نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصاد صنعتی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- موضوع اقتصاد صنعتی چیست؟
۱. تعیین مدلهای ریاضی برای روابط اقتصادی
۲. مطالعه رفتار مصرف کنندگان در شرایط اقتصادی متفاوت ۳. مطالعه رفتار بنگاهها در بازار و بررسی تعامل بین بنگاهها | ۴. تحلیل مالی و حسابداری اوضاع اقتصادی جامعه ۲- وجوه افتراق اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی است؟ ۱. اقتصاد صنعتی به نظریه تاکید دارد اما اقتصاد خرد به نظریه، آمار و تاریخ باهم تاکید دارد.
۲. در اقتصاد خرد به رقابت قیمتی توجه می شود، ولی در اقتصاد صنعتی صرفا به رقابت قیمتی توجه نمی شود و انواع رقابتها در بازار بررسی می شود.
۳. تحلیلهای اقتصاد خرد مبتنی بر اقتصاد دستوری است، ولی تحلیلهای اقتصاد صنعتی مبتنی بر اقتصاد اثباتی است
آ، اقتصاد خرد به قدرت تبیین و پیشبینی نظریه تاکید دارد ولی اقتصاد صنعتی به استحکام و زیبایی نظریه توجه دارد
۳- در یک صنعت کمترین سطح هزینه متوسط ممکن برای تولید مقدار ۱ ) از کالایی برابر ۱۰۰ است. چنانچه بنگاهی این سطح محصولی را با هزینه های معادل با ۱۲۵ ریال تولید کند، شدت ناکارایی تولید در این بنگاه به چه میزان
است؟
·/入 * ・ハイム .Y /Υ Δ . Υ ...] \ . ) ۴- کدام یک از موارد زیر در زمره عناصر رفتاری در بازار است؟
۱. تمرکز خریداران ۲. سیاستهای قیمتی ۳. کارایی تخصیصی ۴. شرایط ورود به بازار ۵- ازنظریات مکتب شیکاگو - یو سی ال، ای قدرت بازار امری است
۱. پایدار ۲. نهادی ۳. موقت ۴. ساختاری ۶- در نظریات مکتب ورود یا منازعه، مهمترین عامل و عناصر موثر در عملکرد بازار چیست؟
۱. دخالت دولتها ۲. بنگاههای بالقوه که درصدد ورود به صنعت هستند
۳. قیمت مواد اولیه ۴. مالیات و تعرفه ها ۷- براساس نظر کدام یک از مکاتب اقتصادی، جهت علیت بین عناصر بازار از ساختار به رفتار و سپس عملکرد بازار است؟
۱. ساختارگرایی ۲. شیکاگو ۲. رفتارگرایی ۴. منازعه
\•\•|\•\•\ለየፇ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸


***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۰ A— ............. متشکل از گروهی از خریداران و فروشندگان است که برای مبادله و معامله کالا به هم مرتبط می شوند ۱. بخشی ۲. بازار ۳. بنگاه آ. صنعت
۹- شرایط درونی برای تحقق رقابت موثر کدامند؟ ۱. شبیه و یکسان بودن رقبا- تعداد رقبا به اندازه کافی زیاد باشد ۲. غیر دولتی بودن بازار- قیمت صفر برای کالاها ۰۳ درامد و هزینه نهایی صفر برای تولید کنندگان
۰۴ نداشتن رقیب در بازار برای تولید کننده
۱۰- کدام یک از موارد زیر از جمله ملاکهای تعیین حدود بازار است؟ ۱. خصوصیات عمومی کالاها ۲. درآمد کل فروشنده کالا
۳. قیمت نهادهای مورد استفاده در تولید کالا ۲. هزینه های متغیر تولید کالا
۱۱- تخریب خلاق به چه معنی است؟ ۱. رقابت در هر بازاری از بین می رود ۲. انحصار در هر بازاری از بین می رود ۳. تلاش بنگاه ها برای کسب موقعیت انحصاری منجر به تحقق آثار رقابت می شود
۴. در بازاری تنها با چند رقیب، به دلیل مبارزه بنگاه ها با یکدیگر بازار به شکل انحصاری اداره می شود
۱۲- بر اساس نظر رفتارگرایان، عنصر اساسی و تعیین کننده عملکرد بازار چیست؟ ۱. هزینه تولید ۲. موانع قانونی
۳. ساختار بازار ۴. همکاری یا رقابت بنگاهها
ለየፇ\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۰ ۱۳- در شکل زیر رانت انحصاری انحصارگر چه میزان است؟ P+ A– 15 D ᎷᏟ=ᎪᏟ 10 MR - 10 20 Q \ \ . * Q. . Yo 入··Y \ Y . . )
۱۴- منحنی های A و B و C و D معرف هزینه متوسط بنگاه شاخصی در چهار صنعت A و B و C و D می باشند .اگر d معرف تقاضا در هر یک از بازار ها باشد کدام یک از صنایع به صورت انحصار چند جانبه اداره می شود؟
D . . C . Y. B . Y. A . )
۱۵- در یک بنگاه تعداد ۱۰۰ ماشین تولیدی وجود دارد. احتمال خرابی هریک از ماشین ها بر اساس مطالعات انجام شده ۲۰ درصد است. با فرضی P = ۹۵ ه لا این بنگاه چند ماشین ذخیره نگهداری می کند؟ Y人. f ャ. .Y 人.Y Y .い ۱۶- در کدام یک از روشهای تعیین سطح تولید بهینه، نظر کارشناسان و متخصصین تعیین کننده سطح تولید بهینه است ۱. تحلیل آماری هزینه ۲. روش سودآوری ۲. روش بازمانده ۴. تخمین مهندسی
۱۷- اگر در یک بازار، محصول بنگاه ها تا اندازه ای متفاوت باشد و تمرکز کم و صرفه های مقیاسی کم باشد، این بازار در زمره کدام یک از بازارها طبقه بندی می شود
۱. رقابت انحصاری ۲: رقابتی ٢. انحصار موثر ۴. انحصار چند جانبه
\•\• |\•\•\ለWም
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۸
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۰ ۱۸- اگر تابع هزینه به صورت "C = aq باشد کدام گزینه صحیح است؟ ۱. اگر 1 > b باشد، بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است ۲. اگر 1 > b باشد، بازده کاهنده نسبت به مقیاس برقرار است ۳. اگر 1 < b باشد، بازده ثابت نسبت به مقیاس برقرار است. ۴. اگر 1 < b باشد، بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است ۱۹- کدامیک از عبارات زیر بیان کننده صرفه های ناشی از تنوع است C(q, q,) > C(q,a) 十 C(o, q,) 。ャ C(q, , q,) — C(q,a) + C(o, q,) ... ) dC(4.4.) dC(4.4.) dC(4.4.) " C(q, , q,) < C(q,a)--C(c, q,) " dqdq, dq, dq,
۲۰- با توجه به اطلاعات زیر مقدار عددی شاخصی H هر فیندال - هیرشمن، چه میزان است؟
بنگاه D|بنگاه C ||بنگاه B |بنگاه A
ΥΥΔ ..] Y ・/Y”め/« ۰/۱۷۵ ||سهم بنگاه
. A . Y. ・パジ.Y ...]. t . Y. ・/・Y .い
۲۱- تابع هزینه مشترک دو کالای اq و با یا به صورت مq + اq + ه P۰ = (با C(q , q است. اگر ه ه ا=q و ه ۵ ۱ = می باشد چه نتیجه ای می توان گرفت؟ ۱. صرفه های مقیاسی وجود ندارد ۲. بازده ثابت به مقیاس برابراست ۳. صرفه های مقیاسی وجود دارد ۲. محصول متوسط صعودی است ۲۲- با استفاده از مفهوم منحنی تمرکز می توان گفت... ۱. منحی تمرکز، تولید نسبی را به کلی تولید بنگاههای بازار مرتبط می سازد. ۲. منحنی تمرکز از پایین محدب است و در صورت برابری اندازه تمام بنگاهها، به صورت خط مستقیم خواهد بود. ۰۳یک منحنی تمرکز بالاتر نسبت به یک منحنی تمرکز پایینتر، سطح تمرکز کمتری را نشان می دهد
۲. هرچه سهم بنگاههای بزرگتر از کل بازار بیشتر باشد این منحنی دارای شیب بیشتر خواهد بود
صفحه ۴ از ۸
\•\•|\•\•\ለየፇ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :