نمونه سوال درس شیوه های مطالعه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیوه های مطالعه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : شیوه های مطالعه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۴۳
۱- برای اینکه بتوان حجم بیشتری از مطالب را در زمان کمتری مورد مطالعه قرار داد چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ ۱. فعال کردن مغز ۲. افزایش سرعت مطالعه
۳. آگاهی از شرایط مطالعه ۴. به خاطر سپاری راحت
۲- کدام گزینه نتیجه مستقیم تری از فراگیری مهارتهای مطالعه است؟
۱. توسعه اقتصادی ۲. بهره وری ۳. رشد قوه تعقل و تفکر ۴. توسعه فرهنگی ۳- مهارتهای مطالعه از چه طریق باعث کسب قدرت مبتنی بر دانش می شوند؟
۱. استفاده بهینه از زمان ۲. رشد اقتصادی
۲. رشد توان تحلیل ۴. مقابله با آفات مطالعه ۴- حذف کلمه خوانی چه نتیجه ای در بر دارد؟
۱. حذف دیدن ۲. افزایش سرعت مطالعه ۲ ، درک بصری ۰ دست خوانی ۵- کدام شیوه دست خوانی هنگامی به کار میرود که آشنایی قبلی با متن وجود دارد؟
۱. عمودی خوانی ۲. پاراگراف خوانی
". شیوه مارپیچ ۴. عمودی خوانی بازیگزاگ های کوتاه ۶- ایجاد شرایط نامطلوب برای فعالیت مغز در هنگام مطالعه چه نتیجه ای در بر دارد؟
۱ء حواس پرتی ۲. کند ذهنی ۰۳ کندخوانی ۴. رشد فیزیکی ۷- حادترین حالت خستگی در هنگام مطالعه کدام مورد است؟
۱. خستگی مغز (ذهن) ۲. خستگی چشم
۳. خستگی عمومی ۴. خستگی اعضای حرکتی ۸- در صورت جلوگیری از برگشت چشم به عقب، سرعت مطالعه را تا چند برابر می توان افزایش داد؟
۱. ۳ برابر ۵۰۲ برابر ۳. ۲ برابر ۴. ۴ برابر ۹- مزیت تمرین با روزنامه جهت کاهش زمان مکت و افزایش حوزه دید چیست؟
۱. عدم محدودیت زمانی ۲. توان فیزیکی
۰۳ تداوم در مطلب ۴. ابعاد روزنامه
).Y. f.).)( .).\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیوه های مطالعه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۴۳ ۱۰- کسب «آرامش» جزء کدام دسته از انواع شرایط مطالعه می باشد؟
۱. دقت و تمرکز حواسی ۲. بهداشت تن و روان ۳. ارتباط و تداعی ۴. هدف ۱۱- در کنترل رفتار مطالعه، چگونه می توان خود را متعهد به برنامه ریزی کرد؟
۱. با شرطی شدن ۲. با تناسب برنامه ریزی
۳. با نظم ۴. با پی ریزی تشویق ها و تنبیه ها ۱۲- عمده ترین شیوه برجسته سازی در هنگام مطالعه کدام است؟
۱. طرح شبکه ای آ ، مرور ۳. تداعی ۴. ارتباط ۱۳- در چه زمانی باید از مطالعه کردن خودداری کرد؟
۱. سحرگاهان ۲. ظاهر
۲۰۰۳ تا ۳۰ دقیقه بعد از بیداری ۲. بعد از ظهر ۱۴- اولین مرحله از اصول یادگیری کدام گزینه است؟
۱. برجسته سازی ۲. دقت و توجه ۳ - ارتباط علمی آن برنامه ریزی ۱۵- کدام یک از نکات زیر در کنترل رفتار مطالعه باید مد نظر قرار داد؟
۱. دامنه یادگیری ۲. برنامه ریزی کوتاه مدت
۲. شرطی شدن ۴. تنوع در متون مورد مطالعه روزانه ۱۶- از کدام نوع از شیوههای تنظیم نکات کلیدی، کسب ۱۰۰ درصد بازدهی را می توان انتظار داشت؟
۱. خلاصه نویسی ۲. تنظیم نکات کلیدی بصورت شبکه ای
۳. برجسته سازی نکات مهم ۴. خط کشیدن زیر نکات مهم ۱۷- کدام طرح شبکه ای به ویژه در مواردی که وجوه نکات مشترکی بین شاخههای اصلی وجود دارد به کار می رود؟
۱. مدل سلولی ۲. مدل هرمی ۳. مدل سازمانی ۴۔ مدل شعاعی ۱۸- اولین اصل در اجرای طرح شبکه ای کدام گزینه است؟
۱. تمایز نکات اصلی از فرعی ۲. محدودیت شاخه های اصلی
۳. بکارگیری علایم و قراردادها ۴. مشخص کردن عنوان مطلب
).Y. f.).)( .).\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : شیوه های مطالعه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۴۳
۱۹- کدام گزینه در تهیه طرح شبکه ای صحیح می باشد؟
۱. در مورد متون زبان از طرح شبکه ای استفاده نمی شود.
ャ در مورد شعر باید آن را در پایین یا پشت طرح شبکه ای ثبت کرد. ۳. در صورت کم بودن تعداد آیات در متون دینی باید آن را در پایین یا پشت طرح شبکه ای ثبت کرد.
۴. در متون فنی و ریاضیات باید از فرمولها صرف نظر کرد.
۲۰- «برزدن» کتاب مربوط به کدام بخشی از مطالعه است؟
۱. بخشی مطالعه ۲. بخش پیش مطالعه ۳. بخش حین مطالعه ۴. بخش پس مطالعه ۲۱- سومین مرحله از مراحلی که پیش از مطالعه اصلی صورت می گیرد چیست؟
۱. بررسی اجمالی هر فصل ۲. یادداشت برداری
۳. بررسی اجمالی کل کتاب ۴. سوال گذاری ۲۲- کدام گزینه با استفاده از نیمکره راست صورت می گیرد؟
۱. خواندن ۲. شناخت رنگ ۳. مطالعه ۴. نوشتن ۲۳- ارائه برنامه به مغز در هنگام اندیشیدن چه نامیده می شود؟
۱. توان تحلیلی ۲. تفکر هدفدار ۳. تمرین دقت ۲. سنجش
۲۴- پخش موسیقی مناسب هنگام مطالعه باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ ۱. بدون کلام باشد ۲. خاطرات گذشته را زنده سازد ۳. حواسی را متوجه خود کند ۴. کوتاه باشد ۲۵- شیوه بازیابی غیر مستقیم و با واسطه و توام با تامل اطلاعات نمایانگر وجود کدام نوع حافظه می باشد؟ ۱. حافظه مستور ۲. حافظه حضور ۳. حافظه بلند مدت ۴. حافظه کوتاه مدت ۲۶- وجه تمایز میان کدام گزینه و حافظه در کارکرد آنهاست؟ ۱. سیستم ٠٢ پول ۳. عضله ۴. انبار YY— کدام گزینه جزع نظام های تداعی است ؟
۱. دیدن ۲. اعداد ۳. مبالغه f بازیابی
صفحه ۳ از ۴
).Y. f.).)( .).\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عنوان درسی : شیوه های مطالعه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۴۳ ۲۸- به خاطر سپاری اطلاعاتی با مشاهده شیوه تولید یا آزمایش آن، بیانگر کدام نظام یادگیری است؟ ۱. تصاویر ذهنی ۲. گره مکانی ۳. مشاهده ذهنی ۴. کاربرد ۲۹- نخستین گام در ایجاد ارتباط با ضمیر ناخودآگاه کدام است؟ ۱. تعیین اهداف منطقی ۲. تجسم و القای هدف به ضمیر
۳. عدم تجسم موانع و مشکلات ۴. تلاش و پشتکار برای تحقق هدف
۳۰- کدام گزینه را می توان همچون نظامی دانست که بروز تصمیمات و حرکت بر مبنای آن را در چهارچوب خود مجاز و امکان پذیر می سازد؟
۱. ضمیر ناخودآگاه ۲. نگرش خویشتنی ۳. من برتر ۴. ضمیر خودآگاه
\.). ().).Y. f.)
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :