نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۱- ارسطو معارف بشری را به دو دسته ..... تقسیم کرد. ۱. تجربه و علم أ : فلسفه و علم
۲. عقلی و حسی ۴ - حکمت نظری و حکمت عملی
۲- در دیدگاه توماس مان ساده ترین روش دولتمندی چه بوده؟
۱. تجارت داخلی ۲. دخالت دولت در اقتصاد
۲. تولید کشاورزی ۴. تجارت خارجی ۳- در قرن ۱۷ میلادی کدام صاحب نظر معتقد بود که باید از واردات کالاهای صنعتی حقوق گمرکی بالایی گرفته شود و واردات
فلزات قیمتی از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند؟
۱. کینز ۲. توماس من ". ژان باتیست سی ۰۴ ژان باتیست کلبر ۴- همراه با افول نظریات مرکانتیلیستی، مکتب .... که مبتنی بر «قانون طبیعی» و آزادیهای فراوان در حوزه اقتصاد بود پا به
عرصه ظهور گذاشت.
۱. سوداگری ۲. کلاسیک ۰۳ فیزیوکرات ۴۔ کینزی ۵- کدام یک از طرفداران مکتب فیزیوکراتها به کنفوسیوسی اروپا مشهور بود؟
۰۱رابوتتورگو ۲. فرانسوا کنه ۳. کلبر ٢. دوپو دنمور ۶- مکتب فیزیوکراسی در چه کشوری آغاز شد و پایه گذار آن که بود ؟
۱. انگليس-فرانسواکنه ۰۲ فرانسه-ویلیام بتی ۳. فرانسه –فرانسواکنه ۴ - انگلیس-ویلیام بتی ۷- از نظر فیزیوکراتها بخش مولد جامعه کدام است؟
۱. تجارت ۲. تجارت ومعدن " صنعت ومعدن ۴. کشاورزی و معدن ۸- افول اندیشه فیزیوکراتها در واقع با اوج گیری نظریات کدام یک از اندیشمندان زیر همراه بود؟
۱. جان لاو ٠٢ رابرت تورگو ۳ - ویلیام پتی ۴. فرانسوا کنه ۹- طبیعیون چه چیزی را منشاء تولید ثروت میدانستند؟
۱. سرمایه ۲. زمین ۳. کار ٠٢ تکنولوژی
Y.Y. (Y, \, \f.
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۱۰- کدام یک از اقتصادانان خوش بین کلاسیک محسوب می شود؟
۱. آدام اسمیت-ژان باتیست سی-فریدریک باستیا ۲. مالتوس - ریکاردو-جان استوارت میل
۲. رابرت مالتوس - اسمیت-فریدریک باستیا ۴ - استوارت میل-اسمیت-ریکاردو \\— اولین کتاب آدام اسمیت.. . ودومین کتاب c69 ... -- بود ؟
۱. احساسات یا عواطف اخلاقی -ثروت ملل ۲. تابلو اقتصادی -ثروت ملل
۰۳ ثروت ملل - احساسات یاعواطف اخلاقی آ ، ثروت ملل-تابلو اقتصادی
țY– آدام اسمیت کدام یک از وظایف زیر را برای دولت پیشنهاد نمی کرد؟
۱. دفاع از کشوردرمقابل تهدیدهای خارجی
۲. ایجاد نظم و امنیت داخلی و برقراری عدالت
۳. تولید کالاها و خدماتی که امکان تولید آن توسط بخش خصوصی نباشد
۴. دخالت در همه امور اقتصادی
۱. احساسات و عواطف اخلاقی ۲. رساله ای درباره ی اقتصاد سیاسی
۳. تابلو اقتصادی " . ثروت ملل ۱۴- ازنظرژان باتیست سی کدام یک از گزینه های زیر بیشتر از همه در تولید و توزیع ثروت نقش دارند ؟
۱ . مالک ۲. کارفرما ۳. کارگر ۴. کشاورز ۱۵- مقاله ای درباب اصل جمعیت و تاثیر آن در ارتقاء جامعه اثر کیست؟
۱. ژان باتیستا سی ۲. آدام اسمیت ۳. ریکاردو " : مالتوس
۱۶- نظریه بهره مالکانه یا رانت اثر کیست؟
۱. آدام اسمیت آ ، ویلیام پتی " : مالتوس ۴. ریکاردو ۱۷- از نظر ...... تنها حمایت از کالاهای کشاورزی است که می تواند اثر دائمی بر سود داشته . ۱. ریکاردو ۲. مالتوس ". ژان باتیست سی ۴. آدام اسمیت
صفحه ۲ از ۵
۱۸- کدام یک از نخستین و جدی ترین منتقدان مکتب کلاسیک است؟
۱. مالتوس ャ。 ژان باتیست سی ۳. فریدریک لیست .Y . ریکاردو
Y.Y. (Y, \, \f.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶ ۱۹- کدام یک بیانگردیدگاه الکساندر همیلتون نمی باشد؟
۱. طرفداراوضع تعرفه برواردات بوده ۲. به مخالفت با بحث آزادی تجارت اسمیت پرداخت
۳. از اقتصاددانان ملی گرای آمریکایی است ۲. کتاب اندیشه اقتصادی او مورد توجه ویژه قرار گرفت ۲۰- کدام یک بیانگردیدگاه فردریک لیست در مورد دولت است؟
۱. دولت تنها باید به امور سیاسی و نظامی بپردازد
۲. دولت درموارد خاصی باید در اقتصاددخالت کند
۳. دولت نباید در اقتصاد دخالت کند
۴. قدرت نامحدود اقتصادی را برای دولت میداند وثروت هر کشوررا منحصر وابسته به سیاستهای اقتصادی دولت می داند
۲۱- سه اصل اساسی مکتب سوسیالیست عبارتند از: ) ... محدود کردن آزادی کسب و کار - عدم دخالت دولت در اقتصاد - افزایش رفاه ۲. تخطئه اصلی آزادی کسب کار- مالکیت جمعی - استعداد و رقابت انسان ۰۳ دخالت دولت در اقتصاد -حاکمیت بازار- رقابت کاملی
۴. اصالت فرد-عدم دخالت دولت در اقتصاد - توجه به استعداد وقابلیت انسان
۲۲- کدام یک از بنیادگذاران مکتب سوسیالیسم ایده آلیست می باشند؟ ۱. سن سیمون- شارل فوریه-رابرت آون ۲. مارکس-سن سیمون- شارل فوریه
۲. ریکاردو استوارت میل -سن سیمون ۲. سن سیمون- شارل فوریه - فردریک لیست
۲۳- کتاب اصول جدید علم اقتصاد نوشته چه کسی است؟
r ۴. فردریک لیست
۱. مالتوس ٠٢ سيسموندى داستان دسیمونی
۲۴- کدام صاحب نظر طبقه کارگر را محکومان نظام تولید کارخانه میدانست و کارگر مالکین را درگیر مبارزه طبقاتی می دید؟
۱. فردریک لیست ۲. ریکاردو ۰۲ سیسموندى ۴. سن سیمون ۲۵- مکتب تاریخی علم اقتصاد حدفاصل کدام یک از دومکتب ذیل بوده است؟ ۱. سوسیالیسم ولیبرالیسم کلاسیک ٠٢ کلاسیک وکینزین ۰۳ فیزیوکرات و مرکانتیلیسم ۰۴) کلاسیک و نئوکلاسیک .Y.Y. (Y, \, \f نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۲۶- این جمله از کیست؟ یک اشتباه کلاسیکها این است که فردرا هدف اصلی می دانند و به امور اخلاقی و اجتماعی توجه ندارند.
۱. برونوهیلدبراند ۲. با کوتین ٠٢ پرودون ٠٢ ويلهلم روشر
۲۷- کدام یک از صاحب نظران روانشناسی را کلید همه علوم معنوی و انسانی می دانست؟
۱. هیلدبراند ۲. اشمولر ۳. کارل کنیسی ٠٢ ويلهلم روشر ۲۸- مبنای فلسفی نظریه اقتصادی مارکسی ....... میباشد که مربوط به تضاد بین آرا و عقاید است. ۱. فلسفه هگلی ۲. ماده ۳. تولید " جبر تاريخ
۲۹- از نظر مارکسی چهار نظام اقتصادی یا شیوه تولید جداگانه ای که تمدن اروپا پشت سر گذاشته است کدام است؟
۱. اشتراکی، برده داری، فئودالی، سوسیالیسم آ، اشتراکی، برده داری، فئودالی، سرمایه داری ۳. اشتراکی، سرمایهداری، فئودالی، سوسیالیسم ۲. اشتراکی، سوسیالیسم، فئودالی، سرمایه داری
۳۰- کدام یک از طرفداران مکتب سوسیالیسم را می توان مدافع تئوری تقویت دولت دانست؟
۱. کارل مارکسی ۲. ژوزف استالین
۳. ولادیمیر لنین ۴. فردریک انگ ۳۱- در تکامل اندیشه نئو کلاسیک ..... نقش پیشتازی داشته اند.
۱. مارشال ، اجورث، ویکستید، ۲. اسمیت-ویزر، بوم باور ک
۰۲زان باتیست سی - ویکسل ۴۔ میردال- ویکسل -پارتو
۳۲- مارژینالیستها به طور معمول تجزیه و تحلیل خود را بر اساس فروضی چه بازاری قرار داده اند؟ ۱. رقابت کاملی ۲. انحصار کاملی
۳. رقابت انحصاری ۴. انحصار چندجانبه
۳۳- کتابهای رفرم پولی و اثار اقتصادی سیاست چرچیل نوشته کیست؟
۱. مارشال ۲. کینز ۳. هارود ۴. والراسی ۳۴- کینزینها معتقدند برای مهار تورم باید از سیاست ............. استفاده کرد.
۱. مالی انبساطی ۲. مالی انقباضی
٠٢ پولی انبساطی ۴۔ پولی انقباضی
Y.Y. (Y, \, \f.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :