نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
so
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۰۹۷
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- پایه و اساس مطالعات اقتصاد سنجی بر کدام یک از موارد زیر استوار است؟ ۱. تحلیل رگرسیونی ۲. تحلیل همبستگی ۰۳ تحلیل ریاضی ۴. داده ها و مشاهدات ۲- کدام یک از داده های زیر، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان اندازه گیری می کند؟
۱. داده های دسری زمانی

داده های مکانی داده های مقطعی داده های تلفیقی
r
t
"— کدام گزینه در مورد d و 3/ صحیح است؟
。ャ مبر) 公. .)
d و زا هر دو متغیر تصادفی هستند. 3) و زا هردو متغیر غیر تصادفی هستند.
.*
۴- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ Y, [] IN(a+/3X, ) Ү, D IN(>,о”) "
у D IN(a + Вх, е)
*
Y, DIN(a+Bx,ơ") '
۵- در مدل رگرسیونی ٬ X, + U/ + 0 = )، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
ў = a + BХ, " ў = a + BХ, ў
ү “ ў = ў
۶- در مدل رگرسیونی ٬ Y = 0 + /X, + U، واریانس 3/ کدام است؟
Σχιy, Ху;
- . Y. 。ャ ... ) | 1 X* | Cr" Cr" + -
n"Xx: Σχί n — k
Cア
\*\•/\*\• १
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۹***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۰۹۷
۷- کدام گزینه به معنای وجود خود همبستگی در میان جملات اختلال است؟
E=(U, ) = 2 * է=(U:Սյ)= Var(Ur) = ơ" f E = (U,U) z •
۸- در مدل رگرسیونی ,B.Y = ow + /3X, + U با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی چگونه محاسبه می
شود؟
- 。ャ -
βοι, -"ΣΧΣ" -ΣΧρή hos – XX/>" -> XX XP \ mΣΧ -(ΣΧ,)" mΣΧ -(ΣΧ)"
οι. - ΣΧρή-ΣΧΣή f Bors = Y –âX .*
mΣΧ -(ΣΧ,)"
۹- کدام گزینه زیر در مورد (E(C2 صحیح می باشد؟
E(6)=–6E(X) ' E = (âols) = a -' Ε(ά) = Χβ+α" E = (âols)= a -1 "
۱۰- در روش حداقل مربعات معمولی برای انتخاب بهترین خط رگرسیونی کدام شرط باید برقرار باشد؟ . Y. . Y. - 。ャ - ... ) Σy; =Σe; Σe > ο Min) e, = 2 ΜinΣe = o
۱۱- در مدل رگرسیونی ٬ X = 0 + /X, + U، کدام عبارت صحیح است؟ 스 . 不エー - - 今 a = o 。 e = Y a = Y . Y. e = ў " e = o . )
۱۲- کدام گزینه در مورد ضریب تعیین ۳۶ صحیح است؟
F. βΣ" . Y. ρ - ΣΟΨΥ) . Y. , =8ു 。ャ μ -Σ(κινι) ... ) r ニ - رN) - - Σy; Σy/Σ ν; Σyί Σχίyί १ •\*\/•\*\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۹
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : اقتصادسنجی
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۰۹۷
۱۳- کدام یک از روابط زیر میان تغییرات متغیر درون زا، تغییرات توضیح داده شده متغیر درون زا و تغییرات توضیح داده نشده در آن، وجود دارد؟
入 Y 入 ... ) Σe =Σ ν; -Σy; Σy =Σ ν; -Σe;
a. f a. .* Σ" =Σy +Σe; Σy =Σ ν; +Σe;
–ţ? اگر "SEE = o Σe، خطای معیار تخمین باشد، کدام یک از گزینه های زیر معادل آن است؟ F1 — F. р 。ャ Σy" -Σχy F1 – F. y a r ' F. p . W Σ(y" -βr) Σy'-(Σχy) F1 – F. F1 – F.
WΔ- اگر مقدار ۹/۴۸ = 3 باشد و ;SE(6)= o برای آزمون ۲۵ = 3/: هH در مقابل ۲۵ ش 3/: H۱ کدام گزینه آماره Z را نشان می دهد؟
_. \|A2 f ー・ハY .Y ・ハY .Y \/१> · ۱۶- کدام گزینه نشان دهنده کوواریانس 6 و 3 است؟
р 。ャ - | ... ) | ச | ヘ 今 X cov(ά,β)=|". cov(ά,β)=-σής". Σχίl Σχίl . 1 — ץ.ך – ヘ 今 X | ヘ 今 σί, Χl cov(ά,β) =-σί, F. cov(â,ß)=|:9 F. Σχί | Σχή | W— یک تخمین زننده زمانی از کارایی نسبی بیشتری در مقایسه با تخمین زنندههای دیگر برخوردار است که واريانس ......... داشته 9 ---------- باشد. ۱. بیشتر = نا اریب ۲. کمتر - اریب ۳. کمتر- نا اریب ۴. بیشتر - اریب १ •\*\/•\*\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۹

***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۰۹۷
۱۸- کدام یک از توایع زیر به را به روش حداقل مربعات معمولی(خطی) نمی توان برآورد نمود.
Y. – | Y Ү, = a +/3LпХ, +8, , ) / – —ब्रूज़-- α+βΧ, +ε, l f – ہv A ہم " Ү, = —д — +8, Υ, = αΧ/"ε, ах +/3X, ۱۹- کدام گزینه در مورد رابطه بین آماره F و 1 صحیح است؟ f . Y. .Y ... ) t = F" 1–f F=! F = t” F F. ۲۰- آزمون آنالیز واریانس در واقع چیست؟ ۱. آزمون تصریح شکل جبری مدل است ۰۲ آزمون معنی دار بودن کل مدل رگرسیون است ۳. آزمون کارا بودن مدل است ۰۴ آزمون اعتبار اجزاء پسماند مدل است
۲- در چه صورتی تخمین زنندهای مانند، 6 تخمین زننده سازگاری از 6 نامیده می شود؟
Lim, ,...MSE(6)=• ' Lim, ,...MSE(6)=• '
f
Limo „MSE(6)=co Lim, ,...MSE(6) = '
" - کدام یک از موارد زیر فاصله اطمینان مطلوب برای پیش بینی f را در مدل رگرسیونی ٬ Y = 0 + /X, + U نشان میدهد؟
ў, —ta SE(en) < y, < Ýr +tgSE(er) ... )
н р
Ýr -ta. SE(e) < Y Y, -t, Var(en)< Y; Ια Ια f Y. –––.***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :