نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۳۱ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۵ ۱- کدام بخش کتابخانه باید متفاوت از بخش مخزن طراحی شود؟ ا. سالن مطالعه ۲. بخش مرجع ۳. بخش پایان نامهها ۲. بخش نشریات ادواری ۲- در دانشگاههای علوم پزشکی کدام بخش کتابخانه فضای وسیع تری به خود اختصاص می دهد؟
۱. بخش مخزن ۲. بخش تکثیر
۳. سالن مطالعه ۲. بخش نشریات ادواری
۳- کدام گزینه در رابطه با طراحی ساختمان کتابخانه ها نادرست است؟ ۱. در رعایت استانداردها باید دانست که اندازه تعیین شده برای فضاهای کتابخانه در کشورهای مختلف یکسان است.
۲. اگرچه وظایف، نیازها و اهداف هر یک از انواع کتابخانه ها متفاوت است ولی فضای لازم برای هر بخش کتابخانه و نوع فعالیت آن یکسان است.
۳. شرایط آب و هوایی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، محدودیت هایی را برای کتابخانه ها به وجود می آورد که در هنگام طراحی ساختمان کتابخانه ها باید رعایت شود.
۴. در طراحی ساختمان کتابخانه ها، کتابداران باید تعداد تقریبی مراجعه کننده، مجموعه کتابخانه و گسترش های آینده را مد نظر داشته
۴- به منظور صرفه جویی در فضای کتابخانه، کدام بخش کتابخانه می تواند با طراحی سقف کوتاه و به صورت دو طبقه با ارتفاع
کم طراحی شود؟ ۱. بخش مرجع ۲. بخش مخزن اصلی ۳. بخش نشریات ادواری آ. سالن مطالعه
۵- چنانچه طراحی بخش مجزایی جهت کتابهای نایاب امکان پذیر نباشد، این دسته از منابع در کدام بخشی از کتابخانه نگهداری خواهند شد ؟ ۱. محل نمایشی تازههای کتابخانه " . سالن مطالعه
*
۳. بخشی استراحت موقت مراجعه کنندگان بخش مرجع
۶- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگیهای سالن مطالعه می باشد؟ ۱. باید در طبقه بالای ساختمان طراحی شود. ۰۲ نباید نزدیک مخزن اصلی کتابخانه طراحی شود.
۳. تا حد امکان ستونهای بیشتری در سالن مطالعه طراحی شود.
۴. طراحی سقف های بلند جهت جریان هوا و استفاده از نور طبیعی از طریق پنجره های بلند از ضروریات سالن مطالعه می باشد.
|
صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΥΔ
***
. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۳۱ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۵
۷- کدام یک از بخش های کتابخانه باید در گوشه ای از ساختمان کتابخانه یا در یک طبقه مجزا یا در زیرزمین طراحی شود تا در هنگام استفاده و حتی در زمان تعطیلی کتابخانه مزاحمتی برای فعالیتهای جاری کتابخانه نداشته باشد؟ ا. سالن مطالعه ۲. بخشی استراحت موقت مراجعه کنندگان ۳. سالن همایشی ۲. بخش نگهداری وسایل شخصی مراجعه کنندگان ۸- در طراحی بخشی امانت کتابخانه رعایت کدام یک از نکات زیر ضروری است؟ ۱. خارج از مسیر رفت و آمد مراجعه کنندگان باشد. ۲. نزدیک سالن مطالعه باشد.
۳. دور از درب ورودی باشد. ۴. نزدیک درب ورودی باشد.
۹- کدام یک از گزینههای زیر از ویژگیهای طراحی ساختمان های با عملکرد ثابت و غیر قابل تغییر نمی باشد؟ ۱. هر بخشی از کتابخانه برای ارائه فقط یک نوع فعالیت پیش بینی شده بود. ۲. مخزن کتابخانه باید مجزا از سالن مطالعه، میز امانت و بخش نشریات و غیره ساخته می شد. ۳. بخشهای مختلف کتابخانه با دیوارهای ضخیم و باربر از یکدیگر مجزا می شد.
۴. مخزن کتابخانه با سقف های بلند طراحی می شد.
۱۰- در معماری ساختمان کتابخانههای قدیمی ، بسیاری از کتابخانه هایی که حجم مجموعه آنها زیاد بود از کدام نوع طراحی استفاده می کردند ؟
۱. مخزن در پایین و بخشهای دیگر در طبقات فوقانی ۲. مخزن برج گونه
۳. مخزن در وسط و بخشهای مطالعه در اطراف آن ۰۴ بخش مطالعه در وسط ساختمان و مخزن در اطراف آن ۱۱- مفهوم مادولار پس از طراحی و ساخت کدام کتابخانه جهت طراحی ساختمان کتابخانه ها به وجود آمد؟ ۱. کتابخانه کنگره آمریکا ۲. کتابخانه بریتانیا ۳. کتابخانه دانشکده ایالتی ایوا ٠٢ کتابخانه ملی انگلستان
۱۲- بنا به نظر کدام شخصی اصطلاح مادولار به مفهوم عرضی، طول و ارتفاع است؟
۱. ان، بی هاتچئون ۲. براون ۳. مک دونالد ". تامپسون ۱۳- مادول از کلمه لاتین «مودولاسی» به چه معنی گرفته شده است؟ ۱. مستطی ۲. اندازه ۳. سقف ٠٢ ستون
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΥΔ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۳۱ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۵
۱۴- بنا به پیشنهاد متکاف کدام یک از اندازه های زیر برای مادول های ساختمان انواع کتابخانه ها مناسب است؟ γ κ Δ/γ U 2 x ΥΔ/2. Υ Δ/γ χ. Δ/γ U γίy/2 x ΥΔ/?. 2 x "U Δ/Δ κ Δ/Δ . * ΥΔ/2 x ΥΔ/2 U Δ κ Δ/?. Υ
۱۵- فاصله ستونها در طراحی ساختمان کتابخانههای مادولار به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ ۱. میزان باری که ستونها باید تحمل کنند. ۲. ساختار و نوع ساختمان ۰۳ شکل ستونها ۲. فاصله ستونها ۱۶- ارتفاع سقف بخش مخزن در ساختمان کتابخانه های مادولار بر چه اساسی طراحی و ساخته می شود؟ ۱. تعداد مراجعه کننده ۲. نوع مخزن ۳. ارتفاع قفسه ها ۴. ارتفاع پنجره ها ۱۷- مشکل اصلی کتابخانه های با دیوار شیشه ای چیست؟ ۱. تابش مستقیم نور آفتاب ۲. نور فروان ۰۳ گرم شدن کتابخانه در فصول گرم ۲. سرد شدن کتابخانه در فصول سرد
۱۸- مهمترین عامل در تاسیسی ساختمان کتابخانه عمومی کدام موارد زیر است؟
Y. .Y
۱. در دسترس بودن زیبا بودن بزرگ بودن ۴. داشتن شبکه اینترنت
۱۹- الگو گرفتن از ساختمان کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طراحی و ساخت کدام یک از کتابخانهها بسیار مفید است؟
۱. کتابخانه عمومی ۲. کتابخانه آموزشگاهی ۳. کتابخانه ملی ۴. کتابخانه تخصصی
۲۰- کدام یک از کتابخانه های زیر نقش موزه بسیار مهمی نیز دارد؟
۱. کتابخانه ملی ایران ۲. کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی در قم ۳. کتابخانه آستان قدس رضوی ۴. کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور
۲۱- شکل غالب در طراحی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران کدام است؟ ۱. شکل دایره ٠٢ کندوى زنبور عسل ۳ - شکل مستطیل ۴. کیک چند طبقه ۲۲- کتابخانه مرکز دانشگاه پیام نور به چه شکلی ساخته شده است؟
۱. دایره ۰۲ مربع ۰۳ مستطیل ۴. نیم دایره
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΥΔ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۳۱ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۵ ۲۳- اصلی مهم در طراحی ساختمان کتابخانهها چیست؟
۱. شکل ساختمان تابع نظر مهندسی معماری می باشد.
۲. شکل ساختمان تابع نظر کتابداری می باشد.
۳. شکل ساختمان تابع شرایط آب و هوایی می باشد.
۴. طراحی و شکل ساختمان فقط تابع بودجه مربوط به ساختمان سازی است. ۲۴- کدام مورد شامل نسل سوم ساختمان کتابخانه ها نمی باشد؟
۱. کتابخانه های بدون کاغذ ۲. کتابخانه در خانه
۳. کتابخانهای بدون دیوار ۲. ساختمانهایی قابل انعطاف مادولار ۲۵- به عقیده کدام یک از افراد زیر حتی اگر کتابهای الکترونیکی جایگزین کتابهای فعلی شود باز هم ساختمان کتابخانه ها مورد
نیاز است؟
۱. اسفید مک دونالد آ ، دیوید میخائیلز ٠٢ روهمان ۴۔ میخائیل براون ۲۶- عمر مفید ساختمان کتابخانه حداقل چند سال است؟
۱. ۱۰ تا ۱۵ سالی ۲. ۲۰ تا ۳۰ سال ۳. ۴۰ تا ۴۵ سال ۴. ۳۰ تا ۵۰ سال ۲۷- براساس استاندارد لوازم و تجهیزات کتابخانه، اندازه قفسه کوتاه چقدر است؟
१ • × \ Y • . ि १ • × \ \ • . Y 从·×\Y,.Y ཤི 。྾Y ད 。. W
۲۸- معمولا روی هر طبقه از قفسه نشریات ادواری چند نشریه قرار می گیرد؟
ү ү . t *_\ . Y. 2-a . Υ 从一\·.1
۲۹- براساس استاندارد تجهیزات کتابخانه ای اندازه گیری کارد کسی حدوداً چند سانتی متر است؟
Y/○×Yや/○・. f \・×Yや/○・.Y Υ. /ώx Υ Υ/Δ . Υ Y’. XY . . ) ۳۰- برای راست و مرتب نگهداشتن کتابها در قفسه و حداکثر استفاده از فضای طبقات از کدام وسیله استفاده می شود؟
۱. کتاب بر ۲. فرازه ۳. جزوه دان ۴. کارد کسی
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΥΔ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :