نمونه سوال درس مرجع شناسی اختصاصی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی اختصاصی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
so
: کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مرجع شناسی اختصاصی، مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۲۸ - ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۴۰۸۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۳
۱- اصل های دوم و سوم قانون رانگاناتان در کدام بخش کتابخانه به کار می رود؟
۱. فهرست نویسی ". رده بندی ۳. نمایه سازی ۲. مجموعه سازی
گردید؟ ) ... بنیاد کارنگی Y بنیاد نبتون ۳. ایفلا ۲. انجمن کتابدارای آمریکا
۳- از نظر چه کسی، خدمات مرجع، فرایند ایجاد ارتباط بین خواننده و مدارک او به شیوه ای مشخصی می باشد؟ ۱. کتز ۲. روتستاین ۳. رانگاناتان ۴. ویر ۴- کدام یک کوششی است برای گردآوری اطلاعات از تمام شاخههای دانش یا از یک حیطه موضوعی خاص؟ ۱. کتابشناسی ۲. واژه نامه ۳. دائرہ المعارف ۴. زندگینامه ۵- در سال ۱۹۸۵ با تلاش اولیه کدام ناشر، قالب الکترونیکی دائره المعارف ها به بازار آمد؟ Harvard . Y. Grolier . Y Thomoson Y Oxford . ) ۶- بررسی نوشتهها و پیشینههای موجود طی سه دهه اخیر پیرامون خدمات مرجع، نشان می دهد که موتور و محرک این فعالیت ها .......................... بودا ۵ است.
۱. سازماندهی منابع ۲. ارتقاء دانش کتابداران ۳. آموزش های رسمی ۴. رشد فناوری
۷- در اوایل دهه ۱۹۸۰، اولین نمونههای تجاری پایگاه های اطلاعاتی که کاربران نهایی می توانستند از طریق منو، جستجوی خود را انجام د هند ، توصیف مذکور مربوط به کدام گزینه است؟
AltaVista . * Dialog v Yahoo! . Y Google . )
۸- کتابخانه های دیجیتالی سازمان هایی هستند که منابع به انضمام کارکنان متخصصی را برای انتخاب، ساخت ارائه دسترسی
-------------------------- فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری یکپارچگی منابع را فراهم می کنند تعریفی است از ۱. لیمن ۲. فدراسیون کتابخانه دیجیتالی
۹- کتابخانه جهانی دیجیتالی ......
۱. اصل زیرساخت جهانی اطلاعات است. ۲. بخشی از زیر ساخت جهانی اطلاعاتی است.
۳. مقدم بر زیرساخت جهانی اطلاعات است. ۴. با زیرساخت جهانی اطلاعاتی ارتباطی ندارد.
?.ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مرجع شناسی اختصاصی، مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۲۸ - ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۴۰۸۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۳
۱۰- کدام فرهنگ مهم ترین اصطلاحات فلسفی در منطق، اخلاق، روانشناسی، جامعه شناسی، زیباشناسی و مابعدالطبیعه را در
بر دارد؟ ۱. فلسفه اسلامی ۲. منتخب فلسفه اسلامی ۰۲ فرهنگ فلسفی ۴. بزرگان فلسفه
۱۱- کدام کتاب دارای فهرست فیلم ها بر حسب سال کارگردان و فهرست فیلم ها بر حسب الفبای فارسی می باشد؟ ۱. تاریخ سینمای جهان ۲. فرهنگ سینمایی ۳. کتابشناسی تئاتر ۴. روزنه راهنمای فیلم ۱۲- کدام کتاب به سبکی نو و بدیع تهیه و تالیف شده، به شیوه ای که تمام معانی مختلفی که برای یک لغت قرآنی آمده است در آن آورده شده است؟ ۱. فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدسی ۲. کتاب شناسی ترجمههای قرآن به زبان فارسی
۳. کتاب شناسی ادیان ۴. فهرست مقالات قرآنی
۱۳- کدام یک به عنوان ابزاری برای نمایه سازی و ذخیره و بازیابی اطلاعات کامپیوتری شده یونسکو تدارک دیده شده است؟
۱. چکیده پایان نامههای کتابداری ۲. اصطلاح نامه فرهنگ ارتباطات ۳. اصطلاح نامه یونسکو ۴. اصطلاح نامه اطلاع رسانی ۱۴- کدام یک می تواند به عنوان یک استاندارد، کمک مهمی برای مطرح شدن آثار ایرانی در سطح بین المللی باشد؟ ۱. شابک (ISBN) ۲. لیزا(LISA) ۳. اسیسی (ASIS) ۴. نارسیسی (NARSIS) ۱۵- از نظر ساختاری، کدام اثر حاوی فهرستی الفبایی از توصیفگری هایی است که برای نمایه سازی و جستجو در چکیدههای جامعه شناسی و نمایه های چاپی از سال ۱۹۸۴ به بعد به کار رفته اند؟
۱. مفاهیم جامعه شناسی ۲. اطلسی تاریخی جمعیت جهان
۳. اصطلاح نامه جامعه شناسی ۴. کتابشناسی جامعه شناسی
۱۶- کدام اثر مرجعی برای دستیابی سریع تر به موضوعات و مطالب دلخواه نسبتاً جامع درباره ایران می باشد؟ ۱. گیتاشناسی نوین کشورها ۲. جغرافیای جمعیت ایران
۰۳ دائرہ المعارف علوم اجتماعی ۴. دائرہ المعارف سرزمین و مردم ایران
?.ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مرجع شناسی اختصاصی، مرجع شناسی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۲۸ - ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۴۰۸۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۳
۱۷- کدام کتاب، راهنمای قابل استفاده برای محققین ایرانی و خارجی، جهان گردان و آماتورهایی است که به عالم گیاهی عشق و علاقه خاصی داشته و با شنیدن نام محلی گیاه در هر منطقه از ایران، به شناخت آن پی خواهد برد؟ ۱. فرهنگ گیاهان ایران ۲. فرهنگ رستنیهای ایران ۳. اطلس گیاهان چوبی ایران ۴. فرهنگ محیط زیست ۱۸- کدام کتاب، در درجه اول مناسب دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و دبیران آنها نوشته شده است؟ ۱. راهنمای فیزیکدانان ایران ۲. فرهنگ فیزیک پایه ۳. فرهنگ اصطلاحات تخصصی فیزیک ۴. فرهنگ کیهان شناسی $c-l sa : 4.43 (Aviatlons Space Dictionary) ۱۹- ماخذ کدام کتاب از آخرین و کامل ترین ماخذ علمی و صنعتی ۱. اصطلاح نامه فنی و مهندسی ۲ - دائرہ المعارف معماری و شھرسازی ۲ ، دائرہ المعارف مھندسی ترافیک ۴. فرهنگ هوانوردی ۲۰- کدام اثر به عنوان نخستین کتاب استاندارد مهندسی در ایران، به حساب می آید؟ ۱. دائره المعارف معماری و شهرسازی آ ، دائرہ المعارف مھندسی ترافیک ۳. هندبوک محاسبات مهندسی راه و ساختمان و سازه ۴. واژه نامه تخصصی مهندسی برق
۲۱- کتاب دانشنامه پزشکی چگونه تنظیم شده است؟
f ۱. الفبایی انگلیسی ۲. الفبای فارسی ۰۳ رده بندی دیویی
موضوعی ۲۲- کدام اثر، اطلاعات ارزشمندی برای یادگیری و شناخت بدن انسان و آن چه برای سلامت او لازم است ارائه می دهد؟ ۱. پزشکان برجسته در عصر تمدن اسلامی ۲. دانشنامه پزشکی ۳. دائره المعارف پزشکی و بهداشت خانواده ۴. دائرہ المعارف تغذیه ۲۳- نحوه تنظیم کتاب فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آن ها چگونه است؟
.Y
۱. ردهای موضوعی ۳. تاریخی ۴. الفبایی
۲۴- کدام کتاب، کامل ترین منبع برای یافتن اطلاعاتی درباره نزدیک به ۲۳۰۰۰ مورد از سازمان های حرفهای و تجاری است؟
Encyclopedia of Association Y Encyclopedia of Management . ) Personal Management Abstracts Dictionary of Business v
?.ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مرجع شناسی اختصاصی، مرجع شناسی تخصصی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۴۰۲۸ - ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۲۲۴۰۸۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۳
Yo– کدام کتاب، برای افراد غیر متخصصی تهیه شده به طوری که خوانا بودن و سهولت استفاده آن، سبب شده تا در کتابخانه های دبیرستانی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد؟ Videos in Psychology . Y The Gale Encyclopedia of Psychology .)
Encyclopedia of Psychology . " The International Handbook of Scoiology . Y.
?.ץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :