نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق مدنی ۲ اموال ومالکیت رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۷ ۱- مهمترین مشخصه در تعریف مالی از دیدگاه کتاب چیست؟ ۱. بتوان با پول آن را ارزیابی نمود. ۲. قابلیت داد و ستد داشته باشد. ۳. برای آن عرضه و تقاضا باشد. ۴. همه موارد ۲- کدام گزینه در مورد حق غیر مالی صحیح است؟ ۱. امتیاز عاطفی و اخلاقی است که هیچ گونه اثر مالی ندارند . ۲. امتیازی است که قوانین به اشخاصی میدهند تا نیازهای مادی خود را برطرف سازند. ۳. اغلب حقوق غیر مالی علاوه بر تنظیم روابط عاطفی و اخلاقی دارای آثار مالی نیز هستند. ۲. غالب حقوق غیر مالی دارای آثار مالی نیستند. ۳- امتیازی که شخصی مستقیما و بدون واسطه نسبت به چیزی ملموس و قابل رویت دارد؛ چیست؟ ۱. حق غیر مالی ۲. حق عینی ۳ - حق مالی ۴. حق دینی
f— در حق عینی هیچکس نمی تواند نسبت به موضوع حق مالک ادعای حقی داشته باشد که از حق مالک موخر باشد مگر آنکه
آن حق را از ناحیه خود صاحب حق دریافت کرده باشد این معنای .....است. ۱. حق تقدم ۲. حق تعقیب ۳. حق مطلق ۴. حق شخصی
۵- حقوق فکری و معنوی مثل حق تالیف و اختراع برای پدید آورنده آن چه حقی ایجاد می کند؟
۱. نه حق معنوی ایجاد می کند و نه حق مادی،
۲. محتوی هر دو حق مادی و معنوی است.
۳. تنها حق مادی عینی است زیرا غیر قابل ارزیابی و فروش است.
۴. تنها حق معنوی است زیرا قابل انتقال به غیر و قابل ارزیابی به پول نیست. ۶- در برخی از کشورها بخش هایی از دریا را با ریختن خاک تبدیل به خشکی می سازند و به طور مصنوعی سطحی را ایجاد و
روی آن آپارتمان سازی می کنند به نظر مولف این بخش ها از سطح چه نوع مالی است؟
۱. مال غیر منقول ذاتی است.
۲. آنچه را که انسان ساخته و به زمین متصل کرده منقول با عمل انسان است.
۳. آن بخش که خاک ریخته شده یا پایه آهنی گذاشته اند بخشی از زمین و غیر منقول ذاتی است.
۴. آن بخش که خاک ریخته شده یا پایه آهنی گذاشته اند غیر منقول به تبع عمل انسان است.
Υ») /Υ γ«Υ"ΥΔΛ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۲ اموال ومالکیت رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۷ ۷- لوله های ساختمانی... ۱. اگر در بنا بکار روند غیر منقول ذاتی اند. ۲. اگر در بنا یا زمین به کار روند یا نروند در هر صورت منقول ذاتی اند. ۳.اگردر بنا به کار روند یا نروند در هر صورت غیرمنقول به تبع عمل انسان اند. ۴. اگر در زمین یا بنا کشیده شوند غیر منقول به تبع عمل انسان است. ۸- کدامیک از آثار عملی تقسیم اموال به منقول و غیر منقول نیست؟ ۱. تفاوت در انتقال و دارا شدن مالی از جانب اتباع بیگانه ۲. از جهت مراجعه به دادگاه صلاحیت دار ۳. از جهت مرور زمان ۴. از جهت حق ارتفاق که مخصوص اموال غیر منقول است. - کدام گزینه در مورد مال موقوفه صحیح است؟ ۱. در مالکیت واقف قرار دارد. ۲. دارای شخصیت حقوقی است. ۳. مالک آن موقوف علیهم هستند. ۴. متعلق به امام است. ----------- حبس عین و تسبیل منافع —W. ۱. رهن است . ۲. حبس مطلق است. ۳. وقف است. ۴. حبس موبد است. ۱۱- کدامیک از اوصاف مالکیت نیست؟ ۱. انحصاری بودن أ مطلق بودن ۲. دائمی بودن ۴. قابل استفاده بودن
۱۲- تحجیر چه حقی ایجاد می کند؟ ۱. حق مالکیت ۲. حق تقدم و اولویت ۳. هیچ حقی ایجاد نمی کند. ۴. حق اداره ایجاد می کند. ۱۳- هرگاه مالکی در زمین خود به دلیل نیاز شخصی اقدام به ساختمان سازی غیر مجاز نماید و این ساختمان همسایگان را از نور خورشید محروم کند در این صورت.. ۱. نباید به مالک اجازه ساخت ساختمان سازی داد زیرا این امر غیر متعارف است. ۲. در این حالت قاعده تسلیط بر لاضرر مقدم است و مالک می تواند تصرف نماید. ۳. اگر تصرفات در حد متعارف باشد حتی در صورت ضرر به دیگران اجازه ساختمان سازی وجود دارد.
۲. به دلیل عدم نیاز شخصی ضروری اجازه ساختمان وجود ندارد.
صفحه ۲ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Υ») /Υ γ«Υ"ΥΔΛ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۲ اموال ومالکیت رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۷ ۱۴- مراد ماده ۳۵ قانون مدنی در جمله: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است یعنی چه؟ ۱. تصرف بر سایر دلایل مقدم است. ۲. تصرف به عنوان دلیل در کنار سایر دلایلی است. ۳. به عنوان اماره و قرینه مالکیت است خلاف آن قابل اثبات است. ۴. به عنوان اماره مالکیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست. ۱۵- کدامیک از اموال زیر، منقول می باشد؟ ۱. جواهرات بکار رفته در بنا ۲. نهال کاشته شده ۳. حق اختراع ۲. دینی که موضوع آن غیر منقول است. ۱۶- در مورد وقف کدامیک از گزینه های زیر غلط است ؟ ۱. وقف بر نفس(یعنی برای خود) باطل است. ۲. در مورد وقف عام قبول حاکم یا شخصی خاصی شرط وقوع وقف نیست. ۳. واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند . ۲. وقف بر معدوم و وقف بر مجهول صحیح است. ۱۷- کدامیک از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟ ۱. خارجیان می توانند در ایران اموال غیر منقول را مالک شوند. ۲. نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد. ۳. خرید و فروش اموال غیر منقول از اعمال تجاری محسوب نمیشود. ۲. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول دادگاه محل وقوع ملک است. ۱۸- حق انتفاعی که مدت ندارد و صاحب حق هر موقع که بخواهد می تواند به حق خود رجوع کند؟ ۱. حبس مطلق ۲: رقبی ۳. وقف " : حبس موبد ۱۹- عقد عمری عقدی است...... e;Y Y ۱. جایز
۳. از طرف مالک لازم و از طرف منتفع جایز است. f از طرف مالک جایز و از طرف منتفع لازم است.
صفحه ۳ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Υ») /Υ γ«Υ"ΥΔΛ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۲ اموال ومالکیت
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۷ ۲۰- کدامیک از موارد زیر موجب زوال حق انتفاع نمی گردد؟
۱. مال موضوع حق، تلف شود.
۲. با رجوع مالک هرگاه در عقد بدان تصریح شده باشد.
۳. چنانچه عقد انتفاع مطلق ( بدون مدت) باشد و مالک خواهان پایان دادن به حق باشد.
۴. با رجوع مالک هرگاه حق انتفاع به مدت عمر مالک تعیین شده باشد. ۲۱- مالکیت ثمرات و میوههای باغ، همچنین چوب های باغ که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد چه نام دارد؟
۱. مالکیت مفروز ۲. مالکیت عین ۳. مالکیت تبعی ۴. مالکیت مشاع ۲۲- در چه صورت تصرفات زیان آور مالک به دیگران مثل باز کردن یک پنجره مشرف به خانه همسایه موجب مسئولیت او
نمیشود؟
۱. در هر صورت در فرضی فوق، مالک مسئولیتی ندارد.
آن تصرف برای رفع حاجت و دفع ضرراز مالک باشد.
۳. در هر حال و در مثال فوق مسئولیت وجود دارد.
۴. اگر تصرف به قدر متعارف و برای دفع ضرر یا رفع حاجت از مالک ضرورت داشته باشد. ۲۳- اینکه «اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» بیانگر چه اصلی در حقوق است؟
۱. اصلی الزامی بودن قانون ۲. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون
۲. اصل کلی بودن حقوق ۲. اصلی انتشار قانون የf– کدامیک از مشخصات قاعده حقوقی نیست؟
۱. کلی بودن ۲. الزامی بودن ۳. ضمانت اجرا داشتن ۴. اخلاقی بودن ۲۵- کدامیک گزینه از اهداف حقوق نمی باشد؟
) ... برقراری ثبات ャ。 تامین امنیت
۰۳ رفع خصومت و دشمنی ۴. استقرار عدالت ۲۶- طبق قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟
۱. شورای نگهبان قانون اساسی ۲. مجلس شورای اسلامی
۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴. قضات و دادرسان دادگستری
Υ») /Υ γ«Υ"ΥΔΛ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :