نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۲
۱- مدیر دفتر پس از ثبت دادخواست و کامل بودن آن، ظرف چه مدتی دادخواست را باید به نظر رئیس شعبه برساند؟
۱. باید فوراً این اقدام را انجام دهد. ۲. یک روز پس از ثبت دادخواست. ۳. دو روز پس از ثبت دادخواست. ۰۴ پنج روز پس از ثبت دادخواست.
۲- دونفر مشترکاً در قطعه زمینی تصرف داشته اند. یکی از آنها زمین را در تصرف گرفته و مانع تصرف دیگری شده است، عمل شخصی متصرف فعلی با کدام یک از موارد زیر منطبق است؟ ۱. در حکم تصرف عدوانی ۲. تصرف عدوانی ۳. ممانعت از حق ۴. مقررات مربوط به تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت در مورد اموال مشترکه اعمال نمی شود. ۳- در دعوایی که بین دو شخصی مطرح بوده، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم علیه درخواست تجدید نظر نموده است. در این صورت حکم صادره چه زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت؟ ۱. بلافاصله پس از صدور رأی بدوی و به دستور مرجع صادر کننده. ۲. پس از تأیید حکم صادره در مرجع تجدیدنظر، ۳. ده روز پس از ابلاغ اجرائیه حکم قطعی، آ، بیست روز پس از صدور حکم اولیه و عدم تجدیدنظرخواهی، ۴- چنانچه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد به کدام دادگاه باید مراجعه نماید؟ ۱. دادگاهی که به تشخیصی وکیل حضور او لازم است. ۲. دادگاهی که برابر قانون آیین دادرسی کیفری و یا سایر قوانین حضور وی الزامی است. ۳. دادگاهی که تاریخ ابلاغ از طرف آن مقدم بر بقیه است.
۴. وکیلی مخیر است که در هر یک از دادگاهها بخواهد حاضر شود و به بقیه لایحه بدهد
۵- در صورتی که دادخواست به زبان فارسی تنظیم نشده باشد؟ ۱. مدیر دفتر باید آن را پس از ثبت به موجب قرار رد کند. ۲. این دادخواست بی اثر است.
۳. دادگاه باید دادخواست دهنده را به تسلیم ترجمه رسمی آن نیز ملزم کند.
آ، مدیر دفتر باید به دادخواست دهنده در این خصوص اخطار رفع نقصی نماید.
= صفحه ۱ از ۶
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAASGS***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۲ ۶- در صورتی که نام پدر خوانده در دادخواست ذکر نشده باشد؟ ۱. دفتر دادگاه به خواهان اخطار رفع نقصی می کند. ۲. قرار ابطال دادخواست صادر می شود. ۰۳ دادخواست کامل است و به جریان می افتد. ۰۲قرار رد دادخواست صادر می شود.
۷- بهای خواسته از نظر امکان تجدید نظر خواهی: ۱. مبلغ قید شده در دادخواست است، مگر قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ۰۲قیمت منطقه ای خواسته مالی است. ۳. به مبلغ محکوم به بستگی دارد. آ، به ارزش واقعی خواسته بستگی دارد. ۸- چنانچه دادخواست دهنده به شهادت استناد نماید ولی مشخصات شهود را اعلام ننموده باشد؟
۱. مدیر دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار می نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، این نقصی را بر طرف نماید و الا دادخواست را
رد می کند. ۲. مدیر دفتر پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه، دادخواست را فوراً رد می نماید. ۳. مدیر دفتر دادگاه حق صدور اخطار رفع نقصی دادخواست را از این نظر ندارد. ۴. مدیر دفتر اخطار رفع نقصی صادر و چنان چه دادخواست دهنده مطابقا اقدام ننماید، رئیس دادگاه دادخواست را رد می کند. ۹- در صورتی که به دادخواست برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد؟ ۱. مدیر دفتر دادگاه دادخواست را طی قراری رد می کند. ۲. دادخواست از سوی رئیس دادگاه رد خواهد شد.
۲. دادخواست توقیف خواهد شد. ۴. چنین دادخواستی قابلیت ثبت در دفتر دادگاه را ندارد.
۱۰- آقای «الف» کارمند یکی از ادارات دولتی است، برای ابلاغ اوراق دعوی در محل کار به کارمند مذکور: ۱. مأمور ابلاغ، اوراق را به شخص کارمند در محل کارش ابلاغ می کند. آ ، اوراق به کارگزینی ادارہ یا نزد رئیس کارمند ارسال می شود، ۳. مأمور، اوراق را در محل کار به شخص کارمند یا یکی از همکاران او ابلاغ می کند. آ، اوراق نزد رئیس آن اداره ارسال می شود. ۱۱- چنانچه مفاد دادخواست از طریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ شود تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از چه زمانی باشد؟
۱. یک هفته ۲. بیست روز ۳. یک ماه f دو ماه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶
γ«Υ /Υ ) •ΥΔΥΛ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۲ ۱۲- در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را در جلسه دادگاه حاضر کند تکلیف چیست؟ ۱. حق دارد توقف رسیدگی تا اتیان اسناد مزبور را از دادگاه بخواهد. ۲. حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید. ۳. حق دارد برای تقدیم مدارک مهلت مقتضی بگیرد. ۲. حق دارد تجدید جلسه رسیدگی را در خواست نماید. ۱۳- اگر دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند در چند شعبه مطرح شده باشند تکلیف چیست ؟ ۱. این دعاوی در یکی از شعب به تعیین رئیس شعبه اول، یکجا رسیدگی خواهد شد. ۲. تمام دعاوی در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی خواهد شد. ۳. تمام دعاوی در شعبه ای که به دعوای مهمتر رسیدگی می کند یکجا رسیدگی خواهد شد. ۴. شعبه ای که آخرین دعوا در آن مطرح شده به تمام دعاوی رسیدگی می کند. ۱۴- تجدید جلسات دادگاه در مسائل حقوقی با رضایت اصحاب دعوا : ۱. امکان پذیر نمی باشد. ۲. تجدید جلسات همیشه با رضایت طرفین یا اطراف دعوی، امکان پذیر است. ۳. حداکثر دوبار می تواند اتفاق افتد. f فقط برای یک بار ممکن است. ۱۵- هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد تکلیف چیست؟ ۱. تعیین وقت رسیدگی به تشخیصی قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد. ۰۲ وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود. ۰۳ وقت رسیدگی یک ماهه تعیین می شود. ۲. به دستور دادگاه نزدیک ترین وقت ممکن برای رسیدگی معین خواهد شد. ۱۶- قبول یا رد درخواست دستور موقت : ۱. مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست. ۲. مستقلاً قابل اعتراض است ولی مستقلاً قابل تجدیدنظر و فرجام نیست. " . به تبع اصل دعوا قابل فرجام است.
۰۴ به تبع اصل دعوا قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است.
γ«Υ /Υ ) •ΥΔΥΛ صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۲ ۱۷- در استرداد دعوا، قرار سقوط دعوا درچه صورتی صادر می شود؟ ۱. خوانده به استرداد دعوا رضایت دهد. ۲. خواهان پیش از رسیدن دعوا به مرحله صدور حکم، دعوا خود را استرداد کند. ۳. خواهان و خوانده متفقاً استرداد دعوا کنند. ۴. ضمن استرداد دعوا، خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. ۱۸- چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار جزء کدام دسته از سازشها محسوب می شود ؟ ۱. این سازش نامه رسمی محسوب می شود. ۲. این سازش نامه در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. ۳. این سازش نامه، خارج از دادگاه محسوب و غیر رسمی است. ۴. این سازش نامه در حکم سازش نامه رسمی است. ۱۹- چنانچه بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه سازش به عمل آمده و سازش نامه عادی تنظیم شده باشد، دادگاه در چ صورتی به این سازش نامه ترتیب اثر میدهد؟ ۱. در صورتی که وکیلی هر یک از طرفین در دادگاه به وکالت از موکل به صحت سازش نامه اقرار کند. ۲. در صورتی که امضای طرفین در ذیل سازش نامه در دفترخانه اسناد رسمی تصدیق شده باشد. ۳. در صورتی که طرفین در دادگاه حاضر و به صحت سازش نامه اقرار نمایند. ۴. در صورتی که سازش نامه به تأیید حداقل دو نفر شاهد رسیده باشد.
۲۰- می توان گفت با توجه به برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی .............. اما من حيث المجموع با توجه به قواعد حقوقى
کشورمان ... ۱. اصل بر قطعی بودن آراء است - اصل بر قابلیت تجدید نظرخواهی آنهاست.
۲. اصل بر پژوهش پذیری آراء است - اصل بر قطعی بودن آنهاست. ۳. اصل بر قابل اعتراضی بودن آراء است - اصل بر قطعی بودن آنهاست.
آ، اصل بر قابل اجرا بودن آراء است - امکان اجرای حکم در گرو اقتدار ضابطان است.
صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
γ«Υ /Υ ) •ΥΔΥΛ
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :