نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۱- اولین بار کدام اندیشمند توسعه، ابعاد چهارگانه مشارکت (صیانت نفس، درک نفس، قدرت تصمیم گیری و تسلط بر نفس) را مطرح کرد ؟
۱. میسرا ۲. آلموند ۳. او کلی ۴. امین
۲- تاکید اصلی کدام یک از انواع مشارکت بر بسیج و سازماندهی مردم محلی است؟ ۱. مشارکت به عنوان تز سیاسی ۲. مشارکت به مثابه هدف توسعه
۳. مشارکت به مثابه ابزار و وسیله ۲. مشارکت به مثابه نهادهای فرهنگی
۳- در کدامیک از انواع مشارکت، توانمند سازی مردم در جهت دخالت مستقیم در توسعه مورد تاکید قرار دارد؟ ۱. مشارکت بعنوان ابزار توسعه ۲. مشارکت به مثابه هدف توسعه ۳. مشارکت بعنوان نیازهای توسعه ۴. مشارکت بعنوان تامین نیازها
۴- در کدام یک از شیوه های توسعه معرفی شده، تامین اهداف از طریق بهبود روابط بین انسانها، فعال کردن مردم و جلب مشارکت آنها به نحو شایسته تامین خواهد شد؟
Y ... )
برون زا درون ز
۳. اصلاحی ۴. ترویجی ۵- به اعتقاد دایوسی وجان نیورستورم موفقیت مشارکت وابسته به کدامیک از عوامل ذیل است؟
۱ . وجود نظارت دولت بر نهادهای دولتی و غیر دولتی ۲. بیشتر بودن بهره های اجتماعی نسبت به زیان آنها
۰۳ وجود نظارت دولت بر نهادهای دولتی و دخالت دائم ۲. افزایش روحیه مشارکت پذیری مردم با جیر سیاسی ۶- کدام یک از مراحل زیر، دومین مرحله مشارکت در فرآیند مشارکت پذیری جوامع را نشان می دهد؟
۱. سازماندهی ۲. آگاهی " . پشتیبانی ۴. هدایت ۷- فضای عملکردی کدام نوع مشارکت از سطوح محلی بالاتر است؟
۱. مشارکت روستایی ۲. مشارکت فردی
۳. مشارکت محلی ۴. مشارکت منطقه ایی
ՀՀ A .\ .\| .\ .\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۸- بویزیر در کنار ایجاد نهاده های نو و درک عمیق مردم از اهداف توسعه، کدام شاخصی را برای نظام برنامه ریزی از پایین به بالا ضروری می داند ؟ ۱. تامین زیرساختهای فرهنگی ۲. انجام تحولات اقتصادی پایه ۳. تامین نیروی انسانی ماهر ۴۔ انجام تحولات زیر ساختی ۹- کدام گزینه معنا و مفهوم ارزشیابی را دقیق تر نشان می دهد؟ ۱. ارزشیابی نظری و عملی برای سنجش دستیابی به منافع مالی واجرایی طرح ها و برنامه ها ضروری است ۲. ارزشیابی عملی برای کنترل عملیات از طریق مردم و افرادی دارای اطلاعات فنی و منافع مشترک می باشد ۳. ارزشیابی عملی برای سنجش اقدامات مختلف از نظر حصول به هدف و رضایت مندی مردم مطرح می شود ۴. ارزشیابی عملی برای دقت، کنترل و منافع اجرایی طرح های فنی و مهندسی قابل اجرا در روستا ضرورت دارد ۱۰- کدام ارگان در شمار اولین ارگان پیشنهاد دهنده مشورتی برنامه ریزی روستایی به حساب می آید؟ ۱. شورای اسلامی بخشی ۲. شورای اسلامی دهستان ۳. شورای اسلامی روستا ۴. شورای اسلامی استان ۱۱- نقش اصلی محقق در روش PRA کدام است؟ ۱. آمارگیر ۲. تسهیلی گر ۳. ارزیاب بیرونی ۴. ارزیاب داخلی ۱۲- ساختار نهادی PR.A بر مشارکت سیستماتیک کدام جوامع تاکید دارد؟ ۱. جوامع محلی آن جوامع شهری
۳. جوامع روستایی ۴. جوامع عشایر
۱۳- کدام یک از روش معرفی شده، برقراری ارتباط کلامی بین برنامه ریزان ، مجریان و مدیران را بمنظور حل مسائل و مشکلات
حاد فراهم می سازد؟ PUA , f R.R.A. . ." PRA . Y PRE . ) ۱۴- در کدام یک از روشهای معرفی شده، احساسی و ادراک مردم در باره خصوصیات و سلسله مراتب ثروت و فقر در یک منطقه، مورد توجه قرار می گیرد؟
۱. ضریب جیۂ ٠٢ مدل لورنس ۳. تحلیلی معیشت ۴. نقشه اجتماعی
\. \. |\. \. ՀՀ A
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۱۵- برای تحلیل و بررسی سازمان ها، نهاده ها ، گروه ها و افراد مهم موجود در روستا، از کدام یک از روش های معرفی شده در گزینه های زیر استفاده می شود؟
۱. تحلیل اصولی ۲. نمودار جینی ۲۔ تحلیل موضوعی ۴. تحلیلی نهادی
۱۶- اصلی ترین مهارتی که به یک تسهیل گر کمک می کند، نقش موثر و کارآمدی ایفا کند، در کدام گزینه معرفی شده است؟
١. ارتباطی ۲. کلامی ۰۳ درونگرایی ۴. برونگرایی
۱۷- در کدام یک از سبک های زیر، تسهیل گر با توجه به شرایط موجود به اندیشه و عمل می پردازد؟ ۱. انعکاسی ۲. میانجیگری " بیرونی ۴. انتقالی ۱۸- با توجه به قدمت دیدگاه تاکید بر حضور ومشارکت مردم در برنامه ریزی، کاربرد اصطلاح N S.O یا گروه های مردم نهاد، در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی - اقتصادی به چه سالی مربوط می شود؟ \ q \ . . * ү qү. Y \ \A . . Y ད a a 。. ) ۱۹- مشکلات بنیادی نظام برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور در کدام گزینه به طور دقیق مشخص شده است؟ ۱. فقدان نظام آماری روزآمد ۲. فقدان یکپارچگی و جامعیت ۳. فقدان توان واعتبارات مالی ۴. کمبود نیروی متخصصی ۲۰- کدام یک از گزینه های زیر به یکپارچگی در انتخاب پروژه ها در تدوین یک برنامه اجرایی، اشاره دارد؟ ۱. ارتباط و پیوستگی مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ۲. ارتباط با طرح های توسعه ای سایر مناطق همجوار با منطقه ۳. ارتباط و پیوستگی طرح های اجتماعی با طرح های اقتصادی ۰۴ پیوستگی تمام طرح های توسعه محلی با توسعه ملی و جهانی
۲۱- با توجه به آن که نهادهای برنامه ریزی ایران قبل از دهه ۲۰ در ایران فعال بوده اند، برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران از چه سالی آغاز گردید؟
ו. ff"ץ \ Y \ YA . . Y. < \ "ץ \ f. .ץ"ץ \ ۲۲- کدام گزینه، ویژگیهای غالب برنامه های عمرانی قبل از انقلاب را دقیق تر مشخصی می سازد؟
۱. برنامه ریزی از بالا به پایین ۲. برنامه ریزی توسط مردم
۳. برنامه ریزی برای مردم ۴. برنامه ریزی مساوات طلب
\. \. |\. \. ՀՀ A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۲۳- کدام یک از فعالیت های زیر در شمار گرایش غالب برنامه ریزی ملی به حساب می آید؟ ۱. اجتماعی ۲. فرهنگی ۳. کالبدی ۴. اقتصادی ۲۴- شکل گیری و تاسیس کدام یک از نهادهای زیر به عنوان نخستین الگوی مشارکتی جدید در ایران با الهام از تحولات کشورهای اروپایی، معرفی شده است؟ ۱. مجلس موسسان ۰۲ مجلس شورای ملی
۳. شورای استانها " . مجلس سنا
۲۵- بنیادی ترین وظیفه برنامه ریزی شهری با رویکرد مشارکتی، در کدام گزینه معرفی شده است؟ ۱. برقرار تعامل بین شهروندان و مدیران اجرایی ۲. باز سازی و تامین نیازهای روزمره شهروندان
۳. ایجاد، اصلاح و اداره محله ومحیط مسکونی آ، ارتقای روابط شهروندان و نهادهای اجرایی
۲۶- در طرح های توسعه شهری، شوراهای برنامه ریزی محلی، چه وظایفی برعهده دارد؟
۱. شناخت طرح های عمرانی با اولویت برخورداری از منافع شهری
۲. شناخت عملکرد طرح های توسعه شهری توسط شهروندان
۰۳ شناخت مردم محلی ، مشخص کردن اهداف، تعیین اولویت ها
آشناخت منافع ممکن محلی از طریق نهادهای غیر دولتی محلی ۲۷- در طرح های منابع طبیعی اولین گام در سازماندهی مشارکت مردمی کدام است؟
۱. آموزش آ: ارزیابی ۳. اجرا ۴. نظارت ۲۸- کدام یک از کارگروه های مشورتی برنامه ریزی مشارکتی، وظیفه طرح ریزی بافت کالبدی و نیازهای فضا سازی مطلوب در
روستا را بر عهده دارد؟
۱. عمران روستایی ۲. آموزش و ترویج ۳. تعاونی ها ۴. آب و خاک ۲۹- الگوی مشارکتی برای تحقق طرح های توسعه ای بر اساس ظرقیت سنجی توان های اکولوژیکی و اجتماعی - اقتصادی از طریق چه روشی سازماندهی می شود ؟ ۱. مشارکت درون زا ۲. مشارکت همه جانبه
۳. شارکتی R.R.A ۴. مشارکتی روستایی PRA
ՀՀ A .\ .\| .\ .\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :