نمونه سوال درس روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی، مبانی کارآفرینی
رشته تحصیلی / کد درس : - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ ارزشی -مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی ۱۲۳۴۰۲۷ -، ارزشی -مهارتی علوم انسانی ۱۲۳۴۰۲۹ -، مدیریت بازرگانی، چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶)
۱- شومپیتر از کدام مورد به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته یاد می نماید؟
۱. نوآوری ها در فناوری ۲. کارآفرینی
۳. خلاقیت ۴. ابداع و تازگی ۲- این عقیده که شانس یا سرنوشت زندگی شخصی فرد را کنترل نمی کند بیانگر کدامیک از ویژگیهای کارآفرینان است؟
۱. استقلال طلبی ۲. مخاطره پذیری
٠٢ کانون کنترل درونی آ . تحمل ابهام ۳- بر اساس نظر جان کن در یک ، افزایش بهره وری به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. ابتکار ۰۲ نوآوری
۳. عملی کارآفرینانه ۴. انگیزه کارآفرینان ۴- «فرایندی که از طریق آن کارآفرینان در سازمان سبب تغییر می گردند» به کدامیک از تعاریف کارآفرینی تعلق دارد؟
۱. کارآفرینی مستقل ۲، کارآفرینی درون سازمانی
۳. کار آفرینی سازمانی ۴. کارآفرینی شخصی ۵- کدامیک از تعاریف زیر در رابطه با واژه خلاقیت صحیح است؟
۱. فرایند ایجاد هر چیز جدید و با ارزشی
۲. فرایند ایجاد هر چیز جدیدی که قبلاً وجود نداشته است
۳. فرایند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد، گروه، سازمان یا اجتماع ارزش مهمی داشته
آ، پدید آوردن چیزی از نیستی
۶- در کدامیک از مراحل نامبرده ، فرد با دست برداشتن از یک مشکل و واگذاری آن به ضمیر ناخودآگاه سبب بروز خلاقیت
می شود؟ ۱. دوره آمادگی ۲. ارزیابی و پیاده سازی ۳. تجربه ایده ۴. فرایند پرورش የጻልም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی، مبانی کارآفرینی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -
، ارزشی - مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی ۱۲۳۴۰۲۷ -، ارزشی -مهارتی علوم انسانی ۱۲۳۴۰۲۹ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۷- هنگامی که مدیران سازمان ها به وسیله اشکال قابل لمسی پاداش مثل اضافه حقوق و افزایش دستمزد ، اقدام به ایجاد جوی جهت تشویق خلاقیت می نمایند، کدام یک از قدمهای نامبرده را به کار می بندند؟
۱. تشویق نظریه های جدید ۲. اجازه تعامل بیشتر
۸- در تکنیک DOIT ، انتخاب بهترین ایده پس از کدام مرحله مشاهده می گردد؟ ۱. تعریف کردن مسئله ۲. بررسی مسئله از زاویه های مختلف ۳. تبدیل ایده به راه حل عملی ۴. جمع بندی نتایج به صورت نهایی
۹- شیوه دعوت به مشورت و مقایسه قضاوت های بی نام چند نوبتی اعضای یک تیم در باره یک تصمیم یا مسئله، چه نامیده
می شود؟ ۱. فن دلفی ۲: روش تحرک مغزی ۲. روش گروه اسمی ۲. تکنیک تقلید و الگوبرداری از طبیعت
۱۰- در صورتی که دیوان خواجه حافظ را به قصد تفأل بگشایید و سعی نمایید تا مفاد آن را با موضوع مورد نظر خود تطبیق دهید، از چه روشی استفاده نموده اید؟
۱. ارتباط اجباری ۰۲ پیوند تصادفی ۲. معکوس سازی ۲. اندیشه واسطه غیر ممکن ۱۱- نسبت دادن اعمال، احکام یا نظراتی که در اسلام نبوده است، چه نامیده می شود؟
۱. بدعت ۲. خیال پردازی
۳. خلاقیت ۴. نوآوری
۱۲- کدامیک از موارد مذکور، بیانگر موانع ادراکی خلاقیت می باشد؟ ۱. ریسک گریزی ۰۲ نداشتن هیجان و رقابت پذیری
۳. اشباع ۴. ضعف خیال پردازی
የጻልም•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی، مبانی کارآفرینی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ - ، ارزشی - مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی ۱۲۳۴۰۲۷ -، ارزشی -مهارتی علوم انسانی ۱۲۳۴۰۲۹ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۱۳- «سازمانها محصولات جدیدی نمی سازند، مگر بر حسب سفارش مشتری»، این جمله بر اساس کدام استراتژی بیان می
گردد ؟ ۱. استراتژی دفاعی ۲. استراتژی فرصت طلبانه ۳. استراتژی سنت ". استراتژی وابسته
۱۴- بر اساس تحقیقات جنریچ آلتشولو در کدام سطح از نو آوری، مسائلی از حوزه فناوری کشف می شوند نه از حوزه علم،
همچنین در این سطح تناقضی سیستم نیز به طور کامل از بین می رود؟
۱. نوآوری سطح یک ۰۲ نوآوری سطح دو
۳. نوآوری سطح سه ۴. نوآوری سطح چهار ۱۵- بنا به تعریف اتحادیه اروپا، شرکتهای زیر ۵۰۰ نفر چگونه تقسیم بندی می شوند؟
۱. شرکت های خرد ۲. شرکت های کوچک
۳. شرکت های کوچک و متوسط ۴. شرکت های بزرگ ۱۶- کدامیک از مباحث مربوط به هدایت سازمان، فرایندی است که اشخاص در آن از طریق انتقال علامت های پیام به دریافت
معنی مبادرت می ورزند؟
۱. رهبری ۲. ارتباطات ۳. انگیزش ۴. کنترل ۱۷- بر طبق نظر مک کارتی ، عاملی در بازاریابی که شامل مباحثی نظیر تبلیغ، فروش حضوری، پیشبرد فروش، روابط عمومی و
بازاریابی مستقیم می باشد را ذکر نمایید؟
۱. توزیع ۲. محصول یا خدمت ۳. ترفیع ۴. قیمت ۱۸- ویژگی شرکت سهامی خاصی، در کدام مورد بیان شده است؟
۱. تعداد مدیران و سهامداران حداقل ۵ نفر می باشند
۲. سهام این شرکت قابل عرضه به بازار بورس است
۳. جهت تأمین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نمایند
۴. نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت است
صفحه ۳ از ۶
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•የጻልም
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی، مبانی کارآفرینی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -
، ارزشی - مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی ۱۲۳۴۰۲۷ -، ارزشی -مهارتی علوم انسانی ۱۲۳۴۰۲۹ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۱۹- ویژگی کدام مرحله از توسعه شرکت، گذاری از رهبری تک نفره کارآفرینی به رهبری مدیریتی تیمی است؟ ۱. رشد آثبات و پایداری .Y . نوآوری یا افول f فعالیت های آغازین ۲۰- هدف کدام دسته از دوره های آموزشی کارآفرینی، آموزش و گسترش کمی استادان جدید از میان صنعت گران و دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی، جهت آموزش کارآفرینی است؟ ۱. برنامه هایی برای آگاهی و جهت گیری به سوی کارآفرینی ۲. برنامه هایی جهت توسعه تأسیس شرکت ها ۳. برنامه هایی برای رشد و بقای کارآفرینان و شرکت های کوچک برنامه هایی جهت توسعه آموزش کارآفرینی ۲۱- بر اساس دیدگاه ادراکر، دو کارکرد اساسی برای مدیریت کدامند؟ ۱. افزایش درک فرصت ، قانون تجارت ۲. استفاده از سیستم پاداش ، تجربه ۳. نوآوری و بازاریابی ۲. انگیزه و القای مخاطره پذیری ۲۲- با توجه به تحقیقات وسپر (۱۹۸۰)، کدام گروه فعالیت های کارآفرینانه را در سازمانهای بزرگ هدایت می نمایند و راه ایجاد و تشکیل واحدهای فرعی سازمانی و مستقل را برای ارائه محصولات و خدمات نوین مهیا می سازند؟ ۱. کارآفرینان داخلی ۲. کارآفرینان خارجی .Y . کارآفرینان مستقل ۴. کارآفرینان وابسته ۲۳- در ایجاد تغییرات سریع به سمت طیف رفتاری کارآفرینانه، کدام مورد تعیین استانداردها و سبک های جدید و استانداردهای جدید زندگی را بیان می دارد؟
۱. تکنولوژی ۲. هنجارهای اجتماعی
t
۳. قواعد و مقررات سیاسی صرفه جویی های مشتریان
= صفحه ۴ از ۶
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•የጻልም

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :