نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
۱- در قانون اساسی چند نوع اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است؟
۱. چهار نوع ۲۔ پنج نوع ۳. سه نوع ۴. دو نوع ۲- طبق کدام اصلی، «هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؟
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲. اصل علنی بودن محاکمات
۳. اصلی برائت ۰۴ اصلی مصلحت در محاکمات ۳- برابر قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهدهٔ کدام مرجع می باشد؟
) ... رئيس جمهوری ۲. مجمع تشخیص مصلحت
۲. شورای نگهبان ۴. مقام رهبری ۴- در عزل رئیس جمهوری کدام نهادهای ذیل دخالت دارند؟
۱. مجلس شورای اسلامی و دیوانعالی کشور ۲. شورای نگهبان و شورایعالی امنیت ملی
۳. قوهٔ قضائیه و شورای نگهبان آ، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی ۵- کدام شورا پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه گردید؟
۱. شورای رهبری ۲. شورای بازنگری قانون اساسی
.Y . شورای عالی فرهنگی .Y . شوراهای شهر و روستا ۶- اعضای شورای موقت رهبری کدامند؟
۱. رئیس جمهور، رئیس قوهٔ مقننه و رئیس مجلس شورای اسلامی
۲. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۲. شورای چهار نفره مرکب از رؤسای سه قوهٔ مقننه، قضائیه و مجریه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ۷- مجموع اعضای شورایعالی امنیت ملی چند نفرند؟
۱. ۶نفر ۲. ۱۲ نفر ۱۳.۳ نفر ۴. ۱۴ نفر ۸- رئیس شورایعالی امنیت ملی کدام است؟
۱. وزیر کشور ۲. نماینده رهبری ۳. وزیر اطلاعات ٠٢ رئيس جمهوری
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
۹- سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ ۱. تک مجلسی است و مجلس شورای اسلامی تنها مرکز تقنین در ایران است. ۲. دو مجلسی (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) ۳. سه مجلسی (مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان) ۴. چهار مجلسی (مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و شورای عالی فرهنگی
۱۰- تعداد نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی چند نفرند؟
۱. ۳ نماینده ۲. ۴ نماینده ۵۰۳ نماینده ۶.۴ نماینده
۱۱- در کدام مورد قانون اساسی بالاترین درصد آرای موافقت را برای مصوبات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است؟
۱. مصوبات غیرعلنی ۲. تغییر محدود در خطوط مرزی
. Y. . Y.
تصمیم بر عدم کفایت رئیس جمهور تصویب همه پرسی قانون اساسی
۱۲- در چه صورتی مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسات غیرعلنی معتبر است؟
۱. حضور وزرای مربوطه در مجلس شورای اسلامی
۲. حضور نمایندهٔ دولت در مجلس شورای اسلامی
۳. حضور اعضای شورای نگهبان و موافقت سه چهارم کل نمایندگان مجلس
۲. با حضور سه چهارم کل نمایندگان و موافقت دو سوم از مجموع آنها ۱۳- شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهدهٔ کدام مقام است؟
۱. شورای نگهبان ۲. مجلس شورای اسلامی
٠٢ ديوانعالی کشور ۴. هیأت وزرا ۱۴- دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد می باشد؟
۱. قوه قضائیه ٠٢ ديوانعالی کشور
۰۳ وزارت دارایی ۲. مجلس شورای اسلامی ۱۵- برای سؤال از وزیر حداقل چند نماینده لازم است؟
۱. یک نماینده ۶۰۲ نماینده ۱۰۰۳ نماینده ۱۵۰۴ نماینده ۱۶- اعضای هیأت رئیسه دائم مجلس برای چند سال انتخاب می شوند؟
۱. یکسالی ۲. دو سال ۳. سه سال ۴. چهار سال
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹ ۱۷- اعضای هیأت رئیسه سنی مجلس کدامند؟ ۱. دو نفر از مسن ترین اعضای مجلس حاضر در آن دوره
۲. مرکب از چهار نفر شامل: دو نفر از مسن ترین و دو نفر از جوان ترین اعضای مجلس
۳. شش نفر و شامل دو رئیس و نایب رئیس و چهار نفر منشی
۴. دوازده نفر مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کار پرداز ۱۸- مهمترین لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی کدام است؟
۱. لایحه هدفمند کردن یارانه ها ۲. لایحه بودجه
۳. لایحه امنیتی ۴. لایحه تنظیم خطوط مرزی ۱۹- علاوه بر ۱۵ نفر نماینده مجلس کدام نهاد می تواند طرح پیشنهادی به مجلسی داشته باشد؟
۱. شورایعالی استانها ۲. هیأت دولت ۳. قوهٔ قضائیه ۴. شورایعالی امنیت ملی ۲۰- در جمهوری اسلامی ایران مفسر رسمی قانون اساسی کدام نهاد می باشد؟
۱. مجمع تشخیص مصلحت ۲. قوهٔ قضائیه
۳. مجلس شورای اسلامی ۴. شورای نگهبان ۲۱- نظارت بر کدام یک از انتخابات بر عهدهٔ شورای نگهبان نمی باشد؟
۱. شوراهای شهر و روستا آن همه پرسی قانون اساسی
۳. مراجعه به آراء عمومی ۲. خبرگان رهبری ۲۲- ترکیب اعضای شورای نگهبان کدامند؟
۱. هر ۱۲ نفر شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان اعضا از سوی مقام رهبری منصوب می گردد.
۶۰۲ نفر فقیه از سوی مقام رهبری و ۶ نفر حقوقدان از سوی قوه قضائیه به شورای نگهبان معرفی می شوند.
۶۰۳ نفر فقیه از سوی مقام رهبری و ۶ نفر حقوقدان از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و سپس برگزیده می شوند.
آن ۶ نفر فقیه از سوی مقام رهبری و ۶ نفر حقوقدان از سوی مجمع تشخیص به مجلس معرفی و سپس برگزیده می شوند.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹ ۲۳- رسیدگی به اتهام معاونان رئیس جمهوری در مورد جرائم عادی چگونه انجام می گیرد؟ ۱. با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاههای عمومی آن با اطلاع رئیس جمهوری و در دادگاههای عمومی ۲. رسیدگی به جرائم معاونان رئیس جمهوری در دادگاه انقلاب است ۴. با اطلاع هیأت وزرا و با هماهنگی رئیس دیوانعالی کشور ۲۴- رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین و دوایر دولتی بر عهدهٔ کدام نهاد است؟ ۱. دیوانعالی کشور ۲. سازمان بازرسی کل کشور ۳. دیوان عدالت اداری ۴. دادستانی کشور ۲۵- رئیس دیوانعالی کشور توسط چه مقام و برای چند سال انتخاب و منصوب می گردد؟ ۱. مقام رهبری برای ۶ سال ۲. رئیس قوه قضائیه برای ۵ سال ۳. مجمع تشخیص مصلحت برای ۴ سال آن توسط شورای نگهبان برای مدت ۳ سال
Y2— کدام اصلی مشهور و معروف قانون اساسی نظام اقتصادی در ایران را بر سه محور دولتی، خصوصی و تعاونی مطرح می کند؟
۱. اصل ۴۴ ャ。 اصلی ۵۷ « : اصلی ۱۱۰ f اصلی ۹۱ ۲۷- انتخاب رئیس دیوان محاسبات بر عهدهٔ کدام نهاد است؟
۱. رئیس قوه قضائیه ٠٢ رئيس دیوانعالی کشور ۳. مجلس شورای اسلامی ٢: رئيس جمهوری ۲۸- مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیما بر عهده کدام دستگاه است؟
۱. سه نفر از مجمع تشخیص مصلحت و سه نفر از سوی مجلس شورای اسلامی
۲. شورای مرکب از ۶ نفر از اعضای فقه ها و حقوق دانان شورای نگهبان
۳. دو نفر از شورایعالی دفاع، دو نفر از سازمان بازرسی کل کشور و دو نفر نماینده مقام رهبری
۴. سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه هر کدام دو نفر و مجموعاً ۶ عضو ۲۹- نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما بر عهدهٔ کدام مقام است؟
۱. رئیس جمهور ۲. مقام رهبری
۳. پیشنهاد رؤسای سه قوه و تأیید مقام رهبری .Y . پیشنهاد رئیس جمهور و رای مجلس شورای اسلامی
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :