نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۷
۱- «الف» قالیچه متعلق به خود و قالیچه متعلق به «ب» را به مبلغ سه میلیون تومان به «ج» می فروشد. «ب» پس از اطلاع از معامله، آن را رد می کند . «ج» معامله را نسبت به قالیچه متعلق به «الف» نگاه می دارد. در صورتیکه قیمت هر کدام از قالیچه ها به صورت انفرادی یک و نیم میلیون تومان و قیمت حالت اجتماع آنها چهار و نیم میلیون تومان باشد، «الف» چه مبلغی را باید به «ج» برگرداند؟ ۱. دو میلیون تومان آ ، یک میلیون تومان
۳. یک و نیم میلیون تومان ٠٢ سه میلیون تومان
۲- فرق بیعی که عوض آن منفعت باشد با اجاره ای که عوض آن عین معین باشد چیست؟ ۱. فرقی ندارند. ۲. در اولی موضوع عقد اولا و بالذات بر عین معین است ولی دومی موضوع عقد اولا و بالذات بر منفعت است. ۳. هر دو اجاره محسوب میشوند زیرا در هر دو منفعت یکی از عوضین است ۲. هر دو بیع محسوب میشوند زیرا در هر دو عینا معین یکی از عوضین است. ۳- علی در قراردادی در مقابل احمد یک آپارتمان را به صورت کلی فی الذمه به او می فروشد. اثر این قرارداد و دلیل آن از ۱. باطل - به دلیل اینکه آپارتمان مال قیمی است و به صورت کلی فی الذمه قابل فروش نیست. ۲. صحیح -زیرا صفات آن معلوم است و یا در آینده معلوم خواهد شد. ۲. غیر نافذ - زیرا خریدار حق دارد در صورتی که مبیع بر خلاف نظر او بود معامله را تنفیذ نکند. ۴. باطل - زیرا کلی در معین است و صفات آن معلوم نشده است. ۴- محصولات فکری، هنری و ادبی مثل نرم افزارها و اختراعات چه نوع مالی محسوب می شوند؟ ۱. منفعت محسوب شده و می تواند مورد فروش واقع شود. ۲. عین محسوب شده و می توان آنها را مورد فروش قرار داد. ۳. از یک نظر عین و از نظر دیگر منفعت محسوب می شود. ۴. اینگونه محصولات اصولا مال محسوب نمی شوند. ۵- شخصی موبایلی را می خرد به تصور اینکه جنس آن کره ای است اما پس از معامله معلوم می شود که مبیع فاقد وصف ۱. قابل فسخ است زیرا مشتری ضرر می کند. ۲. قابل فسخ نیست زیرا فروشنده مشتری را به اشتباه نینداخته است. ۳. باطل است چون اشتباه در خود موضوع معامله بوده است.
صفحه ۱ از ۸
八·W·Y·入·\·1 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف) رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۷ ۶- علی ده تن برنج را از قرار هر تنی یک میلیون تومان به احمد می فروشد. بعد از معامله معلوم می شود که برنجها هشت تن بوده است : ۱. احمد فقط می تواند معامله را فسخ کند . آ، احمد فقط می تواند مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته پس بگیرد. ۳. احمد می تواند معامله را فسخ یا مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته پس بگیرد.
۴. معامله منفسخ و ثمن به خریدار مسترد می گردد.
W— در بیع که قبض شرط صحت آن نیست (در بیع عین معین) انتقال مالکیت از چه زمانی است؟
۱. از تاریخ عقد ۲. از تاریخ انقضای مدت خیار ۳. از تاریخ تسلیم مبیع ۰۴ از تاریخ تصرف در مبیع
۸- بیعی که ثمن و مثمن آن مؤجل است چه نامیده می شود و اثر حقوقی چنین بیعی چیست؟
۱. بیع حالی - صحیح " . بيع نسيه – باطل ۳. بیع سلم - صحیح ۲. بیع کالی به کالی - باطل
۹- علی اتومبیلش را به احمد فروخته لیکن قبل از تحویل اتومبیل مورد سرقت قرار می گیرد بیع چه حکمی دارد؟ ۱. بیع منفسخ شده و ثمن باید به مشتری بر گردد. ۲. بیع منفسخ می شود و مبیع از مال مشتری تلف شده است زیرا او در هنگام سرقت مالک بوده است. ۳. بیع صحیح است و بایع باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد.
آن بیع باطل می شود و مشتری حق خواهد داشت ثمن معامله را باز پس گیرد.
۱۰- بیع معاطاتی چه نوع بیعی است؟ ۱. بیع با داد و ستد. ۰۲بیعی که ثمن آن موجل باشد.
۰۳بیعی که مبیع آن موجل باشد. بیعی که ثمن و مثمن آن موجل باشد.
۱۱- قدرت بر تسلیم مبیع در چه زمانی شرط است؟
۱. در زمان عقد آن در زمان تسلیم ۳. هم در زمان عقد و هم تسلیم ۰۲قدرت بر تسلیم شرط نیست.
= صفحه ۲ از ۸
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۸ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف)
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۷
۱۲- تسلیم یعنی...: ۱. تحویل دادن و تصرف و استیلاء مشتری بر مبیع و تحویل ثمن به فروشنده. ャ استیلاء مشتری بر ثمن،
۳. تصرف و استفاده مشتری از مبیع با رضایت فروشنده.
t
دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که بتواند در آن تصرف نماید هر چند در آن تصرف ننماید.
۱۳- گزینه صحیح کدام است؟ ۱. اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص مشتری تلف شود، عقد بیع منفسخ و تلف به عهده بایع است. ۲- اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص مشتری تلف شود، عقد بیع منفسخ نمی شود و تلفا به عهده مشتری است. ۳. هر گاه تلف مبیع بر اثر عمل یا تقصیر بایع حاصل شود عقد بیع منفسخ است.
۴. هر گاه مشتری عمدا مبیع را بدون اطلاع بایع در معرض تلف بایع قرار دهد باز هم بیع منفسخ می شود.
۱۴- کدام یک از خیارات ذیل، مختص عقد بیع نیست؟
۱. خیار مجلسی ۲. خیار تاخیر ثمن ۳. خیار حیوان f خیار غبن
۱۵- در خیارات عقد بیع گزینه صحیح کدام است؟
در خیار غبن اگر بایع مابه التفاوت قیمت را به مشتری مغبون بپردازد، خیار غبان ساقط می شود . ۲. اگر در خیار شرط، مدت مجهول باشد، شرط باطل لیکن عقد باطل نمی شود. ۳. مدت خیار حیوان تا سه روز از حین عقد است. ۲. خیار تاخیر ثمن هم از حقوق بایع و هم خریدار است.
۱۶- در چه صورتی خیار ساقط می شود؟ ۱. در صورتی که در خیار غبن مشتری و یا بایع حاضر شوند تفاوت قیمت بپردازند. ۲. در صورتی که در خیار عیب بایع مشتری را مکلف به پذیرش تفاوت قیمت کند.
۳. در صورتی که در خیار تاخیر ثمن مشتری ثمن را ظرف سه روز جهت تادیه به بایع آماده کند ولی بایع از قبول آن خودداری کند.
۲. در صورتی که در خیار غبن مبیع کلی باشد.
八·W·Y·入·\·1 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۸***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف)
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۷
۱۷- در صورتی که بر طبق عقد اجاره، مستاجر مجاز در تاسیس بنا باشد، بعد از انقضای مدت اجاره: ۱. موجر می تواند مستاجر را به خراب کردن بنا مجبور نماید.
۲. موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن بنا مجبور نماید و اگر بنا در تصرف موجر باشد، مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا را
خواهد داشت.
موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن بنا مجبور نماید و اگر بنا در تصرف موجر باشد، مستاجر حق مطالبه اجرت بنا را خواهد
داشت. ۲. موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن بنا مجبور نماید و اگر بنا در تصرف موجر باشد، مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا را
نخواهد داشت.
۱۸- خریدار در مغازه نمونه برنج را دیده و سپس یک تن از آن را سفارش داده است اما پس از تحویل برنجها مطابق نمونه دیده شده نبوده است خریدار چه حقی دارد؟
۱. خیار روایت ۲. خیار تخلف وصف ۳. خریدار حق فسخ ندارد و تنها می تواند فروشنده را ملزم نماید که برنج مورد قرارداد را تحویل دهد. f خیار غبن ۱۹- ضمان درک مبیع به چه معناست؟ ۱. مسئولیت بایع است نسبت به فقدان اوصاف مبیع، آ، مسئولیت بایع است نسبت به عیب مبیع ۳. مسئولیت بایع در هنگام تعلق حق غیر نسبت به مبیع است. ۴. مسئولیت بایع است نسبت به خسارات ناشی از معامله. ۲۰- اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی ۸ میلیون تومان و قیمت آن در حالت معیوبی ۶ میلیون تومان و ثمن معامله نیز ۶ میلیون تومان باشد، بایع چه مبلغی را باید به عنوان ارش به مشتری بپردازد؟ ۱. دو میلیون تومان آ ، یک میلیون تومان
۳. یک و نیم میلیون تومان ۴ چهار و نیم میلیون تومان
1·\·八·W·Y·入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :