نمونه سوال درس مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۰۸
۱- دو عنصر اصلی نفت کدامند؟ ۱. کربن و هیدروژن ". کربن و نیتروژن ۳. کربن و گاز ۴. کربن و نمک ۲- نفت در چه نوع سنگهایی جای می گیرد؟ ۱. سنگهای سخت ۲. سنگهای آهکی و شنی ". سنگهای مرمرین ۲. سنگهای بلورین ۳- در دوران معاصر، تحولات ایران بیشتر تحت تأثیر چه چیزی بوده است؟
۱. نفت ۲. استعمار ۳. سیاست ۴. اقتصاد
۴- تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سه بازیگر مهم در عرصهٔ تحولات ایران عبارت بودند از: ۱. ملت ایران، حکومت ایران، دولتهای خارجی ۲. ملت ایران، احزاب سیاسی، بازار
۳. حکومت ایران، دولتهای خارجی، گروههای مبارز ۴. دولتهای خارجی، کمپانیهای بزرگ نفتی، احزاب سیاسی
۵- این سخن که ناظر به علت اصلی پیروزی متفقین در جنگ است از کیست؟ «متفقین به پیروزی نائل نگردیدند مگر به واسطهٔ وجود نفت»
۱. کلمانسو ۲. لرد کرزن ۳. کویج ". هانری بوانژه ۶- امروزه چند درصد انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز تأمین می کند؟
۱. ۷۰ درصد ۲. ۶۰ درصد ۵۰.۳ درصد ۴. ۹۰ د، صدا
۷- امتیاز مستر توری در رابطه با چه موضوعی منعقد گردید؟
۱. نفت و گاز ۲. معادن فلزات ۳. راه آهن ایران ۴. تنباکو
۸- اولین چاه نفتی که در ایران و در خاورمیانه به بهره برداری عمده رسید، در کجا بود؟
۱. مسجد سلیمان ۲. سمنان ۳. اهواز ۴. دالکی
۹- سه کشوری که در حکم کمربند شمالی خاورمیانه وظیفهٔ جلوگیری از نفوذ کمونیسم را برعهده داشتند کدامند؟
۱. ایران، عراق، عربستان ۲. ایران، ترکیه، افغانستان
۰۲ ایران، عربستان، کویت .Y . ايران، پاکستان، افغانستان
\•\• |\•\•ልጻصفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۰۸ ۱۰- قرارداد استعماری دارسی در زمان کدام شاه ایران تمدید شد و هدف از تمدید آن چه بود؟ ۱. ناصرالدین شاه - کمک به اقتصاد ایران ۲. مظفرالدین شاه - کسب منفعت شخصی ۳. رضا شاه - تأمین منافع انگلستان ۴. محمدرضا شاه - تأمین منافع آمریکا ۱۱- ایرانیان در ادارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیسی چه نقشی داشتند؟ ۱. در امور فنی شرکت فعالیت می کردند ۲. شرکت توسط ایرانیها و انگلیسیها مشترکاً اداره می شد ۳. مدیران شرکت، ایرانی بودند ۰۲ ایرانیها در ادارهٔ شرکت نقشی نداشتند ۱۲- این سخن از کیست؟ «ارزش یک قطره نفت مساوی با یک قطره خون است» ۱ . وینستون چرچیل ۲. کلمانسو ۰۳ دریادار فیشر ۴. لرد کرزن ۱۳- در کدام قرارداد استعماری، بهره برداری از نفت شمال ایران، مستثنی شده بود؟ ۱. قرارداد رژی ۲. قرارداد دارسی ۳. قرارداد رویتر ۴. قرارداد طامسن ۱۴- پالایشگاه آبادان، در نتیجهٔ کدام قرارداد نفتی احداث گردید؟ ۱. رویتر ۲. بانک شاهی ۲. دارسی ۲. مستراتوری ۱۵- قرارداد قوام - سادچیکف برای بهره برداری نفت کدام منطقه به امضاء رسید؟ ۱. نفت شمالی ۲. نفت جنوب ۳. نفت کرمانشاه " نفت سمنان
۱۶- امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران که به شرکت نفتی آمریکایی استاندارد اویل واگذار شده بود، به چه دلیل لغو گردید؟
۱. اولتیماتوم شوروی به ایران ۲. مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس ٠٢ مخالفت مجلس شورای ملی ۴. رقابت سیاستمداران طرفدار انگلیس و آمریکا
۱۷- علت اصلی حمله متفقین به ایران چه بود؟ ۱. گشودن جبههٔ جدید علیه آلمان ۲. خلع رضا شاه از سلطنت
۳. کنترل منابع عظیم نفت و راه آهن ایران ۴. فرسایشی کردن جنگ
۱۸- در کدام گزینه مفهوم کلی ملی کردن آمده است؟ ۱. انتقام از کشور صاحب امتیاز ۲. تأمین یک نفع عمومی و عالی ۳. رقابت با دیگر کشورها ۲. تأکید بر ناسیونالیسم و ملیت
\•\•|\•\•ልጻنیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۰۸ ۱۹- در اوایل قرن بیستم کدام کشورها پیشگام ملی کردن منابع خود بودند؟
۱. آمریکا - انگلستان ۲. روسیه - مکزیک ۳. ایران - مصر ۰۴ عربستان - سوریه ۲۰- کدام شخصیت سیاسی معاصر، مبتکر طرح ملی شدن صنعت نفت ایران بود؟
۱. خلیل مکی ۲ - دکتر مصدق ۳. دکتر فاطمی ۴. آیتالله کاشانی ۲۱- موضع دولت شوروی در قبال ملی شدن صنعت نفت ایران چه بود؟
۱. از آن حمایت به عمل آورد ۲. در اجرای آن کارشکنی کرد
۳. در قبال آن سکوت کرد ۰۴ آن را طرح فریبکارانهٔ آمریکایی ها می دانست ۲۲- از جمله استراتژیهای دولت انگلستان در قبال ملی شدن نفت ایران چه بود؟
۱. تطمیع دولتمردان ایران ۲. ترساندن و عقب راندن ایرانیها
۳. اعمال فشار بین المللی بر ایران ۲. بسیج سیاستمداران طرفدار خود ۲۳- رابطهٔ سیاسی ایران و انگلستان پس از ملی شدن نفت در چه تاریخی قطع شد؟
۱. ۳۰ مهر ۱۳۳۱ ۲. ۳۰ مهر ۱۳۳۰ ۳. مهر ۱۳۳۲ ۴. ۳۰ مهر ۱۳۲۸ ۲۴- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با محوریت کدام کشورها و در واکنش به چه موضوعی اجرا گردید؟
۱. انگلستان - آمریکا، ملی شدن نفت ۲. شوروی - انگلستان، مخالفت با دادن امتیاز
۳. آلمان - انگلستان، رقابت با شوروی ۰۲ فرانسه - انگلستان، رقابت با آمریکا ۲۵- عامل انعقاد قرارداد کنسرسیوم که ملی شدن نفت ایران را بی اثر کرد چه کسی بود؟
۱. رزم آراء ۲. زاهدی ۳. امیر احمدی ۴. هژیر ۲۶- یکی از نتایج قرارداد کنسرسیوم در کدام گزینه زیر آمده است؟
۱. متضرر شدن انگلستان ۲. ورود آمریکا به صحنهٔ نفتی ایران
۳. انتفاع مردم ایران ۴. روی کار آمدن کابینهٔ شریف امامی ۲۷- موضوع قرارداد نفتی ایران و کانادا (ایرکان) چه بود؟
۱. بهره برداری از نفت شمالی ۲. بهره بردای از نفت فلات قاره خلیج فارس
۳. بهره برداری از نفت جنوب بهره برداری از نفت جنوب غرب
\ልጻ•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران
رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۳۱۰۰۸
۲۸- طرح قانون نفت در چه سالی به تصویب مجلس رسید؟
ད དཔད་པད་པ. ད་ \ ץ"ץy .ו. %"ץ"ץ \ ץ ۲۹- قرارداد نفتی سیریپ میان ایران و کدام کشور خارجی به امضاء رسید؟ ۱. ایران - انگلستان ۰۲ ایران - ایتالیا ۳. ایران - آمریکا ۴. ایران - فرانسه
۳۰- بحران انرژی در دههٔ ۷۰ میلادی ناشی از چه اقدامی بود؟
۱. قطع صادرات نفتی ایران ۰۲قطع صادرات نفتی کشورهای عرب
۳. تشکیل سازمان اوپک ۴. ناامن شدن منطقهٔ خلیج فارس
۳۱- چه عاملی سبب استقلال دولت پهلوی دوم از درآمدهای بخش کشاورزی شد؟
۱. رکود در بخش کشاورزی ۲. بالا بودن هزینه تولیدات کشاورزی ۳. افزایش درآمدهای نفتی ۴. متنوع شدن تولیدات صنعتی ۳۲- تعریف دولت رانتیر در کدام گزینه زیر آمده است؟
۱. دولتی که به بیگانگان وابسته است
۲. دولتی که مشروعیت خود را از دست بدهد
۲. دولتی که عقب ماندگی اقتصادی دارد
۲. دولتی که بیشتر درآمدهایش با صدور یک یا چند مادهٔ خام است ۳۳- در چارچوب مدلی (لین و تومل) رابطه اقتصاد و رانت را چگونه تبیان کرده اند؟
۱. اقتصادهای با منابع غنی رانتجو می شوند ۰۲ فقر منابع، اقتصاد را به رانتجویی گرفتار میکند
۰۳رانتجویی به دنبال شکوفایی اقتصادی بروز میکند ۰۲رانتجویی شاخصهٔ اقتصادهای جهان سوم است ۳۴- افسانه نجم آبادی به کدامیک از دولتهای زیر در ایران لقب «دولت رانتیر» داده است؟
۱. دولت پهلوی ۲. دولت قاجاری ۳. دولت صفوی ٢. دولت افشارى ۳۵- در شکل گیری سازمان اوپک چه عواملی مؤثر بوده اند؟
۱. عوامل سیاسی - حقوقی و عوامل اقتصادی ۲ - عوامل سیاسی و اجتماعی
۳. عوامل حقوقی و فرهنگی ۲. عوامل فرهنگی و اقتصادی
\•\• |\•\•ልጻنیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :