نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ - ۰علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵ ۱- درآمدهای دولت در حسابهای بودجه دولت به چه صورت عنوان می شوند؟ ۱. مالیاتها، قرضه، سایر در آمدها ۲. مالیاتها، درآمدهای نفتی، سایر درآمدها ۰۳ درآمدهای نفتی، عوارضی، قرضه ۴. درآمدهای نفتی و سایر درآمدها ۲- کدام مورد از عمده نقاط ضعف ساختار مالی دولت محسوب می شود؟ ۱. عدم کنترل درآمدها بوسیله دولت ۲. شوکهای نفتی سالهای متفاوت ۰۳ وابستگی در آمدهای دولت به درآمد نفتی ۴. عدم توازن درآمدها و هزینه های دولت ۳- پاداشی که دولت مازاد بر مبلغ قرضی داده شده به خریداران اوراق قرضه می دهد، بابت چیست؟ ۱. چشم پوشی دارندگان این اوراق از سرمایه گذاریهای دیگر ۲. سود علی الحساب خرید این اوراق t
*. باز پرداخت بدهی دولت 5 خریداران این اوراق ۰ سود انتظاری خریداران این اوراق
۴- در چه صورت ممکن است نسل آینده نگران بازپرداخت دیون دولت باشد؟ ۱. دولت درآمد حاصل از قرضه را با کالاهای سرمایه ای خریداری کند. ۲. سرمایه گذاری مناسبی با این قرضه به انجام برساند. ۲. دولت قرضی امروز را صرف هزینه های مصرفی بکند. ۴. دولت در هر صورت موظف به باز پرداخت این دیون است.
۵- براساس دیدگاه جدید از اثرات قرضه دولت: ۱. افزایش در قرضه دولت باعث افزایش مالیات در آینده می شود. ۲. مردم در پرداخت مالیات آینده دچار مشکل نمی شوند. ۳. کاهش پس انداز مردم خنثی می شود. ۴. نرخ بهره بازار به دنبال اثرات جبرانی، تغییری نخواهد کرد.
۶- چه رابطه ای بین عرضه پول و تورم وجود دارد؟ ۱. مستقیم ۲. معکوس
۳. مستقل از هم هستند ۲. با توجه به شرایط فرق می کند
۷- اولین نظریه منسجم از وقوع مالیاتی، متاثر از کدام نظریه است؟
۱. نظریه مالیاتی توماس مان ۲. نظریه ایجاد در آمد فیزیو کراتها
۳. نظریه ثروت ملل آدام اسمیت ۴. نظریه مطلوبیت نهایی گراها
صفحه ۱ از ۷
い・い・ハ・い・Y%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ - ۰علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۸- اگر مصرف کنندگان هزینه های دولت را در انجام هزینه های مصرفی خود در نظر نگیرند، مصرف؛ ۱. تابعی از مالیات نخواهد بود ۰۲ تابعی از درآمد قابل تصرف خواهد بود
۳. تابعی از هزینه های سرمایه گذاری خواهد بود ۲. تنها شامل مصرف مستقل خواهد بود
۹- در شرایط بودجه متعادل: ۱. تغییر در هزینه های مصرفی دولت و سرمایه گذاری با ضرایب K در درآمد ملی اثر می گذارد. ۲. تغییر در هزینه های مصرفی دولت هیچ تاثیری در درآمد ملی ندارد. ۳. تغییر در هزینه های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در درآمد ملی ندارد. ۴. تغییر در هزینه های مصرفی دولت و سرمایه گذاری هیچ تاثیری در درآمد ملی ندارد. ۱۰- در شرایط بودجه متعادل، هزینه دولت برای گروهی تبدیل به درآمد انتقالی می شود که: ۱. معاف از پرداخت هستند. آن شامل پرداخت مالیات هستند. ۳. میل نهایی به مصرف کمتری نسبت به پرداخت کنندگان همان مقدار مالیات دارند. ۴. میل نهایی به مصرف بیشتری نسبت به پرداخت کنندگان همان مقدار مالیات دارند. ۱۱- اگر نرخ رشد خالص سالیانه ۳ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد باشد، نرخ رشد در آمد ملی باید چقدر باشد؟
۱. ۶ درصد ۱۰۲ درصد ۳. ۵/۱ درصد ۴. ۰/۶ درصد
۱۲- معیار یا ارزشی که مالیات بر آن برقرار می شود چه نام دارد؟
۱. پایه مالیاتی ۲. نرخ مالیاتی ۳. درآمد مالیاتی ۴. گستره ی مالیاتی ۱۳- انواع نرخ مالیاتی کدامند؟ ۱. تصاعدی، تنازلی، ثابت ۲. تصاعدی، تنازلی، متناسب
۳. نسبی، افزایشی، کاهشی ۰۴ ثابت، تصاعدی، کاهشی
۱۴- با فرضی در آمد مالیاتی حاصل از برقراری مالیات برابر ۳۰۰۰ ریال و درآمد کل شخصی برابر ۶۰۰۰ ریال باشد نرخ متوسط مالیاتی را محاسبه کنید.
۱. ۱۰ درصد ۲. ۵۰ درصد ۳. ۲۰ درصد ۱۵۰۴ درصد
Y 1് 4ജി.ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・Y%管***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ - ۰علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵ ۱۵- در کدام مورد نرخ مالیات تنازلی تجربه می شود؟
۱. مالیات بر ارزش افزوده ۲. مالیات بر هزینه
۳. مالیات بر ثروت ۴. مالیات بر سود شرکتها ۱۶- اصل فایده و اصلی توانایی پرداخت در بر گیرنده ی:
۱. شناخت پایه مالیاتی هستند ۲. تعیین نرخ مالیاتی هستند
۳. مسائل توزیع درآمد هستند ۴. موضوع کارایی هستند ۱۷- بر اساس قاعده ی" برابری ایثار" جان استوارت میل کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
۱. از دست رفتن رفاه مترادف با از دست رفتن درآمد است
۲. افراد ترجیحات غیر یکسان دارند
۳. مطلوبیت درآمد بر حسب شاخصی کاردینال قابل اندازه گیری است
۰۴ مطلوبیت درآمد همه مردم مشابه نیست ۱۸- از نظر"دیو" و " فریدلندر" چه مالیاتهایی مستقیم خوانده می شوند؟
۱. مالیاتهایی که بر کالاها و خدمات برقرار می شوند
۲. مالیاتهایی که بر افراد، خانوار و بنگاه برقرار می شوند
۳. مالیاتهایی که از افرادی به افراد دیگر منتقل می شوند
۴. مالیاتهایی که در آمد حقیقی پرداخت کننده را کاهش می دهند ۱۹- هزینه ی جمع آوری مالیات بر درآمد نسبت به هزینه ی جمع آوری مالیات بر ثروت:
۱. کمتر است ۲. بیشتر است ۰۳ برابر است ۰۴ پیچیده تر است ۲۰- کدام مورد هزینه های اداری و اجرایی مالیات را متاثر می کند؟
۱. تعیین قوانین و قواعد مالیاتی ャ گی مالیاتها
۳. تعیین نظام و ساختار مالیاتی غیرمستقیم ۴. مطالعه راههای جمع آوری مالیات ۲۱- در یک بازار رقابتی پس از برقرای مالیات بر واحد، مجموعا رفاه در بازار کالا:
۱. کاهش خواهد یافت ۲. افزایش خواهد یافت
۳. تغییری نخواهد کرد آ، برای عرضه کننده و مصرف کننده یکسان خواهد بود
い・い・ハ・Y・Y%管 صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ - ۰علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۲۲- تفاوت در توزیع مالیات و اضافه بار مالیاتی بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان ناشی از چیست؟
۱. اختلاف نسبی در کشش منحنیهای عرضه و تقاضا ۲. اثرات توزیعی مالیاتها ۳. مقدار مالیاتی که از بازار به دولت منتقل می شود ۲. اثرات تخصیص مالیات
۲۳- چه زمانی اثر تخصیص مالیات صفر است؟
۱. منحنی عرضه کاملا با کششی باشد ۲. منحنی عرضه کاملا بی کششی باشد ۳. منحنی تقاضا کاملا با کششی است ۴. منحنی تقاضا کاملا بی کششی باشد
۲۴- در کدام حالت کلی مالیات و اضافه بار بر عهده ی عرضه کنندگان است؟
۳. منحنی تقاضا کاملا کشش پذیر باشد ۲. شیب منحنی عرضه و تقاضا یکسان باشد
۲۵- هر چه کشش منحنی تقاضا نسبت به منحنی عرضه کمتر باشد؛
۱. سهم مالیات تقاضا کننده بیشتر است ۲. سهم مالیات عرضه کننده بیشتر است ۳. سهم مالیات هر دو یکسان است ۲. سهم مالیاتی با کشش ها مرتبط نیست
۲۶- با توجه به روابط زیر اگر منحنی عرضه موازی محور افقی باشد، در این صورت با اعمال سوبسید بر واحد به مقدار S : S = C+ do D = a + b Q ۱. قیمت برای متقاضیان از تعادل عرضه و تقاضا محاسبه می شود آن قیمت برای مصرف کنندگان دقیقا برابر با سوبسید بر واحد افزایش می یابد.
۳. تغییرات قیمت برابر ( S -) است چون ه = d ۰ می باشد
۴. تغییرات قیمت برابر ( S -) است چون ه = C می باشد
۲۷- انحصارگر بر خلاف بازار رقابتی :
۱. تمامی بار مالیاتی را به مصرف کننده منتقل می کند ۲. امکان انتقالی کلیه مالیات به مصرف کننده را ندارد ۳. سهم مالیات مصرف کننده را خود تعیین می کند ۴ بار مالیاتی قابل توجهی ندارد
い・い・ハ・Y・Y%管 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :