نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 91-90 رشته حقوق

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۶ ۱- در کدام یک از موارد زیر برای اخذ حکم نیاز به تقدیم دادخواست است؟ ۱. دیه در صدمات بدنی ۰۲رد مالی در کلاهبرداری ۳. تصادف منجر به فوت برای خسارت اتومبیل ۴. استرداد مالی مسروقه ۲- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، از قواعد آمره: ۱. بوده و اثر فوری دارند و توافق خلاف آنها بی تاثیر است. ۰۲ بوده و اثر فوری ندارند و توافق خلاف آنها بی تاثیر است. ۳. نبوده و اثر فوری دارند و توافق خلاف آنها معتبر است. ۰۴ نبوده و اثر فوری ندارند و توافق خلاف آنها معتبر است. ۳- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، اصولا از قواعد..... ۱. آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها، به صلاحدید دادگاه موثر است. ۰۲ آمره شمرده می شوند و توافق خلاف آنها موثر نیست. ۳. مخیره شمرده میشوند و توافق خلاف آنها، به صلاحدید دادگاه موثر است.
۴. مخیره شمرده می شوند و توافق خلاف ها آن ها موثر است.
۴- اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت، در صورتی که متوفا بلا وارث تشخیص داده شود، به عهدهی .............. است. ۱. رییس دادگستری مربوط ۲. دادسرای مربوط ۲. رییس حوزه قضایی مربوط ۲. دولت با نمایندگی وزارت اقتصاد و دارایی
۵- آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری ... . ۱. همیشه قابل تجدید نظر است. ۲. به هیچ نحو قابل تجدید نظر است. ۲. علی الاصول قابل تجدیدنظر است. ۲. علی الاصول قابل تجدیدنظر نیست. ۶- شعبه تشخیصی دیوان عدالت اداری .... . ۱. مرکب از یک رییسی و دو مستشار است. در مورد اغلب آرای صادره ی دیوان مرجع رسیدگی مجدد است. .Y . در مورد اعتراض به آرای قطعی مراجع اداری صالح به رسیدگی است. در صورت اعلام وجود اشتباه بین شرعی یا قانونی توسط رییس دیوان اخذ تصمیم می کند.
۷- دعوای تخلیه علیه شرکت دولتی در صورتی که متصرف بدون استناد به قانون ملک را تصرف نموده باشد:
۱. در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ۲. در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. ۳. در صلاحیت دادگاه عمومی محل شرکت دولتی است. ۴. در صلاحیت دادسرا است. ף או "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۶ - ---- آرای قطعی مراجع ادرای —A ۱. همگی قابل اعتراضی در دیوان عدالت اداری هستند مگر خلاف آن تصریح شود. ۲. قابل اعتراضی در دیوان عدالت اداری نیست مگر خلاف آن تصریح شود. ۳. معمولاً قابل اعتراض در دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی هستند. ۲. با توجه به قید قطعی، این آراء قابل اعتراضی در هیچ مرجعی نیستند. ۹- رای هیات تشخیصی کارگر و کارفرما .... . ۱. قطعی و لازم الاجر است. ۲. قابل اعتراضی در دیوان عدالت اداری است. ۳. قابل اعتراضی در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما است. ۰۴ظرف ۲۰ روز قابل اعتراضی در دادگاه عمومی است. ۱۰-رسیدگی به اعتراضی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صلاحیت .................. است و در صورتی قابل طرح است که محکومیت از درجه .................. به بالا باشد. ۱. دیوان عالی کشور - ۳ ۲. هیئت تجدید نظر انتظامی - ۴ ۳. دیوان عالی کشور - ۴ ۴. هیئت تجدید نظر انتظامی -۳
۱۱- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً در صورتی می تواند به تخلف قاضی رسیدگی نماید که : ۱. کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی صادر شده باشد. ۲. خود شاهد تخلف مشهود قاضی بوده و یا کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات صادر شده باشد.
۰۳ وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائییه) در هر موردی درخواست نموده و یا کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی صادر شده
باشد.
کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی صادر شده و یا در موارد منصوصی وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) درخواست نموده باشد. ۱۲- هرگاه قاضی تحت پیگرد انتظامی استعفا داده و یا عزل شود، برابر نص صریح قانون، تعقیب انتظامی او ... ۱. منتفی نمی شود. ۲. در صورتی که استعفای او پذیرفته و یا عزل شود منتفی می شود. ۳. در صورتی که استعفای او پذیرفته شود منتفی نمی شود، اما با عزل او منتفی می شود.
۴. در صورتی که استعفای او پذیرفته شود منتفی می شود، اما با عزل او منتفی نمی شود.
ף או "ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۶
۱۳- در کدام محلی، کانون وکلاء می تواند تشکیل شود ؟ ۱. در حوزه قضایی هر استان که تعدادی وکلای آن به شصت نفر برسد. ۲. در هر حوزه قضایی با هر تعداد وکیلی که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند. ۳. در هر حوزه قضایی و با هر تعداد وکیل به پیشنهاد کانون وکلاء مرکز و با موافقت رئیس قوه قضائیه ۴. در حوزه قضایی هر استان که تعداد وکلای آن به سی نفر برسد. ۱۴- دادسرای انتظامی و کلا پس از رسیدگی به تخلف وکیل، قرار منع تعقیب او را صادر کرده است، این قرار از ناحیه چه کسی قابل اعتراضی است و مهلت اعتراضی چند روز است؟ ۱. فقط از طرف شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ۲. فقط از طرف رییس کانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ۳. از طرف شاکی و رییس کانون ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ
۴. از طرف شاکی یا دادستان ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ
۱۵- فوت خوانده ..............
۱. در هر حال موجب توقیف دادرسی است. ۲. جز در موارد استثنایی موجب زوال دعوا است.
" در هر حال موجب زوال دعوا است. ۴. جز در موارد استثنایی موجب توقیف دادرسی است. ۱۶- نمایندگی پدر از فرزند صغیر، نمایندگی ................ و نمایندگی امین عاجز از او نمایندگی ............... است.
۱. قضایی، قانونی ۲. قضایی، انتخابی ۳. قانونی، قضایی ٠٢ قانونی، انتخابی
۱۷- در مورد وکیل معزول کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ۱. همین که وکیلی عزل شد، دیگر ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکلی نیست. ۲. تا وقتی خبر عزل به اطلاع وکیل نرسیده است ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل است. ۳. بعد از عزل ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل نیست مگر خلاف آن به اثبات برسد.
۴. همین که وکیل عزل شود، ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل است.
صفحه ۳ از ۶
ף או "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۶
۱۸- وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام در دادگاه تجدیدنظر را داشته و پس از صدور رآی استعفا داده و از رویت رأی امتناع می کند دادگاه باید رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر چه زمانی است؟ ۱. روز ابلاغ به موکلی ۲. روز ابلاغ به وکیلی ۲: روز استعفا وکیل
۴. روز ابلاغ به وکیل مگر اینکه موکل ثابت کند از استعفا وکیل بی اطلاع بوده است. ۱۹- کدام یک از موارد ذیل به وکالت پایان نمی دهد؟ ۱. فوت موکلی ۲. از بین رفتن متعلق وکالت ۳. تعلیق و کیلی ۴ - اورشکستگی موکل در دعوای مالی ۲۰- هرگاه کسی ملکی را عدواناً متصرف شده و در آن احداث بنا کرده باشد بنا در چه صورتی باقی می ماند؟ ۱. دادگاه حکم به قلع بنا خواهد داد و در هیچ مورد بنا باقی نخواهد ماند. ۲. بنا در صورتی باقی می ماند که محکومله به باقی ماندن بنا رضایت دهد. ۲. در صورتی که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت دادخواست بدهد. ۴. بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی اجرت المثل ملک را به محکومله پرداخت نماید. ۲۱- شخصی مستأجر یک باب منزل مسکونی می باشد شخص دیگری بدون رضایت او مال را از تصرفش خارج نموده است. در این صورت دعوای تصرف عدوانی از ناحیه چه کسی باید طرح شود؟ ۱. فقط از طرف مستأجر ۲. فقط از طرف مالک عین مستأجره ۳. از طرف مالک یا مستأجر به قائم مقامی مالک
۴. مقررات تصرف عداوانی در مورد اماکن مسکونی به کار نمی رود.
صفحه ۴ از ۶
ף או "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :