نمونه سوال درس سازمان دهی مواد 2 رده بندی دیویی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سازمان دهی مواد 2 رده بندی دیویی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آماده سازی و تنظیم مواد ۲، سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۷ - ، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۶
۱- تعریف مقابل را چه کسی ارائه کرده است؟ «رده بندی کتاب، ترجمهٔ نام موضوع کتاب است به یک زبان ساختگی».
۱. جسی شرا lయిలు . Y ۳. رانگاناتان آدیویی
۲- به کدام رده بندی بر مبنای رده بندهی دهدهی دیویی تدوین گردیده است؟ ۱. رده بندی کولون ۲. رده بندی کتابخانه کنگره ۲. رده بندی بیکن ۰۴ رده بندی دهدهی جهانی
۳- در ایالات متحده آمریکا از رده بندی دهدهی دیویی در کدام کتابخانه ها بیشتر استفاده می شود؟ ۱. کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی ۲. کتابخانه های دانشکده ای و دانشگاهی
۳. کتابخانه های عمومی و تخصصی ۴. کتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی
۴- در رده بندی دیویی، پس از ممیز تقسیمات دهدهی تا چه مقدار قابل گسترش است؟
۱. تا ۲ رقم ۲. تا ۳ رقم ۳. تا ۴ رقم ۴. محدودیتی ندارد
۵- کدامیک از گزینه های زیر جزو مزیتهای رده بندی دهدهی دیویی نمی باشد؟ ۱. رعایت دقیق اصل سلسله مراتب آن قرار گرفتن همه رشتههای مربوط در کنار هم *
۲. بهره گیری از نظام اعشاری برخورداری از جامعیت لازم
۶- جلد سوم رده بندی دهدهی دیویی با کدام رده اصلی شروع می شود؟ ۱. هنر ۲ - علوم عملی ۳۔ علوم طبیعی ۴. ادبیات ۷- معنی شمارههای داخلی قلاب در رده بندی دهدهی دیویی چیست؟ ۱. این شماره ها قبلاً بکار برده می شد و اکنون دیگر بکار برده نمی شود ۲. این شماره ها به تازگی و در ویرایش جدید به رده بندی افزوده شده اند ۳. استفاده از این شماره ها اختیاری است ۴. این شماره ها به همراه جداول مورد استفاده قرار می گیرند ۸- در رده بندی دهدهی دیویی شماره ۵۵۰ مربوط به چه موضوعی است؟
۱. زمین شناسی ۲. کشاورزی ۳. معماری ۴ - علوم سیاسی
= صفحه ۱ از ۳
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۷۸۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آماده سازی و تنظیم مواد ۲، سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۷ - ، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۶ ۹- هرگاه در فرانمای رده بندی دهدهی دیویی دستوری مبنی بر استفاده از جدول شماره ۲ داده نشده باشد، باید پیش از
افزودن تقسیمات جغرافیایی چاه شماره ای را به شماره اصلی اضافه کنیم؟
·/人).* ..sa . Y. .ץ. ץן ./\ . ) ۱۰- «خلاصه رده بندی دهدهی دیویی و نمایه نسبی» که توسط ابراهیم عمرانی ترجمه شده است چند جدول دارد؟
ү t z . Y \ . Y * . ) ۱۱- کدامیک از شماره های رده بندی زیر در فرانما رده بندی دیونی قبل از شماره های دیگر قرار می گیرد؟
gr/FX , f ۴ ۳. ۵ فا ད། ད ༢ . ད་ ۴ ۱. ۷۸/ ۰ فا ۱۲- شماره های ۰ فا ۸ تا ۹فا ۸ هنگام بایگانی در برگه دان بین چه شماره هایی قرار می گیرند؟
人い・3人・・・f ۸۲۰ ۱. ۸۰۹ و ۸۱۰ ۲. ۸۱۰ و ۸۲۰ ۳. ۸۱۹ و ۱۳- در «گسترش جغرافیای ایران در رده بندی دهدهی دیویی» شهرستان ها با چند رقم مشخص شده اند؟
Q . Y. * . Y. * . Y ャ.い ۱۴- دامنه شماره ها در نشانه مؤلف فارسی چگونه است؟
१११ ७ \; t ۹۹۹ ۲. از ۱۰۰ تا ۹۰۰ ۳. از ۱۱۱ تا १११ ७ • • • } · \ ۱۵- در اختصاصی نشانه مؤلف به یک اثر، استفاده از چه عددی بعنوان اعشار مناسب تر است؟
A t Q . Y. \ . Y . . ) ۱۶- در نشانه مؤلف فارسی کاتر سنبران کدام حرف به نشانه کلیات بودن کتاب در شماره بازیابی نوشته می شود؟
۱. کای ۲. ف e Y ۴. ی ۱۷- رده بندی کتابخانه کنگره از کدامیک از طرح های رده بندی تأثیر بیشتری پذیرفته است؟
۱. رده بندی دهدهی دیویی ۰۲رده بندی کولون
۰۳ رده بندی دهدهی جهانی ۴. رده بندی گسترش پذیر کاتر ۱۸- رده P در رده بندی کتابخانه کنگره به چه موضوعی اختصاص یافته است؟
۱. فلسفه ۲. زبان و ادبیات ۳. تاریخ ۴. حقوق ቄ\-- رده BE در رده بندی کتابخانه کنگره مربوط به چه موضوعی است؟
۱. اسلام ۲. تاریخ ایران ۳. ادبیات ایرانی ۴. جغرافیای ایران
γ. γ. /γ. γ. ΥγΛ Α صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آماده سازی و تنظیم مواد ۲، سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۷ - ، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۶۶ ۲۰- در هر شماره بازیابی کتابخانه کنگره حداکثر از چند کاتر می توان استفاده کرد؟ ۱. یک Y. دو ۳. سه f چهار
۲۱- کدامیک از گزینه های زیر در برگه آرایی زودتر آورده می شود؟
۱. ۱۰۰ داستان ۲. ۹۰ دقیقه ۳. ۲۰۰ جمله قصار ۴. ۱۰۰۰ حدیث
۲۲- در برگه آرایی نامهای مکرر، کدامیک از گزینه های زیر در انتها آورده می شود؟ ۱. نام شخصی به منزله موضوع با تقسیم فرعی ۲. نام شخصی به منزله موضوع بدون تقسیم فرعی ۳. نام شخصی به منزله سرشناسه ۴. نام شخصی به منزله شناسه افزوده
۲۳- در کتابخانه هایی که تعداد امانت گیرندگان زیاد باشد از کدامیک از روش های امانت کتاب استفاده می شود؟ ۱. روش ثبت در دفتر امانت ۲. روش یک برگه ای
f .*
روش براون روش دو برگه ای ۲۴- اندازه کدامیک از برگه های زیر متفاوت از سایر برگه هاست؟
- جیب کتاب
۱. برگه امانت کتاب ۲. برگه سررسید ۳. برگه خواننده ۲۵- در کتابخانه ها بهتر است که وجین هر چند وقت یکبار انجام شود؟ ۱. هر شش ماه حداقل یک بار ۲. هر یک سال حداقل یک بار
۳. هر ۱۸ ماه حداقل یک بار ۴. هر دو سال حداقل یک بار
γ. γ. /γ. γ. ΥγΛ Α فحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :