نمونه سوال درس جرم شناسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جرم شناسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جرم شناسی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳
۱- بارزترین ویژگی نظریه جرم شناسی انتقادی چیست؟
۱. تمایل سیاسی به جناح راست ۲. محوریت اقتصاد
۳. اعتقاد به تبعیض میان زن و مرد ۰۴ ضد حقوق بشر بودن نظام سرمایه داری ۲- آمار چه فایده ای در جرم شناسی دارد؟
۱. برای یافتن تعداد مجرمین است.
۲. کمک ناچیزی به جرم شناسی می نماید زیرا قطعیت لازم را ندارد.
۲. چندان فایده ای در جرم شناسی ندارد و کمکی به این علم نمی کند.
۴. کمک بسیار زیادی به اندازه گیری ابتلای یک جامعه به بزهکاری و علل آن و سایر مجهولات می نماید. ۳- ارتکاب بزه ناشی از عدم پیش بینی ، مربوط به کدام یک از انواع بزهکاری است ؟
۱. حرفه ای ۲. اتفاقی ۳. فردی ". گروهی ۴- آیا جرم شناسی باید ضمیمه حقوق جزا گردد یا حقوق جزا به عنوان شعبه ای از جرم شناسی باشد؟
۱. جرم شناسی باید ضمیمه حقوق جزا گردد.
۲. حقوق جزا باید به عنوان شعبه ای از جرم شناسی محسوب گردد.
۳. سیر تحول فلسفه وجودی و موضوع این دو علم اصالت هر دو را به عنوان دو علم مستقل ولی در ارتباط با یکدیگر به اثبات رسانیده
است. ۴. سیر تحول فلسفه وجودی و موضوع این دو علم عدم وابستگی آنها را به یکدیگر به اثبات رسانیده است.
۵- بررسی دو مورد بزهکاری جهت یافتن یک وجه مشترک ، مربوط به کدام یک از روش های یافتن علت در بزهکاری است ؟
۱. توافقی ۲. اختلاف ۳. تغییرات متقارن ۴. بقایا ۶- منظور از مونگولیسم چیست؟
۱. اختلال در رفتار ۲. اختلال در بینایی
٠٢ اختلال در تركيب كروموزومها ۴. اختلال در شنوائی ۷- عبارت ذیل مبتنی بر کدام یک از مبانی در تعریف جرم شناسی است ؟
اعمالی در جامعه وجود دارد که ارتکاب آنها در خارج، وجدان جمعی را آزرده می نماید و اجتماع علیه آنها واکنش و عکسی العمل ویژه ای به صورت مجازات از خود بروز می دهد... .
۱. شناخت مجرم ۲ - شناخت علل جرم ۳. شناخت از جرم ۴. شناخت قربانی
\•\•|\•\•የም ልም
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳ ۸- اثر توارث در بزهکاری مربوط به کدام دسته از عوامل بزهکاری است ؟ ۱. روانی فردی ۲. جسمی فردی ۳. تمایلات اکتسابی ۴. عوامل اجتماعی
۹- آیا اعتیاد والدین از نظر وراثت تأثیری بر فرزندان آنها خواهد داشت؟ ۱. خیر اعتیاد والدین برای فرزندان آنها مضر نیست ولی از نظر جسمی به خود آنها لطمه وارد می نماید. ۲. بله فرزندان افراد معتاد وارث عوارض نامطلوب و نقایص جسمی و روانی آنها خواهند بود. ۳. اعتیاد والدین از نظر اجتماعی آثار مخربی بر فرزندان دارد ولی از نظر وراثت تاثیری ندارد. ۴. اعتیاد والدین از نظر رفتار و برخورد با کودکان تاثیر سوئی بر آنها می گذارد ولی ربطی به مسائل وراثتی ندارد. ۱۰- حقوق کیفری با تبعیت از کدام اصلی مخالف اجرای مجازات در حالت خطرناک و قبل از ارتکاب جرم است ؟ ۱. اصل تساوی افراد در برابر قانون ۲. اصل عدم تعرضی به حقوق افراد ۳. اصل شخصی بودن مجازاتها ۴. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ۱۱- در کدام نظریه جرم شناسی مجرمیت نتیجه شرایط غلط اقتصادی و نتیجه عدم تساوی طبقاتی می باشد؟ ۱. جرم شناسی مارکسیستی ۲. جرم شناسی راست نو ۳. جرم شناسی انتقادی ۰۴ جرم شناسی فمینیستی ۱۲- موضوع کدام علم نحوه اجرای مجازاتها است؟ ۱. جرم یابی آن جرم شناسی ۳. جامعه شناسی کیفری ۴. کیفرشناسی ۱۳- کدام یک معادل جنون جوانی است ؟ ۱. اسکیزوفرنی ۲. پارانویید ۳۔ پسیکوزمانیاکو ٠٢ دپرسيو ۱۴- هویت پذیری طفل مرهون نقش کیست ؟ ۱. پدر خانواده ۲. مادر خانواده ۲. رهبر کشور ۴. آموزگار مدرسه ۱۵- آیا با استفاده از روشهای مختلف تحقیق در جرم شناسی امکان پیش بینی حوادث یا ارائه نظر بطور دقیق وجود دارد؟ ۱. بله در مطالعه علل و انگیزه های بزهکاری می توان مدعی نتایج مطلق و قطعی گردید. ۲. خیر در مطالعه علل و انگیزه های بزهکاری نمی توان مدعی نتایج مطلق و قطعی گردید.
۳. بله با استفاده از روشهای علوم تجربی می توان نتایج قطعی بدست آورد.
۰۴بله با استفاده از ریاضیات می توان به نتایج قطعی در جرم شناسی رسید.
የም ልም•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : جرم شناسی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳
۱۶- از بین بردن اماکنی که محل تجمع ولگردان، اشرار و سابقه داران است. استقرار نیروهای پیشگیری و انتظامی در اطراف پارکها و مدارس، تعبیه دوربین های مدار بسته وغیره ... چه نوع پیشگیری است؟
۱. پیشگیری کیفری ۰۲ پیشگیری اختصاصی ۰۳ پیشگیری عمومی ۰۴ پیشگیری وضعی ۱۷- آیا جنگ تأثیری بر بزهکاری افراد دارد؟
۱. خیر جنگ هیچگونه تأثیری بر بزهکاری افراد ندارد.
۲. جنگ تأثیراتی بر شرایط اقتصادی دارد ولی ربطی به بزهکاری ندارد.
۳. جنگ بر امنیت کشور موثر است ولی تأثیری بر بزهکاری ندارد.
۲. بله جنگ در شرایط اقتصادی، در امنیت و نیز در بزهکاری موثر است. ۱۸- اکثریت جرائم با توجه به آمارها در کجا اتفاق می افتد؟
۱. در شهرهای کوچک ۲. در روستاها
۰۳ در شهرهای بسیار بزرگ ۴. در مناطق غیر مسکونی
۱۹- اثر زیستی غیر مستقیم الکلیسم بر رفتار انسان را در کدام می توان دید ؟
۱. توارث ۲. حالت مستی
۳. بیماری های روحی ۴. رفتارهای ضداجتماعی ۲۰- کدام یک محصول ناهنجاری در زمینه آموزشی و محیط درسی است ؟
۱. اضطراب های عصبی ۲. بحران جوان گرایی ۳. لاابالیگری ۴. فردگرایی ۲۱- نسبت میان بزهکاری زنان و مردان در اکثر جوامع چگونه است؟
۱. بزهکاری زنان بیشتر است. ۲. بزهکاری مردان بیشتر است. ۳. بزهکاری زنان و مردان به نسبت مساوی است. ۴. بزهکاری زنان و مردان قابل مقایسه نیست. ۲۲- عنوان ( شخصیت بزهکار) ابداع کیست ؟
۱. لمبروزو ۲. فری ۳. هوتن ۰۴ ژان پیناتل ۲۳- کدام مکتب است که انسان را کاملا آزاد، مختار و در نتیجه مسئول اعمال خود می داند؟
۱. مکتب تحققی ۲. مکتب کلاسیک ۳. مکتب دفاع اجتماعی ۴۔ مکتب نفی حقوق جزا
\•\•|\•\•የም ልም
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳ ۲۴- بنیانگذار مکتب جامعه شناسی کیفری کیست؟ ۱. لمبروزو ۲. آنریکو فری ۳. کانات ٠٢ روسو
۲۵- بزهکاری گروهی جوانان به صورت حاد و خطرناک محصول چه زمانی است ؟ ۱. زمان سقراط ۲. پس از جنگ جهانی اول
۳. پس از جنگ جهانی دوم ۴. سده اخیر
۲۶- کدام یک از تاثیرات غیرمستقیم سینما و تلویزیون بر افراد است ؟ ۱. انحرافات اخلاقی در تماشاگر ۲. تغییر معیارهای ارزشی
۳. ایجاد نیازهای کاذب ۴. تقلید فنون بزهکاری
۲۷- عوامل روانی فردی چه تاثیری بر بزهکاری دارد؟ ۱. عوامل روانی فردی منجر به تغییر منش می شود ولی ربطی به بزهکاری ندارد. ۲. عوامل روانی فردی به طور کلی و به هیچوجه تأثیری بر بزهکاری ندارد فقط خود فرد را آزرده می سازد. ۳. عوامل روانی فردی منجر به بیماری می شود و آثاری بر زندگی فرد دارد مانند افت تحصیلی ولی منجر به بزهکاری نمی شود.
۴. عوامل روانی فردی منجر به نوعی آمادگی قبلی یا تمایلات و استعداد بالقوه در فرد می گردد که او را برای ارتکاب اعمال خاصی (از حمله بزهکاری) آماده می سازد.
۲۸- آیا در حقوق روم قبل از میلاد مسیح، نسبت به اطفال مجازاتی مقرر می کرده اند؟ ۱. خیر اطفال غیر قابل مجازات بوده اند. آ، بله مجازات شدیدی برای آنها مقرر می کرده اند. ۳. مجازات آنها با مجازات بزرگسالان تفاوتی نداشته است. ۲. برای اطفال مجازاتی خفیف تر از کیفرهای معمولی مقرر می کرده اند.
۲۹- اعمال سیاستی که بتواند عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم نماید مربوط به کدام یک از انواع پیشگیری است ؟
۱. پیشگیری کیفری ۰۲ پیشگیری عمومی ۰۳ پیشگیری اختصاصی ۰۴ پیشگیری وضعی
صفحه ۴ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•የም ልም***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :