نمونه سوال درس رویه قضایی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس رویه قضایی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
سری سوال : یک ۱
صفحه ۱ از ۳
۳. رویه قضایی توسط قضات شکل می گیرد و قانون توسط قانونگذار تصویب می شود.
) ... اصول حقوقی Y. عرف .Y . فتاوای معتبر f تاثیر در وضع قانون
۱. یک نوع قضایی آ دو نوع: مضيق و موسع ۳. دو نوع: قانونی و قضایی ۴. یک نوع موسع Υ») /Υ γ«Υ"«ΥΛ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷
--------------------------۱- رویه قضایی عبارتست از ۱. شکل کلی تصمیم مکرر الزام آور قضایی است. ۲. آرایی که فقط دارای قدرت الزام معنوی هستند. ۳. نظریات دانشمندان حقوق که در محاکم مورد استناد قرار می گیرند. ۴. تصمیمات رئیس دیوانعالی کشور در خصوص آراء صادره از دادگاههای بدوی -------------------- ۲- وجه تمایز قانون با رویه قضایی
۱. رویه قضایی با تشریفات خاصی است.
۲. رویه قضایی بر قانون تسلط دارد.
۴. قانون و رویه قضایی با تانی و مرور زمان در قوه مقننه شکل می گیرد. ۳- کدام گزینه در خصوصی ارتباط رویه قضایی با عرف درست است ؟ ۱. بر خلاف عرفا ظهور رویه قضایی بدون اقدام قانونگذار است. ۲. عرف و رویه قضایی هر دو از منابع حقوق هستند. ۳. عرف و رویه قضایی را قضات ایجاد می نمایند. ۴. عرف و رویه قضایی از عادات و رسوم متداول بین مردم ساخته می شود. ۴- وجه تمایز دکترین و رویه قضایی در چیست؟ ۱. دکترین و رویه قضایی دارای قدرت الزامی برای محاکم است. ۲. دکترین و رویه قضایی یک کار صرفا علمی قضات است. ۳. رویه قضایی بر خلاف دکترین از منابع حقوق است.
۲. دکترین و رویه قضایی از منابع حقوق است.
۵- نظریات دانشمندان علم حقوق از چه طریقی در این علم تاثیرگذار است ؟
۶- طبق قانون اساسی، چند نوع تفسیر از قوانین عادی وجود دارد ؟


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷ ۷- مهمترین و اساسی ترین تقسیم بندی رویه قضایی در ایران چیست؟ ۰۱ برحسب شعب و رشته ی علم حقوق ۰۲ برحسب مرجع صادر کننده ۳. برحسب انواع دادگاه ها ۴. بر حسب لازم الاتباع بودن یا لازم الاتباع نبودن آنها ۸- موارد مساعد جهت ایجاد رویه قضایی کدام است ؟ ۱. صراحت قانون ۲. آراء متناقضی ۳. تعداد مراجع قضایی ". تعارض قانون ۹- وظیفه اصلی دیوانعالی کشور در ارتباط با رویه قضایی چیست؟ ۱. نظارت عالی بر کار محاکم ۰۲صدور آراء قضایی در مرحله فرجام خواهی ۳. ایجاد شعب متفاوت ۴. تصویب آراء وحدت رویه لازم الاتباع ۱۰- رویه قضایی به چه طریق اصلاح می شود ؟ ۱. با تصمیم شورای نگهبان ۲. از طریق قانون ۲، از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۴. با تصمیم مجلس شورای اسلامی
۱۱- در کدامیک از نظامهای حقوقی زیر رویه قضایی دارای اهمیت بیشتری است ؟ ۱. نظام حقوقی حقوق موضوعه ۲. نظام حقوقی کامن لا ۳. نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آلمان ۴. نظام حقوقی کشورهای اسلامی ۱۲- کدامیک از عبارات زیر صحیح است ؟ ۱. تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. آ: تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ۳. تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. آ، تفسیر قانون عادی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی بر عهده مجلس است. ۱۳- کدام گزینه قدرت و اعتبار رویه قضایی را نشان می دهد ؟ ۱. عرف ۲. سطح علمی قضات ۳. میزان حمایت دکترین حقوقی از رویه قضایی ۴. درجه دادگاه ۱۴-رسیدگی به شکایت از تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون عادی بر عهده کدام مرجع است ؟ ۱. دیوان عدالت اداری ۲. شورای نگهبان ۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴. مجلس شورای اسلامی
Υ») /Υ »Υ «Υ"«ΥΛ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷ ۱۵- حقوق اساسی کشورها در اصل تفکیک قوا مرهون نظر چه کسی است ؟
۱. گیزو ۲. منتسکیو ٠٢ ژان ژاك روسو ۴. جان لاک ۱۶- تفسیر قضایی قانون عادی برعهده چه کسی است ؟
۱. مجلس ۲. حقوقدانان شورای نگهبان
۳. قضات ۰۴ فقهای شورای نگهبان ۱۷- کدام گزینه ساخته فکر و عملی قضات است ؟
۱. رویه قضایی ۲. قانون ۳. عرف ۴ - اصول حقوقی ۱۸- کدامیک از روش تفسیر تحت اللفظی وسیله ای برای توسعه دادن حکم خاصی قانون به موارد مشابه است ؟
۱. توسل به مفهوم مخالف ۲. قیاسی
۳. بهره گیری از دستور زبان ۴. تفسیر علمی آزاد ۱۹- نقطه اوج شناسایی دستگاه قضا چیست ؟
۱. دکترین حقوقی ۲. عرف ۲. رویه قضایی ۴ - اصول و قواعد حقوقی ۲۰- ایجاد وحدت رویه قضایی برای سازمان ثبت بر عهده جه مرجعی است ؟
Υ») /Υ γ«Υ"«ΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :