نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۳
۱- هدف آیین دادرسی کیفری چیست؟
۱. حل و فصل اختلافات ۲. جبران خسارات ۰۳ برقراری نظم ۴. ایجاد صلح ۲- قوانین آیین دادرسی کیفری چگونه تفسیر می شوند؟
۱. بطور مضیق Y. بطور موسع ۳. تفسیر منطقی ۴۔ تفسیر لفظی ۳- علنی بودن دادرسی از ویژگیهای کدام نظام دادرسی است؟
۱. اتهامی ۲. تفتیشی ۳. مختلط ۴. اسلامی ۴- ویژگی نظام دادرسی اسلامی چیست؟
۱. عدم تفکیک مرحله تحقیق از محاکمه ۲. وحدت قاضی
۳. یک درجهای بودن رسیدگی ۴. همه موارد
۵- تعقیب دعوای عمومی به عهده کدام مرجع مشخصی است؟
۱. شاکی خصوصی ۲. دادسرا ۳. مجنی علیه ۴. دادگاه ۶- کدام مقام قضایی دادسرا تابع سلسله مراتب نیست؟
۱. بازپرسی ۲. دادیار ۰۳ قاضی تحقیق ۴. مدیر دفتر ۷- کدام مقام قضایی شامل قاعده رد دادرسی می شود؟
۱. دادرسی ۲۔ قاضی تحقیق ۳. قاضی دادگاه ۴. همه موارد ۸- احاله پرونده کیفری از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به عهده کدام مرجع است؟
۱. دادگاه عمومی ۲. دادگاه انقلاب ٠٢ ديوان عالی کشور ۴. دادگاه نظامی
۹- صدور قرار تعلیق تعقیب بیانگر کدام اصلی است؟ ۱. اصل قانونی بودن تعقیب ۲. اصل موقعیت داشتن تعقیب ۳. اصل فردی کردن مجازات ۴. اصل برائت ۱۰- جهات شروع به تعقیب کدام است؟ ۱. شکایت شاکی ۲. اقرار متهم
۳. گزارش ضابطین دادگستری ۴ . همه موارد
?"וץ"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۳
۱۱- مأمورین نیروی مقاومت بسیج در مقام ضابط دادگستری جزو کدام گروه ضابطین محسوب می شوند؟
۱. ضابطین عام ۲. ضابطین خاصی ۳ - ضابطین نظامی ۴. ضابطین دادگستری
۱۲- کدام یک از مأمورین زیر ضابط دادگستری محسوب نمیشوند؟
۱. فرمانده هواپیما ۳. مأمورین وزارت اطلاعات Wy— ریاست 9 نظارت بر ضابطین دادگستری با کدام مقام است؟ ۱. دادیار ۳. فرمانده نیروی انتظامی ۱۴- در کدام یک از موارد زیر جرم مشهود نیست؟ ۱. جرم در مرئی و منظر ضابطین واقع شود. . در صورتی که شاکی اعلام جرم نماید. ۳. وقتی که متهم ولگرد باشد. . وقتی که متهم در حال فرار دستگیر شود. ۱۵- ضابطین دادگستری کدام یک از اقدامات زیر را در جرائم مشهود نمی توانند انجام دهند؟
۱. اخذ تأمین ۲. حفظ آلات و ادوات جرم
۳. توقیف متهم تا ۲۴ ساعت ۴. تفتیش اشخاصی
۱۶- در صورتیکه بزه دیده محجور باشد اقامه شکایت به عهده چه کسی است؟
۱ - ولی امر مسلمین ۲. دادستان
۳. نماینده و قائم مقام قانونی ۴۔ قاضی تحقیق ۱۷- مصونیت نمایندگان دیپلماتیک از تعقیب کیفری در کشور محل مأموریت چه نوع مصونیتی است؟
ャ ۱. مصونیت پارلمانی
۱۸- اگر تعقیب کیفری موکول به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی باشد تکلیف قاضی تحقیق چیست؟
۱. صدور قرار منع تعقیب ۰۳ صدور قرار تعلیق تعقیب
۳. صدرو قرار اناطه ۴: صدور قرار موقوفی تعقیب
?"וץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۳
۱۹- در صورتی که متهم پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود تعقیب وی چگونه خواهد بود؟ ۱. متهم آزاد می شود. ۲. تعقیب وی ادامه می یابد. ۳. تعقیب وی تعلیق می شود. ۲. تعقیب وی تا زمان افاقه متوقف می شود.
۲۰- عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام کشور چه نوع عفوی است؟
۱. عفو خاصی ۲. عفو عام ۳. گذشت ۴. صلح
۲۱- در کدام یک از موارد زیر حضور وکیل در مراحل تحقیق به تشخیص قاضی مجاز نیست؟
۱. در جرم خیانت در امانت ۲. در جرایم علیه امنیت ۳. در جرم قاچاق ۴. در جرم آدم ربایی ۲۲- کدام یک از جرایم زیر مشمول مرور زمان می شود؟ ۱. جرایم حدی ۲. جرایم تعزیری *
۳. جرایم مشمول مجازات بازدارنده جرایم مشمول قصاصی
۲۳- عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویارویی آنها برای ارائه دلیل بیانگر کدام خصوصیت تحقیقات مقدماتی
است؟ ۱. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ۲. ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ۲. غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ۲. غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی
۲۴- در صورت اختلاف بین بازپرسی و دادستان در مورد مجرمیت متهم رفع اختلاف به عهده کدام مرجع است؟ ۱. دادگاه تجدید نظر ۲. دیوان عالی کشور
۳. دادگاه نظامی ۴. حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل
۲۵- در کدام یک از موارد زیر دادسرا مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی نیست؟
۱. جرایم امنیتی ۲. موارد منافی عفت ۳. جرایم اقتصادی ۴. جرایم علیه اشخاصی ۲۶- در کدام یک از موارد زیر دادسرا صلاحیت محلی برای انجام تحقیقات مقدماتی را دارد؟ ۱. وقوع جرم در حوزه آن ۰۲ کشف جرم در حوزه آن
۰۳ دستگیری متهم در حوزه آن ۴. همه موارد
?"וץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۴۳ үү— سلب آزادی از مناهنم و انتقال ப99 نزد مقام قضایی شامل کدام عنوان زیر است ؟ ۱. احضار ۲. بازداشت ۳. جلب ۴. توقیف
۲۸- دستور سلب آزادی متهم و انتقال وی نزد مقام قضایی بدون ذکر محل اقامت وی چه عنوانی دارد؟
۱. جلب سیار ۲. جلب ۳. احضار ۴. توقیف ۲۹- دستورات و تصمیماتی که پرونده را مهیا برای اظهار نظر در مورد قابلیت محاکمه متهم نمایند چه عنوانی دارند؟
۱. رأی ۰۲قرار اعدادی (تمهیدی)
۰۳قرار نهایی ۴۔ قرار مجرمیت ۳۰- قرار محدود کننده آزادی متهم برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادرسی چه نوع قراری است؟
۱. قرار تأمین خواسته ۰۲قرار تعلیق تعقیب ۰۳ قرار موقوفی تعقیب ۴. قرار تأمین کیفری
?"וץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :