نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی ۱، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی ۱، هنرو تمدن اسلامی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ -، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۲۹ -، هنر اسلامی گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش) شیشه)، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی) سنتی)، فرشی (گرایش طراحی فرش )، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری ) طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، صنایع دستی.، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، عکاسی X، نقاشی،( گرایش نقاشی عمومی ) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۱- طرح های اسلیمی در موزاییک های اطراف طاق محراب کدام مسجد کار هنرمندان قسطنطنیه است که به فرمان امپراطور بیزانس و خواهش (حکم) فرستاده شده است؟
۱. مسجد القصی ۲. مسجد کردوبا ۳. مسجد ایا صوفیه ۴. مسجد الحرام ۲- نخستین دین یکتاپرستی بیگانه که در سرزمین اعراب قوام گرفت کدام است؟ ۱. اسلام ۲. مسیحیت ۳. یهودیت ۴. زرتشتی
۳- اولین کتاب منطق در اسلام را به ترتیب چه شخصی ترجمه کرد و نام آن کتاب چیست؟
۱. برامکه - طبقات الامم ۲. ابن مقفع - فن منطق ۰۳ قاضی ساعد - طبقات الامم ۴ . هارون الرشید - فن منطق
۴- فارابی و ابن سینا فلسفه اسلامی را در چه قرن هایی شکل دادند؟
۱. قرن اول و دوم ۰۲قرن دوم و سوم ۰۳ قرن سوم و چهارم ۴. قرن چهارم و پنجم
۵- به نظر جرجی زیدان نویسنده مبتکر مصری، چه دوره ای از تاریخ هیچ قومی خود را از علوم اسلامی بی نیاز ندانسته
است ؟ ۱. قرون وسطی ۲. دوره رنسانس ۳. دوره انقلاب صنعتی ۴. دوره معاصر
۶- اسلام به انسان می نمایاند که پدیده ها دارای دو جنبه هستند، آن دو جنبه کدامند؟
۱. جنبه کاربردی و جنبه سود بخشی ۲. جنبه مادی و جنبه معنوی ۳. جنبه عرفانی و جنبه سود بخشی ۴. جنبه سود بخشی و جنبه زیبایی
۷- هنرهای اوایل اسلام به کدام دو رشته منحصر می گردد ؟
۱. خطاطی و تذهیب ۲. کتاب سازی و بافندگی ۳. منبت کاری و کنده کاری ۴. معماری و سفال گری
= صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y, \, \\". A***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی ۱، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی ۱، هنرو تمدن اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ -، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۲۹ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، فرشی (گرایش طراحی فرش )، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، صنایع دستی.، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، عکاسی x، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی ) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۸- اولین مسجدی که رسول خدا پس از هجرت از مکه نرسیده به مدینه بنا نهاد کدام است؟
۱. مسجد النبی ۲. مسجد قبا ۳. مسجد الحرام ۴. کعبه ۹- گنبد سازی در معماری از کدام دوره در ایران دیده می شود؟
۱. اشکانیان ۲. ساسانیان ۳. هخامنشیان ۴. سلوکیان ۱۰- معماری کدام مسجد اموی ملهم از کلیساهای مسیحی است که اصطلاحا بازیلیکا نامیده می شود؟
۱. مسجد الاقصی ۲. قبه الصخره ۳. مسجد جامع دمشق ۴. مسجد کدوبا
۱۱- پس از فتح عراق به دست مسلمانان، چه شخصی شهر کوفه را بنا نهاد؟
۱. عمر بن خطاب ۲. ولید ۳. منصور ۴. معاویه ۱۲- کدامیک از شهرهای زیر به شکل دایره ای کاملی که به وسیله دیوار اصلی با برج های مدور و خندق احاطه شده ، بنیان
گذاشته شد؟
۱. دمشق ۲. کوفه ۳. بغداد ۴. غرناطه ۱۳- مسجد المتوکل در کدام شهر ساخته شده است؟ ۱. دمشق ۲. بصره ۳. قاهره ۴. سامرا
۱۴- فرش انداز و دهانه بزرگ میانی مسجد روبه روی محراب و همچنین فرش اندازهای موازی با دیوار قبله در مسجد جامع الازهر تقلید یا نفوذ کدام سبک معماری است؟
۱. سبک معماری امویان ۲. سبک معماری فاطمیون مصر ۳. سبک معماری ایرانیان ۴. سبک معماری بربریان هند ۱۵- مدرسه سلطان حسن به ترتیب مربوط به چه دوره و در چه شهری واقع شده است؟
۱. مملوکان - جیزه ۲. فاطمیون - قاهره ۳. مملوکان - قاهره f فاطمیون - جیزه
Y.Y. (Y, \, \\". A صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی ۱، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی ۱، هنرو تمدن اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ -، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۲۹ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، فرشی (گرایش طراحی فرش )، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، صنایع دستی.، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، عکاسی x، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی ) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۱۶- مهم ترین و قدیمیترین مسجد الجزایر در سده چهارم هجری قمری کدام است ؟
۱. مسجد کبیر ۲. مسجد الاقصی ۳. مسجد طفچه ۴. مسجد مرمر ۱۷- مسجد قیروان در چه شهری ساخته شد ؟
) ... قیروان ャ。 قاهره .Y . الجزایر .Y . دهلی ۱۸- عصر اسلامی در هندوستان در چه زمانی آغاز و خاتمه یافت؟
۱. سده پنجم تا پانزدهم هجری قمری ۲. سده ششم هجری قمری تا قرن ۱۵ میلادی
۳. سده پنجم هجری قمری تا قرن ۱۸ میلادی ۴. قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی ۱۹- پایاخت سلاجقه روم کدام شهر بود؟
۱. استانبول ۲. قونیه ۳. ادرنه ۴. ایزمیت ۲۰- متداول ترین سبک معماری مسجد که در دوران عثمانیان ساخته شد ، کدام است؟
۱. مساجد ایرانی ۲. مساجد هندی ۳. مساجد مصری ۴. مساجد افریقایی ۲۱- از قدیمی ترین مساجدی که از دوران اوایل اسلام در ایران به جا مانده کدام است؟
۱. مسجد جامع ورامین ۲. تاریخانه دامغان ۳. مسجد جامع اصفهان ۴. مسجد جامع سمنان ۲۲- مسجد کبود تبریز مربوط به چه قرنی است؟
۱. قرن پنجم هجری قمری ۰۲ قرن سوم هجری قمری
۰۳قرن ۹ هجری قمری ۰۴قرن ۱۳ هجری قمری ۲۳- سبک معماری گنبد سلطانیه مربوط به چه دوره ای است ؟
۱. سلجوقی ۲. صفوی ۳. ایلخانی ۲. غزنوی
Y.Y. (Y, \, \\". A
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی ۱، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی ۱، هنرو تمدن اسلامی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ -، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، طراحی پارچه ۱۷۱۲۰۲۹ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، فرشی (گرایش طراحی فرش )، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری (گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، صنایع دستی.، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، عکاسی x، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی ) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۲۴- در کدام عصر استفاده از آجر در جهت زیبایی بنا و ساختار به حد کمال رسید ؟
۱. صفویان ۲. قاجاریه ۳. زندیه ۴. سلجوقیان ۲۵- کدام خط پدر خط عربی نوین به شمار می آید؟
۱. نسخ ۲. کوفی مشجر ۳. تعلیق ۴. ثلث ۲۶- در کدام دوره هنر کاشیکاری رشد می کند و به اوج می رسد ؟
۱. سلجوقی ۲. ایلخانی ۳. صفوی ۰۴غزنوی ۲۷- در دوره قاجاریه در کدام شهر، مکتبی از نقاشان کاشی ساز به وجود آمد؟
۱. اصفهان ۲. شیراز ۳. کاشان ۴. تهران
۲۸- کدامیک از انواع مقرنس های ذکر شده، شبیه همان منشورهای آهکی آویزان در غارهاست که اصطلاحا استالاکتیت نامیده
می شود؟ ۱. مقرنس جلو آمده ۲. مقرنس های روی هم قرار گرفته ۳. مقرنس های لانه زنبوری ۴. مقرنس های معلق
۲۹- دیواری که تنها طاق بدان تکیه دارد و باربر نیست چه نام دارد؟ ۱. اسپر ۲. طاقنما ۳. مقرنس ۴. کتیبه ۳۰- نقاشانی که در دربار شاه عباس دوم به خدمت گماشته شده بودند، به ترتیب به چه نام هایی و اهل کدام کشور بودند؟ ۱. محمد مدبر و موزیل - هند ۲. محمد مدبر و محمد خان - ایران
۳. آنژل و لوکار - انگلیسر ۴. آنژل و لوکار- هلند
Y.Y. (Y, \, \\". A
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :