نمونه سوال درس سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیاستهای بهداشتی و آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۲ ۱- قانون اصلاحات آموزش و پرورش که سال ۱۹۸۸ در انگلیسی به تصویب رسید کدام یک از ابعاد اصلی زیر را شامل بود؟ ۱. افزایش قدرت سازمانهای آموزش و پرورش محلی در اداره مدارس ۲. ارائه دستورالعمل آموزش ملی برای کودکان ۷-۱۱-۱۴ ساله ۳. تضعیف نقش مصرف کنندگان آموزش و پرورش والدین - کارفرمایان ۴. از بین بردن مدارس بورسیه که بودجه آنها توسط دولت مرکزی تأمین می شد ۲- کدام نهاد در شکل دادن به نظام آموزش و پرورش مهم ترین نقش را بازی می کند؟ ۱. اقتصاد ۲. حقوقی ۳. مذهبی ۴. دولت ۳- سرمایه گذاری اندک در آموزش و پرورش بریتانیا کدام پیامد جبران ناپذیر را برای سیستم آموزشی در پی داشته است؟ ۱. فرار مغزها ۲. تمایل به نخبه گرایی ۲. افزایش بیسوادی ۴۔ افت تحصیلی ۴- منظور «رادیک» از شمار روز افزون کودکان «بدون مکان» چیست؟ ۱. کودکانی که جایی برای دوره متوسطه پیدا نکرده اند. ۲. کودکانی که در آینده برای آموزش عالی مشکل جدی پیدا خواهند کرد. ۳. کودکان خیابانی که به تکدیگری روی میآورند. ۴. کودکانی که در فعالیت ها مافیایی و قاچاق مواد مخدر همکاری دارند. ۵- سازمان های نیمه مستقل غیردولتی توسط کدام یک از عوامل زیر تشکیل می گردند؟ ۱. نهادهای خصوصی ٢. دولت مرکزی ۳. سندیکاها ۴. احزاب ۶- حزب کارگر در بریتانیا پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۹۹۷ کدام هدف را در رآس سیاستگذاریهایش قرار داد؟ ۱. بهداشت فردی ۲. بهداشت محیط زیست ۳. آموزش و پرورش ۴. تأمین اجتماعی ۷- کدام گزینه زیر به «رفاه کار» اشاره می کند؟ ۱. مستمری بازنشستگی ۲. نوع دوستی در محیط کار ۳. امنیت شغلی ۴. مقررات بهداشتی و ایمنی ۸- مبنای برنامه های بوریج در دهه ۱۹۴۰ برای نظام جهانی تأمین اجتماعی چه بود؟ ۱. بیمه و خدمات درمانی ۲. تأمین مسکن ارزان قیمت ۳. اشتغالی کاملی ۰۴ بالا بردن سطح استاندارهای زندگی
\•\•|\•\•ጻየ.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیاستهای بهداشتی و آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۲ ۹- کدام یک از موارد زیر جزء اصلی ترین سیاستگذاریهای افراد شاغل به شمار می آید؟ ۱. معافیت مالیاتی ۲. کاهش زمان کار ۳. دورکاری ۴. افزایش دستمزد
۱۰- در سال ۲۰۰۰ اجرای برنامه روابط استخدامی در انگلیسی بیشتر برای چه منظوری صورت گرفت ؟ ۱. معافیتهای مالیاتی ۲. ارتقاء سلامت شغل ۳. تمرکز گرایی در قانون کار ۰۴ جلب رضایت اتحادیه اروپا ۱۱- «راهبرد کینزی» در اقتصاد باعث تثبیت کدام یک از موارد زیر می گردد؟ ۱. مدیریت هزینه های عمومی ۲. توافق برسر دستمزدها، ۳. سنت مشارکت جویی ۴. گسترش اتحادیههای کارگری ۱۲- به عقیده «رایلی و یانگ» چه عاملی در افزایش تعداد مشاغل و تقویت رشد اقتصادی موثر است؟ ۱. تخصص ۲. ایجاد اشتغالی ۳. تقسیم کار ۴. مهارت های شغل ۱۳- کدام یک از موارد زیر بر نوع رابطه میان متخصصی پزشکی و استفاده کننده از خدمات درمانی تاثیر می گذارد؟ ۱. هزینه ها ۲. محدودیت ها ۳. فرصت ها ۲. تخصصی ها ۱۴- طبق دیدگاه ایلیچ حرفه پزشکی چه تاثیری بر جامعه گذاشته است؟ ۱. زیست محیطی ۲. خود کنترلی ۳. استثماری و انفعالی ۰۴ سلامت عمومی
۱۵- گروه های محلی پزشکان عمومی و پرستاران تحت چه عنوانی ، ترتیبات خدمات ثانویه در بیمارستان ها را به انجام می
رساند ؟ ۱. گروه مراقبت اولیه ۲. گروه مراقبت از بیماری های حاد ۳. گروه مراقبت ثانویه ۴. گروه مراقبت از بیماری های مزمن
۱۶- توجه به شیوع گسترده کدام یک از موارد زیر در خدمات پزشکی دارای اهمیت شایانی است؟
۱. نازایی ۲. سالمندی ۳. فلج اطفال ۴. ایدز
۱۷- کدام یک از موارد زیر به عنوان گاو مقدسی سیاست بریتانیا توصیف شده است؟
۱. تاسیس انستیتوی ملی ۲. سازمان ملی جوانان
۳. کانون بازنشستگان ۴. سازمان ملی خدمات درمانی
\•\•|\•\•ጻየ.
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیاستهای بهداشتی و آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۲ ۱۸- گزارش دولتی تحت عنوان «ملت سالم تر ما» بیانگر راهبرد بهداشتی کدام نوع دولت بود؟
۱. توتالیتر ۲. کارگری " . سرمایه داری ۱۹- هدف اصلی برنامه سازمان ملی خدمات درمانی و مراقبت محله ای در سال ۱۹۹۰ چه بود؟
۱. ایجاد یک بازار داخلی در سازمان ملی خدمات درمانی،
۲. ایجاد یک بازار خارجی در سازمان ملی خدمات درمانی،
۲. ایجاد دسترسی همگانی به خدمات پزشک خانوادگی،
۲. ایجاد صرفه جویی و قناعت در مخارج سازمان ملی خدمات درمانی، ۲۰- در جهان پزشکی، از کدام گروه به عنوان «اشتغالگران تخت ها» یاد می شود؟
۱. کودکان ۲. جوانان ۳. میانسالان ۴. سالمندان ۲۱- دید گاه گافمن در رابطه با پزشکی شدن مسایل سالمندی جزء کدام دسته از مکاتب است؟
۱. مارکسیست ساختارگرا ۲. لیبرال سوسیالیست ها
۳. مارکسیست تاریخ گرا ۰۴ لیبرال دموکراتیک ها ۲۲- بنا بر گزارشی گریفیث اقدامات مراقبت محله ای باید در جهت کدام یک از عوامل زیر تنظیم گردد؟
۱. تأمین نیازها ۲. ملاحظات مالی
۳. مراقبت های آسایشگاهی ۲. مراقبت از خانوادهای بی سرپرست ۲۳- طبق نظریه جانسون در دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا کدام سازمان حدود دو سوم امکانات آسایشگاهی را برای سالمندان فراهم می
کرد؟
۱. بیمارستان ها ۲. تأمین اجتماعی ۳. سازمان برنامه بودجه ۴. شهرداری ها ۲۴- مسئولیت مدیران مراقب چیست؟
۱. کنترلی - بهبود کیفیت - هدف یابی
۲. مجموعه ای برازنده مراقبتی برای استفاده کنندگان خدمات عمومی و جمعی فراهم سازند.
۳. مجموعه ای برازنده مراقبتی برای استفاده کنندگان خدمات شخصی فراهم سازند. آ، تصمیم گیری - سازماندهی - پیش بینی ۲۵- محوریت سیاست مراقبت های محله ای چیست؟
۱. نیاز محور أ : منبع محور ۳. فرد محور ٠٢ گروه محور
صفحه ۳ از ۴
= •ጻW•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیاستهای بهداشتی و آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۲ ۲۶- بریتانیا در زمینه سیاست گذاریهای اجتماعی خود چه نوع تفویضی اختیاری را اعمال می کند؟ ۱. متقارن ۲. آگاهانه .Y . نامتقارن ۴. ناآگاهانه
۲۷- نخستین کشوری که با ایجاد بورسی ها و کمک هزینه های تحصیلی برای دانشجویان محروم به چالش با حکومت بریتانیا پرداخت کدام است؟
۱. آلمان ۲. فرانسه ۳. ایتالیا ۴. اسکاتلند ۲۸- کدام یک از موارد زیر از حوزه های کلیدی پیمان حقوقی اتحادیه اروپا بشمار می آید؟
۱. رفتار نایکسان ۲. جابه جایی آزاد کارگران
۲. دستمزد نابرابر ۴. کار تمام وقت
۲۹- اصلی ترین استفاده کنندگان سیاست اسکاتلند در زمینه مراقبت اجتماعی که رضایت افکار عمومی را جلب کرده، کدامند؟
۱. افراد سالمند تهیدست ۲. افراد جوان تهیدست ۳. افراد سالمند نسبتاً مرفه ۴. افراد جوان نسبتاً مرفه
۳۰- صندوق اجتماعی اروپا به چه منظور تأسیس گردید؟ ) ... ایجاد شغلی - مهاجرت - مقابله یا بیکاری گسترده ۲. مرخصی والدین - تأمین اجتماعی - سیاست های پناهندگی ۳. امور دفاعی - نظامی - سیاست های اجتماعی
۴. امور داخلی - خارجی - فراملی و جهانی کشورهای اروپایی
صفحه ۴ از ۴
.ጻየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :