نمونه سوال درس اقتصاد پول نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد پول نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اقتصاد پول
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۴
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
۱. رشد حجم پول و تورم رابطه معنی داری با هم ندارند.
۲. کسری بودجه دولت و تورم رابطه معنی داری با هم ندارند.
۳. شواهد نشان می دهد که بین نرخ رشد پول و نرخ بهره رابطه روشن و مشخصی وجود ندارد.
۴. بین حجم پول و دورانهای رونق و رکود هیچ رابطه ای وجود ندارد.
Y– کدام یک از موارد زیر جزء واسطه های مالی محسوب نمی شود؟ ۱. بانک تجاری ۳. صندوق بازنشستگی کشور ۴. شرکتهایی که سهام آنها در بازار سهام خرید و فروش می شود. ۳- کدام یک عضو بازارهای مالی نمی باشد؟ ۱. بازار اوراق قرضه ۲. بازار سهام ۳. بازار ارز ۴. بانکهای مرکزی ۴- اگر تولید ناخالص داخلی اسمی ۶۵۰ میلیارد ریال و تولید ناخالصی واقعی ۴۶۰ میلیارد ریال باشد، شاخصی تعدیل کننده تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای تورم کدام است؟ flvል .† *|YY . Y. Y|St Y \|\ \ . ) ۵- تالار بورس تهران چه نوع بازاری است؟ ۱. یک بازار اولیه مالی است ۲. یک بازار ثانویه مالی است ۳. یک فرا بورس است ۴. یک بازار برای تامین مالی غیر مستقیم است ۶- کدام مورد در مورد بازارهای مالی و پولی صحیح است؟ ۱. بازار سرمایه یک بازار مالی، برای اوراق قرضه کوتاه مدت است ۲. بازار پول یک بازار مالی، برای اوراق قرضه بلند مدت است ۳. قدرت نقد شوندگی در بازارهای سرمایه بیشتر است
آ، بورس، یک بازار سرمایه است
\•\•|\•\•\ለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد پول رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۴ ۷- کدام یک از اوراق بهادار، در بازارهای پولی معامله نمی شود؟ ۱. گواهی سپرده بانکی ۲. قراردادهای باز خرید ۳. استقراضی بین بانکی ۴. اوراق قرضه شرکتهای بزرگ ۸- کدام گزینه در بحث بازارهای مالی صحیح می باشد؟ ۱. خطر اخلاقی قبل از داد و ستد و انتخاب نامناسب بعد از داد و ستد اتفاق می افتد ۲. خطر اخلاقی یعنی وام گیرندگان افراد ریسک پذیر باشند ۳. گزینش نامناسب یعنی انتخاب افراد ریسک گریز برای اعطای وام می باشد ۲. اطلاعات نامتقارن موجب بروز انتخاب نامناسب و خطرات اخلاقی در بازارهای مالی می شود. ۹- کدام گزینه خارج از شمول نقش ها و ویژگیهای پول در اقتصاد می باشد؟ ۱. واحد شمارشی ۲. ذخیره ارزشی ۰۳ وسیله داد و ستد ۴ - حفظ ارزش پول
۱۰- کدام یک از موارد زیر جزء اIrl نمی باشد؟
۱. چکهای مسافرتی ۲. سکه و اسکناسی ۰۳ سپرده پس انداز ۰۴ سپرده دیداری
۱۱- کدام گزینه در مورد حجم پول صحیح می باشد؟ ۱. تعریف مشخص و معینی از حجم پول وجود دارد که احتساب آن را در اقتصاد ساده می کند قدرت نقدشوندگی در تعریف سmi از حجم پول نسبت به تعریف mi بیشتر است " برای احتساب حجم پول باید بmmt.mi را باهم جمع کنیم ۴. شاخص موزون حجم پول با نرخ تورم و چرخه های تجاری رابطه نزدیک دارد
۱۲- اگر قیمت بازاری یک ورقه قرضه بدون بهره ده میلیون ریالی ۸ میلیون ریال باشد نرخ بازده تا سررسید آن چقدار می باشد؟
۱. ۴۰ درصد ۲. ۲۵ درصد ۲۰۰۳ درصد ۱۵۰۴ درصد
۱۳- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. بازده اوراق میتواند از نرخ بهره آن کمتر باشد ۲. نرخ بازده یک ورقه قرضه با نرخ بهره آن برابر است ۳. با افزایش نرخ بهره بازار، نرخ بازده اوراق قرضه افزایش می یابد
۴. تغییر قیمت اوراق قرضه، تاثیری بر بازده آن ندارد
صفحه ۲ از ۷
ለየ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد پول
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۴
۱۴- اگر نرخ بهره بازار ۲۰ درصد و نرخ تورم ۲۲ درصد باشد، نرخ بهره واقعی چند درصد خواهد بود؟ ۱. ۴۲ درصد ۲. ۲- درصد ۳. ۲ درصد ۴. ۱۲ درصد ۱۵- ارزشی فعلی اوراق مشارکت ۱۷۲۸۰۰۰۰ ریالی برای ۲ سال با نرخ بهره ۱۰ درصد که سالانه ۱۷۲۸۰ ریال عایدی داشته باشد، چقدر است؟
Y・Yめ・・・・ ・ f Y ¥YA . a AY . Y \ *Y" \ . १AY . Y ΥΔΥ. Α . . . )
۱۶- کدام گزینه در مورد عدم انتخاب پور تفوی (سبد دارایی) صحیح نمی باشد؟ ۱. تنوع بخشیدن به داراییها معمولا ریسک را کاهش می دهد
۲. تنوع بخشیدن به دارایی ها معمولا بازده را افزایش می دهد
۳. تقاضا برای یک دارایی با قدرت نقد شوندگی آن رابطه مستقیم و مثبت دارد
۴. تقاضا برای یک دارایی با بازده مورد انتظار آن رابطه مستقیم و مثبت دارد
۱۷- کدام مورد درباره شاخص بتا صحیح است؟ ۱. ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک یک دارایی را نشان می دهد. ۲. حساسیت یک قلم دارایی را به تغییرات ارزش کل داراییهای بازار سنجش می کند ۳. اگر با افزایش ۵ درصدی متوسط ارزش پورتفوی بازار، قیمت یک قلم دارایی ۱۰ درصد افزایش یابد، ضریب بتای آن دارایی ۰/۵ درصد خواهد بود. ۲. شاخص بتا تغییر قیمت یک دارایی نسبت به تغییر قیمت دارایی دیگر را می سنجد ۱۸- ریسک یک سهم شامل کدام یک از گزینه های زیر می شود؟ ۳. ریسک کوتاه مدت و بلند مدت ۴. ریسک انتظاری و غیر منتظره ۱۹- اگر بازده مورد انتظار یک دارایی ۲۵ درصد و نرخ بهره بدون ریسک در بازار ۲۰ درصد و همچنین ضریب بتا ۱ باشد، در آن صورت صرف ریسک آن دارایی چقدر خواهد بود؟
۱. ۵ درصد ۲. ۱۰ درصد ۳. ۴درصد ۶.۴درصد
۲۰- کدام عامل باعث انتقال منحنی تقاضای اوراق قرضه به طرف راست می شود؟
۱. کاهش ثروت ۲. کاهش نرخ بهره بازار ۳. افزایش تورم ۴. کاهش قدرت نقد شوندگی اوراق قرضه ለየ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۷***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد پول رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۴ ۲۱- وقتی تورم مورد انتظار افزایش یابد، در بازار اوراق قرضه چه اتفاقی می افتد؟
۱. قیمت اوراق افزایش می یابد ۲. نرخ بازده تعادلی کاهش می یابد
۳. منحنی عرضه اوراق به سمت راست منتقل می شود ۴. منحنی تقاضای اوراق به سمت راست منتقل می شود ۲۲- کدام عاملی می تواند باعث افزایش نرخ بهره شود؟
۱. کاهش حجم پولی ۲. کاهش درآمد ملی ۳. کاهش تورم انتظاری ۴. کاهش سطح قیمتها
۲۳- کدام عامل باعث متفاوت بودن نرخهای بهره یا بازدهی اوراق قرضه با سررسیدهای مشابه نمی شود؟ ۱. ریسک سوخت شدن اصلی و فرع ۰۲قدرت نقد شوندگی ۳. مالیات ۴. نرخ بهره بازار ۲۴- با توجه به تئوری اولویت سلیقه ای و صرف نقد شوندگی، اگر انتظار داشته باشیم که نرخ بهره اوراق قرضه یک ساله در ۵ سال آینده به ترتیب ۱۵ درصد ۱۶درصد، ۱۷درصد ۱۸ درصد و ۱۹درصد باشد، و همچنین صرف نقد شوندگی یا ترجیح سرمایه گذاران به نگهداشتن اوراق قرضه یک تا ۵ ساله بترتیب، ۰/۲ درصد، ۰/۳۵ درصد، ۰/۶۵ درصد، ۰/۷۵ درصد و ۱ درصد باشد، نرخ بهره اوراق قرضه ۵ سال (بلند مدت)، چند درصد خواهد بود؟
۱. ۱۸ درصد ۱۷.۲ درصد ۱۶.۳ درصد ۴. ۱۵ درصد
۲۵- کدام گزینه با توجه به بازار ارز صحیح می باشد؟ ۱. افزایش نرخ تورم باعث افزایش صادرات می شود آن افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش میزان صادرات می شود ۳. با افزایش نرخ ارز واردات افزایش می یابد ۲. با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می یابد
۲۶- تئوری قدرت خرید یکسان (PPP ) چیست؟ ۱. بیانگر نرخ ارز دو کشور بر مبنای تغییرات سطح قیمتها در دو کشور می باشد ۲. بیانگر ثابت ماندن قدرت خرید افراد یک جامعه با افزایش تورم است ۳. بیانگر نرخ ارز یکسان بین دو کشور است
۴. بیانگر برابری نرخ تورم با نرخ ارز است
ለየ\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :