نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۳۲
۱- عقد و ایقاع در کدام گزینه مشترک نیستند و شباهتی ندارند؟
۱. وجود اراده ۲. اعلام اراده ۳. توافق اراده ۴. سلامت اراده
۲- در تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد کدام گزینه وجود ندارد و بنابراین از آن نظر مورد نقد است؟
۱. ایجاد تعهد ۲. تعدد اراده ها ۳. توافق اراده ها ۴. تملیکی بودن برخی از عقود ۳- واقعه حقوقی رویداد ........... است که قانون اثریا آثار حقوقی برای آن ثابت می کند و اراده اشخاص در تحقق آثار حقوقی
(احکام) آن تاثیری ندارد. ۱. ارادی و یا غیر ارادی مادی ۲. غیر ارادی مادی
۳. ارادی ۴. ارادی مادی
۴- کدام یک ایقاع محسوب نمی شود؟
۱ . وکالت ۲. ابراه " . فسخ عقد ۴. طلاق ۵- معیار تقسیم عقد به لازم یا جایز عبارت است از ................. و عقد ............... نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف
دیگر جایز است.
۱. تابع یک یا دو اراده بودن تشکیل آن - رهن ۲. قابلیت فسخ - کفالت بدن
۳. وجود یا عدم وجود اراده در انعقاد - مضاربه ۴. قابلیت انفساخ با فوت یا حجر هر یک از طرفین - وکالت ۶- ضمانت اجرای عقد معلق به ترتیب در صورت تعلیق در انشا و منشا و اثر چیست؟
۱. صحیح - باطل - صحیح ۲. باطل - باطل - صحیح ۳. باطل - صحیح - صحیح ۴ . باطل - باطل - باطلی
۷- در کدام گزینه همه عقود مذکور تملیکی هستند؟
۱. بیع عین معین - اجاره عین معین - هبه ۲. بیع - ضمان - حواله ۳. بیع - اجاره عین معین - مضاربه ۲. انتقال دین - تبدیل تعهد - بیع ۸- به ترتیب تفاوت «عقد عینی» و «عقد تشریفاتی» با «عقد رضایی» در چیست؟ ۱. تسلیم - تشریفاتی علاوه بر ایجاب و قبول ۲. تسلیم - تشریفات جانشین ایجاب و قبول ۲. ایجاب - تشریفاتی علاوه بر ایجاب و قبول .Y . ایجاب و تسلیم - وجود یک اراده به همراه سند رسمی
= ۷ γ.γ./γ.γ.γ.γ.
صفحه ۱ از
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۳۲ ۹- قراردادی که اشخاص غیر از طرفین آن بدون رضا و به حکم قانون نسبت به آثار آن پایبند می شوند چه نام دارد؟
) ... الحاقی ۲. جمع .Y . تشریفاتی f مشارکتی
۱۰- اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از چه اصولی تشکیل شده است؟ ۱. آزادی اراده در انتخاب یکی از عقود معین ۲- اختیاری بودن، رضایی بودن، لازم بودن و نسبی بودن عقود ۳- اختیاری بودن و رضایی بودن عقود ۴. آزادی اراده در انتخاب نوع، شرایط و آثار هر قرارداد اعم از معین یا غیر معین ۱۱- در رابطه با شرایط اصلی صحت معامله کدام گزینه نادرست است؟ ۱. این شرایط عبارتند از قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت ۲. این شرایط با نظم عمومی مرتبطند و تراضی برخلاف آنها اثری ندارد. ۳. این شرایط برای تمام معاملات و قراردادها اساسی است اعم از معین یا غیر معین
۴. ضمانت تخلف از این شرایط یکسان است و در هر حال بطلان معامله است.
۱۲- ضمانت اجرای معامله در حال مستی و یا بیهوشی یا در خواب چیست؟ ۱. بطلان معامله به علت نامشروع بودن ۲. بطلان معامله به علت عدم وجود قصد
" عدم نفوذ معامله به علت عدم وجود رضا " بطلان معامله به علت عدم وجود رضا
۱۳- کدام گزینه نمی تواند از وسایل اعلام اراده محسوب شود؟ ۱. وسیله متعارف ابراز اراده ۲. سند رسمی صوری ۰۲ سکوت همراه باقرينه اراده ضمنی
۱۴- تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره از جنبه نظری چیست؟ ۱. ایجاب مشخصی است اما دعوت به مذاکره نامشخصی است. ۲. در ایجاب قصد و رضا وجود دارد اما در دعوت به مذاکره قصد و رضا وجود ندارد. ۳. ایجاب قصد انشای اعلام شده است اما دعوت به مذاکره فقط برای اعلام شرایط است.
۲. ایجاب مشخصی و قاطع و کامل برای انعقاد قرارداد است دعوت به مذاکره همین شرایط را دارا است اما فقط برای کم یا زیاد کردن
قیمت است.
صفحه ۲ از ۷
.γ.γ./γ.γ.γ.γ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= ۷
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۳۲
۱۵- در رابطه با قبول کدام گزینه نادرست است؟
۱. هر عقدی با قبول مخاطب ایجاب واقع می شود. ۲. قبول یکی از دو رکن عقد است و به پذیرش بی قید و شرط ایجاب گفته می شود. ۳. ابراز انشای مخاطب ایجاب با یک مبرز خارجی قبول تلقی می شود. ۴. ابراز انشا با یک مبرز خارجی توسط هر شخصی قبول تلقی می شود.
۱۶- کدام اشتباه موجب بطلان عقد نیست؟
۱. اشتباه در خود موضوع معامله ۲. اشتباه در تشخیصی طرف معامله در صورتی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. ۳. اشتباه فاحشی و بسیار زیاد در قیمت
آ، اشتباه در هویت عرفی موضوع معامله
۱۷- نظریات اعلان، ارسال، وصول و اطلاع در تعیین چه چیزی مطرح شده اند؟ ۱. در رابطه با قبول و برای تعیین زمان و مکان وقوع عقد ۲. در رابطه با ایجاب و برای تعیین زمان و مکان وقوع عقد ۳. در رابطه با ایجاب و قبول و برای تعیین نوع عقد و آثار آن ۲. در رابطه با قبول و برای تعیین نوع عقد و آثار آن ۱۸- در صورت اعتقاد به ناقل بودن اجازه در عقد اکراهی اثر آن چیست؟ ۱. انتقال مالکیت و جریان آثار عقد از روز تشکیل عقد ۲. انتقال مالکیت و جریان آثار عقد از روز اجازه ۳. انتقال مالکیت از زمان اجازه اما جریان آثار عقد از زمان
۲. انتقال مالکیت از زمان عقد اما جریان آثار عقد از زمان اجازه
۱۹- هرگاه کسی با سلاح گرم دیگری را به قتل تهدید کرده و از او بخواهد که سند انتقال خانه خود را امضا کند و مکره در
مواجهه با خطر مرگ ناگزیر سند را امضا نماید، معامله از نوع .............. بودا ۵ و ............. است. ۱. اکراه ملجیع - باطلی ۰۲ اکراه غیر ملجیع - باطلی ۳. اضطرار - صحیح ۴. اکراه قاصر - غیر نافذ
.γ.γ./γ.γ.γ.γ صفحه ۳ از
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۳۲ ۲۰- در رابطه با اعمال حقوقی صغیر کدام گزینه نادرست است؟ ۱. مبنای تقسیم صغار به ممیز و غیر ممیز وجود و فقدان درک و تمیز در آنها است. ۲. برای احراز تمیز از امارات قضایی استفاده می شود. ۳. تملک بلاعوض صغیر ممیز صحیح است، ۴. معاملات بلاعوضی صغیر غیر ممیز صحیح و سایر معاملات وی باطل است. ۲۱- کدام گزینه در معاملات فضولی وجود نداشته و با الحاق آن معاملات فضولی نفوذ می یابد؟ ۱. قصد فضولی ۰۲قصد و رضا ۳۔ رضای اصیل ۴. رضای مالک ۲۲- علت اساسی اعتبار معامله با خود چیست؟ ۱. کفایت تعداد اعتباری ۲. عدم لزوم وجود تعدد اراده
f
۳. کفایت اراده واحد در انعقاد معاملات تصریح مقنن
۲۳- در رابطه با نمایندگی در معامله کدام گزینه نادرست است؟ ۱. نماینده عقد را به نمایندگی انشا می کند اما پیام رسان عقد انشا شده را ابلاغ می کند. ۰۲ اهلیت نماینده برای انشای عمل حقوقی لازم است این اهلیت در اعمال حقوقی گوناگون متفاوت است گاه وجود رشد لازم است و گاه لازم نیست. ۳. قراردادی که نماینده انشا می کند برای منوب عنه محسوب می شود و حقوق و تعهدات آن متعلق به منوب عنه می باشد. f اگر نماینده به نمایندگی خویش در قرارداد تصریح نکند اما سایر شرایط نمایندگی موجود باشد صرف عدم تصریح به نمایندگی
مسئولیت و تعهدی را متوجه نماینده نمی سازد.
۲۴- وجود کدام شرط در مورد معامله همواره ضروری و لازم نیست؟ ۱. مالیت ۲. منفعت عقلایی و مشروع
۳. معین بودن ۴ - علم تفصیلی
۲۵- منظور از جهت معامله در ماده ۲۱۷ قانون مدنی که در صورت تصریح باید مشروع باشد چیست؟ ۱. علت تعهد ۰۲ جهت تعهد | ۳. انگیزه اصلی و شخصی مورد توافق ۲. انگیزه شخصی هر فرد که در دایره تراضی نیست.
۲۶- ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۷۷ (با جمع همه شرایط) چیست؟
J ۱. عدم نفوذ مطلق ۲. بطلان ۳. انفساخ ۴. عدم قابلیت استناد
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷
Y.). ().).Y.W.***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :