نمونه سوال درس اقتصاد منابع نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد منابع نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اقتصادمنابع رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ). علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۲ ۱- کدام گزینه به اعتقاد مالتوسی اشاره دارد؟ ۱. منابع طبیعی به صورت تصاعد هندسی رشد می کند ۲. در صورت عدم کنترل جمعیت هر ۲۵ سال جمعیت نصف می شود ۳. بحران غذایی ناشی از عملکرد دو نیروی متضاد زمین و جمعیت است ۲. به دلیل قانون بازده نزولی ، رشد جمعیت به صورت تصاعد عددی رشد می کند ۲- به نظر ریکاردو در چه صورتی رانت زمینهای موجود افزایش می یابد؟ ۱. زمینهای جدیدی برای تولید محصولات زیر کشت بروند ۲. زمینهای کشاورزی زیر کشت رفته به لحاظ کیفیت، تفاوتی با زمینهای قدیمی نداشته باشند ۳. تضادی بین بین سود و دستمزد وجود نداشته باشد ۲. دولت اجازه زیر کشت رفتن زمینهای جدید را ندهد ۳- اگر دستمزد بیشتر از حداقل معیشت باشد، از نظر ریکاردو کدام گزینه صحیح است؟ ۱. سود به حداکثر خود خواهد رسید ۲. انباشت سرمایه موقتا متوقف خواهد شد ۲. رشد جمعیت به دلیل رفاه نسبی کاهش خواهد یافت ۴. هزینه تولید افزایش یافته، رشد اقتصادی کم می شود
f— به نظر کدام اقتصاددان ذغال سنگ مهمترین محدودیت برای توسعه اقتصادی بریتانیا می باشد؟ ۱. مالتوس ۲. ریکاردو ۰۳ پیگو ۴. جونز ۵- کدام یک از گزینه های زیر از جمله سیاستهای پیشنهادی پیگو برای حفاظت منابع طبیعی برای نسلهای آینده است W.. مالیات بر پس انداز باید برقرار و استمرار یابد
۲. دولتها نباید از بهره برداری سریع منابع تجدید ناپذیر جلوگیری نمایند
۳. دولت باید برای سرمایه گذاری در منابع دیر بازده ایجاد انگیزه نماید .Y . افزایش بهره برداری از ذغال سنگ بهترین راه برای حفظ منابع طبیعی است ۶- کدام یک از اقتصاد دانان زیر نسبت به محدودیت رشد اقتصادی دید منفی نداشته و خوش بین هستند
۱. مالتوس آ ، بیکرمن ۳. ریکاردو ۴. شومپیتر
ጫጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۹***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : اقتصاد منابع رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ). علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۲ ۷- کدام یک از موارد زیر از جمله تاکیدات اقتصاد دانان بد بین نمی باشد ۱. نقش اصلی در ایجاد بحرانها و تخریب محیط زیست رشد جمعیت نیست ۲. در مورد منافع ناشی از پیشرفت تکنولوژی جای تردید وجود دارد ۳. تکنولوژی جدید همراه با ریسکهای غیر محاسبه ای برای بشر است ۴. در نظام سرمایه داری تاکید بر مصرف بی رویه برای حفظ سود و رشد اقفتصادی است ۸- کدام یک از گزینه های زیر از جمله تاکیدات اقتصاد دانان خوشبین است ۱. برآورد ذخایر، توسط اقتصاد دانان بدبین محافظه کارانه و غیر دقیق است ۰۲ پیشرفت تکنولوژی به عنوان یک ناجی نمی تواند عمل کند ۲. تکنولوژی نمی تواند منابع و ذخایر غیر قابل استخراج را قابل دسترسی کند
۴. نقش مکانیزم قیمت توسط اقتصاددانان خوشبین مورد تاکید قرار نمی دهند
۹- کدام یک ، از روشهای آزمون کمیابی منابع طبیعی نیست؟
۱. هزینه واقعی استخراج هر واحد
۲. قیمت بازاری کالاهایی که با استفاده از منابع طبیعی ساخته می شوند
۲. رانت حاصل از منابع طبیعی
۴. محاسبه نقطه سربه سر ۱۰- در تعاریفی که از توسعه پایدار ارائه می شود بر کدام مورد تاکید شده است
۱. عدم وجود استمرار منابع ۲. پایداری
۳. بی توجهی به تامین نیازهای نسل آتی انسانها ۲. سرمایه گذاری مقطعی در جریان تولید
۱۱- چرا برخی از اقتصاددانان به جایگزینی داراییها انتقاد کرده، آنرا رد می کنند ) ... درآمد ایجاد شده از بخش کشاورزی ممکن است زیان حاصل از نابودی جنگلها را جبران نماید ۲. منظور این است که حجم فیزیکی منابع ثابت بماند ۳. ازدیاد مالی میتواند آسایش و رفاه زیادی برای نسلهای آتی ایجاد نماید
آ، به واسطه تطابق تصمیمات ما با آسایش و رفاه جامعه
صفحه ۲ از ۹
۱۰۱۰/۱۰۱۰۹۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - is: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصادمنابع
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ). علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۲
۱۲- کدام گزینه در مورد قانون هاتلینگ صحیح است؟ ۱. درآمد نهایی حاصل از استخراج در مجموع دوره ها باید برابر هزینه نهایی استخراج باشد ۲. درآمد نهایی حاصل از استخراج باید برابر هزینه فرصت سرمایه گذاری باشد ۰۳ درآمد نهایی حاصل از استخراج در دوره فعلی باید برابر هزینه نهایی استخراج بعلاوه هزینه فرصت باشد
۴. هزینه نهایی حاصل از استخراج در دوره فعلی باید برابر هزینه فرصت آن باشد
۱۳- اگر قیمت خالصی بازاری منابع دارای نرخ رشد کمتری نسبت به نرخ بهره بازار باشد در این صورت کدام گزینه صحیح است؟
۱. مالک منابع باید استخراج منابع را به تعویق بیاندازد ۲. مالک منابع باید سریعا منابع را استخراج و سرمایه گذاری گند ۳. مالک منابع باید فقط منابع تجدید ناپذیر را ذخیره نماید ۲. مالک منابع باید استخراج منابع تجدید پذیر را انجام و منابع تجدید ناپذیر را ذخیره نماید ۱۴- حداقل قیمتی که مالک برای منابع خود مطالبه می کند چیست؟ ۱. قیمتی است که قیمت بازار را منعکس می کند ۰۲قیمتی است که هزینه فرصت را منعکس می کند ۳. قیمتی است که بالاتر از قیمت سایه ای و پائین تر از قیمت بازار می باشد ۴. قیمتی است که هزینه فرصت را صفر می کند ۱۵- کدام گزینه از جمله عوامل موثر بر مقدار استخراج منابع نمی باشد ۱. تغییر در نرخ بهره ۲. تغییر در هزینه استخراج ۳. مالیات ۴. تعداد مالکان منابع ۱۶- کارتل چیست؟ ۱. مالکان و بنگاهها تلاش می کنند تا شبیه یک بنگاه انحصاری عمل نماید ۲. تلاش برای افزایش قیمت به دلیل افزایش سود تولید کنندگان ۳. تفکیک بازارها و مشتریان به منظور عرضه کالاها در قیمت های مختلف
۲. تعیین سهمیه های تعیین نشده در بازارها
ጫጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۹
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : اقتصاد منابع
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ). علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۲
۱۷- دلیل افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۹۰ کدام گزینه زیر است ؟
۱. بحران خلیج فارس و اشغال کویت ۲. انقلاب اسلامی ایران ۳. وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ۴. کشف ذخایر نفتی جدید ۱۸- رانت یک واحد محصول چیست؟ ۱. تفاوت بین قیمت و هزینه متوسط نهاده های بکار رفته در تولید آن محصول ۲. تفاوت بین رانت محصول تولیدی و هزینه ای که در تولید آن بکار رفته می باشد ۳. تفاوت بین کشش عرضه عوامل تولید یک محصولی
آن باقیمانده یا مازادی که به نهاده های تولید متغیر تعلق می گیرد
۱۹- با توجه به نمودار روبرو در خصوص تولید زمین ، تعیین کنید مساحت ABCD موید کدام گزینه زیر است ؟
ጫጫ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۹
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :