نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه و مهندسی ۱۲۲۹۱۲۷ ۱- صنعت کاغذ سازی در پایان سده دوم هجری به وسیله چه کسی در بغداد به وجود آمد؟ ۱. هارون الرشید ۲. مأمون ۳. فضل ابن یحیی برمکی ٠٢ فضل ابن سهل سرخسی ۲- فقه اهل سنت در کدام دوره به کمال خود رسید؟ ۱. دوره خلفای راشیدین ۲. دوره ائمه چهارگانه ۳. دوره صحابه ۴. دوره تابعین ۳- مکتب فقهی حنبلی بیشتر در کدام مناطق جهان گسترش یافت؟ ۱. شمال آفریقا و مصر ۲. عراق و شام ۳. حجاز ۴. ماوراء النهر و شبه قاره هند ۴- رئیس صوفیان را چه می نامیدند؟ W ... واعظ ۲. خلیفه .Y . جامع .Y . مقدم ۵- جوانمردان برای فتوت خویش و شعار آن، اسنادی داشتند، مبدأ عملی آن چه بود؟ ۱. رفتار و سیرت بزرگان ۲. رفتار و سیرت خلفا ۲. رفتار و سیرت نبی اکرم(ص) ۴ - رفتار و سیرت حضرت علی (ع) ۶- دیوان عرضی ، عهده دار چه وظیفه ای بود؟ ۱. وظیفه رسیدگی به امور زمینهای کشاورزی را عهده دار بود ۲. طول و عرض جغرافیای مناطق فتح شده را برآورد می نمود ۳. نامه های واساله را به عرض خلفا وسلاطین می رسانید ۴. کار رسیدگی به امور جنگجویان مسلمان به آن محول شده بود ۷- ضعف علم اصول ، معلول رشد کدام گرایش بود؟ ۱. گرایش صوفیانه ۲. گرایش مرجئه ۳. گرایش اخباریگری شیعه ۴. گرایش متکلمانه اهل سنت ۸- کدام مکتب فقهی اهل سنت، به دلیل حمایت حکومت از آن، به سرعت گسترش یافت؟ ۱. حنبلی ャ مالکی r شافعی .Y . حنفی
صفحه ۱ از ۴
•F१'•)•)/•)•) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه و مهندسی ۱۲۲۹۱۲۷ ۹- نخستین بنای اصیلی که به دست معماران ایرانی ساخته شد و سرمشقی برای دیگر بناها گردید کدام بود؟
۱. آرامگاه قابوسی ۲. آرامگاه وشمگیر
۳. آرامگاه شاه اسماعیلی ۴. آرامگاه خواجه عبداله انصاری
۱۰- در زمان سلجوقیان کنده کاری بر روی کدام یک از فلزات رایج نبود؟ ۱ . طلا ۲. انقره " مس .Y . برنج
۱۱- عصر طلایی تهیه کتابهای خطی نفیس، مربوط به کدام دوره است؟
۱. مغولی آ ، تیموری ۳. صفوی ۲. عباسی
۱۲- بنای تاج محل ، متأثر از کدام نوع معماری است؟
W ... چینی ャ。 .هند ى .Y . ایرانی .Y . اسپانیایی
۱۳- کدام گروه با ایجاد تشکل سیاسی مخالف رژیم پهلوی، در پی ایجاد انقلاب انتر ناسیونالیستی اسلامی بود ؟ ۱. مجاهدین خلق ۲. هیأتهای مؤتلفه اسلامی ۳۔ حزب ملل اسلامی ۴. گروه های مارکسیستی
۱۴- تحول عمده در حوزه ی نهاد دین، و حوزه های علمیه شیعه در اوایل دوره قاجار، کدام بود؟
۱. پیروزی اصولیون بر اجتهادیون آ: پیروزی روش حدیثی بر اخباری
f
۳: پیروزی روش حدیثی بر اجتهادی پیروزی روشی اصولی بر حدیثی
۱۵- با ظهور امام محمد غزالی و انتشار کتاب مشهور وی - احیای علوم دین - شرایط سیاسی - اجتماعی برای عقلی گرایان و اندیشمندان چگونه شد؟ ۱. شرایط دشوار شد ۲. شرایط تسهیل گردید ۳. میدان جدل و مناظره فراهم گردید ۴. فضای مناسبی برای فلاسفه، حکما واندیشمندان ایجاد شد ۱۶- درباره گرایش تمدن گرا-عرب گرا در میان کشورهای عربی، کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. اصالت و برتری تمدن غرب را پذیرفته بودند ۲. هدف آنها وحدت امت اسلامی بود
۳. روش و منش آنها اصلاحگری بود ۴. آنها به تضاد اسلام و تمدن اروپایی باور نداشتند
صفحه ۲ از ۴
•F१'•)•)/•)•) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه و مهندسی ۱۲۲۹۱۲۷ ۱۷- اولین صحنه عملی مداخله علمای اصولگرا در مسائل سیاسی کشور، مربوط به چه دوره ای است؟
۱. جنگهای ایران و روسی ۲. جنگ جهانی اول
۳. نهضت تنباکو ۴. نهضت مشروطه ۱۸- شکست مغولها برای اولین بار در عین جالوت، در مواجه با چه کسانی بود؟
۱. ایوبیها ۲. بربرها ۳. ممالیک ۴. ترکها ۱۹- جنگهای صلیبی بین چه کسانی در گرفت؟
۱. بین مسیحیان و مغولان آن بین مسیحیان و خوارزم شاه
۳. بین فرانسه و ایتالیا ۰۴ بین مسیحیان و مسلمانان ۲۰- امتیاز لاتاری به چه کسی واگذار شد؟
۱. آخوند زاده ۲. طالبوف ". سپهسالار ۴. ملکم خان ۲۱- اندیشه اتحاد مسلمانان و بازگشت به اسلام و قرآن را اولین بار چه کسی مطرح کرد؟
۱. اسدآبادی ۲. میرزای شیرازی ۳. آیت الله بروجردی ۴. شهید مدرسی ۲۲- برای اولین بار کدامیک از اعضای خاندان صفوی با آشکار نمودن تمایلات دنیوی خود به لقب سلطانی دست یافت؟
۱. شیخ صفی الدین ۲. صدرالدین ۳. جنید ۴. شاه اسماعیلی ۲۳- درزمان گورکانیان کدام دیوان عهده دار وظیفه حفظ امنیت تمامی امپراطوری بود؟
۱. دیوان بخشی ٠٢ ديوان اعلی ۲. دیوان صدر ٠٢ ديوان صدر صدور ۲۴- وضعیت استعمار، بعد از جنگ دوم جهانی ، بویژه در دهه های ۶۰-۱۹۵۰ چگونه بود؟
۱. حالت رکود و سکون داشت ۲. بشدت کاهش یافت
۳. بشدت افزایش یافت ۲، نسبت به گذشته تغییر محسوسی نداشت ۲۵- آیت الله عبدالکریم حائری در قبال نهضت مشروطه خواهی، چه موضعی داشت؟ ۱. جزء مشروطه خواهان بود آ، از مخالفان مشروطه محسوب می شد ۳. ابتدا جزء مشروطه خواهان بود که از موضع خود عدول نمود
۰۴ خود را بی میل به آن نشان داد و از موضع گیری سیاسی دور نگهداشت.
•F१'•)•)/•)•) صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم پایه و مهندسی ۱۲۲۹۱۲۷ ۲۶- مهمترین حرکت ضد استعماری دهه های بیست وسی در کشورمان کدام بود؟
۱. نهضت ملی شدن صنعت نفت ۲. اشغال سفارت انگلیستوسط دانشجویان
۳. تعطیل نمودن سفارت انگلیسی در کشور ۴. ترور نافرجام شاه ۲۷- فضای سیاسی کشور در واپسین سال دهه چهل چگونه بود؟
۱. اختناق شدت یافت ۲. از شدت اختناق کاسته شد
۳. نسبت به سالهای قبل از آن تغییر محسوسی نداشت ۴. اختناق بی سابقه وشدیدی حکمفرما گردید
۲۸- از ویژگیهای بیداری اسلامی در دهه ۱۳۵۰ چرخش ایدئولوژی در ملی گرایی به ایدئولوژی اسلامی ، کدام گروه بود؟
۱. روشنفکران ۲. دانشجویان ۳. کارگران ۲. بازاریان
۲۹- در مرامنامه کدام حزب و گروه سیاسی دهه ۴۰کشور، ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی، سیاسی بر اساس مبادی دین مبین
اسلام آمده بود؟ ۱. هیأتهای مؤتلفه اسلامی ۲ - حزب ملل اسلامی ۳. سازمان مجاهدین خلق ۴. نهضت آزادی
۳۰- کدام گروه جزو گروههای هفت گانه مذهبی افراطی محسوب نمی شود ؟
۱. صالحین ۲. موحدین ۳. توحیدی صف .Y . امت واحده
)•)•/)•)•'F१•
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :