نمونه سوال درس اقتصاد کار و نیروی انسانی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد کار و نیروی انسانی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصاد کارونیروی انسانی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- /VMPP برابر است با:
APPLP , f APPLW . Y MPPLW , Y MPPLP . )
۲- هر چه تقاضا برای محصول کشش پذیر تر باشد: ۱. تقاضای بنگاه تولید کننده آن محصول نیز برای نیروی کار کم کشش تر است
۲. تقاضای بنگاه تولید کننده آن محصول نیز برای نیروی کار با کشش تر است
۲. دستمزد کارگر بیشتر است ۴. هزینه های تولید بیشتر است
-ω! ............... ۳- هر چه نسبت هزینه ی نیروی کار به کل هزینه بیشتر باشد تقاضا برای نیروی کار ۱. پر کشش تر ۲. انعطاف ناپذیرتر ۳. کم کشش تر ۴. این دو به همدیگر ربطی ندارند
۴- علت پر کششی بودن منحنی تقاضای نیروی کار در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت کدام است؟ ۱. در بلند مدت امکان جایگزینی سرمایه برای نیروی کار وجود دارد آن در بلند مدت دستمزدها افزایش می یابد ۰۳ در بلند مدت هزینه های تولید افزایش می یابد
آن در بلند مدت قیمت محصول تولید افزایش می یابد
۵- کدام یک از عوامل ذیلی بر عرضه نیروی کار مؤثرند؟ ۱. سطح عمومی قیمتها ۲. اندازه و ترکیب جمعیت - آموزش نیروی کار- نرخ مشارکت نیروی کار ۳. نرخ رشد جمعیت
۴. هرم جنسی جمعیت
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۰۲ صفحه ۱ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۱ ۶- کدام گزینه بیانگر نرخ مشارکت نیروی کار است؟ ۱. تعداد کل افراد تشکیل دهنده نیروی کار اعم از شاغل یا بیکار تقسیم بر جمعیت در سن فعالیت ۲. نرخ اشتغالی » کل جمعیت ۳. تعداد افراد جویای کار کلی جمعیت ۴. تعداد افراد بیکار جویای کار
۷- نرخ بیکاری برابر است با:
۱. تعداد بیکاران X نرخ مشارکت ۲. تعداد بیکاران تقسیم بر کل جمعیت
۳. تعداد کل بیکاران تقسیم بر کل نیروی کار ۲. تعداد افراد جویای کار تقسیم بر کل جمعیت
۸- کدام گزینه بر بهروری نیروی کار اثر می گذارد؟ ) ... نرخ بیکاری ۲. وضعیت فیزیکی کارگر- شیوه های پرداخت مزد- انگیزه و روحیه ۳. تقاضای کار فرما ۴. نرخ تورم ۹- آرتور لوئیس معتقد است که در کشورهای کمتر توسعه یافته نیروی کار نسبت به بخش مدرن اقتصاد دارای چه نوع عرضه نیروی کاری می باشد؟
۱. عرضه نیروی کار با کششی واحد ۲. عرضه ثابت نیروی کار
۳. عرضه کم کشش نیروی کار " . عرضه نامحدود ۱۰- در کدام یک از حالات ذیل عرضه نیروی کار پر کششی می باشد؟
۱. در بخش سنتی و عرضه نیروی کار بنگاههای انفرادی در بازار رقابت کامل
۲. در بازار انحصار
۳. در بخشی مدرن اقتصاد
f در بخش خدمات
صفحه ۲ از ۷
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۰۲ نیمسال دوم***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۱ ۱- تابع عرضه نیروی کار کاملاً عمودی، بیانگر کدام یک از گزینه های ذیل است؟ ۱. عرضه نیروی کاردر بلند مدت ۲. عرضه نیروی کار در شرایط اشتغال کامل ویا در بسیار کوتاه مدت ۳. در بازار رقابت عرضه نیروی کار بنگاه انفرادی ۰۴ عرضه نیروی کار در شرایط اشتغال ناقص ۱۲- در حالت افزایش دستمزد، عرضه نیروی کار به عقب برگشته چگونه اتفاق می افتد؟ ۱. اگر اثر درآمدی ک اثر جانشینی باشد میزان ساعات کار افزایش یابد. ۲. اثر درآمد ه اثر جانشینی باشد. ۳. اثر جانشینی و اثر درآمدی همدیگر را خنثی کنند ۴. اگر اثر درآمدی ک اثر جانشینی باشد و میزان ساعات کار کاهش یابد. ۱۳- غلبه اثر درآمدی بر اثر جانشینی با کدام یک از موارد ذیل سازگار است؟ ۱. کاهش ساعات کار ۲. تقاضای بیشتر برای نیروی کار ۲. افزایش بهره وری نیروی کار ۴. پذیرش اضافه کاری ۱۴- تئوری تخصیصی زمان را بکر در چه زمینه ای مطرح کرد؟ ۱. تعادلی بازار کار ۲. عرضه کوتاه مدت نیروی کار ۳. عرضه بلند مدت نیروی کار آ، افزایش تقاضای نیروی کار ۱۵- افزایش تقاضا برای نیروی کار به دو شکل بروز می کند که عبارتند از: ۱. اضافه کاری در بلند مدت و استخدام جدید در کوتاه مدت ۲. افزایش بهره وری نیروی کارو استخدام جدید در کوتاه مدت ۳. استثمار بیشتر کارگر در کوتاه مدت و بلند مدت
آ، اضافه کاری در کوتاه مدت و استخدام جدید در بلند مدت
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۰۲ صفحه ۳ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد کارونیروی انسانی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۱ ۱۶- چه عواملی موجب جابجایی عرضه نیروی کار می شود؟ ۱. افزایش دستمزد کارگر - افزایش مهاجرت به داخلی یا خارج ۲. کاهش دستمزد نیروی کار - افزایش جمعیت - تغییرات نرخ مهاجرت ۳. تغییر حجم سرمایه - افزایش جمعیت - مهاجرت ۴. افزایش بهره وری نیروی کار- افزایش دستمزد نیروی کار ۱۷- هرگاه افزایش جمعیت مهاجر در یک کشور به دلیل افزایش تقاضا برای نیروی کار تحقق یابد بیانگر ....... می باشد. ۱. مهاجرت القایی ۲. مهاجرت غیر قابل برنامه ریزی " : مهاجرت مستقل ۴. مهاجرت برون زا
۱۸- کشورهای مهاجر پذیر نسبت به کشورهایی که از مهاجرت نیروی انسانی به کشور خود جلوگیری می کنند: ۱. منحنی عرضه نیروی کار پر شیب تری دارند ۲. منحنی عرضه کار پر کشش تری دارند ۳. منحنی عرضه کار کم کشش تری دارند ۴ . همه موارد غلط است ۱۹- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح است؟ ۱. سطح دستمزد هم می تواند عامل مهاجرت باشد و هم میتواند حاصل مهاجرت باشد ۲. سطح دستمزد فقط میتواند عامل مهاجرت باشد ۳. سطح دستمزد فقط حاصل مهاجرت است
۲. سطح دستمزد با مهاجرت ارتباط دارد
۲۰- اینکه بدون توجه به افزایش مزد در کوتاه مدت ، در بلند مدت مزدها به حداقل معیشت برای زندگی نیروی کار میرسد در
۱. قانون آهنین مزد یا قانون مفرغ دستمزدها ۲. قانون تقاضای نیروی کار ۳. قانون عرضه نیروی کار ۴. قانون تعادلی کوتاه مدت بازار کار
۲۱- کدام یک از مکاتب ذیل تمام ارزش ایجاد شده را به نیروی کار نسبت می دهد و سهمی برای سرمایه قائل نیست؟
۱. کینزینها ۲. نئوکلاسیک ۳. کلاسیک ۴۔ مارکسیسم
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۰۲
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :