نمونه سوال درس حقوق تطبیقی نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تطبیقی نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲
۱- اصطلاحات اختصاری تجارت بین المللی چه نامیده می شود؟
۱. داوری بین المللی ۲. آنسیترال ۳. این کاد ۴. اینکوترمز
۲- مهمترین نکته در مطالعه هر نظام حقوقی کدام گزینه است؟
۱. تشخیصی قوانین و مقررات نوشته آ ، تشخیص قوانین متروک
۳. تشخیص قوانین زنده ۲. تشخیص قوانین زنده و متروک ۳- دادگاهها مهمترین بخش حقوق ............ را تشکیل می دهند.
۱. انگلستان ۲. آلمان ۳. فرانسه ۴. ایران
۴- مطالعات تطبیقی در این روش صرفاً برای تشخیص مشابهتها و اختلاف و ارائه نتیجه به دست آمده انجام می شود و هدف خاصی دنبال نمی شود؟ ۱. حقوق تطبیقی و توصیفی ۲. حقوق تطبیقی کاربردی ۳ - حقوق تطبیقی کلان ۴ - حقوق تطبیقی خرد
۵- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
۱. حقوق تطبیقی، تطبیق و مقایسه نظامهای حقوقی متفاوت در سطح جهانی است. ۲. حقوق تطبیقی، با عباراتی چون «حقوق اموالی» یا « حقوق خانواده» در یک ردیف قرار می گیرد. ۳. حقوق تطبیقی، مجموعه ای از مقررات حقوقی ناظر بر یک رابطه معین است. ۴. حقوق تطبیقی، در عرض سایر موضوعات حقوقی قرار می گیرد. ۶- نهاد اصلی قانونگذاری در اتحادیه اروپا کدام گزینه است؟
۱. قوه مجریه اروپا ۲. شورای اتحادیه اروپا ۳. قوه قضاييه اروپا ٢. پارلمان اتحادیه اروپا
۷- انتقال قوانین و مقررات از یک کشور به کشور دیگر به چه معناست؟
۱. انتقال حاشيه بدون متن ۲. انتقالی حاشیه همراه متن ۰۲ انتقال قوانين متروک ۲. انتقال قوانین بین المللی از یک کشور به کشور دیگر
۸- حقوق نوشته ریشه در کدام حقوق دارد؟
۱. روم ۲. ایران ۳. فرانسه ۴. آلمان
מו "וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲
۹- یک مجموعه منسجم از مقررات شکلی در خصوص حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری بین المللی
است ؟ ۱. اینکوترمز ۲. مقررات داوری آنسیترال ۳. آنسیترال ۴. دادگاه داوری بین المللی
۱۰- این نظام حقوقی در انگلستان شکل گرفت و تحولات آن عمدتاً داخلی و تدریجی بوده است؟
۱. کامن لو ٠٢ سوسياليستی ۳. آمریکایی ۴. اسلامی ۱۱- سازمان غیر دولتی است و دفتر مرکزی آن در پاریس می باشد؟
۱. سازمان تجارت جهانی ۲. بانک جهانی
۳: اتاق تجاری بین المللی ٠٢ صندوق بین المللی پول ۱۲- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
۱. قوانین موضوعه جایگاه خاصی ندارند.
۲. قوانین موضوعه جایگاهی بالاتر از آراء قضایی دارند.
۳. قوانین موضوعه فقط جنبه تشریفاتی دارند و به راحتی قابل نقضی هستند.
آن قوانین موضوعه همواره در پرتو آراء قضایی معنا می یابند. ۱۳- قوانینی که به وسیله قوانین جدید کنار گذاشته شده اند چه نامیده می شوند؟
۱. قوانینی که مشخصه اصلی قانون یعنی لازم الاجرا بودن را ندارند.
۲. قوانین متروک
۳. قوانینی که ضرر و زیان معنوی بسیاری به همراه دارند.
۴. قوانینی که ترک آنها بر اجرای آنها اولویت دارد. ۱۴- دادگاه انصاف در نظام حقوقی انگلستان نماینده چه مرجعی بود؟
۱. پادشاه ۲. مجلس سنا ۳. هیات وزیران ۴۔ مجلس عوام ۱۵- وجود نهاد «عوض یا معوضی» در حقوق قرار دادها مختص کدام نظام حقوقی است؟
۱. آلمانی ۲. اسلامی ۳. کامن لو ". ژرمنی
מו "וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲ ۱۶- قانون نمونه داوری آنسیترال از سوی چه نهادی به جامعه جهانی ارائه شده است؟ ۱. سازمان ملل متحد ۲. کنوانسیون شناسایی و اجرای اراء داوری خارجی ۳. آنسیترال ۴. کنوانسیون جهانی تجارت ۱۷- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ ۱. قضات دادگاه انصاف عمدتاً روحانیون بودند و نسبت به کامن لو اطلاع چندانی نداشتند. ۲. قضات دادگاه انصاف عمدتاً روحانیون بودند و به حقوق کلیسا و کامن لو اطلاع کافی داشتند. ۳. قضات دادگاه انصاف عمدتاً فارغ التحصیلان حقوق بودند و به حقوق کامن لو اطلاع کافی داشتند. ۴. قضات دادگاه انصاف عمدتاً فارغ التحصیلان حقوق بودند و به حقوق کامن لو اطلاع کافی نداشتند. ۱۸- در صورت تعارضی بین دادگاه کامن لو و دادگاه انصاف نظر کدام دادگاه مقدم است؟ ۱. کامن لو ۲. به موضوع حقوقی بستگی دارد. ۳. در صورت لزوم ملکه تعیین می کند. ۴. انصاف ۱۹- رویه قضایی در کدام سیستم قضایی جایگاه بسیار مهمی دارد؟ ۱. کامن لو ٠٢ حقوق نوشته ۳. اسلامی ٠٢ سوسياليست ۲۰- تفاوت میان حقوق کامن لو در امریکا و حقوق کامن لو در انگلستان از چه منظر است؟ ۱. حقوق عمومی آ ، حقوق خصوصی ۳. حقوق جزایی ۴ - حقوق بین الملل
۲۱- تدوین قانون و انتشار ان در قالب مجموعه های قانونی از ویژگی های کدام نظام حقوقی است؟ ۱. نظام حقوقی متکی بر عرف داخلی ٢. نظام حقوقی متکی بر عرف خارجی ۳. نظام حقوقی نوشته ۴ - نظام حقوقی سوسیالیستی ۲۲- براساس قانون اساسی کدام کشور صلاحیت وضع قانون فدرال به کنگره تفویضی شده است؟ ۱. آلمان ۲. چین ۳. آمریکا ۴. فرانسه ۲۳- محول نمودن مسائل قوه قضاییه به شورای عالی قضایی در فرانسه تایید کننده کدام گزینه است؟ ۱. حفظ استقلال قوه قضاییه ۲. قضات انفصال ناپذیرند و مسائل قوه قضاییه به شورای عالی قضات محول می شود. ۳. قضات انفصال ناپذیرند و نخست وزیر حافظ استقلال قضات است. ۴. قضات انفصال ناپذیرند و رییس جمهور حافظ استقلال قضات است.
صفحه ۳ از ۴
מו "וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲
۲۴- فدرالیته / حاکمیت قانون / دموکراسی ساختار سیاسی و حقوقی کدام کشور را تشکیل می دهند؟
۱. آلمان ۲. ایتالیا ۳. فرانسه ". روسیه ۲۵- حفظ امنیت ملی، اولین کار کرد حقوق در کدام نظام حقوقی است؟ ۱. سوسیالیستی ۲. کامن لو ۳. اسلامی ". رومی ژرمنی
מו "וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :