نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۹
۱- تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی برای صدور حکم محکومیت و مجازات متهم چه عنوانی دارد؟
۱. دادنامه ۲. کیفرخواست ۰۳قرار مجرمیت ۴. رأی ۲- قوانین صلاحیت از کدام نوع مقررات است؟
۱. قوانین امری ۲. قوانین تخییری ۳. قوانین اساسی ۴. همه موارد ۳- مراجعی که صلاحیت رسیدگی به امور معینی را دارند کدامند؟
۱. مراجع حقوقی ۲. مراجع کیفری ۳. مراجع عمومی ۴. مراجع اختصاصی
۴- صلاحیت یک مرجع قضایی به رسیدگی جرائمی که در حوزه قضایی آن واقع شده است چه نوع صلاحیتی است؟
۱. صلاحیت شخصی ۲. صلاحیت اضافی ۳ - صلاحیت نسبی f صلاحیت ذاتی
۵- رسیدگی به جرائم اشخاصی بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال تابع کدام نوع صلاحیت است؟
۱. صلاحیت شخصی ۲ - صلاحیت ذاتی ۳ - صلاحیت محلی ۴ - صلاحیت اضافی
۶- اگر فردی مرتکب چند جرم در حوزه های مختلف بشود کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ ۱. همه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها واقع شده است. ۲. دادگاه محلی که مرتکب در آنجا دستگیر شده است. ۳. دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. ۴. دادگاهی که دلایل جرم در حوزه آن قرار دارد. ۷- اگر فردی مرتکب چند جرم شود که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه عمومی باشند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد؟ ۱. دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. ۲. دادگاه محلی که در آنجا دستگیر شده است. ۳. دادگاهی که دلایل جرم در حوزه آن قرار دارد. ۰۴ به تفکیک در دادگاه انقلاب نظامی و عمومی رسیدگی می شود. ۸- در صورتیکه یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرمی شده باشند به اتهام آنها در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ ۱. در دادگاهی که به جرم اشخاصی دیگر رسیدگی می کند. ۲. در دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی می شود. ۰۳ در دادگاهی که به جرم مجرم اصلی رسیدگی می کند.
۴. در دادگاهی که حوزه آن دستگیر شده است.
"γ«Υ /Υ ) • ΥΔΔΥ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۹ ۹- واگذاری رسیدگی از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد چه عنوانی
دارد؟
۱. صلاحیت ذاتی ۲ - صلاحیت نسبی ۳. احاله ۴. انااطه ۱۰- اگر چندین نفر مرتکب جرمی در حوزه قضایی یک دادگاه شده ولی بیشتر آنها در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند
برای ارجاع پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محل اقامت آنها چه اقدامی لازم است؟
۱. احاله ۲. نیابت قضایی ۳. قرار عدم صلاحیت ۴. قرار اناطه ۱۱- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه مرکز استان از کدام نوع صلاحیت است؟
) ... صلاحیت اضافی ャ。 صلاحیت انحصاری .Y . صلاحیت ذاتی .Y . صلاحیت نسبی ۱۲- به اتهامات کدام افراد زیر در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود؟
) ... استانداران ャ。 نمایندگان مجلس
۲. افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر ۴. همه موارد ۱۳- در صورت تعارضی صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه مرجع حل اختلاف کدام است؟
۱. دادگاه تجدیدنظر استان ۲. دادگاه کیفری استان
٠٢ ديوانعالی کشور ۴. دادگاه کیفری استان تهران ۱۴- در صورت تعارضی در صلاحیت محلی دو دادگاه که در حوزه دو استان مختلف هستند مرجع حل اختلاف کدام است؟
۱. دادگاه تجدید نظر استان تهران ٠٢ ديوانعالی کشور
۳. دادگاه کیفری استان ۴. دادگاه انقلاب ۱۵- در صورت صدور رآی از دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرمی را نداشته است اعتبار آن چگونه است؟
۱. در صورت عدم اعتراضی معتبر است. ۲. در صورت اعتراضی یک طرف نقض می شود.
۳. در صورت اعتراضی هر دو طرف دعوی نقض می شود. ۴. همه موارد ۱۶- مراجعی که رسیدگی آنها به یک جرم مسبوق به رسیدگی در دادگاه دیگری نیست کدامند؟
۱. مراجع بدوی ۲. مراجع تجدیدنظر ۳. مراجع فرجامی ۴. مراجع اختصاصی ۱۷- دادگاه کیفری استان جزء کدام یک از مراجع زیر محسوب می شود؟
۱. مراجع عمومی ۲. مراجع تجدیدنظر ۳. مراجع اختصاصی ۴. مراجع فرجامی
"γ«Υ /Υ ) • ΥΔΔΥ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۹ ۱۸- مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری استان کدام است؟
۱. این آراء قطعی است. ٠٢ ديوان عالی کشور
۳. دادگاه تجدیدنظر اسنان ۴. دادسرای دیوان عالی کشور ۱۹- جرائم عمومی نظامیان در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاه انقلاب ۳. دادگاه کیفری استان ۴. دادگاه عمومی ۲۰- جرم جاسوسی به نفع اجانب در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاه انقلاب ۳. دادگاه عمومی ۴. دادگاه ویژه روحانیت ۲۱- دعوی استرداد اموال ناشی از رشوه و اختلاسی در صلاحیت کدام مرجع است؟
۱. دادگاه عمومی ۲. دادگاه انقلاب ۳. دادگاه نظامی ۴. دادگاه کیفری استان ۲۲- صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت برای رسیدگی به جرایم روحانیون چه نوع صلاحیتی است؟
۱. صلاحیت ذاتی آ ، صلاحیت نسبی ۳ - صلاحیت شخصی .Y . صلاحیت اضافی ۲۳- جرائم شرکاء و معاونین غیر روحانی که مجرم اصلی آن روحانی است در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
۱. دادگاه ویژه روحانیت
۲. دادگاه انقلاب
۳. دادگاه عمومی
۴. حسب مروارد براساس شغل شریک یا معاون در یکی از مراجع ۱ یا ۲ یا ۳ ۲۴- خاستگاه هیأت منصفه کدام کشور است؟
۱. فرانسه ۲. ایتالیا ۳. انگلستان ۴. آلمان ۲۵- کدام یک از جرائم در ایران باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود؟
۱. جرایم عمومی ۲. جرایم علیه اموال
۳. جرایم اطفال ۰۴ جرایم سیاسی و مطبوعاتی ۲۶- مرجع تجدید نظر از آراء شورای حل اختلاف کدام است؟
۱. دادگاه عمومی ۲. قاضی شورا
۳. دادگاه تجدیدنظر استان ٠٢ ديوان عالی کشور "γ«Υ /Υ ) • ΥΔΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۹ ۲۷- صدور احکام قضایی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مبین چیست؟
۱. عدم وابستگی آن به قوه قضائیه ۰۲ وابستگی آن به قوه مقننه
۳. ایفای نقش قضائی توسط قوه مجریه ۰۴ وابستگی آن به قوه قضائیه ۲۸- وجود قرابت نسبی بین قاضی و یکی از اصحاب دعوی از جهات کدام اقدام قضایی است؟
۱. از جهات تجدیدنظر ۲. از جهات رد دادرسی
۳. از جهات دادرسی فوری ۴. از جهات دادرسی ۲۹- رأی دادگاه نسبت به کدام اصحاب دعوی همیشه حضوری است؟
۱. متهم ۲. شاکی ۳. شاهد ۴. کارشناسی دادگستری ۳۰- رسیدگی مجدد به احکام قطعی از چه طریقی ممکن است؟
۱. اعاده دادرسی ۰۲ واخواهی ۲. پژوهش خواهی ۴. فرجام خواهی
γ«Υ /Υ ) • ΥΔΔΥ"
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :