نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
سری سوال : یک ۱
۳. حقوق مدنی
۳ - حقوق اساسی
- امور عمومی
٠٢ پليس ادارى
۲. شورای نگهبان
۰ مردم
آن توسط رئیس جمهور
به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور
۰۲ رئيس جمهور
۴. نهاد ریاست جمهوری
۷- «تعلیمات عام و دستوری کلی است که مقامات اداری مافوق برای مقامات و مأموران مادون خود صادر می کنند» مربوط به
۰۳ دستور ۴. آیین نامه
۲. کفیل فقط اعمالی را می تواند انجام دهد که متصدی قبلی مقام انجام می داد.
۴. در صورت برکناری رئیس جمهور، رهبری کفالت آن را بر عهده می گیرد.
صفحه ۱ از ۴
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
۲- «تحقیق درباره کشف روشهایی برای اداره سازمانها به نحو بهتر» موضوع کدام گزینه است؟
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : ( حقوق اداری (کلیات وایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳ ۱- حقوق اداری شاخه ای از کدام است ؟ ۱. حقوق خصوصی ۲ - حقوق عمومی ۱. علوم اداری ۲. حقوق اداری
۳- «حفظ نظم عمومی در جامعه» را چه می نامند؟
۱. اعمال سیاسی و حکومتی .Y . خدمات عمومی
۴- تعیین رهبر در جمهوری اسلامی بر عهده چه نهادی است؟
۵- سفیران در جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین می شوند؟ ۱. توسط رهبری
.Y . بوسیله وزیر امور خارجه
۶- ایجاد وزارتخانه ها بر عهده کدام نهاد است؟ ۱. هیأت وزیران
۳. مجلس شورای اسلامی
کدام گزینه است؟ ۱. بخشنامه اداری ۲. حکم وزارتی
۸- کدام گزینه در مورد کفالت اداری صادق است؟
۱. کفیل مسئول اعمال دوران کفالت نیست.
۳. نمی توان اختیارات کفیل را استثنا نمود.
い・い・ハ・Y・)%管%


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری (کلیات وایران ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳
۹- گزینه صحیح در مورد تفویضی اختیار کدام است؟
۱. مرگ تفویض کننده موجب شرط خیار می شود. ۲. رضایت گیرنده اختیار لازم است.
۳. از اختیار دهنده سلب مسئولیت می کند. ۴. در تفویض اختیاز ، رضایت تفویض کننده شزط لازم است. ۱۰- گزینه صحیح در مورد تمرکز اداری کدام است؟
۱. دیوانسالاری رواج می یابد. ۲. ماموران دولت مستقل بارمی آیند.
۳. همیشه مانع حسن اداره امور است. ۴. کاغذ بازی از بین می رود. ۱۱- نظام واگذاری اختیارات فوق العاده چیست؟
۱. همان نظام کفالت است. ۲. همان نظام عدم تمرکز اداری است.
۳. همان نظام عدم تراکم است. ۲. همان نظام عدم تمرکز سیاسی است.
۱۲- نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز اعمال می گردد چه نام دارد؟
۱. نظارت فنی ۲. قیمومت اداری ۳. نظارت سازمانی ٠٢ سلسله مراتب ادارى ۱۳- گزینه صحیح در عدم تمرکز اداری کدام است؟
۱. وحدت حقوقی دولت تغییر می یابد. ۲. شکل حکومت تغییر می یابد.
"، وحدت حقوقی و شکل حکومت تغییر نمی یابد. ۲- اختیار تصمیم گیری به یک موسسه داده می شود. ۱۴- از لحاظ نظام اداری گزینه صحیح کدام است؟
۱. دهستان تابع شهرستان است. ۲. بخش تابع استان است.
۳. شهر تابع استان است . ۲. دهستان تابع بخش است.
۱. وزیر کشور ۲. استاندار ۰۲ رئيس جمهور ۴. رهبر ۱۶- شورای اداری شهرستان به ریاست چه کسی تشکیل می شود؟
۱. فرماندار ۲. رئیس شورای شهرستان
۳. نماینده شهرستان در مجلس ۴. استاندار ۱۷- تعداد اعضای شورای بخش چند نفر است؟
۱. نه نفر ۲. پنج نفر ۰۳ هفت نفر ۴. سه نفر
%い・い・ハ・Y・)%管 صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری (کلیات وایران ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳
۱۸- در صورت برکناری شهردار تا انتخاب فرد جدید چه کسی عهده دار و مسئول اداره شهرداری خواهد بود؟ ۱. یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر ۲. شهردار سابق
۳. یک نفر به انتخاب فرماندار ۴. رئیس شورای شهر
۱۹- اعضای شورای اسلامی شهرستان چگونه انتخاب می شوند؟
۱. به صورت مستقیم از سوی مردم ャ。 از افراد معرفی شده شوراهای شهرهای تابعه آن شهرستان . Y.
از نمایندگان منتخب شوراهای شهر و بخش تابعه آن شهرستان
۴. از نمایندگان منتخب شوراهای بخش تابعه آن شهرستان ۲۰- از نظر مؤلفان حقوق اداری، شاخصی موسسه عمومی در چه چیزی است؟
۱. وجود نوع کاری است که آن را به عهده گرفته اند.
۲. وجود کارکنان
۳. عدم وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است ۴. وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت یا شوراهای محلی ۲۱- . تصویب بودجه موسسات دولتی با چه نهادی است؟
۱. هابات وزیران ٠٢ هيات مديره موسسه عمومی
۳. مجمع عمومی موسسه ۴. مجلس شورا ۲۲- نظام حرفه ای چگونه نظامی است؟
۱. یک اجتماع موقت اختیاری است. ۲. یک اجتماع غیر موقت اختیاری است.
۳. یک اجتماع غیر موقت اجباری است. ۴. یک اجتماع موقت اجباری است. ۲۳- شاخصی استخدام رسمی چیست؟
۱ . وجود شغ ۰۲ وجود شغل حاکمیتی، ثبات و استمرار آ
۰۳ وجود شغل غیر حاکمیت ۴. وجود پست سازمان ۲۴- کدامیک از گزینه های ذیلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج اند؟
۱. وزارت اطلاعات ۲. کارمندان دانشگاهها ۳. کارمندان وزارت کشور ۴ - دیوان محاسبات
い・い・ハ・Y・)%管%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری (کلیات وایران ) رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۱۳ ۲۵- شاغلین و کارمندان دولت پس از رتبه پایه در چه رتبه ای قرار می گیرند؟
) ... عالی Y. خبره .Y . ارشد f آزمایشی ۲۶- رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی از حیث استخدامی در صلاحیت چه نهادی است؟
۱. دیوان کشور ۲. شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۳. سازمان بازرسی کل کشور ۴. دیوان عدالت اداری ۲۷- کدام گزینه سبب محرومیت کارمند از اخذ حقوق بازنشستگی می شود؟
۱. جنون ۲. ترک تابعیت ۳. ازدواج مجدد ۴. از کار افتادگی ۲۸- کدامیک از مجازاتهای اداری ذیل از بقیه شدید تر است؟
۱. انفصال دایم از خدمات دولتی ۲. اخراج
٠٢ تنزل يک يا دو گروه " . انفصال موقت የቄ– مستخدام رسمی چگونه دهی تواند از خدمت دولت استعفا کند؟
۱. با ۱۵ روز اعلام قبلی ۲. با یک ماه اعلام قبلی ۲. بادو ماه اعلام قبلی ۰۴ بدون اعلام قبلی ۳۰- کدامیک از گروههای ذیلی از حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه محرومند؟
۱. نظامیان ۲. کارکنان شهرداری ۳. کارمندان دولت ۴. اعضای هیات علمی
い・い・ハ・Y・)%管%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :