نمونه سوال درس حقوق بیمه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بیمه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق بیمه رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳ ۱- عملیات بیمه بر محاسبه احتمالات مبتنی بر کدامیک از موارد زیر بنا شده است؟
۱. حوادث طبیعی ۰۲قیاس منطق ریاضی ۳. وقوع خسارات مادی ۴. قیاس آمار ریسکها
۲- بیمه خسارت بر کدام اصلی استوار است؟
۱. اصل پیش بینی ٠٢ اصل مسووليت ۳. اصلی احتمالی ۴. اصل جبران
۱. وزارت اقتصاد ٠٢ بيمه مركزى ۳. قوه قضاییه ۴. اداره ثبت ۴- اثر فوت بیمه گذار بر عقد بیمه کدام است؟ ۱. عقد بیمه فسخ می گردد. ۲. عقد بیمه باطل می گردد.
۳. عقد بیمه منحل نمی گردد. ۴. عقد بیمه تعلیق می گردد.
۵- اگر بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه بوده و بدون آنکه در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه حق دریافت تامین تعیین
شده را داشته باشد چه نوع بیمه ای منعقد گردیده است؟
۱. بیمه در این حالت باطل است. ۲. بیمه برای حساب دیگری است.
۲. بیمه گروهی منعقد گردیده است. آ، بیمه رهنی منعقد گردیده است. ۶- براساسی ماده یک قانون بیمه ایران اعتبار عقد بیمه -- موکول به کدام مورد است؟
۱. پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ۲. تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه
۳. تعهد و پرداخت توسط بیمه گذار ۴. فقدان شرط مخالف در عقد
۷- مطابق قواعد حقوقی قرارداد آیا بیمه قابلیت پوشش دادن جرایم غیر عمد را دارا می باشد؟ ۱. جرایم به طور مطلق قابلیت پذیرش قرارداد بیمه را دارند. ۲. جرایم به طور مطلق قابلیت پذیرش قرارداد بیمه را ندارند. ۳. تنها خسارات ناشی از جرم قابلیت پذیرش قرارداد بیمه را ندارند. ۴. تنها مسوولیت جزایی قابلیت پذیرش قرارداد بیمه را ندارد.
۸- هرگاه بیمه گذار وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با چنین شرایطی نبود ....... .
۱. قرارداد به طور خودکار باطل می گردد. آن قرارداد تا رفع وضعیت مزبور تعلیق می گردد. ۳. بیمه گر باید بلافاصله به بیمه گذار اخطار رفع دهد. ۲. بیمه گذار باید بلافاصله بیمه گر را مطلع کند. Aץץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بیمه
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳
۹- اشتباه عمدی در براورد میزان خطر موضوع بیمه از سوی بیمه گذار چه اثری در قرارداد بیمه دارد؟ ۱. اثری ندارد. ۲. بطلان عقد ۳. عدم نفوذ عقد ۴. کاهش تعهدات بیمه گر ۱۰- اگر پرداخت حق بیمه به وسیله چک صورت گیرد حق بیمه چه زمان پرداخت شده محسوب خواهد شد؟ ۱. زمان کارسازی چک ۲. تاریخ صدور چک ۳. تاریخ تحویل برگ چک به بیمه گر ۴. از زمان انعقاد قرارداد ۱۱- مطابق ماده پانزده قانون بیمه شخصی بیمه گذار ظرف چند روز از وقوع حادثه باید آنرا به بیمه گر اطلاع دهد؟ ۱. پنج روز ۲. ده روز ۳. سه روز ۴. یک هفته ۱۲- در مواردی که پوشش بیمه مورد تردید است اثبات اینکه خطر تحقق یافته تحت پوشش بیمه قرار دارد بر عهده کیست؟ ۱. ایجاد کننده خطر ۲. بیمه گر ۳. بیمه گذار ۴ . دادگاه ۱۳- در مواردی که بین بیمه گر و بیمه گذار در مورد نفی یا تقلیل تعهدات بیمه گر به علت عدم اعلام به موقع وقوع حادثه " اختلافی باشد چه کسی باید عدم تحمل خسارت از سوی بیمه گر را اثبات کند؟
۱. بیمه گذار ۲. بیمه گر ۳. بیمه گذاروبیمه گر ۴. شخص ثالث
۱۴- در کدام نوع از انواع قراردادهای بیمه، بیمه گر باید مبلغ تعیین شده در قرارداد را صرف نظر از میزان واقعی خسارت
پرداخت کند ؟ ۱. بیمه اموال ۲. بیمه عمر ٠٢ بيمه مسووليت ٠٢ بيمه اموال و مسووليت
۱۵- در بیمه حمل و نقل اگر اختلاف در مکان ارزیابی خسارت " موجب اختلاف در میزان تعهدات بیمه گر باشد قیمت مالی در کدام مکان معیار تعیین خسارت است؟ ۱. قیمت مالی در مکان انعقاد عقد ۲. قیمت میانگین مال در مبدا و مقصد
۳. قیمت مالی در مبدا ۴. قیمت مال در مقصد
= صفحه ۲ از ۳
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۲۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بیمه رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۶- بیمه مضاعف عبارتست از اینکه ...... . ۱. بیمه گذاران متعددی در یک عقد بیمه ذینفع باشند. ۲. بیمه گذار برای پوششی چندین خطر یک بیمه واحد اخذ نماید. ۳. بیمه گذار برای پوشش یک خطر بیمه های متعددی اخذ نماید. ۲. بیمه گذاران متعددی در چند عقد بیمه مشارکت نمایند. ۱۷- چنانچه قیمت مالی ۱۰۰ واحد باشد ولی بیمه گذار آنرا به قیمت ۷۰ واحد بیمه داده باشد تعهدات بیمه گر در مورد تلف کلی مال به چه نسبتی پرداخت می گردد؟ ۱. هفت دهم ۲. صد درصد ۰۳ هفت درصد ۴. سی درصد ۱۸- با توجه به اینکه قیمت مال موضوع بیمه ممکن است در طی زمان و در اثر نوسانات بازار تغییر کند ملاک تعهدات بیمه گر کدام قیمت مالی خواهد بود؟ ۱. قیمت در زمان انعقاد قرارداد ۲. بالاترین قیمت در طول زمان قرارداد ۳. پایین ترین قیمت در طول زمان قرارداد ۴. قیمت در زمان وقوع حادثه ۱۹- انواع فرانشیز در قراردادهای بیمه کدامند؟
۱. قراردادی - قانونی ۲. اختیاری - اجباری نسبی - معین آ، ابتدایی - نهایی
۲۰- شخصی مرتهن نسبت به مال موضوع بیمه چه نوع حقی دارد؟ ۱. حق عینی غیر از مالکیت ۲. حق عینی مالکیت
۳. حق دینی مطلق ۴. حق دینی از طریق مالکیت
Aץץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :