نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۱- توزیع نابرابر قدرت در جامعه از چه طریق میسر می شود؟
۱. نظام سلطه ۲. نظام اقتدار ۳. نظام ارزش ها ۴. نظام دیوان سالاری
۲- طبقه ای که به نحو قابل توجهی در منافع حاکمان سهیم است اما در حکومت مشارکت ندارد کدام است؟
۱. طبقه رعیت ۲. طبقه فرودست ۳. طبقه واسط ۴. طبقه وابسته ۳- توانایی غیر قانونی مهار کنش دیگران چه نامیده می شود؟
۱. قدرت ۲. سلطه ۴. نابرابری ۴- شالوده و ضامن برابری چیست؟
۱. آزادی ۲ - دموکراسی ۳. عدالت ۴. دادگری ۵- کدام عوامل موجب می شوند که نابرابری یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی باشد؟
۱. مدنیت و قدرت ۲. سلطه و قدرت
۳. دیرینه و عالمگیر بودن ۴. اعتباری و ارزشی بودن ۶- ریشه های مفهوم انسداد اجتماعی در کدام تمایز وبری قرار دارد؟
١. قانونی-کاریزماتیک ۲. طبقه - منزلت ۳. مسولیت - اعتقاد ۷- خاصیت قدرت چیست؟
۱. سلب آزادی ۲. سلب مشروعیت ۲. ایجاد کشمکش ۲. ایجاد منفعت ۸- سازماندهی بر مبنای هدف تخصیصی مقتدرانه ارزش های منتهی به قدرت و نابرابری منجر به چه می شود؟
۱. دولت حداقلی ۲. دولت حداکثری ۰۳ بوروکراسی ۴. ماشین سیاسی ۹- بحث های گرهارد لنسکی و فرانک پارکین در کدام دسته از رویکرد ها قرار دارد؟
۱. وبری ۲. مارکسی ۰۳ فونکسیونالیستی ۱۰- نخستین شکل ماهیت کدام است؟
\ . قبیله ای Y همبایی « : خانوادگی ۱۱- مالکیت عمومی اجتماعی مختص کدام جامعه است؟
۱. برده داری ۲. فئودالی ۳. بورژوازی
= صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۶۱۵ ت= نیمسال دوم
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۱۲- درخشان ترین تحلیل طبقاتی مارکسی در کدام اثرش ارائه شده است؟
۱. مانیفست آن هجدهم برومر لویی بناپارت
.Y . گروندريسه f نقد اقتصاد سیاسی
۱۳- از منظر وبر طبقات مقروضی در کدام دسته قرار می گیرند؟ ۱. طبقه دستیابی ۰۲طبقه دارائی به طور مثبت ممتاز
۳. طبقه دارائی به طور منفی ممتاز ۴. طبقه متوسط
۱۴- کدام مفهوم تصویر دقیقی از ادراک وبری نابرابری های اجتماعی به دست می دهد؟
۱. عقلانیت ۲. افسون زدایی ۲. دین سالاری ۲. انضباط
۱۵- رویکرد پارتو به نابرابری های اجتماعی را در کدام نظریه او می توان یافت؟
۱. ته نشست ها ۲. مشتقات
۰۳ دستگاههای سوسیالیستی ۴. گردش نجبگانی ۱۶- کدام گزینه بازگوی یکی از نکات برجسته دیدگاه لنسکی درباره نابرابری های اجتماعی است؟
۱. افزایش نابرابری در شرایط توسعه یافتگی
۲. تک بعدی دانستن نابرابری به تبعیت از مارکسی
۳. نقش دولت در نابرابریهای اجتماعی
۴. رد هر گونه پیوند میان سیاست پیشگان و نخبگان اقتصادی ۱۷- احیا مجدد مفهوم «انسداد اجتماعی» کار کدام صاحب نظر است؟
۱. وسترگارد ۲. پارکین ۳. وبر ۴۔ مارکس ۱۸- آنتونی گیدنز قدرت را ناشی از چه می داند؟
۱. ثروت ۲. حزب ۳. مالکیت ۴. سازمان یابی ۱۹- از دی گیدنز کدام گروه احتمال بیشتری دارد که در فقر زندگی کنند؟
۱. اقلیت نژادی ۲. اقلیت قومی
۳. خانواده های کم جمعیت ۴. افراد مسن
Υ») /Υ ) • Υ?ΥΔ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۲۰- مهم ترین ابزرا برای پی بردن به وجود نابرابری های اجتماعی در هر جامعه چیست؟
۱. تفاوت در رفتارهای اجتماعی ۲. تفاوت در فرهنگ
۲. توزیع نامتقارن فرصت های زندگی ۴. توزیع نامتقارن درآمد ۲۱- براساس رویکرد تامین، ایران از حیث الگوی توزیع در آمد در کدام دسته از جوامع قرار دارد؟
۱. دارای نابرابری شدید ۲. دارای نابرابری متوسط
۳. دارای نابرابری بالنسبه خفیف ۴. دارای نابرابری خفیف ۲۲- اصطلاح فرهنگ فقر توسط کدام صاحب نظر پیشنهاد شد؟
۱. آلفرد وبر ۲. دیوید اسمیت ۰۳ پیتر تونسند ۰۴ اسکار لوییسی ۲۳- در اکثر جوامع در حال توسعه کدام گروه اجتماعی با صور آشکاری از انسداد اجتماعی روبرو است؟
۱. بیکاران ۲. خانواده های تک سرپرست
۳. اقلیت دینی ۴. اقلیت مخالفان ۲۴- در جوامع امروزی یکی از بنیادی ترین عوامل تعیین پایگاه اجتماعی افراد کدام است؟
۱. موقعیت شغلی ۲. سطح تحصیلات ۳. نژاد ۴. قومیت ۲۵- بسیج توده های ناآگاه به اقدام برضد خود مختص کدام نوع نظام سیاسی است؟
۱. لیبرال دموکراسی ۲. دموکراسی امپریالیستی
۳. دموکراسی توتالیتری ۴. دموکراسی عوام زدگی ۲۶- شالوده رویکرد رفاه گرا مبتنی بر چیست؟
۱. رتبه بندی مشاغل ۲. رتبه بندی ترجیحات نسبت به کالا
۰۳ رتبه بندی تحصیلات ۴. رتبه بندی ارزش های اجتماعی ۲۷- هر چه سطح زندگی متوسط بالاتر باشد کدام خط فقر نیز بالاتر است؟
۱. مطلق آ: نسبی ۳. ذهنی ۴. چندگانه YA– عرضه سرانه کالری جزو کدام د لسنه از نمایه ها است ؟
۱. جمعیتی ۲. بهداشتی ۳. امنیت غذایی ۴. محرومیت انسانی
Υ») /Υ ) • Υ?ΥΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
የቄ– از ترکیب سه شاخصی نامید به زندگی، حضور آموزشی 9 در آمد کدام شاخصی مرکب ساخته شده است ؟ ۱. توسعه پایدار ۲. بهزیستی اجتماعی ۳. مراقبتهای بهداشتی ۴. توسعه پایدار
۳۰- شاخصی منشا اجتماعی چیست؟
۱. منشا شغلی حانوادگی ۲. پایگاه اجتماعی فرد
۳. موقعیت طبقاتی ۴. سنگینی بار معیشت
Υ») /Υ ) • Υ?ΥΔ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :