نمونه سوال درس تاریخ تشیع 1 از آغاز قرن تا پنجم هجری نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تشیع 1 از آغاز قرن تا پنجم هجری نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
so
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
نماز به عنوان امام جماعت
۲. طبقات ابن سعد
۴. مغازی واقدی
r— تفاوت اساسی بین امام علی (ع) 9 سایر سیاستمداران در چه بود ؟
۲. بی اعتنایی به سیاست
۴ . برتری دین بر سیاست
f— خطبهٔ معروف حضرت فاطمه زهرا (سی) پس از سقیفه بنی ساعده، کدام پیام را داشت ؟
۱. اشاره به اهمیت و ویژگی های قرآن ۲. دشمنی با دشمنان اهل بیت (ع)
۴. جایگاه مهم دین در زندگی سیاسی و اجتماعی افراد
۵- اولین واکنش حضرت علی (ع) به حکومت ابوبکر چه بود؟
بیعت نکردن با خلیفهٔ اول
۲. به رسمیت نشناختن حکومت و بیعت نکردن با خلیفهٔ اول ۳. اعتراض به برگزیده کنندگان ابوبکر
۴. گوشه نشینی و قبول مشروط حکومت وی
۶- مهمترین و بزرگترین ضعف عثمان چه بود؟
۲. مساعدت در تسلط بنی امیه
۲. بد رفتاری با مهاجرین و انصار
۷- دلیل اصلی دفاع حضرت علی(ع) از عثمان در مقابل دشمنانش چه بود؟
۱. جلوگیری از خونریزی های بیهوده ۲. آشنایی قبلی با عثمان ۳. به هر حال خلیفهٔ مسلمانان بود ۴. مصالح کلی اسلام و مسلمانان
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری
۱- کدامیک از موارد زیر دلیلی بر اثبات اصل ولایت است؟
۱. تأکید آیه ولایت بر مسأله «اولی» بدون ملاحضه واقعه غدیر خم
۲. خویشاوندی بین پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع)
۳. آیهٔ راستگویان با مفهوم «ای کسانیکه ایمان آوردید از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید.»
۲- کهن ترین نوشته موجود که حادثه سقیفه را گزارش کرده کدام است؟
۰۳روی گردانی از محتوای سقیفه
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲
۴. سخنرانی ابوبکر در خطبه های
۱. کتاب محمد ابن اسحاق
۳. تاریخ طبری
۱. برتری سیاست بر دین
۳. آمیختگی دین و سیاست
۱. به رسمیت شناختن حکومت و
۱. دوری از قرآن و احکام آن
۳. سرکوب مخالفان
()ףוץ|וו


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲
۸- از اقدامات مهم حضرت علی (ع) در اولین سالهای حکومتش چه بود؟
۱. تثبیت قدرت خود و عزل والیان عثمان ۲. مخالفت با بنی امیه و طرد آنان از حکومت ۳. گشودن بیت المال به روی مردم و تقسیم آن به طور مساوی ۴. جهاد علیه کفار و سرکوب آنان
۹- جنگ جمل در چه سالی اتفاق افتاد؟
۱. سی و ششم هجری ۲. سی و یکم هجری ۳. سی و پنجم هجری ۴. بیست و نهم هجری
۱۰- دسته بندی گروه های طرفدار امام علی (ع) در دوره حکومت وی، کدام گزینه است؟ ۱. کسانی که به شیخین تمایل نداشتند و در حق او مبالغه می کردند. ۲. با اطاعت از آن حضرت در حق او مبالغه میکردند و طرفدار شیخیان بودند. ۳. کسانی که به شیخین تمایل نداشتند.
۴. کسانی که در حق او شدیداً مبالغه نمی کردند.
۱۱- شرط مهم امام حسن (ع) با بیعت کنندگان چه بود؟ ۱. لعن معاویه و خاندان او ۲. احترام خاص به خاندان وی
۳. آمادهٔ جنگ با کفار شوند. ۴. مطیع آن حضرت باشند.
۱۲- کدامین گزینه دیدگاه مرجئه را بیان میکند؟ ۱. مخالفت با خاندان حضرت علی (ع) ۲. ایمان قلبی به خدا جهت اثبات دین ۳. کافی دانستن ایمان قلبی برای نجات انسان ۲. عدم تسامح مذهبی و سیاسی با حکومت ۱۳- دستاوردها و پیامدهای حادثه عاشورا چه بود؟
۱. ایجاد آگاهی فرهنگی و سیاسی ۲. حقانیت حکومت امام حسین (ع)
۳. سرکوب امویان و به حاشیه راندن آنان ۴. عدم رشد اشرافیت جاهلی ۱۴- دلایلی پرهیز امام حسین (ع) از درگیری با استبداد معاویه چه بود؟
۱. خشونت و بی رحمی بیش از حد معاویه ۲. عدم اعتماد کامل امام به پیروان خود
۳. حکومت پایدار و قدرتمند معاویه ۲. سیاست صلح طلبی امام حسین (ع)
()ףוץ|וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
۲. حادثه عاشورا
۴ . واقعهٔ مهم سقیفهٔ بنی ساعده
۲. خائنان و جنایت پیشگان کوفه و بنی امیه
۲. کسانی که در جنگ، امام حسین (ع) را رها کردند.
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲ ۱۵- نقطه عطف تاریخ تشیع کدام گزینه است؟ ) ... شهادت امام علی (ع) ۳. قیام های شیعی ۱۶- توابین چه گروه هایی را در حادثه کربلا مقصر می دانستند؟ ۱. بنی امیه و غلات شیعه
۳. بنی امیه و طرفداران عثمان
W— با توجه به عصر امام سجاد (ع)، با معناترین نام برای این دوره چه بود؟
.Y . دورہ اختناق
.Y . عصر ابتذال
دورهٔ فساد اخلاقی " دوره نا امنی
WA— اساسی ترین سیاست امام محمد باقر (ع) در مقابله با نیرنگ های هشام بن عبدالملک چه بود؟
۴. مبارزه
۲. همکاری و همیاری با امویان
۴. نبرد با امویان و غصب قدرت
۲. فقر فکری و دوری از اهل بیت (ع)
۴. عدم آگاهی به دانش روز
۲. تبلیغات گستردهٔ عباسیان علیه امام صادق (ع)
۰۲ تاسیس دانشگاه جعفری و تربیت شاگردان زیاد
۲. تأکید بر فاطمی نسب بودن امام
۴. تحکیم مبانی اعتقادی امامت
صفحه ۳ از ۴
۳. مسابقه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. مناظره ۲. تقیه ۱۹- دیدگاه خوارج نسبت به حاکمان فاسد اموی چه بود؟
۱. نامشروع دانستن امویان
۳. همسو با حکام فاسد در سرکوب مسلمانان
۲۰- علت اصلی انحراف فرقه ها در عصر امام محمد باقر (ع) چه بود؟
۱. عدم اتحاد و همبستگی در برابر امویان ۳. ایجاد مکتب هایی در تمام بلاد ۲۱- چرا مذهب شیعه به مذهب جعفری معروف شد؟ ۱. مناظره متعدد با مکتب های مختلف ۳. به علت سرکوبی نحله های فکری و شرایط سیاسی ۲۲- حاصل قیام زید بن علی چه بود؟ ۱. قیام مسلحانه علیه امویان
۳. پیدایش فرقه جدیدی به نام زیدیه
()ףוץ|וו***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲ ۲۳- کدام فرقه به زنده بودن امام صادق (ع)، تا ظهور حضرت مهدی (ع) اعتقاد داشت؟
۱. زیدیه ۲. مبارکیه ۳. اسماعیلیه ۴. ناووسیه ۲۴- آرام ترین دورهٔ امامت امام رضا (ع)، همزمان با خلافت کدام خلیفه عباسی بود؟
۱. امین ۲. مأمون ۳. متوکل ۴. سفاح ۲۵- کدام خلیفهٔ عباسی معاصر با امام جواد (ع) بود؟
۱. معتز ۲. واثق ۳. معتصم ۴. الراشد ۲۶- موضع صریح امام هادی (ع) در مقابل فتنهٔ خلق قرآن چه بود؟
۱. جنگ با فتنه گران ۲. اعلام بدعت بودن جدال درباره قرآن
۳. برپایی مجالس مناظره ۴. مبارزه با حنبلی ها ۲۷- «زیارت جامعه» از امام هادی (ع) حاوی چه نکاتی است؟
۱. زاهد گرایی و شب زنده داری ۲. بر پایی زیارت وادعیه در روزهای خاصی
۳. ارتباط امام با امت و جهان هستی ۴. معرفی علماء و افراد شایسته ۲۸- نقطهٔ اوج بد رفتاری و جنایت متوکل، خلیفه عباسی چه بود؟
۱. دشمنی و شکنجه امام هادی (ع) ۲. تخریب حرم مطهر امام حسین (ع)
۳. سرکوب شیعیان و به زندان انداختن آنان ۴. شهادت امام هادی (ع) ۲۹- مهمترین شورش در زمان امام حسن عسگری (ع) چه بود؟
۱. شورش علی بن زید بن حسین ۲. شورش صاحب زنج
۳. شورش غلات شیعه ۴. شورش عیسی بن جعفر ۳۰- اصلی ترین دلیل غیبت امام زمان (ع) کدام گزینه است؟
۱. در امان بودن از ستم عباسیان و ادامه زندگی ۲. حفظ خاندان پیامبر (ص) از ستم عباسیان
۰۳ دستور الهی توسط وحی ۲. بهترین تدبیر برای اشاعه دین
()ףוץ|וו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :