نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 اشخاص نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 اشخاص نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۹
۱- حقوق تجارت از کدام منابع زیر نشأت گرفته است؟ ۱. قوانین مدون در مصر قدیم آ ، عادات و رسوم متداول بین اقوام مختلف
۳. انقلاب صنعتی در کشورهای غربی ۴. سازمان تجارت جهانی
۲- اولین قانون در ایران که راجع به امور تجارتی وضع گردیده در باره کدامیک از امور زیر بود؟ ۱. تصفیه امور ورشکستگی ۰۲ ثبت علائم تجارتی و اختراعات ٠٢ قبول و نکول بروات ۴. چک های تضمینی ۳- طبق قانون تجارت کدامیک از اشخاصی زیر تاجر محسوب می شود؟ ۱. مهندسی عمران که شغل تجارتی وی در درجه دوم بعد از حرفه مهندسی می باشد. ۲. سر دفتری که برای انجام امور مراجعین خود به حساب آنها اقدام به انجام بعضی از عملیات تجارتی می کند. ۳. مدیر عامل شرکت سهامی خاصی که به حساب شرکت مبادرت به عملیات تجاری می کند. ۴. شرکت مدنی که موضوع آن انجام عملیات تجارتی باشد. ۴- عملیات بیمه جزو کدامیک از عملیات تجارتی زیر قرار دارد؟ ۱. عملیات تجارتی تولیدی ۲ - عملیات تجارتی کمکی ۲ - عملیات تجارتی توزیعی ۴ - عملیات تجارتی خدماتی ۵- از لحاظ قانون تجارت کدامیک از عملیات تجارتی باید بوسیله تصدی (موسسه) انجام گیرد؟ ۱. حمل و نقل دریایی آخرید بقصد فروش اموال منقول ۳. دلالی ۴. کشتی سازی ۶- عدم تنظیم دفتر تجارتی طبق مقررات قانون تجارت موجب کدامیک از آثار زیر می شود؟ ۱. دفتر تجارتی اعتبار خود را از دست می دهد. ۲. دفتر تجارتی بر علیه صاحب دفتر قابل اعتبار نیست. ۳. دفتر تجارتی به نفع صاحب دفتر قابل اعتبار نخواهد بود. ۴. دفتر تجارتی بر له و علیه صاحب دفتر قابل اعتبار نخواهد بود.
۷- تاجر بودن شخصی از طرف کدام مرجع زیر مشخصی می شود؟
۱. اداره ثبت اسناد ۲. قاضی دادگاه ۳. اتاق بازرگانی ۴. اداره ثبت شرکتها
γ«Υ /Υ ) • ΥΔΛ και صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۹ ۸- در باره اعتبار و اثر ثبت نام تجارتی در دفتر مخصوصی ثبت کدام گزینه صحیح است؟ ۱. مامور ثابت در باره صحت اظهارات متقاضی ثبت، تحقیق لازم را انجام می دهد. ۰۲ ثبت نام تجارتی در دفتر ثبت تجارتی، جنبه اماره قضائی دارد. ۰۳ ثبت نام تجارتی موجب الزام ثبت کننده به رعایت مقررات ورشکستگی نمی باشد. ۴. مندرجات دفتر تجارتی مربوط به ثبت نام تجارتی، نسبت به اشخاص ثالث معتبر است. ۹- حقوق مالکیت صنعتی اصولا مربوطه به کدامیک از اشخاص زیر می باشد؟ ۱. تجار ۲. ارباب حرف ۳. مولفین ". هنروران ۱۰- حق مالکیت تجارتی چه نوعی حقی است؟ ۱. حق دینی دارای آثار مادی ۲. حق عینی دارای آثار معنوی ۳. حق معنوی دارای آثار مادی ۴. حق شخصی دارای آثار غیر قابل انتقال ۱۱- حق مالکیت تجارتی و صنعتی اغلب محدود به کدامیک از موارد زیر است؟ ۱. نوع محصولات ۲. صفت صاحب حق ۳. مدت استفاده از حق ۴. انتقال حق به دیگری ۱۲- ارزش مایه تجارتی بستگی به کدامیک از موارد زیر دارد؟ ۱. اموال مادی منقولی تاجر آ ، اموال منقول و غیر منقول تاجر ۳. موقعیت و تشکیلات و فعالیت تاجر آ، اموال غیر مادی تاجر ۱۳- اسم تجارتی غالبا تحت چه عنوانی به ثبت می رسد؟ ۱. علامت تجارتی ۲. نام تجارتی ۳. اختراعات ۴۔ سر قفلی
۱۴- کدامیک از امور زیر، اجناس و کالای تاجر را از کالاهای متشابه آن در بازار تجارتی متمایز می سازد؟ ۱. اسم تجارتی ۲. نام تجارتی ۳۔ علامت تجارتی ۴. علامت مبدا ۱۵- ثبت علامت تجارتی چه حقی به ثبت کننده می بخشد؟ ۱. حق مالکیت کالا ۲. حق استفاده انحصاری از علامت تجارتی
۳. حق انحصاری تولید و یا فروش کالا ۰۴ حق انتقال انحصاری کالای تجارتی
صفحه ۲ از ۳
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ«Υ /Υ ) • ΥΔΛ και***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۹
۱۶- در مورد اعتراضی به علامت تجاری ثبت شده کدام گزینه صحیح است؟ ، اعتراضی به علامت تجارتی ثبت شده محدود به مدت معینی نیست. ، اعتراضی به علامت ثبت شده باید در محل اداره ثبت انجام گیرد.
- اداره ثبت به هیچ وجه حق رد تقاضای ثبت علامت تجارتی را ندارد.
۴. مرجع اعتراض به علامت تجارتی ثبت شده دادگاه است. ۱۷- ورقه اختراع در چه موردی سندیت دارد؟
۱. در مورد قابل استفاده بودن اختراع ۲. در مورد جدید بودن اختراع
۲. در مورد حقیقی بودن اختراع ۴. در مورد استفاده از مزایای ورقه اختراع ۱۸- در حقوق تجارت، کدامیک از اصطلاحات زیر بعنوان رقابت مکارانه شناخته می شود؟
۱. انحصارگرایی ۲. احتکارگرایی " : رقابت غير مشروع ۴. رقایت غیر واقعی ۱۹- طبق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات کدامیک از امور زیر بعنوان اختراع، قابل ثبت است؟
۱. نقشه های مالی ۲. فرمول های دارویی
۳. کشف وسیله جدید برای تحصیلی محصول کشاورزی ۴. اختراعی که صرف جنبه تئوری داشته باشد ۲۰- کدامیک از دفاتر تجارتی زیر امضای نماینده اداره ثبت در آن الزامی نیست؟
۱. دفتر روزنامه ۲. دفتر کلی ۳. دفتر دارایی ۲. دفتر کپیه
γ«Υ /Υ ) • ΥΔΛ και صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :