نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۱- کدام گزینه از جمله محدودیتهای داده های نظری محسوب می گردد؟ ۱. رسمی بودن داده ها ۲. جانبداری و تجربه های محدود داوران ۳. فقدان ابزار مناسب برای تحلیل محتوا ۴. عدم دسترسی آسان به داده ها
۲- منظور نویسندگان کتاب از مغالطهٔ بوم شناختی در امور پژوهشی چیست؟ ۱. تعمیم کلی داده ها از یک سطح به سطح دیگر
۲. تأثیر جانبدارانه عقاید محقق در پژوهش
۳. پیش داوری محقق در امور پژوهش
۴. یافته های متفاوت دو محقق در یک موضوع و جامعه یکسان ۳- برگهٔ ثبت در گرد آوری داده ها در چه صورتی لازم است؟
۱. برای جمع آوری یکنواخت داده ها ۲. برای اطمینان از تمایز میان یافته ها
۳. گزارشهای واحدهای تحلیل ۴. به دست آوردن شاخصهای اضافی ۴- بر اساس کدام نوع تحلیل امکان تعمیم فراتر از محدودهٔ فرهنگی واحد فراهم می گردد؟
۱. تحلیل گفتمانی ۲. تحلیلی انتقادی ۳. تحلیل فرهنگی ۴۔ تحلیل تطبیقی ۵- آخرین مرحله در هر نظریه کدام است؟
۱. میزان تأثیر داده ها آ: تعیین داده های واقعی
۳. تعیین داده های مستقل ۴. آزمودن تأثیر پژوهش ۶- کدام جدول و نمودار برای شرح دادن و خلاصه کردن اطلاعات مورد نظر مفید می باشد؟
۱. جدول دایره ای و میله ای ۲. جدول برشماری و نمودار میله ای
۳. جدول برشماری و نمودار خطی ۲. جدول برشماری و نمودار میله ای دوسویه ۷- مقیاسی اندازه گیری گرایش به مرکز برای داده های فاصله ای را چه می نامند؟
۱. میانگین ۲. برد چند کی ۳. انحراف معیار ۴. توزیع مرکز
A— ضریب ارتباط برای دو متغیر اسامی مستقل و وابسته چه نامیده می شود؟
۱. کمیت ۰۲ واریانسی ۳. لاندا ۰۴ بسامد
Y.Y. (Y.Y. 2 VA صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی --- - - - - - - ള്ള്
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۹- اگر تأثیر علی متقابلی بین هر یک از متغیرهای موجود در مدل باشد آن را چه می نامند؟ ا. مدل على ۲. مدل غیربازگشتی ۳. مدل بازگشتی ۴۔ مدل فرضی
۱۰- دانشمندان سیاسی برای بررسی روابط در طول زمان یا وارد کردن عامل زمان در تحلیلهای خود نیازمند چه چیزی می باشند؟
۱. تحلیل محتوا ۲۔ تحلیل واریانس ۰۳ تحلیل مستقیم ۴. تحلیل سریهای زمان
۱۱- در هنگامی که از متغیرهای مجازی استفاده می کنیم پیروی از کدام قاعده الزامی است؟ ۱. یک متغیر مجازی کمتر از حالتهایی که در متغیر غیرفاصله ای ارائه شده ایجاد کنیم. ۲. یک متغیر مجازی بیشتر از حالتهایی که در متغیر غیرفاصله ای ارائه شده ایجاد نماییم. ۳. متغیرهای مجازی با متغیر غیرفاصله ای ارائه شده برابر باشد. آن هیچ متغیر مستقلی با متغیر مستقل دیگر و یا متغیر وابسته همبسته نباشد. ۱۲- از میان رشته های علوم اجتماعی کدامیک به شدت درگیر مدلهای ریاضی است؟ ۱. علوم سیاسی ۲. جامعه شناسی ۳. اقتصاد ۲. روانشناسی
Wy— نخستین گام برای ساختن مدل چیست؟
۱. قیاسی ۲. استقراء ۳. نظریه ۴. ماکت
۱۴- اولین بار کدام متفکر مدل مسابقهٔ تسلیحاتی را با استفاده از ریاضی مطرح نمود؟
۱. مایکل والاسی ۲. آنتونی داون ۳. هارولد هاتلینگ ۲. ریچارد سون
۱۵- مجموعه ای از مکانیسمهای متحمل که شاید مشاهدات انتخابی را توضیح، ولی علاوه بر فقدان دقت زیاد در بیان یا ثبات منطقی آنها را توضیح نمی دهد؟
۱. مدلی بازگشتی آ مدل غیرصوری ۳. مدل قیاسی ۲. مدل استقرایی
۱۶- منظور از مدلهای پویا چیست؟
۱. مدلهایی را اصل رقابت در آنها مشترک است
۲. مدلهایی که برد یک بازیگر برابر است با باخت بازیگر دیگر ۳. مدلهایی توسعهٔ یک فرایند را در طول زمان به صورت مدل در می آورند.
.Y . مدلهایی که مقدار دقیق متغیرها را پیش بینی می کند.
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
Y.Y. (Y.Y. 2 VA***
. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی --- - - - - - - ള്ള്
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶
۹- اگر تأثیر علی متقابلی بین هر یک از متغیرهای موجود در مدل باشد آن را چه می نامند؟ ا. مدل على ۲. مدل غیربازگشتی ۳. مدل بازگشتی ۴۔ مدل فرضی
۱۰- دانشمندان سیاسی برای بررسی روابط در طول زمان یا وارد کردن عامل زمان در تحلیلهای خود نیازمند چه چیزی می باشند؟
۱. تحلیل محتوا ۲۔ تحلیل واریانس ۰۳ تحلیل مستقیم ۴. تحلیل سریهای زمان
۱۱- در هنگامی که از متغیرهای مجازی استفاده می کنیم پیروی از کدام قاعده الزامی است؟ ۱. یک متغیر مجازی کمتر از حالتهایی که در متغیر غیرفاصله ای ارائه شده ایجاد کنیم. ۲. یک متغیر مجازی بیشتر از حالتهایی که در متغیر غیرفاصله ای ارائه شده ایجاد نماییم. ۳. متغیرهای مجازی با متغیر غیرفاصله ای ارائه شده برابر باشد. آن هیچ متغیر مستقلی با متغیر مستقل دیگر و یا متغیر وابسته همبسته نباشد. ۱۲- از میان رشته های علوم اجتماعی کدامیک به شدت درگیر مدلهای ریاضی است؟ ۱. علوم سیاسی ۲. جامعه شناسی ۳. اقتصاد ۲. روانشناسی
Wy— نخستین گام برای ساختن مدل چیست؟
۱. قیاسی ۲. استقراء ۳. نظریه ۴. ماکت
۱۴- اولین بار کدام متفکر مدل مسابقهٔ تسلیحاتی را با استفاده از ریاضی مطرح نمود؟
۱. مایکل والاسی ۲. آنتونی داون ۳. هارولد هاتلینگ ۲. ریچارد سون
۱۵- مجموعه ای از مکانیسمهای متحمل که شاید مشاهدات انتخابی را توضیح، ولی علاوه بر فقدان دقت زیاد در بیان یا ثبات منطقی آنها را توضیح نمی دهد؟
۱. مدلی بازگشتی آ مدل غیرصوری ۳. مدل قیاسی ۲. مدل استقرایی
۱۶- منظور از مدلهای پویا چیست؟
۱. مدلهایی را اصل رقابت در آنها مشترک است
۲. مدلهایی که برد یک بازیگر برابر است با باخت بازیگر دیگر ۳. مدلهایی توسعهٔ یک فرایند را در طول زمان به صورت مدل در می آورند.
.Y . مدلهایی که مقدار دقیق متغیرها را پیش بینی می کند.
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
Y.Y. (Y.Y. 2 VA***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶ ۱۷- کدام گزینه نشان دهندهٔ رایج ترین و توسعه یافته ترین نظریهٔ در مدلسازی ریاضی رفتار اجتماعی محسوب می گردد؟ ۱. نظریهٔ دومینو ۰۲) نظریهٔ بازیها ۳. نظریهٔ انقلاب .Y . نظریهٔ عقلانی رفتار رای دهنده ۱۸- رایج ترین مشکل استفاده از مدلها چیست؟ ۱. فقدان انسجام درونی آن با واقعیت بیرونی ۲. خیالی بودن و عدم انطباق آن با واقعیت
۰۳ پیچیده نمودن واقعیتهای اجتماعی ۴. ساده سازی افراطی فرضها
۱۹- برای مطالعهٔ مواردی همچون چگونگی شکل گیری گروههای فشار باید از کدام نوع تحلیل استفاده نمود؟
۱. تحلیل نهادی آ، تحلیل همبستگیها ۳. تحلیل فرایند ۴. تحلیل رفتاری
۲۰- کدام گزینه انواع ارزیابیها را نشان می دهد؟
۱. ارزیابی فرایند و ارزیابی تأثیر آ: ارزیابی توصیفی و ارزیابی تبینی
۳. ارزیابی ابتدایی و ارزیابی حرفه ای ۴. ارزیابی شهودی ارزیابی علی ۲۱- هدف اصلی ارزیابی برنامه چیست؟
۱. مشخصی شدن موفقیت و یا شکست برنامه خاصی ۲. گسترش مرزهای برنامه به بخشهای دیگر
۳. تداوم و استقرار سازمان ۰۲ضرورت ارتقا سطح دانش نیروهای انسانی سازمان ۲۲- منظور از برد چند کی چیست؟
) ... مقیاسی اندازه گیری گرایش به مرکز ャ。 مقیاسی اندازه گیری پراکندگی
۳. کاهش متقارن بسامدها ۲. مقیاسهای اندازه گیری پراکندگی متغیرهای ترتیبی
۲۳- در بحث مقیاسهای اندازه گیری ارتباط متغیرهای فاصله ای منظور از اصطلاح «رگرسیون» چیست؟
۱. ضریب همبستگی ۲. خط برگشت ۰۳ضریب ارتباطی ۴. متغیرهای وابسته
۲۴- کدام نوع از جداول ذیل در پژوهشهای علوم سیاسی بیش از همه کاربرد دارد؟
۱. جدولی توافقی ۲. جدول برشماری ۳. جدولی خطی ٢. جدول ميله اى
Y.Y. (Y.Y. 2 VA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶ ۱۷- کدام گزینه نشان دهندهٔ رایج ترین و توسعه یافته ترین نظریهٔ در مدلسازی ریاضی رفتار اجتماعی محسوب می گردد؟ ۱. نظریهٔ دومینو ۰۲) نظریهٔ بازیها ۳. نظریهٔ انقلاب .Y . نظریهٔ عقلانی رفتار رای دهنده ۱۸- رایج ترین مشکل استفاده از مدلها چیست؟ ۱. فقدان انسجام درونی آن با واقعیت بیرونی ۲. خیالی بودن و عدم انطباق آن با واقعیت
۰۳ پیچیده نمودن واقعیتهای اجتماعی ۴. ساده سازی افراطی فرضها
۱۹- برای مطالعهٔ مواردی همچون چگونگی شکل گیری گروههای فشار باید از کدام نوع تحلیل استفاده نمود؟
۱. تحلیل نهادی آ، تحلیل همبستگیها ۳. تحلیل فرایند ۴. تحلیل رفتاری
۲۰- کدام گزینه انواع ارزیابیها را نشان می دهد؟
۱. ارزیابی فرایند و ارزیابی تأثیر آ: ارزیابی توصیفی و ارزیابی تبینی
۳. ارزیابی ابتدایی و ارزیابی حرفه ای ۴. ارزیابی شهودی ارزیابی علی ۲۱- هدف اصلی ارزیابی برنامه چیست؟
۱. مشخصی شدن موفقیت و یا شکست برنامه خاصی ۲. گسترش مرزهای برنامه به بخشهای دیگر
۳. تداوم و استقرار سازمان ۰۲ضرورت ارتقا سطح دانش نیروهای انسانی سازمان ۲۲- منظور از برد چند کی چیست؟
) ... مقیاسی اندازه گیری گرایش به مرکز ャ。 مقیاسی اندازه گیری پراکندگی
۳. کاهش متقارن بسامدها ۲. مقیاسهای اندازه گیری پراکندگی متغیرهای ترتیبی
۲۳- در بحث مقیاسهای اندازه گیری ارتباط متغیرهای فاصله ای منظور از اصطلاح «رگرسیون» چیست؟
۱. ضریب همبستگی ۲. خط برگشت ۰۳ضریب ارتباطی ۴. متغیرهای وابسته
۲۴- کدام نوع از جداول ذیل در پژوهشهای علوم سیاسی بیش از همه کاربرد دارد؟
۱. جدولی توافقی ۲. جدول برشماری ۳. جدولی خطی ٢. جدول ميله اى
Y.Y. (Y.Y. 2 VA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶ ۲۵- انحراف معیار (S) از چه روشی پژوهشگر را به اهداف خود می رساند؟
۱. روش اندازه گیری ترتیبی ۲. روش توصیفی
۲. روش ریاضی ۴. روش استدلالی ۲۶- کدام عامل در بررسی چند کشور، هم ارز بودن متغیرها را تضمین می کند؟
۱. استفاده از مقیاسی اندازه گیری متفاوت ۲. دقت بیشتر به متغیرهای وابسته
*. تأکید بر متغی های مستق ۲. استفاده از متغیرهای مشابه
۲۷- بیشتر پژوهشی مربوط به تنظیم برنامهٔ کار، بویژه رابطهٔ بین رسانه ها و برنامه های کار دولتی متوجه کدام بخشی می باشد؟
۱. جامعه پذیری ۲. مبارزات سیاسی ۳. مشارکت سیاسی ۴. نشان دادن کارآمدی دولت ۲۸- تحلیل گران خط مشی اغلب با چه دشواری مواجه هستند؟ ۱. تطبیق پژوهش با نیازهای نهادی که از آن پژوهش حمایت می کند آ، بی توجهی به تحقیقات کارشناسان و پژوهشگران ۳. فقدان رویکرد تخصصی به طرحهای پژوهشی از سوی سازمانهای دولتی ۴. کاربردی نبودن طرحهای تحقیقاتی ۲۹- در کدام کشور بهره گیری از مشاوران حرفه ای روابط عمومی توسط حکومتها بسیار مشهود است؟ ۱. انگلستان ۲. فرانسه ۳. آلمان ۴. ایالات متحده آمریکا ۳۰- برای نشان دادن توزیع موردها در مقدارهای متغیری واحد، از چند نوع آمار استفاده می شود؟ ۱. مقیاس های اندازه گیری توصیفی و توزیعی ۰۲ آمار احتمال و آمار توصیفی
۳. مقیاسی اندازه گیری گرایش به مرکز و پراکندگی ۲. مقیاس اندازه گیری اسمی، ترتیبی، فاصله ای
= صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y.Y. 2 VA***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ب رشته تحصیلی /کد درس : علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۱۶ ۲۵- انحراف معیار (S) از چه روشی پژوهشگر را به اهداف خود می رساند؟
۱. روش اندازه گیری ترتیبی ۲. روش توصیفی
۲. روش ریاضی ۴. روش استدلالی ۲۶- کدام عامل در بررسی چند کشور، هم ارز بودن متغیرها را تضمین می کند؟
۱. استفاده از مقیاسی اندازه گیری متفاوت ۲. دقت بیشتر به متغیرهای وابسته
*. تأکید بر متغی های مستق ۲. استفاده از متغیرهای مشابه
۲۷- بیشتر پژوهشی مربوط به تنظیم برنامهٔ کار، بویژه رابطهٔ بین رسانه ها و برنامه های کار دولتی متوجه کدام بخشی می باشد؟
۱. جامعه پذیری ۲. مبارزات سیاسی ۳. مشارکت سیاسی ۴. نشان دادن کارآمدی دولت ۲۸- تحلیل گران خط مشی اغلب با چه دشواری مواجه هستند؟ ۱. تطبیق پژوهش با نیازهای نهادی که از آن پژوهش حمایت می کند آ، بی توجهی به تحقیقات کارشناسان و پژوهشگران ۳. فقدان رویکرد تخصصی به طرحهای پژوهشی از سوی سازمانهای دولتی ۴. کاربردی نبودن طرحهای تحقیقاتی ۲۹- در کدام کشور بهره گیری از مشاوران حرفه ای روابط عمومی توسط حکومتها بسیار مشهود است؟ ۱. انگلستان ۲. فرانسه ۳. آلمان ۴. ایالات متحده آمریکا ۳۰- برای نشان دادن توزیع موردها در مقدارهای متغیری واحد، از چند نوع آمار استفاده می شود؟ ۱. مقیاس های اندازه گیری توصیفی و توزیعی ۰۲ آمار احتمال و آمار توصیفی
۳. مقیاسی اندازه گیری گرایش به مرکز و پراکندگی ۲. مقیاس اندازه گیری اسمی، ترتیبی، فاصله ای
= صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y.Y. 2 VA***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :