نمونه سوال درس تاریخ تشیع 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تشیع 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷
۱- کار اصلی نقیب، چه بوده است؟
۱. رسیدگی به امور فقرا ۲. اداره شهر ۰۳ دقت در انساب سادات ۲. رسیدگی به جرائم ۲- اولین شهری که سید قوام الدین مرعشی در آن به تبلیغ اندیشه های دینی و مذهبی خود پرداخت کجا بود؟
۱. خراسان ۲. مازندران ۳. بابلی ۴. آملی ۳- پیش از قیام سید علی کیا در لاهیجان چه خاندان هایی در تنکابن و فومن حکومت می کردند؟
۱. مؤید بالله، اسحاقی ۲. ناصروند، اسماعیلوند ۳. ناصروند، اسحاقی ۴. انوزوند، ناصروند ۴- اسماعیل میرزا صفوی پس از تعقیب آق قویونلوها خود را در پناه کدام حاکم گیلان قرار دارد؟
۱. سید قوام الدین مرعشی ۲. احمد خان گیلانی
۰۳ کار کیا میرزاعلی ۲. اسکندرشیخی ۵- در زمان کدام شاه صفوی حاکم آل کیا از مذهب زیدیه به مذهب تشیع دوازده امامی روی آورد؟
۱. شاه اسماعیل اولی ۲. شاه طهماسب ۲. شاه عباس اول ۴. شاه صفی ۶- نخستین فرد از فرمانروایان سادات کیایی که برای استقلال بیه پیش اقدام کرد، چه کسی بود؟
۱. امیرکیا بن حسن کیا ۲. سید هادی کیا بن امیر
۳. سید حسین کیا بن علی ۴. سید علی کیا بن امیر
۷- ستم حاکمان محلی گیلان و گرفتن مالیاتهای سنگین از مردم به پیروزی کدام نهضت مذهبی - سیاسی در گیلان کمک کرد؟
۱. مرعشیان ۲. آل کیا ۳. زیدیه ۴. سربداران
۸- نخستین کسی که از قبیله اشعری به دیدار رسول اکرم (ص) رفت که بود؟
۱. مالک بن عامر ۲. سعدبن مالک ۳. ابوموسی اشعری ۰۴ سائب بن مالک
۹- کدام یک، اولین شیعیانی بودند که آشکارا خمس اموال خود را به ائمه (ع) می دادند؟
۱. نوبختیان ۲. سادات طالبیه قم ۳. اشعریان ۴. سادات بیهق ۱۰- خاندان نوبختی در زمان کدام خلیفه عباسی به دین اسلام روی آوردند؟ ۱. منصور ۲. هارون الرشید ۳. مأمون ۴. متوکلی
\.\. [\.\. Y. V
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷ ۱۱- کدام دانشمند و عالم کلامی شیعه به دلیل خرد ورزی به شیعه معتزلی متهم شد؟
۱. موسی بن حسن نوبختی ۲. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
۳. حسن بن محمد بن عباس نوبختی ۴ - یعقوب بن اسحاق توبختی ۱۲- اثر بزرگ من لایحضره الفقیه از چه کسی است؟
۱. شیخ طوسی ۲. شیخ صدوق ۳. علامه حلی ۴. زکریا بن آدم ۱۳- عبدالرحمن بن حاتم کتاب فضایل اهل بیت را برای چه کسی نوشت؟
۱. ابوالحسن احمد بن حسن مادرانی ۲. شیخ صدوق
۳. شیخ طوسی ۴۔ ابن حجر عسقلانی ۱۴- از بارزترین تلاشهای فرهنگی آل بویه در تقویت و گسترش تشیع در ری چه بود؟
۱. دعوت از دانشمندان شیعی به این شهر ۲. احداث کتابخانه
۳. برگزاری مباحث علمی و کلامی ۴. احداث مساجد و مدارس ۱۵- در تاریخ تشیع ، منصب نقابت از چه دورانی به وجود آمد؟
۱. پس از رحلت پیامبر(ص) ۲. دوران خلافت امام علی (ع)
٠٢ دوره خلافت عباسی ٠٢ دوره خلافت اموی ۱۶- کدام تالیف به منظور معرفی انساب سادات ری گردآوری شده است؟
۱. جریدهٔ الری ۲. لباب الانساب ۳. تاریخ مذهبی قم و ری ۴. مهاجران آل ابی طالب
۱۷- روشی که استاد مطالب خود را از حفظ می گفت و شاگردان آن سخنان را به مباحثه می گذاشتند چه نام داشت؟
ا. سماع ۲. قرائت ۳. املا ۴. مناظره
۱۸- پرکارترین خاندان شیعه در عرصه حدیث و فقه کدام یک بودند؟ ١. اشعریان ۲. آلی زباره ۰۳ نوبختیان ۴. آل اعین
۱۹- اهتمام شدید بر حفظ و سلامت احادیث از آسیب خلط با احادیث ضعیف و غلو آمیز، از ویژگی های کدام حوزه حدیثی بود؟
۱ . بغداد ۲. کوفه ۳. نجف ۴. قم
\.\. [\.\. Y. V
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
尤 藥 پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷ ۲۰- ریشه اختلافات میان دانشمندان حوزه های شیعی ایران و عراق در چه موضوعی بود؟ ۱. بازگشت به عقاید و چگونگی استنباط ۲. نقل روایت و احادیث ۳. عقاید کلامی و فقهی ۲. اهتمام حوزه های شیعی ایران بر عقل گرایی ۲۱- نجاشی در کتاب رجال خود، کدام یک از آثار زیر را فکر نامیده است؟ ۱. رساله حقوق ۲. الامامه ۳. مصباح الشریعه ۴۔ توحید مفضل ۲۲- کتاب " الذریعهٔ در اصول فقه شیعه، اثر کیست؟ ۱. ابن بابویه ۲. شیخ مفید ۳. سید مرتضی ۴. شیخ صدوق
۲۳- علمی که درباره حالات و اوصاف راویان از آن جهت که در قبول یا عدم پذیرش اقوالشان بحث می کند چه نام دارد؟
۱. علم سیره ۲. علم حدیث " : علم فرق ۴. علم رجالی
۲۴- نخستین کسی که در موضوع قرائت قرآن کتاب تألیف کرد که بود؟
۱. ابوالاسود دوئلی ۲. ابان بن تغلب ۳. سعید بن جبیر ٠٢ طاووس بن کيسان
Yo– حضور کدام گروه دینی در بیهق سبب شد که منتصر خلیفه عباسی اقدام به تأسیس مسجد جامع برای آنان نماید ؟
۱. شیعیان ۲. شافعیان ۳. کرامیان ۴. حنفیان
۲۶- در کدام شهر وجود ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی از وکلای امام زمان (ع)، باعث گرایش آنان به مذهب تشیع گردید؟
۱. قم ۲. ساوه ۳. کوفه ". ری
۲۷- اصطلاح مؤدب الصبیان به کدام یک از گزینه های زیر گفته می شد؟
۱. مکتبدار ۲. محدث ۳. استاد ۲. شیخ
۲۸- انتقال خلافت از امویان به عباسیان در دوره حیات کدام یک از ائمه (ع) بود؟
۱. امام محمد باقر (ع) آ امام جعفر صادق (ع) ۳ - امام موسی کاظم (ع) ". امام سجاد (ع)
۲۹- مش-مه ۱ تا در گ که از ۱ ه ش ، مناظا ه در اع، سا)، افکا، ه اسطاا، اند دشه هاع، مخالف استفاده دند، کدام است ؟ fo -- مشهورترین کروهی که از روشی برای بیان اکدار و آب -- ک
۱. شیعیان ۲. اشعریان ۳. معتزله ۴. حنفیان
صفحه ۳ از ۴
Y. V .\.\[ .\.\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷ ۳۰- قم، پس از کوفه در کدام قرن مرکز نشر حدیث امامیه گردید؟ ۱. قرن دوم ". قرن پنجم ۰۳ قرن چهارم " . قرن سوم
\.\. [\.\. Y. V
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :