نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عندوان درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۱- اگر سردفتر اسناد رسمی در سمنان، در حوزه خودش سندی را ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزهٔ او قرار دارد، ارزش
حقوقی سند چگونه خواهد بود؟
۱. سند معتبر است. ۲. سند معتبر نمی باشد. ۳. تنها به عنوان سند غیررسمی معتبر است. ۴. سند غیرنافذ است.
۲- فاصله بین انتشار آگهی تحدید حدود و روز تعیین و تحدید حدود...... است. ۱. حداقل ۳۰ روز و حداکثر ۶۰ روز ۲. حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۶۰ روز ۳. ۲۰ روز ۴. ۶۰ روز
۳- چه املاکی جهت ثبت و صدور سند نیازمند به انتشار آگهی نوبتی نمی باشند؟ ۱. حصه متصرفی زارع که در اجرای قانون اصلاحات ارضی واگذار شده است. Y قنوات ۳. ماشین آلات منصوبه در ملک
۲. معاملات راجع به انتقال منافع ملک
۴- آگهی مقدماتی در چند نوبت و در کدام روزنامه منتشر می شود؟
۱. یک نوبت - روزنامه کثیرالانتشار ۲. سه نوبت - فقط نوبت اول در روزنامه رسمی
۳. سه نوبت - روزنامه کثیرالانتشار ۴. یک نوبت - روزنامه محلی ۵- مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد ثبت شده راجع به دیوان و اموال منقول و املاک ثبت شده عبارت است از:
۱. دفترخانه ثبت کننده سند
۲. دادگاه محل وقوع
۳. اداره ثبت محل وقوع
۴. در مورد دیون و اموال منقول دفترخانه ثبت کننده سند ولی در مورد املاک ثبت شده اداره ثبت محل وقوع ۶- در صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح، درخواست ثبت از چه کسی پذیرفته می شود؟
۱. مصالح ャ。 متصالح .Y . مصالح یا متصالح ۴. مصالح و متصالح
የ የለን•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۷- در حقوق ثبت مجهول المالک ..... . ۱. مالی است که در جریان ثبت، آگهی های آن منتشر نشده است. ۲. مالی است که در جریان ثبت آن آگهی های نوبتی منتشر ولی تحدید حدود نشده است. ۳. ملکی است که در جریان ثبت عمومی نسبت به آن درخواست ثبت نشده است.
۴. ملکی است که به طور کلی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده است.
۸- چه کسانی حق اعتراضی بر ثبت ملک را دارند و مرجع تقدیم درخواست اعتراضی در مهلت مقرر کدام است؟
۱. تمام افراد - دفتر دادگاه محل وقوع ملک
۲. مجاورین- دایره یا شعبه ثبت منتشرکننده آگهی نوبتی ۳. هر مدعی وجود حق برای خود در ملک ثبت شده ولو حق ارتفاقی - دایره یا شعبه ثبت منتشرکننده آگهی نوبتی
۲. هر مدعی وجود حق در ملک ثبت شده - دفتر دادگاه محل وقوع ملک یا دایره یا شعبه ثبت منتشرکننده آگهی نوبتی
۹- مرجع تقدیم اعتراض به حدود «املاک تقسیم شده بین زارعین» کدام است؟
۱. هیأت نظارت ۲. هیأت تشخیص ۳. دادگاه محل وقوع ملک ۴. سازمان اصلاحات ارضی
۱۰- کدام یک از موارد ذیل در خصوص حقوق ادعایی معترضی بر ثبت قابل پذیرش است؟ ۱. می تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراضی منتقل نماید و نیازی به تجدید درخواست اعتراضی ندارد.
۲. می تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراضی منتقل نماید ولی انتقال گیرنده می بایست دادخواست اعتراضی مجدد دهد.
۳. نمی تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض منتقل نماید.
۴. نمی تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض منتقل نماید مگر با رضایت معترض،
۱۱- مرجع رسیدگی به اختلافات ثابتی ما بین اشخاصی و اداره ثبت و نیز اشتباهات ثبتی حادث در جریان ثبت املاک یا اسناد کدامیک از مراجع بوده و تعداد اعضاء اصلی آن چند نفر است؟
) ... هیأت حل اختلاف - سه نفر ۲. هیأت نظارت - سه نفر ۳. هیأت تشخیص - ۵ نفر ۴. هیأت حل اختلاف-۵ نفر
= صفحه ۲ از ۴
የ የለን•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱ ۱۲- در مواردی که سند مالکیت نزد دیگری باشد صدور المثنای سند مالکیت چه حکمی دارد؟ ۱. مطلقاً امکان دارد. ۲. امکان ندارد و فقط رونوشت به متقاضی داده می شود. ۳. امکان دارد، در صورتی که استرداد حتی با صدور اجرائیه نیز مقدور نباشد. ۴. امکان دارد، در صورت دادن تأمین مناسب توسط متقاضی ۱۳- در ثبات عمومی املاک درخواست ثبت موقوفات بر عهده چه شخصی یا اشخاصی است؟ ۱. متولی موقوفه ۲. تنها اداره اوقاف ۲. در وقف عام متولی و در وقف خاص موقوف علیهم آ. در وقف عام اداره اوقاف ودر وقف خاص متولى موقوفه
۱۴- سند مالکیت معارضی سندی است که: ۱. مورد تنازع باشد. ۲. سند مؤخر الصدور باشد. ۳. سند مقدم الصدور باشد.
۴. سندی که قبلاً به نام دیگری اظهارنامه اش پذیرفته شده باشد.
۱۵- از نظر تأثیر در آگهی نوبتی، به ترتیب اشتباه در محل وقوع ملک و اشتباه در نوع ملک چه نوع اشتباهی تلقی می شوند؟
۱. اولی موثر و دومی غیرموثر آ هردو موثر
۲. هر دو غیرموثر ۴ - اولی غیرموثر و دومی موثر ۱۶- به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کدام اسناد اجباری نیست؟
۱. تقسیم نامه ۲. صلح نامه ۳. هبه نامه ۴. شرکت نامه ۱۷- افراز در اصطلاح ثبتی کدام است؟
۱. تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان
آ ، تقسیم مال اعم از منقول و غیرمنقول بین شرکاء
۳. تقسیم مال منقول اعم از مشاع و غیرمشاع بین شرکاء
۴. تقسیم مال غیر منقول اعم از مشاع و غیرمشاع بین شرکاء
የ የለን•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۱۸- مرجع درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و لیکن یکی از مالکان محجور یا غائب باشد کدام است؟ ۱. هیأت نظارت ۲. دادگاه عمومی ۰۳ اداره ثبت محل وقوع ملک ۲. شورای عالی ثبت
۱۹- در اسناد مالکیت معارضی، دادگاه پس از رسیدگی، کدام سند مالکیت را باطل می کند؟ ۱. سند مالکیت با ثبت مؤخر ۲. سند مالکیت مقدم ۳. سند مالکیتی که جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام نشده. ۴. سند مالکیتی که دارنده آن، در محل ملک تصرف نداشته باشد.
۲۰- در صورتی که سر دفتر در احراز هویت متعاملین تردید داشته باشد ...... . ۱. از دادگاه صالح گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید. ۲. از اداره ثبت محل گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید. ۳. دو نفر از اشخاص معتمد هویت او را تصدیق می نمایند.
آن از نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال گواهی هویت اخذ می نماید.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
\•\• |\•\•የ የለን***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :