نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۸
۱- محا۹ از نظاس زندان تاه مدت حه هدف ، ۱ ا دنبا کنند ؟ جا را نهایی دطیر ر ک * ثی را دنبال می
۱. طرد مجرم از جامعه ۲. اصلاح مجرم ۳. اخطار به مجرم ۴. اخطار به مردم ۲- کدام مکتب، تعیین مجازات در دادنامه تنظیمی از طرف دادگاه را مورد انتقاد قرار داده است ؟
۱. مکتب اثباتی ۲. مکتب عدالت مطلقه ۳. مکتب دفاع اجتماعی ۴. مکتب کلاسیک ۳- مجازات کسی که در حال خواب، دیگری را بکشد چیست ؟
۱. قصاصی ۰۲ پرداخت دیه توسط قاتل
۳. پرداخت دیه توسط عاقله ۴. هیچ مجازاتی ندارد. ۴- اینکه اگر بالغی ، نابالغی را بکشد قصاصی نمی شود از استثنائات کدام اصل مجازات است ؟
۱. اصل شخصی بودن ۲. اصل تساوی
۲. اصل قانونی بودن جرم آ، اصل قانونی بودن مجازات ۵- امر به معروف و نهی از منکر کدام یک از اهداف مجازات از نظر اسلام را تأمین می کند؟
۱. اصلاح مجرمین ۲. ارعاب دیگران
۳. برقراری عدالت ۰۴ پیشگیری از ارتکاب جرم ۶- ملاک تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف چیست ؟
۱. شدت و ضعف جرایم ۲. رابطه جرایم با یکدیگر
۳. حقی که محدود شده ۲. هدف اجتماعی ۷- کدام گزینه از موارد فلسفه قصاصی نمی باشد؟
۱. برپایی عدالت ۲. اجرای فرمان الهی ۳. التیام روحی اولیاء دم ۲. انتقام جویی ۸- چه کسی نوع دیه را از میان اقسام آن انتخاب می کند ؟
۱. جانی ۲. اولیاء دم ۳. قاضی ۴. قانونگذار ۹- این که دیه به تراضی طرفین قابل کاهشی و افزایش است، استدلال طرفداران کدام نظریه می باشد؟
۱. مجازات بودن دیه " . خسارت بودن دیه
۳. ماهیت دوگانه دیه ۲. اساساً با تراضی، دیه کم و زیاد نمی شود.
\•\• |\•\•Wምየ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۸ ۱۰- درخصوصی تفاوت حد با دیه کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. تعزیر تابع مفسده و حد تابع معصیت است. ۲. تعزیر گاهی حق الله و گاهی حق الناس اما حد، اکثراً حق الله است. ۳. مقدار حد باید کمتر از تعزیر باشد.
۴. نوع عقوبتهای حدی مشخص ولی در تعزیرات نامشخص است.
۱۱- درخصوصی مجازات تتمیمی کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. منحصراً در مجازاتهای حدود و قصاص قابلیت اجرا دارد. ۲. محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. ۳. باید صراحتاً در حکم دادگاه قید شود. آ، محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تتمیمی است. ۱۲- کدام یک از افراد ذیل ، صریحاً مخالف اعدام بود ؟ ۱. سزار بکاریا ۰۲ ژان ژاک روسو ۲۔ آنریکو فری ٠٢ سزار لمبروزو ۱۳- کدام یک از گزینه های ذیل ، الحاق موضوعی به جرم محاربه ندارد؟ ۱. قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ۲. نامزد پست های حساسی حکومت کودتا ۰۲ اتلاف حيوانات به قصد مقابله با حکومت اسلامی ۴. قطاع الطریقی ۱۴- تعداد مؤمنین برای اجرای حد چند نفر است ؟
۱. دو نفر و بیشتر ۲. سه نفر و بیشتر ۳. چهار نفر و بیشتر ۴. حداقل ده نفر
۱۵- در کدام جرم، اگر مرتکب قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط نمی شود ؟ ۱. لواط ۲. تفخیذ ۳. مساحقه ۴. زنای محصنه ۱۶- اگر اولیاء دم در قتل عمد متعدد باشند و برخی خواهان قصاصی و برخی خواهان دیه، حکم چیست ؟ ۱. فقط قصاصی اجرا می شود. ۰۲ فقط دیه پرداخت می شود. ۳. خواهان قصاصی، پس از پرداخت سهم دیه به اولیاء دم خواهان دیه، قصاصی را اجرا می کند.
۰۴ خواهان قصاصی، پس از پرداخت سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه توسط قاتل، قصاصی را اجرا می کند.
\•\• |\•\•Wምየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۸ ۱۷- در کدام گزینه ، حد رجم جاری نمی شود و یا اگر اجرا شود در حد ضغث است ؟
۱. استحاضه ۲. بارداری
۳. نفاسی ۴. فقدان کفیل برای نوزاد شیرخوار
۱۸- ایجاد مؤسسه کشاورزی کازابیاندا در جزیرہ کرس مربوط به کدام یک از راهکارهای کیفر زدایی از حبس است ؟ ۱. زندان باز ۲. مجازات پایان هفته ۳. نظام نیمه آزادی ۴. آزادی مشروط ۱۹- کدام گزینه، مجازات محدود کننده آزادی نیست؟ ۱. نفی بلد ۲. تبعید ۳. اقامت اجباری در محل معین " : حبس ۲۰- در کدام جرم مصادره خاصی به معدوم کردن اشیاء حاصل از جرم منتهی می شود ؟ ۱. صید غیرمجاز ۲. نگاهداری تصاویر خلاف عفت و اخلاق
۳. رشاه f ارتشاء
۲۱- اولین کسی که به مفهوم پیشگیری اشاره کرده است، کیست ؟
۱. افلاطون ۲. گراماتیکا ۰۳ آدولف پرنس ۴. مارک آنسل
۲۲- مهمترین هدف اقدامات تأمینی و تربیتی چیست ؟
۱. آزاردهی و تنبیه مجرم ۲. اخطار به مجرم
۳. پیشگیری از وقوع جرم ۴. اصلاح جرم ۲۳- ممانعت از اشتغال به حرفه ای معین کدام یک از موارد ذیل، از اقدامات تأمینی محسوب می شود ؟
۱. سالب آزادی ۲. محدود کننده آزادی ۳. مالی ۴. سایر
۲۴- مطابق قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ، کدام یک مجرم به عادت محسوب نمی شود؟ ۱. محکومیت به حبس دو مرتبه یا بیشتر ۲. امرار معاش از راه فحشاء
۳. امرار معاش از راه قوادی آنگاهداری مجرمین مجنون در تیمارستان
Wምየ•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۸
۲۵- کسی که عضو دستجات مفسد بوده و ریاستی نداشته اگر قبل از تعقیب به پلیس اطلاع دهد مشمول کدام مورد خواهد
بود؟ ۱. معاذیر قانونی معاف کننده ۲. معاذیر قانونی تخفیف دهنده ۰۳ کیفیات مخففه قضایی ۴. معاذیر قانونی تخفیف دهنده و کیفیات مخففه قضایی
۲۶- کدام یک از موارد ذیلی از شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات می باشد؟
۱. محکومیت تعزیری یا بازدارنده ۲. فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
۳: مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار اجرای تعلیق ۴. استحقاق محکوم ۲۷- هرگاه فعلی واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد کدامیک از کیفیات زیر است ؟
۱. تکرار جرم ۲. تعدد مادی جرایم مشابه
۳. تعدد مادی جرایم مختلف ۴. تعداد اعتباری ۲۸- حکم تکرار در کدام مورد در مرتبه سوم ، قتل است ؟
۱. شرب خمر ۲. مساحقه ۰۳ سرقت حدی ۴. زنای غیرمحصن ۲۹- کدام گزینه، مانع تعلیق مجازات نیست ؟
۱. محکومیت قطعی به حد
۲. محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از دو سال در جرایم عمدی
۳. محکومیت قطعی به جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال
آ، محکومیت قطعی به قطع عضو
۳۰- کدام یک از شرایط شکلی آزادی مشروط است ؟ ۱. پیش بینی عدم تکرار جرم ۲. جبران ضرر و زیان متضرر از جرم
۰۳ پیشنهاد دادیار ناظر زندان ۴. شرط اصلاح
Wምየ•\•\| •\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :