نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
尤 پیام نور کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۰۷ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۲ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۴ ۱- خود مرکز گرایی، کنجکاوی ، خیالپردازی و حسی تقلید از ویژگی های مهم کدام دوره سنی است؟ ۱. تولد تا ۳ سالگی ごJし。ラUY Y ۳. ۶ تا ۱۲ سالگی ۴. ۱۲ تا ۱۶ سالگی ۲- تربیت عقلی، منطقی و اجتماعی به عهده کدام یک از نهادهای زیر است ؟ ) ... مدرسه Y خانواده .Y . نهادهای اجتماعی .Y . مدرسه و نهادهای اجتماعی ۳- کدام قرن را با توجه به تاثیر عمیق امیل اثر ژان ژاک روسو عصر خردگرایی و گسترش آزاد اندیشی می خوانند؟ ۱. قرن هفدهم ۰۲ قرن نوزدهم " . قرن هجدهم ۰۴ قرن بیستم ۴- کتاب ماجراهای پینوکیو اثر کدام یک از نویسندگان زیر است ؟ ۱. رابرت لویی ۲. مارک تواین ۳. کارلو کلودی ٢. لوييس کارول ۵- کدام گزینه در مورد تفاوت ادبیات بزرگسالان با ادبیات کودکان نادرست است؟ ۱. تفاوت آنها در تجربه های آنهاست نه در نوعشان، や .Yگسترهٔ موضوعی از دیگر حوزه های تفاوت آنهاست. ۳. تفاوت دیگر در تکیه داشتن ادبیات بزرگسالان به تصویر است. ۲. هر دو ادبیات هستند و با تکیه بر جوهر ادبی خلق می شوند، ولی با مخاطب های متفاوت ۶- در دنیای مدرن امروز و سلطه بلامنازع فناوریهای جدید ارتباط جمعی صوتی و تصویری کدام هنر قدرت تخیلی کودکان و نوجوانان را فعال می کند ؟ ۱. تئاتر ۲. قصه گویی ۳. نقاشی ۴. کتابخوانی ۷- کدام گزینه جزومیراث ادبی کودکان و نوجوانان است که تحت نام ادبیات سنتی عنوان می شود؟
۱. فانتزیها ۲. سفرنامه ها ۳. زندگینامه ها ۴. فابلی ها
۸- انطباق سطح خوانایی آثار کودکان و نوجوانان با توانائیهای آنان جزو کدامیک از ضوابط کلی انتخاب این آثار محسوب می
شود ؟ ۱. کیفیت تصویر ۰۲ کیفیت ارائه ۰۳ کیفیت نگارش ۴۔ کیفیت ساخت و پرداخت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۰۰ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۰۷ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۲ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۴
۹- از ابزارهای انتخاب کتاب که انتخاب کننده را از وجود کتاب های تازه از چاپ بیرون آمده و تجدید چاپ شده مطلع می کند ؟
۱. کتابشناسیها ۲. نقد و بررسی ها ۰۳ رایزنی با متخصصان ۴. فهرست ها
۱۰- کتابهایی که دوره گردها در قرون هفده و هجده به مشتریان خود عرضه می کردند چه نام داشت ؟
۱. چپ بوک ۲. راکت بوک ٢. هورن بوک ۰۴ بتلا دور
۱۱- روایتهای کوتاهی هستند که بیشتر شخصیتهای آنها را حیوانات و عوامل طبیعی شکل می دهند ونماد و تمثیلی از انسانند ؟
۱. فابلی ها ۲. افسانه ها ۳. اسطوره ها ۴. قصه های قومی
۱۲- انعکاس وضعیت دردناک کودکان در جامعه رو به صنعتی شدن انگلستان را چالز دیکنز در کدام کتابش به تصویر کشید ؟
۱. سفرهای گالیور ٠٢ اوليور تويست ۳. زنان کوچک ۴. ماجراهای پینوکیو
۱۳- تنها کتابی که ژان ژاک روسو امیل را به خواندن ان تشویق می کرد چون به تلقی او روی طبیعت انسانی تکیه داشت کدام
است؟ ۱. سفرهای گالیور ۲. تام سایر ۳. ماجراهای پینوکیو ۴. ماجراهای روبنسن کروزوئه
۱۴- روز جهانی کودک (دوم آوریل ) روز تولد کدامیک از نویسندگان زیر است؟ ۱. مارک تواین ۲. چارلز دیکنز ۳. هانس کریستین اندرسن ٢- ژول ورن ۱۵- کتابی کوچک با روحی بزرگ که شاید بتوان آن را مهمترین رویداد ادبیات کودکان در قرن بیستم دانست ؟ ۱. شازده کوچولو ۲. سروده های کریسمس
۳. امیلی ۴. ماجراهای پینوکیو
۱۶- کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب» اثر کدام یک از نویسندگان زیر است؟
۱. احسان یارشاطر ۲. مهدی آذر یزدی ۳. یحیی دولت آبادی ۴. صبحی مهتدی ۱۷- اولین گردآورندهٔ ایرانی ادبیات عامیانه که کتاب اوسانها را در ۱۳۱۰ منتشر کرد چه کسی است؟ ۱. نیما یوشیج ۲. صادق هدایت ۳. زهرا خانلری ۴. جبار عسگرزاده
..ץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۰۷ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۲ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۴ ۱۸- این تلقی که " خواندن عبارت از نوسازی یک اثر تازه توسط خواننده است " از کیست ؟
) ... جان دیویی Y. موتیاشو .Y . رابرت اسکاربیت f ژان پیاژه
۱۹- نویسنده کتاب ماهی سياه کوچولو" که نقش وی در ورود ادبیات کودکان ایران به عصر خلق ادبی بر اساس الگوهای ادبیات عامیانه با نقش هانس کریستین اندرسن در ادبیات غرب قابل مقایسه است کیست؟
۱. هوشنگ مرادی کرمانی ۲. مهدی آذر یزدی
۳. علی اشرف درویشیان ۰۴صمد بهرنگی ۲۰- قصه هایی که ماهیت شفاهی داشته و محتوای آنها از حوادث واقعی و غیر واقعی و تصادفی به وجود آمده است چه نامیده
می شود؟
۱. افسانه ۲. قصه های قومی ۳. اسطوره ۴. فابلی ۲۱- کتاب های « سیندرلا» و «جک و ساقه لوبیا» جزو کدامیک از انواع قصه ها هستند ؟
۱. قصه های شگفت انگیز ۲. قصه های واقعی
۳. قصه های تکرار شونده ۴. قصه های حیوانی ۲۲- مهمترین قالب ادبیات کودکان امروز جهان که بیش از ۸۰ درصد از آثار خاصی کودکان را شامل می شود کدام است؟
۱. داستانهای علمی ۲. قصه های قومی
۳. فانتزی ۲. داستانهای علمی-تخیلی ۲۳- کد ام کتاب جزو داستانهای ماجرایی از انواع داستانهای واقعی می باشد؟
۱. آوای وحشی اثر جک لندن ۲. سختون اثر ناصر ایرانی
۳. کودک، سرباز و دریا اثر ژرژ فون ویلیه ۴. نخل اثر هوشنگ مرادی کرمانی
۲۴- نمایش دهندهٔ شیوه ای است که نویسنده به کمک آن مصالح و مواد داستانی خود را به خواننده ارائه می کند و در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان می دهد؟ ۱. پیرنگ (طرح) ۲. شخصیت و شخصیت پردازی
۳. درونمایه یا تم ۴. زاویهٔ دید
۲۵- شعرهایی که در نهایت ایجاز و رعایت ضوابط شعری به داستان گویی می پردازد و دارای عمل داستانی سریع است ؟
.Y
۱. شعر روایی شعر آزاد ۳۔ شعر تغزلی ۴۔ شعر طنز
..ץ"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، موادوخدمات کتابخانه برای کودکان
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۴۰۰۷ -، کتابداری ۱۲۲۴۰۲۲ - ، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۵۴ ۲۶- نام جایزه ای که در سال ۱۹۹۰ توسط شورای ملی دبیران انگلیسی در آمریکا برای کتابهای برگزیده غیر ادبی کودکان در نظر
گرفته شد کدام است ؟
۱. نویلی کوجک ۲. آساهی ۳. براتیسلاوا ۴۔ اوربیس پیکتوس ۲۷- رمان تاریخی و واقعی که کلیهٔ اطلاعاتش برگرفته از پاپیروس های مصری است و از نظر مستند بودن هم اعتبار یک کتاب
اجتماعی خوب را دارد؟
۱. مهاجر کوچولو ۲. یک روز زندگی پسرک قطبی
۳. جنگ دنیاها " . فصل نان ۲۸- از مراحل رشد اخلاق از نظر پیاژه که در آن کودکان اهداف و نتایج قواعد را بررسی کرده و مورد توجه قرار می دهند کدام
است ؟
۱. مرحله قراردادی ۲. مرحله ناپیروی ۳. مرحلهٔ خود پیروی ۴. مرحله دگر پیروی ۲۹- د ر کدام یک از انواع زندگینامه ها، نویسنده برداشتی آزاد از زندگی شخصیت ها دارد و با کمک تخیل به حوادث فرعی
آن جان می بخشد؟
۱. زندگینامه داستانی ۲. زندگینامه تمام مستند
۳. زندگینامه آزاد ۴. زندگینامه نیمه مستند
۳۰- کتاب «همه چی با قیچی و اوریگامی» جزء کدام دسته از کتابهای بازی و سرگرمی محسوب می شود؟ ۰ بازیهای فکری ۲. گرد آوری اشیا ۳. کار دستیها ۴. کتابهای دربارهٔ معماها ۳۱- فرهنگنامهٔ کودکان و نوجوانان توسط کدام سازمان یا نهاد تدوین و منتشر شده است؟ ۱. مرکز پژوهشی کودکان دنیا ۲. شورای کتاب کودک r
وزارت آموزش و پرورش ۴. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۳۲- به گفته دانا نورتون کدام یک از انواع کتابهای تصویری مقدمه ای برای ورود به عرصه درک مفاهیم مجرد توسط کودکان تند ؟
۱. آغازگر ۲. کتاب - بازیچه ۳. مفهومی ۴. الفبا
۳۳- کتاب دلقک که تصویر گر برنده جایزه هانس کریستین اندرسن در سال ۲۰۰۲ شد از کیست ؟
۱. ابلاماری ۲. ادیانگی ۳. کوفسکا ۴۔ کوئناتین بلیک
..ץ"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :