نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جز او جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۱
۱- علم چگونگی و نحوه اجرای ضمانت های کیفری یا «علم اداره زندان ها» چه نامیده می شود؟
۱. جرم شناسی ٢ ، کیفر شناسی ۳. پزشکی قانونی ۴۔ پلیس علمی
۲- پل ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی در کدام گزینه آمده است؟
۱. پلیسی علمی ۲. سیاست کیفری ۳. مسئولیت جزایی ۴. جامعه شناسی کیفری "— دومین منابع از منابع حقوق جزا در شریعت اسلام ................ است. ۱. قرآن ۲. اجماع ۲۔ کتاب و عقل آ. سنت
۴- عبارت «فقط قانون میتواند برای جرایم مجازات تعیین کند» از کدام اندیشمند است ؟
۱. روسو ٠٢ مونتسكيو ۳. بکاریا ۴. بنتام ۵- کدام گزینه این ضرب المثل لاتین را تکمیل می کند؟ «هیچ ................... بدون قانون وجود ندارد»
۱. جرمی ۲. مجازاتی
۳. جرمی،مجازاتی، محکمه و هیچ تشریفات رسیدگی ۴. جرمی و مجازاتی
۶- ممنوعیت قیاسی در قوانین کیفری از نتایج کدام یک از اصول زیر است؟ ۱. اصل قانونی بودن جرم ۲. اصل تساوی مجازاتها ۲. اصل عطف به ماسبق نشدن ۴. اصل عطف به ماسبق شدن
۷- کدام گزینه در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی صحیح است؟ ۱. اصول قانونی ، شخصی و تساوی بودن مجازاتها در اقدامات تأمینی و تربیتی راه ندارد. ャ اصول قانونی ، شخصی و تساوی بودن مجازاتها در اقدامات تامینی و تربیتی هم اعمال میشود. ۳.فقط اصل قانونی بودن در اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است. ۴. فقط اصل شخصی بودن در اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.
۸- «بی عدالتی در اجرای مجازات» از خصوصیات کدام دوره ی حقوق جزا است؟ ) ... دوره انتقام عمومی Y دوره تعدیل کلی انتقام
٠٢ دوره تعديل نسبی انتقام ۴. دوره انتقام خصوصی
Y.Y. (Y.Y.Y.Y.
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جز او جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۱ ۹- خصیصه ی بارز دوره ی «دادگستری خانوادگی» یا «میان کلان ها» کدام است؟ ۱. قانون قصاصی و بی عدالتی در مجازات ها ۲، جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی در مجازات ۳. تبدیل غرامت و قانون قصاصی ۲. تسلیم مجرم به دشمن و قانون قصاصی ۱۰- خصیصه ی اصلی دوره تعدیل کلی انتقام کدام است؟ ۱. تعدیل انتقام ۲. حذف انتقام خصوصی ۳. شخصی بودن مسئولیت و تعدیل انتقام آ، بی عدالتی در اجرای مجازات و پرداخت کلی غرامت
----------- ۱۱- در ایران باستان با توجه به مدارک موجود و به خصوصی «نامه ی تنسر» جرم عبارتست از هر اقدام علیه
۱. دین ۲. دین ، پادشاه و خانواده ی او یا عامه ی مردم
۳. پادشاه و خانواده ی او ۴. عامه ی مردم ۱۲- اصولی حاکم بر حقوق جزای اسلام کدامند؟
۱. تساوی، قانونی و شخصی بودن مجازاتها ۲. تساوی و قانونی بودن مجازاتها
۰۳قیاسی، اصل قانونی بودن مجازاتها ۴ - اصل برائت و قیاس ۱۳- قاعده ی «لا ضرر و لا ضرارفی الاسلام » از نتایج کدام اصلی است؟
۱. اصلی شخصی بودن مجازات ۲. اصل قانونی بودن مجازات
۳. اصل تساوی مجازاتها ۲. اصل ثابت بودن مجازاتها ۱۴- پرداخت دیه توسط عاقله استثناء بر کدام اصلی است؟
۱. قانونی بودن ۲. شخصی بودن ۳. قبح عقاب بلا بیان ۴. فردی بودن ۱۵- کدام اندیشمند از بنیان گذاران مکتب فایده ی اجتماعی نیست؟
۱. ژان ژاک رسو ۲. بنتام ۳. بکاریا ۲. مونتسكيو ۱۶- اصل ضروری بودن مجازات ها از سوی کدام دانشمند مطرح شده است؟
۱. بنتام ۲. بکاریا ٠٢ مونتسكيو ٢. ژان ژاک روسو
۱۷- استفاده از مفاهیم کلی تر و گسترده تر از نظر هستی همچون «عدالت و اخلاق» در اجرای مجازات از سوی چه کسی
پیشنهاد شده است؟ ۱ . گاروفالو ۲. منتسکیو ۳. کانات ۴. دکارت .Y.Y. (Y.Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جز او جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۱ ۱۸- پیام جزیره متروک کانت چیست؟
۱. اصلاح مجرمین ۲ - ارعاب عمومی ۲. اجرای عدالت نسبی ۴. اجرای عدالت مطلق ۱۹- کدام گزینه از نتایج مکتب کلاسیک است؟
۱. اصلاح مجرمین ۲. عدم سختگیری به مجرمان
۳. تلفیق عدالت و فایده اجتماعی ۴. همه ی موارد ۲۰- اثر مشهور «انسان بزهکار» متعلق به کدام دانشمند است؟
۱ . گاروفالو ۲. گراماتیکا ۳. آنسلی ٠٢ لومبروزو ۲۱- کدام مکتب حقوق کیفری معتقد به «جبری بودن پدیده بزهکاری» می باشد؟
۱. کلاسیک ۲. نئوکلاسیک ۳. دفاع اجتماعی .Y . تحققی ۲۲- «حالت خطرناک» از نظر طرفداران مکتب تحققی چند مرحله است؟
۱. دو مرحله، ظرفیت مجرمانه و عدم قابلیت اجتماعی
۲. تک مرحله، ظرفیت مجرمانه
۳. یک مرحله، عدم قابلیت اجتماعی
۴. سه مرحله، ظرفیت مجرمانه، عدم قابلیت اجتماعی ternebilite ۲۳- مبتکر ettlebilite! کدام دانشمند است؟
۱ . گاروفالو ۲. لمبروزو ۳. گیزو ۴. لاگاسانی ۲۴- کدامیک از موارد زیر از نتایج مکتب تحققی است؟
۱. اجرای عدالت نسبی ۲. اصلاح مجرمین ۳. شناسایی علل جرم ۴ - ارعاب عمومی ۲۵- نماینده مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی کیست؟
۱. آلیمانا، کارنوواله ۲. لاکاسانی ۳. گراماتیکا ۴. آنسلی
۲۶- چه فرد یا افرادی معتقد بودند که ضمانت اجرای جرم باید نامحدود هم مجازات و هم اقدامات تامینی و تربیتی باشد؟
۱. وان هاملی ۰۲ فون لیست ۰۳ آدلف پرنس ۴. هر سه مورد
Y.Y. (Y.Y.Y.Y.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶***
. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جز او جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۱
۲۷- «مبارزه با ضد اجتماع» و «سیاست جنایی موثر» از نتایج اعتقادی کدام مکتب است؟
) ... مکتب دفاع اجتماعی جدید ۲. مکتب نفی حقوق جزا ۳. مکتب دفاع اجتماعی ترکیبی ۲: مکتب اثباتی انتقادی
۲۸- کدام فعل یا ترک فعلی های زیر جرم محسوب می شوند؟ ۱. هر فعل یا ترک فعلی که قاضی آن را جرم بداند. ۲. هر فعل یا ترک فعلی که فقه جزایی آن را جرم بداند. ۳. هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. ۲. هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شرع باشد.
۲۹- دو قاعده ی مهم «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» و «تفسیر مضیق قوانین جزایی» برگرفته شده از کدام اصلی
است؟ ۱. اصل شخصی بودن مجازاتها ۲. اصل قانونی بودن جرایم ۳. اصل تساوی مجازاتها ۴. اصلی اباحه
۳۰- برای اثبات اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق جزای اسلام به کدام اصلی یا قاعده میتوان استناد کرد؟ ۱. اصل صحت ۲. اصلی برائت ۳. قاعده ی تدر الحدود بالشبهات ۴. قاعده قبح عقاب بلابیان ۳۱- از نظر قواعد حقوق جزایی در بحث عطف به ماسبق نشدن قوانین ، به چه ترتیب عمل می شود؟ ۱. اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است ولی استثنائا عطف بماسبق می شوند. ۲. اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است. ۲. اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی ماهوی است. ۲. اصل بر عطف بماسبق شدن قوانین جزایی ماهوی است ولی استثنا عطف بماسبق نمی شوند. ۳۲- در رابطه با قوانین شکلی کدام گزینه صحیح میباشد؟ ۱. استثنائاً عطف به ماسبق میشوند. ۲. عطف به ماسبق نمیشوند.
۲. اصل بر عدم عطف این قوانین است. ۲. اصل بر عطف این قوانین است.
صفحه ۴ از ۶
.Y.Y. (Y.Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :