نمونه سوال درس خدمات عمومی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس خدمات عمومی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کاردانی و کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
7- - تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۵ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۴۲ ۱- هدف اصلی کتابخانه ملی چیست؟ ۱. گردآوری آثار داخلی ۰۲ فهرست نویسی آثار داخلی ۳. گردآوری و حفظ و نگهداری میراث مکتوب ملی ۴. توسعه سواد اطلاعاتی ۲- کتابخانه های کودکان زیر مجموعه کدام نوع کتابخانه می باشد؟ ۱. ملی آ ، عمومی ۳. آموزشگاهی ۴. تخصصی ۳- پایه و اصل زیربنایی در اداره کتابخانه چیست؟ ۱. خدمات عمومی ۲. فهرست نویسی ۳. مجموعه سازی ۴. برنامه ریزی ۴- نمایه سازی زیر مجموعه کدام یک از خدمات کتابخانه است؟ ۱. خدمات عمومی ۲. خدمات فنی ۳. آماده سازی ۴. سفارش ۵- تهیه برگه گردش کتاب جزو کدام فعالیت های کتابخانه ای می باشد؟ ۱. خدمات عمومی ۲. سازماندهی ۳. آماده سازی ۲. برگه آرایی ۶- هدف کتابخانه از ارائه خدمات عمومی چیست؟ ۱. آگاهی رسانی ۲. سازماندهی منابع ۳. مجموعه سازی ۴. توسعه کتابخانه ۷- اشاعه اطلاعات گزیده مختصی کدام نوع کتابخانه است ؟ ۱. عمومی ۰۲ اختصاصی ۳. دانشگاهی ۴. آموزشگاهی ۸- کدام یک از خدمات زیر از جمله خدمات عمومی کتابخانه نمی باشد؟ ۱. برگه آرایی ۲. اشاعه اطلاعات گزیده ۳. آشنایی با کتابخانه ۴. امانت ۹- کدام عامل زیر به عنوان پل ارتباطی میان مردم و خدمات عمومی کتابخانه محسوب می شود؟ ۱. آگاهی رسانی ۲: روابط عمومی ۳. برنامه های آموزشی ۴. امانت ۱۰- سرعت انتقال و ارسال متن با کدام ابزار ارتباطی بیشتر است؟ ۱. تلکسی ٠٢ پرستل ۳. فکسی ۴. تله تکست )YWA.).)( .).\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درسی : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۵ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۴۲ WW— در باره خدمات عمومی کتابخانه کدام مورد صحیح می باشد ؟ ۱. فعالیت پیش بینی شده ۰۲ فعالیتی پیش بینی نشده
۳. فعالیتی منتزع از دیگر خدمات کتابخانه ۰۲ فعالیتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه
۱۲- قانون واسپاری در کدام کتابخانه صورت می گیرد؟
۱. کتابخانه عمومی ۲. کتابخانه ملی ۳. کتابخانه آموزشگاهی ۴. کتابخانه تخصصی
۱۳- مهمترین فایده استفاده از روش دوبرگه ای در امانت منابع چیست؟
۱. آگاهی از وضعیت مدرک ۲. تسریع در امانت منابع ۳. جلوگیری از مفقود شدن منابع ۴. آگاهی از محل قرار گرفتن منبع در قفسه ها
۱۴- عبارت زیر بیان کننده کدام نوع فعالیت کتابخانه می باشد؟ نوعی همکاری متقابل بین کتابخانه ها که استفاده کننده را قادر می سازد تا به حداکثر دانشی ثبت شده دسترسی پیدا کند.
۱. واسپاری ۲. امانت بین کتابخانه ای
۳. مبادله ۴. اهدا
۱۵- در نظام امانت بین کتابخانه ای بین المللی کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟
۱. پایین بودن هزینه ۲. شناسایی منابع مرجع ۳. سرعت دستیابی به منابع ۲. شناسایی کتابخانه ها و مراکز اطلاع
۱۶- بهره گیری از دایره المعارف گویا برای افراد نابینا، معلول کاربرد کدام مورد است؟ ۱. فناوری اطلاعات ۲. توجه مسئولین ۳. رشد فرهنگی جامعه ٢. خدمات مرجع ۱۷- استفاده از شیوه قفسه باز در اداره کتابخانه، گویای کدام اصلی از قوانین پنجگانه رانگاناتان است؟ ۱. کتابها برای استفاده اند ۲. هر خواننده ای کتابش ۳. وقت خواننده را هدر ندهید ۴. کتابخانه ارگانیسمی رو به رشد است
۱۸- در کدام نوع جلسات اندیشه های نوین، مورد بررسی قرار داده می شوند؟
f ۱. اطلاعاتی ۲. تصمیم گیری ۳. آموزشی
مرورى ۱۹- مجموعه عقایدی که درباره یک موضوع به بحث گذاشته می شود، مفهوم کدام یک از موارد زیر می باشد؟ ۱. سمپوزیوم ۲. سمینار ۳. کنگره ۴. میزگرد
\.). ().).YWA)
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۵ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۴۲ ۲۰- تصمیم گیری در خصوصی فعالیت های جانبی همایش ها و نشست ها در چه مرحله ای صورت می گیرد؟ ۱. قبل از برگزاری ۲. در حین برگزاری ۳. در پایان کار ۴. یک روز پس از شروع ۲۱- کدام روشی برای معرفی کتاب توسط کتابخانه موثرتر می باشد؟ ۱. برگزاری نمایشگاه کتاب ۲. معرفی از طریق نشریات ادواری ۳. جلسات بحث پیرامون یک کتاب ۴. گردهمایی ها و نشست ها ۲۲- مهمترین عامل در برگزاری کارگاه های آموزشی کدام است؟ ۱. تقاضا ۲. روش آموزشی ۳. انتخاب مربی ۴. زمان اجرا ۲۳- منظور از آرشیو چیست؟ ۱. محل نگهداری مواد سمعی - بصری ۲. محل سخنرانی ۳. ابزار و تجهیزات دیداری-شنیداری ۴. مجموعه تجهیزات دیداری-شنیداری و محل نگهداری آن ۲۴- کدام شکلی از مواد دیداری-شنیداری بیشترین کاربرد را در کتابخانه ها دارد؟
۱. میکروفیلم آ ، میکروفیش ۰۳ فیلم استریپ ۴. الف و با ۲۵- میکروفیشی جزء کدام دسته از مواد است؟
۱. دیداری ۲. شنیداری ۲. دیداری-شنیداری ۴ ، چاپی ۲۶- ویژگی خاصی فیلم استریپ در کدام گزینه ذکر شده است؟
۱. فیلم استریپ همانند اسلاید بدون حرکت و صدا می باشد.
۲. فیلم استریپ همانند فیلم سینمایی حرکت دارد اما ناطق نیست.
۳. فیلم استریپ علاوه بر حرکت و صدا، قابلیت نمایشی بوسیله اورهد را نیز دارد.
۴. فیلم استریپ توالی نمایش عکسهای زیادی است که بر خلاف فیلم سینمایی حرکت ندارد. ۲۷- نمایش عروسکی جزو کدام نوع مواد دیداری ، شنیداری در کتابخانه محسوب می شود؟
۱. دیداری ۲. شنیداری ۲. دیداری-شنیداری ۰۴ فیلم صامت
\.). ().).YWA)
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۱۵ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۴۲ ۲۸- ورود کتابدارهای متخصصی در کتابخانه های آموزشگاهی موجب تقویت نقش کدام گروه شد؟ ۱. کتابدار ۲. معلم ۳. کتابدار - معلم ۴. کتابدار و معلم የቄ– کدام مورد تعریف روشنی از خدمات عمومی ارائه دهی دهد ؟ ۱. این دسته از خدمات به صورت خاصی در کتابخانههای عمومی ارائه می گردد ャ تمامی فعالیت های کتابخانه های عمومی در جلب رضایت مراجعین خود ۳. فعالیتهایی که کتابخانه برای جلب مردم به کتابخانه و مطالعه انجام می دهد. ۲. خدماتی که به عامه مردم در کتابخانه صورت می گیرد ۳۰- کدام مورد جزو کارکردهای کتابخانه های مدارس نمی باشد؟ ۱. علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی ۲. افزایش آگاهی و سطح کارایی مربیان و معلمان ۲. ایجاد ارتباط با دیگر انواع کتابخانه ها ۲. تهیه سرفصل کتابهای درسی در مدارس r's— یکی از ساده ترین مواد دیداری-شنیداری برای کودکان کمتر از دو سال کدام است؟ ۱. فیلم آ ، موسیقی ۳. تصویر صورت انسان ۴. اشکال هندسی ۳۲- جیمز تامپسون تجربه رفتن به کتابخانه را معادل کدام نوع آموزش می داند؟ ۱. آموزش توسط معلم ۰۲ آموزش توسط کتابدار ۳. خوداکتسابی ۴. آموزش توسط معلم - کتابدار ץ"ץ- -メ اساسی اطلاعات منبع دردسی ، مهمترین رسانه کدام است؟ ۱. رادیو ٠٢ تلويزيون ۳. کتاب ۴. روزنامه የ'የ– کدام مورد جزو چهار قسمت اصلی یک پوستر نمی باشد ؟ ) ... پیام Y. طرح ثانویه .Y . پیام ثانویه f گوینده ۳۵- بر اساس مطالب کتاب درسی، کدام یک عامل مهم و موثر در خوب زیستن است؟ ۱. کتاب ۲. کتابخانه ۳. آموختن ۴ - مواد سمعی-بصری
۳۶- نمایه موضوعی حاصل به کارگیری کدام روشی برای تنطیم کتابشناسی ها می باشد؟
) ... تنطیم رده ای Y. تنطیم موضوعی ۳. تنطی الفبایی f تنظی تاریخی
)YWA.).)( .).\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :