نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدامیک از عبارتهای زیر در مورد استراتژی حداکثرسازی سود درست است؟ ۱. در بلند مدت سود را کاهش می دهد. ۰۲ از طریق افزایش کیفیت محصولات، سهم بازار محصولات شرکت را افزایش می دهد. ۳. در بلند مدت ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد. بهتر از استراتژی افزایش ثروت است. ۲- مطلوب ترین هدفی که مدیر امور مالی برای موفقیت واحد تجاری می تواند در نظر بگیرد، چه موضوعی می باشد؟ ۱. حداکثر سازی سود ۲. حداکثر سازی ثروت ۳. کسب بهترین ترکیب از انواع دارایی ها ۲- کسب مناسب ترین ترکیب مالی ۳- کدامیک از عبارت های زیر در مورد وظایف مدیر امور مالی صحیح است؟ ۱. برای تعیین ساخت دارایی های واحد تجاری باید قسمت سرمایه ترازنامه را بررسی نمود آن برای تعیین ساخت مالی باید دارایی های مالی واحد تجاری را بررسی نمود ۳. تجزیه و تحلیل مطلوب اطلاعات مالی مستلزم استفاده از اقلام موجود در تمامی صورتهای مالی می باشد آن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فقط از اطلاعات ترازنامه استفاده می شود ۴- تعهد نامحدود بدهی ها، از معایب کدام شرکت زیر است؟ ۱. شرکت سهامی آن شرکت با مسئولیت محدود ٠٢ شرکت دولتی ۴۔ شرکت با مالکیت انفرادی ۵- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱. مالیات سود سهام با نام، کمتر از مالیات سود سهام بی نام است. ۲. مالیات سود سهام با نام، بیشتر از مالیات سود سهام بی نام است. ۳. سود سهام با نام، مالیات دارد اما سود سهام بی نام مالیات ندارد.
آن مالیات سود سهام با نام و بی نام هیچ تفاوتی باهم ندارد.
ү ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه ۱ ازb f***
. . .
藥〜 کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰ ۶- میزان اندوخته قانونی در شرکتهای سهامی و در شرکتهای تعاونی به ترتیب چند درصد سرمایه شرکت می باشد؟ ۱. ۱۰ درصد - ۲۵ درصد ۲۵۰۲ درصد - ۱۰ درصد ۵۰۳ درصد - ۲۵ درصد ۲۵۰۴ درصد - ۵ درصد Y t ү ү Y Y A . ) ۸- بیشترین میزان معافیت های مالیاتی در کدام نوع شرکت وجود دارد؟ ۱. شرکت با مالکیت انفرادی ۲. شرکت سهامی خاصی ۹- زیان خالصی شرکت تعاونی تولیدی خلیج در سال ۸۹ مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. مبلغی که بعنوان اندوخته قانونی در پایان سال ۸۹ تخصیص داده می شود چقدر است؟ ۱. ۱۰۰/۰۰۰ ریالی ۲. ۲۰۰/۰۰۰ ریالی ۳. ۵۰۰/۰۰۰ ریالی ۴. صفر ۱۰- حساب اندوخته احتیاطی در شرکتهای تعاونی، مشابه کدام حساب در شرکتهای سهامی می باشد؟ Y . سود انباشته ャ صرف سهام r سرمایه .Y . اندوخته قانونی ۱۱- شرکتهای تعاونی، هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی را در چه حسابی گزارش می دهند؟ ۱. سرمایه ャ。 اندوخته احتیاطی .Y . سود انباشته .Y . اندوخته قانونی ۱۲- کدامیک از موارد زیر جزء صورتهای مالی اساسی شرکتهای تعاونی نمی باشد؟ ۱. صورت سود و زیان ۲. ترازنامه ۳، صورت تقسیم سود صورت تغییرات در وضعیت مالی ۱۳- تعیین حداقل و حداکثر میزان سرمایه گذاری اعضاء در شرکتهای تعاونی بوسیله چه کسی تعیین می شود؟ ۱. هیأت مؤسس ۲- هیأت مدیره ۳۔ وزارت تعاون ۴۔ مجمع عمومی ۱۴- کدامیک از موارد زیر جزء اهداف عالیه دولت در حمایت از تعاونیها می باشد؟ ۱. تعیین قیمت محصولات شرکت تعاونی آدریافت بخشی از سود شرکت تعاونی ۳. مبارزه با افزایش قیمتها آ، کنترل امور تعاونی ها
ү joy ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحهb f***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : امور مالی تعاونیها
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
۱۵- سرمایه گذاری دولتی از طریق بانکها، نهادها یا سازمانهای دولتی نمی تواند بیش از چند درصد کل سرمایه شرکت تعاونی
باشد ؟
ү./ f Y१/ . Y १/ . Y Y./. . )
۱۶- کدام یک از گزینه های زیر، جزء مزایای شرکت سهامی محسوب می شود؟ ۱. بزرگی شرکت - هزینه تاسیس ۲. مالیات سهام - مسئولیت محدود ۳. هزینه تاسیس - مالیات سهام ۴. بزرگی شرکت - مسئولیت محدود
۱۷- کدامیک از موارد زیر، جزء محاسن شرکت های تعاونی محسوب می شود؟
١. انتقال مالکیت ۲. تشکیل سرمایه ۳. سوء مدیریت ۴. توزیع عادلانه ثروت
۱۸- کدام حساب زیر فقط در شرکتهای تعاونی مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. پیش پرداخت هزینه ٠٢ اندوخته قانونی ۳۔ وام بانکی ۴. حق تعاون و آموزش پرداختنی ۱۹- تصمیم نهایی در مورد سیاستهای شرکت سهامی، توسط چه کسی گرفته می شود؟ ۱. بازرسان ۲. هیأت مدیره ۳. حسابرسی ۴. هیأت مؤسس ۲۰- حداکثر چند درصد سرمایه شرکتهای تعاونی می تواند بعد از تشکیل و رسمیت یافتن آن بصورت نقدی و یا غیر نقدی از طریق اعتبارات، وام، تسهیلات دولتی، صندوق تعاون و ... تأمین گردد؟
१ि/ . * Δ) / . Υ 2 Y
1 . ) 3. 3. ۲۱- کمترین هزینه ثبت شرکت، مربوط به کدام شرکت زیر می باشد؟ ۱. شرکت تعاونی ۲. شرکت سهامی ۳: شرکت تضامنی ۴۔ شرکت نسبی ۲۲- عمده ترین مزیت شرکت های تعاونی بر انواع دیگر واحدهای تجاری کدام است؟ ۱. غلبه بعد اجتماعی بر بعد مادی ۲. توزیع عادلانه ثروت
۳. سرمایه گذاری سازمانها و نهادها ۴ - معافیت مالیاتی
b fץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۷***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : امور مالی تعاونیها
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
۲۳- براساس کدام روش محاسبه استهلاک، استهلاک سالهای اولی بیشتر بوده و هرسال که می گذرد از میزان استهلاک کاسته
می شود؟ ۱. روش خط مستقیم ۲. روش میانگین ساده "روش میانگین موزون ۴- روش نزولی مضاعف
شرکت تعاونی تولیدی امیر در ابتدای سال ۸۸ ماشین آلاتی را به بهای تمام شده ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری و عمر مفید و ارزش اسقاط آن را به ترتیب ۱۰ سال و ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نمود.
۲۴- با استفاده از روش خط مستقیم، هزینه استهلاک ماشین آلات در سال ۸۹ چقدر است؟
۱. ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریالی ۲. ۸۰۰/۰۰۰ ریالی r ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی .Y . ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریالی
۲۵- با استفاده از روش مجموع سنوات، هزینه استهلاک ماشین آلات در سال ۸۹ چقدر است؟
) . †Ju」い%Y%/YジY Y JLy W|fል†|fል ۳. ۱/۳۰۹/۰۹۰ ریال ۱/۸۱۸/۱۸۱.۴ ریالی ۲۶- در صورت سودوزیان شرکت تعاونی، کدام حساب زیر ارائه می شود؟
۱. بستانکاران ۲. خرید کالا " صندوق ٠٢ اندوخته احتياطی ۲۷- در کدامیک از روشهای تحلیل داده ها، اقلام مندرج در صورتهای مالی بر حسب درصدی از یک مورد با اهمیت از همان
صورت مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟
۱. تحلیل افقی آ ، تحلیل عمودی " تحليل نسبتها ٠٢ تحلیل روند
ү ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ ت= صفحه ۴ ازb f***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :