نمونه سوال درس کیفر شناسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کیفر شناسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸
۱- اصطلاح «علم زندانها» در کدامیک از قرون زیر بکار رفت؟ ۱. قرن ۱۷ ۲. قرن ۱۹ ۳. قرن ۱۸ ۴. قرن ۲۰ ۲- در کدام دوران از تحولات حقوق کیفری «یک نهاد عمومی (دولتی) و بی طرف» که وظیفه تعیین یا اعمال انتقام یا کیفردر معنای کنونی آن را بر عهده داشته باشد وجود نداشت؟ ۱. دوره خودیاری و انتقام خصوصی ۲. دادگستری عمومی و مقابله به مثل ۲. دادگستری عمومی ۲: مکتب تحققی ۳- در کدام شیوه زندانی ابتدا مدتی را بطور انفرادی در سلول می گذارند و اگر تغییر مثبتی در رفتارش حاصل شد، در یک
سیستم مختلط و سپس عمومی تحمل کیفر می کند؟
。ャ ... )
روش ایرلندی روش اوبرنين ۲. روش پنسیلوانیایی ۴. روش انفرادی ۴- نظریه ی «وجود اراده آزاد» در ارتکاب جرم دیدگاه کدام مکتب است ؟ ۱. تحققی ۲. کلاسیک ۳. دفاع اجتماعی ۴. اثباتی ۵- محور اصلی و اساسی «مکتب نئوکلاسیک جدید» کدام اندیشه است؟ ۱. سزاگرایی عادلانه و کیفرهای استحقاقی یا شایسته ۲. اعتقاد به جبر و کیفرهای استحقاقی یا شایسته ۳. اعتقاد به جبر و سزاگرایی عادلانه ۲. جبر و اقدامات تامینی و تربیتی ۶- مولف رساله «جرائم و مجازاتها» کدام شخصیت است ؟ ۱. امانوئل کانت ۲. سزار بکاریا ۰۳ فیلیپوگراماتیکا ۴. مارک آسلی
۷- کدامیک از علمای حقوق کیفری الهام بخش مکتب تحققی محسوب می شود و معتقد است که مجرمین تحت تاثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم می شوند و دارای اراده و اختیاری از خودشان نیستند؟
۱. اگوست کنت ٠٢ روسو ۳. سزار بکاریا ۴. مارک آنسل ۸- کدام نویسنده برخورد حذفی را نسبت به مجرمین سیاسی بصورت تبعید پذیرفته است ؟ ۱، فرانسوا گيزو ۲. سزار بکاریا ۳. امانوئل کانت ٠٢ مونتسكيو
۹- اصل «حتمیت و قطعیت مجازات» را - به منظور بازدارندگی از ارتکاب جرم - چه کسی مطرح نمود ؟
۱، فرانسوا گيزو ۲. سزار بکاریا ۳. امانوئل کانت ٠٢ مونتسكيو
Υ») /Υ Υ ΥΔΛΥ"
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸ ۱۰- تبدیل غرامت شخصی به غرامت قانونی از خصوصیات کدام دوره است؟
۱. دادگستری عمومی ۲. انتقام خصوصی
۳. قصاصی یا مقابله به مثل ۲: مکتب تحققی ۱- «تقطیع آئین دادرسی کیفری» و «نهاد قیمومیت جزایی» دست آورد کدام مکتب است؟
۱. تحققی ۰۲ دفاع اجتماعی نوین ۳. نئوکلاسیک ۲. مکتب زندان زدایی ۱۲- محکومین و متهمین جرایم مواد مخدر و اعتیاد کجا نگهداری می شوند؟
۱. موسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی ۲. کانون اصلاح و تربیت
۳. مراکز اقدامات تامینی و تربیتی ۴. بازداشتگاه ۱۳- منظور از زندان اکتشافی (استبرائی ) چیست ؟
۱. محلی برای نگهداری متهم و جلوگیری از فرار او ۲. محلی برای نگهداری افراد مدیون
۳. محلی است برای اخذ یک حق ۴. مخصوص نگهداری جانیان ۱۴- منظور از بازداشتگاه طبق آیین نامه امور زندانها چه مکانی است ؟
۱. محل نگهداری محکومین ۲. محل نگهداری متهمین
۳. محل نگهداری محکومین به حبس ۲. محل نگهداری محکومین به جرائم مواد مخدر
۱۵- تقسیم بندی بزهکاران در دو دسته «خطرناک یا استثنایی» و «معمولی یا دانه ریز» و برخورد شدیدتر با گروه نخست در کدام نظریه مطرح می شود؟
۱. عدالت بیمه ای ۲. عدالت ترمیمی ۳. تسامح یا تساهل صفر ۲. راهبرد کیفری دوگانه یا دوسطحی
ም\-- قسمتهای کانون اصلاح و تربیت کدامند ؟
۱. آموزش - زندان - بازداشتگاه ۲. آموزش - بازداشتگاه ۳. زندان - بازداشتگاه ۴. مرکز حرفه آموزی زندان
۱۷- به کدام یک از روش های زیر این انتقاد وارد بود که به «تربیت افراد دو رو و منافق منجر می شود زیرا برای کسب امتیازات، تظاهر به خوشرفتاری می کنند» ؟
۱. مختلط ۲. دسته جمعی ۳. انفرادی آ، ایرلندی
Υ») /Υ Υ ΥΔΛΥ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸
۱۸- کتاب «دفاع اجتماعی جدید» تألیف کیست ؟ ۱. فیلیپو گراماتیکا ۲. مارک آنسل ". ژرمی بنتام ۴ - آدولف پرینس
۱۹- اعتقاد به لزوم «واکنش سریع در برابر جرایم خرد و کوچک و حتی بی نظمی های اجتماعی» در کدامیک از نظریه های نوین
کیفرشناسی مطرح گردیده است؟ ۱. راهبرد کیفری دوگانه یا دو سطحی ۲. تسامح صفر ۳۔ عدالت ترمیمی ۴. عدالت بیمه ای
۲۰- کدام مکتب معتقد است که سرکوبی باید نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه باید با توجه به شخصیت مجرم و حالت خطرناک سازمان یابد ؟
۱. مکتب عدالت مطلق ۲. مکتب نئوکلاسیک
۳. مکتب تحققی ۴. مکتب فایده اجتماعی
Υ») /Υ Υ ΥΔΛΥ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :