نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : انقلاب اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۱- از نظر مارکسیسم در کدام جامعه انقلاب روی می دهد؟ ۱. جوامع توسعه نیافته ۲. جوامع نسبتاً پیشرفته صنعتی ۳. جوامع کاملاً پیشرفته صنعتی T : جوامع جهان دوم و سوم ۲- از نظر این جامعه شناس «اصولاً بی ثباتی و تغییرات و تحولات اجتماعی سریع در جوامع در حال رشد که به طرف مدرنیزه شدن می روند صورت می گیرد»: ۱. مارکسی ۲. ساموئل هانتینگتون ۳. کرین برینتون ۲. ماروین زاویس ۳- این عبارت تعریف کدام یک از مفاهیم زیر است؟
«تلاش برای ایجاد تغییرات محتاطانه و تدریجی در ساختار سیاسی جوامع و در عین حال اجتناب از خشونت و حتی الامکان با استفاده از نهادهای قانونی است»
۱. انقلاب ャ。 کودتا « : شورشی to رفورم ۴- مهمترین عاملی که بروز شرایط انقلابی را تشدید می کند:
۱. تضاد میان ارزش های اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی
۲. تضاد میان ارزش های مسلط بر سیستم سیاسی و ارزش های حاکم بر گروه های اجتماعی
۳. تضاد میان ارزش های مسلط مورد قبول گروه های متفاوت نخبه حاکم یک نظام سیاسی
۴. تفاوت میان ایدئولوژی سیاسی طبقات مختلف درون اجتماع ۵- عواملی که با ظاهر ساختن ناتوانی نظام سیاسی و تزلزل در انحصار بر قوه قهریه ، بروز انقلاب را ممکن می سازد، چه نامیده
می شوند؟
۱. عواملی شتاب زا ۲ - عوامل عینی ۲ - عوامل سیاسی ٠٢ عوامل امنيتی ۶- هسته اصلی حرکت های انقلابی کدام یک است؟
۱. انقلابیون رادیکالی ۲. میانه روها
۳. محافظه کاران ۲. طبقات متوسط و مرفه شهری ۷- عنصر متغیری که به جدایی میان گروه های اجتماعی منجر می گردد:
۱. فرهنگ سیاسی ۰۲ جهان بینی ۳. منافع طبقاتی ٢. ایدئولوژی ۸- بعد از به قدرت رسیدن بلشویک ها در روسیه ، قشون قزاق ایران تحت نفوذ کدام قدرت خارجی قرار گرفتند؟
۱. روسیه ۲. آمریکا ۳. انگلیسر ۴. عثمانی
صفحه ۱ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ.γ./Υ. γ. γΥΛ)
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : انقلاب اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۹- دوران حکومت مطلقه محمدرضا شاه در واقع از چه تاریخی شروع شد؟
ད དཔད་པདe . ད་ \ ץ"ץ \ ץ. ץץץ/\ . ۱۰- روی کار آمدن این نخست وزیر از پیامدهای ریاست جمهوری کندی در آمریکا بود:
۱. حسین علا ۲. شریف امامی ۳. منوچهر اقبال ۲. علی امینی
۱۱- پیشتاز این نظریه «که جوامع اسلامی اگر چه ظاهر و پوسته اسلامی را حفظ کرده اند، ولی آن را از محتوا و جوهر ارزش هایواقعی و اصلیش خالی کرده اند» ، کدام یک است؟
) ... سید جمال الدین اسد آبادی ۲. سید حسن مدرس
۳. آیت الله کاشانی ٠٢ شيخ فضل الله نوری
۱۲- کدام انقلاب به انقلاب کشاورزی - دهقانی مشهور است؟
۱. انقلاب فرانسه ۲. انقلاب روسیه ۳. انقلاب چین ۴. انقلاب کوبا
۱۳- کدام گزینه صحیح است؟ . در ایران رهبران ملی برای به حرکت درآوردن مردم خود را نیازمند حمایت روحانیت نمی دانستند. در دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت روحانیون نقشی در رهبری مردم نداشتند.
| .۳. در یک قرن اخیر روحانیون ایران برای رژیم های سیاسی از همه مخالفین خطرناک تر بوده اند
۴. رهبران ملی برای نیل به اهداف ملی خود با رهبران روحانی تفاهم تاکتیکی نداشته اند. ۱۴- دوره اول رهبری امام خمینی (ره) با کدام رویداد آغاز شد؟
۱. اعلامیه مخالفت با قانون انجمن های ایالتی و ولایتی ۲. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
۳. تبعید امام خمینی به ترکیه ۴. رحلت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰
۱۵- از نظر نویسنده حساسترین و مشکل ترین دوره رهبری امام خمینی (ره) کدام دوره و در چه مقطع تاریخی بوده است؟ ۱. دوره سوم - بعد از پیروزی انقلاب ۲. دوره دوم - سال ۱۳۵۶ ۳. دوره اول - قبل از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ۴. دوره چهارم - بعد از پیروزی انقلاب
?\— طرح حکومت اسلامی 9 اصل ولايت فقیه محصول کدام دورہ از مبارزات امام خمینی (ره) بود ؟
۱. دوره اول ۲. دوره چهارم ٠٢ دوره دوم ٠٢ دوره سوم
γ.γ./Υ. γ. γΥΛ)
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : انقلاب اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۱۷- امام خمینی (ره) در بررسی مقایسه ای ماهیت حکومت اسلامی این حکومت را چه نوع حکومتی دانسته است؟ ۱. مشروطه و مشروط به احکام و قوانین اسلام ۲. مشروطه و مشروط به آرای اشخاص و اکثریت ۰۳ مطلقه و صاحب اختیار مالی و جان مردم ۰۴ مطلقه و تنها ملزم به رعایت احکام اسلامی
۱۸- مهمترین توصیه کارتر هنگام دیدار با سفیر آمریکا در ایران در رابطه با شاه چه بود؟ ۱. فشار برشاه برای رعایت حقوق بشر ۲. لزوم توجه به توسعه سیاسی ایران
۳. تأکید بر اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا f تاکید بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش
۱۹- کدام یک جزو عوامل شتابزای پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شوند؟ ۱. مردم آمدرنیزاسیون سریع در کشور ۲. رهبری ٢. ايدئولوژی ۲۰- اولین اعتراضی و راهپیمایی علیه مقاله توهین به امام خمینی (ره) و اولین قیام به مناسبت چهلم شهدای این اعتراض به ترتیب در کدام یک از شهرهای ایران رخ داد؟ ۱. قم - مشهد ۰۲قم - تهران ۳. مشهد - تهران ۴. قم - تبریز ۲۱- پایه فلسفی لیبرالیسم کدام است و در ایران به کدام جناح پس از انقلاب، لیبرال گفته می شود؟ ۱. اصالت فرد - جناح میانه رو ۲. اصالت فکر و اندیشه - جناح محافظه کار
۳. اصالت فرد - جناح محافظه کار ۲. اصالت فکر و اندیشه - جناح میانه رو
۲۲- از نظر نویسنده کدام یک ویژگی لیبرالیسم در ایران است؟ ۱. بسیاری از نظریات خود را با الهام از اسلام کسب کرده است. ۲. خواهان مبارزه برای براندازی رژیم سلطنتی بود.
۳. جایگاه طبقاتی لیبرالیسم طبقات تحصیل کرده و مرفه شهری است و در میان تودههای مردم فقیر و روستا نفوذ و جایگاهی
ندارند.
۴. لیبرال ها رابطه مناسبی با روحانیان داشته و خواهان دخالت آنان در حکومت هستند.
)γ.γ./Υ. γ. γΥΛ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : انقلاب اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۲۳
۲۳- در دوره اول پس از پیروزی انقلاب روحانیان بیشتر در کدام یک از نهادهای زیر حضور داشتند؟ ۱. صدا و سیما، رسانه های جمعی و هیأت دولت ۲. دادگاه های انقلاب ، سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی ۳. صدا و سیما، سپاه پاسداران و رسانه های جمعی
۴. دادگاه های انقلاب، صدا و سیما و کمیته ها
۲۴- از نظر نویسنده دوره حاکمیت حزب الله در جمهوری اسلامی از چه زمانی شروع شد؟ ۱. ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای ۲. نخست وزیری شهید باهنر ۲. ریاست جمهوری شهید رجایی ۴. کسب اکثریت کرسی های مجلس توسط حزب جمهوری اسلامی ۲۵- جناح موسوم به لیبرال پس از پیروزی انقلاب طرفدار کدام نوع نظام سیاسی برای ایران بود؟ ۱. جمهوری اسلامی ۲، جمهوری دموکراتیک اسلامی ۳. جمهوری ایران ۲، جمهوری خلق ایران ۲۶- کدام یک در باره پیامد داخلی اشغال سفارت آمریکا در ایران درست است؟ ۱. پایان دادن به عمر حاکمیت لیبرالها و میانه روها ۲. اتحاد جناح انقلابی و میانه رو ۲۔ تحکیم موقعیت جناح لیبرال ۴۔ تضعیف موقعیت جناح انقلابی ۲۷- نماینده امام خمینی (ره) در هیأت حل اختلاف میان بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی کدام یک بود؟ ۱. حجت الاسلام و المسلمین یزدی ۲. آیت الله اشراقی ۳. آیت الله مهدوی کنی آ، آیت الله موسوی اردبیلی ۲۸- کدام حادثه از نظر نویسنده «انقلاب سوم » محسوب می شود؟ ۱. عزل بنی صدر از ریاست جمهوری توسط مجلس ۲. تصرف سفارت آمریکا ۳. انتخاب شهید رجایی به ریاست جمهوری
۰۴ پیروزی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات دوره اول مجلس
)γ.γ./Υ. γ. γΥΛ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :