نمونه سوال درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه ۱۲۲۶۰۱۲ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۳۱ - ،هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش) نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، کتابت و نگارگری ( گرایش) ) خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری ) ۱۸۱۰۰۰۷ -، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه) ۱۸۱۰۲۶۴
۱- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. برگ چنار ۲. سلی ۳. شمسه ۴. شش کند
۲- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. پنج پری کند شلی ۲. پنج ته بریده ۳. سکرون ۴. ماکو
صفحه ۱ از ۱۰
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه ۱۲۲۶۰۱۲ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۳۱ - ،هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری ) ۱۸۱۰۰۰۷ -، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه) ۱۸۱۰۲۶۴
۳- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۲. ترنج تند ۳. ترنج کند ". ترنج زاویه دار ۱. شش کند ۲. شمسه ۲. شش تند ۴. شمسه کند ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۱۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه ۱۲۲۶۰۱۲ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۳۱ - ،هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری ) ۱۸۱۰۰۰۷ -، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه) ۱۸۱۰۲۶۴
۵- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. شمسه هشت و تیز ۲. شمسه نه ". شمسه ده ". شمسه دوازده
۶- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. شاپرک ۲. سلی ۳۔ پنج پری تند ۴. ماکو
صفحه ۳ از ۱۰
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲، هندسه نقوش
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی، طراحی پارچه ۱۲۲۶۰۱۲ -، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۳۱ - ،هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی)، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری ) ۱۸۱۰۰۰۷ -، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه) ۱۸۱۰۲۶۴
۷- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. دانه زمینه هشت و سلی آ ، شش پری
". ترقه یا سه پری یا قمی ٠٢ شمسه ته بريده ۸- عنوان نقشمایه زیر چیست؟
۱. ترنج کند ۲. سلی ۳. ترنج باز ۴. شش پری کند
صفحه ۴ از ۱۰
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :