ۲ - عدل تکوینی ۳۔ عدل تشریعی ۴۔ عدل فطری
۳- «کل قائم فی سواه معلول » دلالت به چه مطلبی دارد؟ ۱. اثبات معلولیت خداوند ۲. اثبات قدرت الهی ۰۳ اثبات معلولیت عالم آ - اثبات امتناع دور و تسلسا
۴- در اصطلاح فیلسوفان "انگیزه فاعل برای انجام کار چه نامیده می شود؟ ۳. علت مادی ۴. علت صوری
۱. علت فاعلی ۲. علت غایی
۵- کدام گزینه می تواند نتیجه صحیح برهان ذیل باشد؟ اگر خدایی در آسمانها و زمین به غیر از خدا بود. فساد در تکوین می شد. ۲. در تکوین فساد نیست. بنابراین:
۱. خدا مورد پرستش انسان و جن قرار گرفت. ۲. به غیر از خدا در آسمانها و زمین خدایی نیست.
۳. پس خداوند آفرینش را آغاز کرد. ۲. اجزای مخالف را با هم سازوار ساخت.
۶- جایگاه ایمان کجاست و با چه علمی برای انسان میسر می شود؟ ۱. عقل-علم حصولی ۲. قلب-علم حضوری ۳۔ عقل- علم حضوری ۴۔ قلب - علم حصولی
۷- هدف از ساختن خانه خدا توسط حضرت ابراهیم (ع) چه بوده است؟ ۱. نماز ۲. تعیین قبله ۳. دیدار هر ساله مسلمانان با یکدیگر ۴. قبول شدن عبادات
۸- کدام گزینه به رجحان و ضرورت خودشناسی مربوط نیست؟ ۱. مقدمه خداشناسی ۰۲ پیش درآمد وجود شناسی ۳. پیش درآمد جهان شناسی ۴. مقدمه کمال انسانی
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΥΛ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اندیشه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه ۱۲۳۳۰۲۵ ۹- آیه شریفه «و اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالی.» به کدام یک از رموز و ویژگی های نماز اشاره دارد؟
۱. اخلاصی آ، بهداشت تن ۳. شادابی و نشاط ۴. وحدت ۱۰- نخستین شاهد اعمال انسان کدام است؟
۱. خدا ۲. خود انسان ۰۳ پیامبران ۴. ملائکه ۱۱- کدام گزینه در شمار گواهان روز قیامت نمی باشد؟
۱. پیامبران الهی ۲. پوست بدن ۳. فرشتگان ". تجسم اعمال ۱۲- درکدام گزینه به هدف حسابرسی از بندگان اشاره شده است؟
۱. ضاهر شدن اعمالی برای خداوند. ۲. متجلی شدن عدل و حکمت خداوند.
۳. متجلی شدن اراده و علم خداوند. ۴. آشنایی بندگان با کارهای انجام گرفته خود. ۱۳- با توجه به روایت امام صادق(ع) «آن کسی که چهار چیز را انکار کند شیعه ما نیست....» کدام گزینه شامل آن نیست؟
۱. معراج ۲. عرش ۳. سؤال قبر ۴. وجود بهشت و دوزخ ۱۴- «یوم التناد» اشاره به کدام یک از اوصاف قیامت دارد؟
۱. پیرکننده ۲. روز فریاد ۳. نزدیک بودن ۲. خبر بزرگ ۱۵- نفخ مرگ، چه هنگام روی می دهد؟
۱. پیش از قیامت عمومی ۲. بعد از قیامت عمومی
۳. هنگام قیامت عمومی ۴. بعد از حسابرسی انسان ها ۱۶- به جهان میان دنیا و آخرت چه می گویند؟
۱. مرگ ۲. عالم قبر ۲. منزل اول ۴. روز قیامت ۱۷- کدام گزینه درباره مرگ تن و قلب به ترتیب درست است؟
۱. گسستگی روح از بدن، گسستگی جسم از روح
۲. گسستگی روح از بدن، برای سخن حق گوش شنوا نداشتن
۳. تفکر به درجه پایین آمدن، برای سخن حق گوش شنوا نداشتن
آن برای سخن حق گوش شنوا نداشتن، گسستگی جسم از روح
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΥΛ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اندیشه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه ۱۲۳۳۰۲۵ ۱۸- حضرت علی (ع) در عبارت زیر به چه مطلبی اشاره دارد ؟ «او یکی است، و برایش در میان موجودات ، ما نندی نیست .» ۱. توحید ذاتی ۲. توحید صفاتی ۳. توحید در خالقیت ۴. توحید در ربوبیت ۱۹- برهان دفع ضرر محتمل نام دیگر کدام برهان از براهین معاد می باشد؟ ۱. برهان فطرت ۲. برهان عدالت ۳. معقولیت ۴. برهان حکمت ۲۰- قوای (حسی، بویایی، چشایی، بینایی...) از ابزار شناخت کدام نوع علم محسوب می شود؟ ۱. علم حصولی ۲ - علم حضوری ۳۔ علم عرفانی ۲. علم شهودی ۲۱- کدام گزینه در شمار فواید خودشناسی محسوب نمی گردد؟ ۱. خداشناسی ۲. معرفت و محبت به خدا ۳. ترس از عقاب خدا ۰۴ وابستگی خود به خدا ۲۲-" تسویه " در آیات قرآن به چه موضوعی اشاره دارد؟ ۱. صاف کردن دل ۲. خلقت اعضای بدن به صورت اعتدالی ۳. افراط و تفریط در خلقت ۴. مساوی بودن اعضا ۲۳- کدامیک از آیات زیر دلالت بر مرگ افتخار آمیز دارد؟ ) ... برای هر امتی اجلی است که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازد و نه پیش . ۰۲ و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش صالحند به ستم هلاک کند. ۲. هر جا باشید مرگ شما را در می یابد هر چند در برج های محکم باشید. ۴. کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید آنان زنده اند ولی شما درک نمی کنید. ۲۴- قیوم بودن خداوند به چه معناست؟ ۱. عدم نیاز به دیگری ۲. مؤاخذه نشدن از سوی دیگر ۳. نیازمندی دیگران به او آ . موارد الف وج ۲۵- با توجه به آیه شریف «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهام.» شر ناشی از چیست؟ ۱. ناشی از آزادی انسان است. ۲. ناشی از کلی نگری است. ۳. ناشی از جهل انسان است. ۴. همیشه در جهان مادی وجود دارد.
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΥΛ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اندیشه اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه ۱۲۳۳۰۲۵ ۲۶- نخستین سؤال از بندگان در روز قیامت چیست؟ ۱. گناهان ۲. دستگیری مستمندان ۳. نماز ۴. زکات
۲۷- کدام برهان اثبات می کند که دنیا، شایستگی ابدیت ندارد و باید سرای آخرت وجود داشته باشد؟
۱. برهان علیت ٠٢ برهان تسلسل ۳. برهان فطرت ۴. برهان نظم ۲۸- مهمترین مسأله در انسانشناسی کدام است؟ ۱. خودشناسی Y هستی شناسی .Y روان شناسی .Y . اخلاق
۲۹- با توجه به آموزه های قرآنی مراد از طاغوت چیست؟
۱. فرعون و هامان ۲. کفار و مشرکین
۳. شیطان و جنیان ۴. پرستش موجودات دیگر ۳۰- فلسفه خلقت انسان و جنیان است؟
۱. محبت ۲. عبادت ۳. حیات ۴. عالم آخرت
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΥΛ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :