نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : مالیه بین المللی رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام یک از جملات زیر در مورد بازار ارز درست است ؟ ۱. بازار ارز دارای ساختاری سازمان یافته است ۲. بازار ازار دارای مراکز واحدی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر تماس دارند ۳. در بازار ارز شرایط خاصی برای مشارکت کنندگان در این بازار وجود دارد ۲. بازار ازر شامل تمام محلهایی است که در آن یک پول در مقابل سایر پولها خریداری یا فروخته شود
۲- دستور صادره به وسیله بانکی به بانک طرف خود در خارج برای پرداخت مقدار مشخصی پول به شخصی خاصی یا یک حساب
خاصی را چه می گویند ؟
۱. برات ارزی ۲. حواله تلگرافی
۳. معاوضه ۴. سلف
۳-................ تبدیل یک پول به پول دیگر در یک نقطه از زمان است با این شرط که در زمان خاص در آینده تبدیل مذکور معکوس گردد؟
۱. سلف ۲. معاوضه ۳. حواله تلگرافی آ، برات ارزی
۴- فرض کنید که یک بانک می خواهد با بانک دیگر، مارک آلمان را با فرانک سوئیسی مبادله کند. با توجه به اطلاعات جدول زیر، نرخ برابری مارک آلمان و فرانک سوئیسی را بدست آورید. با این فرض که بانک اول فرانک سوئیس را فروخته و مارک آلمان را خریداری نماید
نرخ خرید | نرخ فروش
Υ/ΥΔΥ, Υ/VΔ . . دلار به فرانک سوئیسی Y/%V・| Y/%ム・ دلار به مارک آلمان
۱. یک مارک آلمان = ۱/۰۳۲۶ فرانک سوئیسی ۲. یک مارک آلمان =۲/۶۶۵۰ فرانک سوئیسی
۳. یک مارک آلمان = ۰/۹۶۸ فرانک سوئیسی ۴. یک مارک آلمان = ۱/۰۳۱۱ فرانک سوئیسی
Y•१•\*\/•\*\ صفحه ۱ از ۷ =
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : ماليه بين الملل
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۵- دو کشور آمریکا با واحد پول دلار و انگلیس با واحد پول لیره استرلینگ با یکدیگر تجارت کالایی دارند. افزایش در آمد ------- حقیقی آمریکائیان ، موجب
. انتقال منحنی تقاضای لیره استرلینگ به سمت چپ می شود .
۲. انتقال منحنی تقاضای لیره استرلینگ به سمت راست می شود. انتقال منحنی عرضه دلار به سمت چپ می شود . حرکت روی منحنی تقاضای لیره استرلینگ به سمت بالا می شود.
۶- چنانچه واحد پول آمریکا، دلار و واحد پول انگلستان ، لیره استرلینگ باشد، با افزایش قیمت کالاها و خدمات آمریکایی نسبت به کالاها و خدمات انگلیسی ....
۱. نرخ ارز تعادلی افزایش می یابد ۲، نرخ ارز تعادلی کاهش می یابد ۳. نرخ ارز تعادلی ثابت می ماند ۲. تغییرات نرخ ارز تعادلی نامعین است.
۷- فرض کنید در نرخ دلار برابر ۱۲۰۰ تومان تقاضای ایران برای دلار ۱۸ میلیارد دلار و در نرخ دلار برابر ۱۳۰۰ تومان تقاضای ایران برای دلار ۲۱ میلیارد دلار است . کشش تقاضا را محاسبه نمایید.
* : * \/入牙 * . A Y Y .い
۸- اگر یک دلار در بازار اول برابر ۳۰۰ ین ژاپن و ۵۰۰ لیر ایتالیا و در بازار دوم برابر ۳۱۰ ین ژاپن و ۴۸۰ لیر ایتالیا و در بازار سوم برابر ۳۲۰ ین ژاپن و ۴۹۰ لیر ایتالیا باشد، در صورتی که عمل آربیتراژ را با یک دلار شروع کنیم، سود حاصله برابر است
با : ۲۰۰۱ این ژاپن و ۲۰ لیر ایتالیا ۱۰۰۲ این ژاپن و ۱۰ لیر ایتالیا ۲۰۰۳ این ژاپن و ۱۰ لیر ایتالیا ۱۰۰۴ این ژاپن و ۲۰ لیر ایتالیا ۹- چنانچه نرخ سلف ارز ............... از نرخ نقد ارز باشد، در این صورت ارز دارای ............ است . ۱. بیشتر - جایزه ۲. کمتر - تخفیف ۳. برابر - تخفیف ۴. کمتر - جایزه
۱۰- فرض کنید نرخ تبدیل دلار به لیره ۲ باشد. نرخ بهره در آمریکا ۱۲ درصد و نرخ بهره در انگلستان ۸ درصد می باشد. اگر سرمایه گذاری ۱۰۰ لیره سرمایه خود را در انگلستان سرمایه گذاری ۶ ماهه نماید آنگاه بهره دریافتی وی برابر است با:
۱. ۲ لیره استرلینگ ۴۰۲ لیره استرلینگ
۳. ۱۲ لیره استرلینگ ۸۰۴ لیره استرلینگ
= ۷ \*\•/\*\•Y•१
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مالیه بین الملل
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۱۱- فرض کنید نرخ بهره ۳ ماهه در امریکا ۴ درصد و در انگلستان ۶ درصد است . نرخ نقد تبدیل دلار به لیره استرلینگ نیز ۲/۱ می باشد . برای اینکه شرط بی طرفی وجود داشته باشد ، نرخ سلف ۳ ماهه دلار به لیره استرلینگ باید چه مقدار باشد g ۱. یک دلار = ۲/۰۶ لیره ۲. یک دلار = ۲/۰۳۸ لیره ۳. یک دلار = ۴۹/ ۰ لیره ۴. یک دلار = ۰/۴۷ لیره
------------- ۱۲- کلیه اقلامی که در تراز پرداختهای خارجی ............... می شوند، در حساب تسویه رسمی ۱. بستانکار -- بستانکار ۲. بستانکار - بدهکار ۳. بدهکار - بدهکار ۰۴ بدهکار - ثبت نمی شوند
۱۳- کدام یک از موارد زیر در طرف بدهکار تراز پرداختهای خارجی ثبت می شود ؟ ۱. صادرات ۲. کاهش طلب از خارج
۳. کاهش بدهی به خارج ۴. دریافت هدیه از خارج
۱۴- هدایا و کمکهای بلاعوضی در کدام حساب ثبت می شود ؟ ) ... حساب سرمایه ۲. حساب تسویه رسمی
۳. حساب جاری ۴. حساب سرمایه گذاری مستقیم
۱۵- کدام یک از موارد زیر برای جبران کسری در تراز پرداختهای خارجی کاربرد دارد ؟ ۱. خرید طلا ۲. افزایش ذخایر ارزی اقتصاد ۳. پرداخت وام به بانکهای خارجی ۰۴گرفتن وام از دولتهای خارجی ۱۶- بر اساس پیشنهاد صندوق بین المللی پول ، به منظور یکنواختی در سطح بین المللی ، ارزشیابی قیمت برای کشور صادر کننده بر اساس چیست ؟ ۱. هزینه کالا ۲. هزینه حمل تا بندر مبدأ ۳. هزینه کالا به اضافه هزینه حمل تا بندر مبدأ
۴. قیمت فوب منهای هزینه حمل تا بندر مبدأ
Y•१•\*\/•\*\ صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه بین الملل
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
۱۷- کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟ ۱. مازاد تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز و مازاد عرضه ارز موجب کاهش نرخ ارز می شود. ۲. مازاد تقاضای ارز موجب کاهش نرخ ارز و مازاد عرضه ارز موجب افزایش نرخ ارز می شود. ۳. کمبود تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز و کمبود عرضه ارز موجب کاهش نرخ ارز می شود . ۴. مازاد تقاضای ارز و کمبود عرضه ارز موجب کاهش نرخ ارز می شوند.
۱۸- کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟ ۱. کسری تراز پرداختهای خارجی به معنی وجود مازاد عرضه پول کشور در بازارهای ارز می باشد . ۲. کسری تراز پرداختهای خارجی به معنی وجود مازاد تقاضای پول کشور در بازارهای ارز می باشد . ۳. مازاد تراز پرداختهای خارجی به معنی وجود مازاد عرضه پول کشور در بازارهای ارز می باشد . ۴. کسری تراز پرداختهای خارجی به معنی وجود تعادل عرضه پول کشور در بازارهای ارز می باشد.
۱۹- چنانچه کشش تقاضای کشور برای کالاهای خارجی را با d و کشش تقاضای خارج برای کالاهای کشور را با او d نشان دهیم، آنگاه اگر 1 > ; d+ d باشد، تقلیل ارزش پول موجب .......... واردات ، ............ صادرات و ............... کسری تراز پرداختهای خارجی می شود .
۱. افزایش - کاهشی - افزایشی ۲. افزایش - کاهش - کاهش ۳. کاهش - افزایش - افزایش ۴. کاهش - افزایش - کاهش
۲۰- کدام یک از گزینه های زیر ، اثر کاهش حجم پول در اثر کسری تراز پرداختها را به ترتیب بر سطح عمومی قیمتها ، صادرات و واردات نشان می دهد ؟
۱. افزایش - افزایش - افزایش ۲. کاهش - افزایش - کاهش ۳. افزایش - کاهش - افزایش ۴. کاهش - کاهش - افزایش ۲۱- مازاد در تراز پرداختها موجب ............... حجم پول در جریان و ............. مانده نقد نزد افراد می شود . ۱. افرایش - کاهش ۲. کاهش - افزایشی ۳. کاهش - کاهشی ۲. افزایش - افزایش
Y•१•\*\/•\*\ صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :