نمونه سوال درس حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت ار محجورین نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت ار محجورین نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
۲. قانون دولت متبوع آنان
.Y . قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت ازمحجورین رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۳ ۱- کدام قانون بر اهلیت بیگانگان ساکنان دار ایران حاکم است ؟ ) ... قانون اساسی ۳. قانون رعایت احوال شخصیه اقلیتهای دینی ۲- با توجه به قانون پیوند اعضاء کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. پیوند به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت انجام میشود.
۲. پزشکان از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نمیشوند.
۱. بستانکار آ، اقربای سببی که نفعی در اموال غایب نداشته باشند. ۲. موصی له ۰۲زوجه منقطعه ای که برایش شرط انفاق شده است. VV V .\ .\ / .\ .\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
۵- چه شخصی نمیتواند تقاضای تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر نماید؟
۳. بیمارستان محل درمان نیاز به اجازه کتبی از وزارت بهداشت دارد.
۲. اعضای تیم تشخیص مرگ مغزی باید همان اعضای تیم پیوند کننده باشند.
۳- کدام گزینه در خصوصی ماده ۹۵۹ قانون مدنی صحیح نیست؟ ۱. سلب حقوق مدنی را بطور کلی منع میکند. ۲. شخص میتواند حق مالکیت را از خود سلب کند. ۳. سلب حق خرید خانه معین طبق این ماده صحیح است.
۴. حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی در این ماده لحاظ شده است.
۴- کدام گزینه در خصوصی شخصی مرتد صحیح است؟ ۱. زوال شخصیت حقوقی مرتد فطری از زمان مرگ اوست نه از زمان ارتداد. ۲. اگر مرتد فطری زن باشد و توبه نکند، اعدام میشود. ۳. همسر مرتد فطری باید از زمان ارتداد عده طلاق نگه دارد.
۲. توبه مرتد ملی پذیرفته میشود.

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت ازمحجورین
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۳
۶- کدام گزینه در خصوص عده زوجه غایب که حاکم او را طلاق داده و نیز حق شخصی غایب در صورتی که قبل از انقضای مدت
عده باز گردد، صحیح است؟ ۱. باید عده وفات نگه دارد و غایب در ایام عده حق رجوع دارد. ۲. باید عده طلاق نگه دارد و غایب نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ۳. باید عده وفات نگه دارد و غایب حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.
۴. باید عده طلاق نگه دارد و غایب حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.
۷- کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
۱. اگر پدر طفل نامعلوم باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود.
۲. اگر ابوین طفل نامعلوم باشند، نام خانوادگی آزاد به طفل داده میشود.
۳. فرزندان کبیر نمیتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند.
۴. در سند ولادت اطفالی که ابوین آنها معلوم نباشد، نامهای فرضی در محل اسامی ابوین ذکر میشود. ۸- اقامتگاه اشخاصی حقوقی کجاست؟
۱. مرکز عملیات شخصی حقوقی ۲. محل سکنای رکن اصلی شخصیت حقوقی
۳. اداره ثبت شرکتها آن را در اساسنامه مشخص میکند. آن هیئت مدیره شرکت آن را در اساسنامه تعیین میکند. ۹- اقسام اقامتگاه طبق قانون کدام گزینه است؟
۱. ارادی - اجباری - قراردادی ۲- اختیاری - قراردادی - ارادی
۳. قراردادی - اجباری ۴. ارادی - انتخابی - قراردادی ۱۰- کدام گزینه از شرایط تحقق اقامتگاه خدمه به عنوان اقامتگاه کارفرما نیست؟
۱. سکونت در محل اقامت کارفرما ۲. محجور نبودن خدمه
۳. مرد بودن خدمه ۴. کبیر بودن خدمه
۱۱- ثبت ازدواج و طلاق یک ایرانی مقیم خارج چگونه انجام می پذیرد؟ ۱. مقامات صلاحیتدار کشور خارجی ثبت کرده و مراتب به اداره ثبت ایران اعلام می شود. ۲. مقامات صلاحیتدار کشور خارجی ثبت کرده و به وزارت خارجه اعلام می شود. ۳. موقتاً توسط کنسول ثبت شده و پس از بازگشت به ایران ثبت قطعی می شود.
۴، توسط مأمور کنسولی ایران ثبت قطعی و نهائی انجام می شود.
= صفحه ۲ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \. \. / \. \. VV V
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت ازمحجورین رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۳ ۱۲- موقوفات و شرکت ملی نفت به ترتیب جزء کدام قسم از اقسام اشخاص حقوقی می باشند؟
۱. حقوق عمومی - حقوق عمومی ۲ - حقوق خصوصی - حقوق خصوصی
۳ - حقوق عمومی - حقوق خصوصی ۴ - حقوق خصوصی- حقوق عمومی ۱۳- ممیزات شخصی حقوقی چیست؟
۱. نام - اقامتگاه - تابعیت ۲. اسناد ثبت شرکت - تابعیت - نام
۳. نام - اقامتگاه - سرمایه تجارتی ۰۲ تابعیت - مرکز تجارتی - اسناد ثبت شرکت ۱۴- حجر سفیه چه نوع حجری است؟
۱. عام و سوء ظنی ۲. خاص و سوء ظنی ۳. عام و حمایتی ۴. خاص و حمایتی ۱۵- کدام گزینه از اوصاف و قواعد حجر حمایتی نیست؟
۱. اینکه ناشی از قانون است.
۰۲ اینکه اراده افراد میتواند آن را ایجاد یا رفع کند.
۳. اینکه ضمانت اجرای آن بطلان یا عدم نفوذ است.
۴. اینکه غالب مقررات مربوط به آن درباره اموال و تعهدات مالی است. ۱۶- کدام اقدام را سفیه می تواند مستقلاً انجام دهد؟
۱. انعقاد قرارداد کار ۲. تملکات با عوض
۳. مهر قراردادن برای ازدواج خود ۴. پذیرش ودیعه و عاریه ۱۷- در کدام مورد قیام نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد؟
۱. صلح دعوی ۰۲ وام گرفتن برای محجور
٠٢ رهن اموال غیرمنقول " . فروش اموال منقول ۱۸- طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز چه اعمالی را نمی تواند انجام دهد؟
۱. حیازات مباحات ۲. قبول صلح بلاعوضی ". رهن مال منقول ۴. قبولی هبه
۱۹- اگر مجنون ادواری معاملهای انجام دهد و تردید شود که در حال افاقه بوده است یا جنون، حکم قانون مدنی چیست؟
۱. صحت ۲. بطلان ۳. عدم نفوذ ۴. قابل فسخ
\. \. / \. \. VV V
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت ازمحجورین
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۳ ۲۰- اگر بین مامور ثبت احوال شهرستانی و متقاضی انتخاب نام کوچک اختلاف شود، مرجع حل اختلاف کیست؟
۱. شورای عالی ثبت ۲. اداره کل ثبت احوال استان
۳. دادگاه صلاحیتدار ۲. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
\. \. / \. \. VV V
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :