نمونه سوال درس مبانی فقهی اقتصاد اسلام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی فقهی اقتصاد اسلام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۱- در ارتباط با قرارداد مساقات گزینه نادرست را انتخاب کنید.
۱. عقد مساقات با ایجاب و قبول طرفین منعقد می شود
۲. عقد مساقات ، لازم است و با فوت یکی از طرفین فسخ نمی شود
*. عقد مساقات پیش از پیدایش میوه بر درختان صحیح است
۲. عقد مساقات پس از پیدایش میوه بر درختان صحیح است ۲- در اثر عقد کدام قرار داد رابطه حقوقی بین بدهکار و بستانکار از بین می رود
ا. عقد بيع ۲. عقد ضمان ۳. عقد مضاربه ۲. عقد رهن ۳- در مورد قرارداد ضمان گزینه ناصحیح را انتخاب کنید
۱. تعهد دهنده را ضامن گویند. ۲. طلبکار را مضمون له گویند
۳. بدهکار که قرضی او ضمانت می شود را مضمون له گویند ۰۴ مالی که مورد ضمانت قرار می گیرد را مضمون به گویند ۴- در مورد شرکت گزینه نادرست را انتخاب کنید
۱. سرمایه شرکت باید بین کلیه شرکا به صورت مشاع تحت تملک قرار گیرد ۲. سود حاصله در موعد مقرر بین اعضای شرکت به نسبت سرمایه آنها تقسیم می شود ۲. سرمایه شرکت باید بین کلیه شرکا به نسبت سهمشان تحت تملک قرار گیرد
۲. عقد شرکت از عقود جایز است
۵- اگر دو نفر یا بیشتر به طور مشترک کاری را به عنوان اجاره انجام دادند یا مباحی را مشترکاً حیازات کردند ۱. این کار، شرکت ابدان محسوب نمی شود و قرارداد آنها صحیح است ۲. این کار، شرکت ابدان محسوب می شود و قرارداد آنها صحیح است ۳. این کار، شرکت ابدان محسوب نمی شود و قرارداد آنها صحیح نیست
۴. این کار، شرکت ابدان محسوب می شود و قرارداد آنها صحیح نیست
۶- در مورد مضاربه گزینه نادرست را انتخاب کنید: ۱. عامل به دلیل امانتدار بودن حق دارد سرمایه مضاربه را با مالی دیگری مخلوط کند ۲. اگر عیبی عارضی سرمایه گردید یا سرمایه از بین رفت عامل مضاربه ضامن نیست ۳. اگر عامل خود موجب تلف شدن کالا شده باشد، ضامن خواهد بود
۴. عامل نمی تواند بدون اجازه مالک سرمایه، دیگری را برای کار تجارت وکیل قرار دهد
い・い・ハ・Y・YPY
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۷- در مورد مضاربه گزینه نادرست را انتخاب کنید ۱. در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راههای تأمین سرمایه بازرگانی به شمار می آید ۲. اگر عقد صحیح باشد و سودی به دست نیاید در این صورت عاملی مضاربه، امانتدار است. ۳. هرگاه عقد مضاربه فاسد و نادرست باشد در این صورت عاملی، اجیر است و حق گرفتن مزد همانند (اجرهٔ المثل) را دارد. ۴. اگر عامل از حدود اختیارات خود تجاوز کند و به سرمایه تعدی نماید مسئول نیست.
۸- در مورد قرار داد جعاله گزینه صحیح را انتخاب کنید: ۱. متعهد شدن شخصی (حقیقی و حقوقی) به فروش کالایی معلوم در برابر انجام مبلغی معین ۲. در جعاله خاصی کارفرما یا جاعلی با طرف مشخصی سرو کار ندارد ۳. طرفین لازم است برای همیشه پایبند به قرارداد خود باشند. ۴. حق انصراف از طرف عامل در صورتی است که ضرری متوجه کارفرما (جاعل و صاحب کار) نگردد
۹- بر اساس روایات موجود در اسلام چه کسی ملعون خوانده شده است؟ ۱. کسی که در معامله غش می کند ۲. کسی که در توزیع کالا تقلب می کند ۳. کسی که کالای مسلمین را احتکار می کند ۴. کسی که در تولید کالا تقلب می کند
۱۰- در اسلام واسطه گری:
۱. توصیه شده است ۲. نهی شده است ۳. حرام است ۴. مشروعیت دارد
۱۱- در کدام نوع معامله بها و پول به طور نقد پرداخت می گردد ولی کالا دارای مدت است؟
۱. سلف ۲. کالی به کالی ۳. نقد آء نسيه
۱۲- بر اساس کدام خیار، پس از سه روز، معامله از طرف فروشنده لازم الاجرا نبوده و می تواند اقدام به فسخ نماید؟
) ... خیار عیب ャ。 خیار مجلس .Y . خیار شرط f خیار تاخیر
۱۳- بر اساس کدام شرط اگر کالایی فاقد خصوصیات مورد تعهد بود، مشتری حق فسخ معامله را داراست؟ ۱. شرط فعلی ۲. شرط صفت ۳. شرط نتیجه ۴. شرط غایت ۱۴- آیه تجاره عن تراضی اشاره به کدام خصوصیات لازم در طرفین قرارداد دارد؟ ۱. صحت ۰۲راضی بودن طرفین .Y . رشد f اختیار
い・い・ハ・Y・YPY صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴ ۱۵- التزامی است یک طرفه که نیازی به توافق و اراده دیگری ندارد ۱. عقد ۲. ایقاع ۳. ابراه ۴. ذمه
۱۶- در ارتباط با حد نصاب زکات گزینه نادرست را انتخاب نمائید. ۱. شتر ۱۲ نصاب دارد، نصاب اول آن ۵ شتر است ۰۲گاو ۸ نصاب دارد و نصاب اول آن ۳۰ رأس است ۳. گوسفند ۵ نصاب دارد و نصاب اول آن ۴۰ رأس است
۴. زکات غلات چهار گانه، در صورتی واجب است که تولید کننده، از هر یک از آنها مقدار ۲۰۷۸۴۷ کیلوگرم برداشت نماید
W— به کدام یک از موارد زیر خمس تعلق نمی گیرد؟ ۱. پرورش گوسفند ۰۲زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۳. منافع کسب ۴. گنج
۱۸- در ارتباط با ارتداد گزینه نادرست را انتخاب کنید: ۱. مرتد فطری شخصی است که پدر و مادر او یا دست کم یکی از آنها هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده اند ۲. توبه مرتد فطری اگر مرد باشد به صورت ظاهری پذیرفته نیست و همسر وی باید بدون طلاق از او جدا شود. ۳. مرتد ملی شخصی است که پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او مسلمان نبوده اند. ۴. اموال مرتد ملی چه زن باشد و چه مرد به خاطر ارتداد به ورثه او منتقل میشود. ۱۹- پس از فوت آقای حسینی کل اموال منقول و غیر منقول او ارزشی معادل ۴۲۰ واحد پولی داشت. سهم همسر او که دارای دو فرزند است چقدر خواهد بود؟
Δ/ΔΥ. * ү. Y \ . A . Y \ Y . . )
۲۰- اگر کسی برای بیرون آوردن آب، زمین را حفر کند، تا آنگاه که به آب نرسیده: ۱. تحجیر صورت گرفته ۲. حیازات صورت گرفته ۳. احیاء صورت گرفته است ۴. تصرف صورت گرفته است.
۲۱- زمینی است که بالفعل قابل استفاده نیست و قبلا آباد نبوده یا سابقه آن از نظر آبادی و عدم آبادی مشخص نیست.
۱. موات بالاصاله ۲. موات ۳. موات بالعرضی ". بطون الاوديه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶
い・い・ハ・Y・YPY***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۲۲- اراضی و اموالی که مجاهدان اسلام در جنگی که بدون اجازه عامام واقع شده است به غنیمت گرفته باشند، تحت کدام مالکیت خواهد بود. ۱. مالکیت خصوصی ۲۔ مالکیت عمومی ۲. مالکيت عناوين عامه ۴. مالکیت امام ۲۳- مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود از چه نوع است؟ ۱. مالکیت دولت اسلامی ۲. مالکیت عمومی
۲. مالکيت عناوين عامه ۴. مالکیت امام ۲۴- حق تحجیر در زمره کدام دسته از حقوق قرار می گیرد؟
۱. حق اختصاصی ۲. حق اولویت ۳. حق مالکیت " : حق زراعت ۲۵- مالی است که در عرف، خود آن مد نظر باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد؟
۱. مالی غیر مادی آ ، مال مثلی ۳۔ مال قیمی ۴. اعیان ۲۶- کدام قاعده از دلایل فقاهتی قاعده لزوم است؟
۱. استصحاب ۲. اقرار ۳. اقدام ۴. استصلاح ۲۷- معامله با مالی دیگری را چه می نامیم؟
۱. بیع غصبی ۲. بیع فضولی " . بيع سلف ۴. بیع ضمانی
۲۸- شخصی کتاب دیگری را بر میدارد و میگذارد در کیف خود و در آن را قفل میکند و کلید را در جیب خود می گذارد. این عمل مصداق کدام قاعده است؟
۱. اتلاف ۲. ضمان ۳. اقدام آ. سوق ۲۹- بر اساس قاعده سوق خریدن گوشت و پوست حیوانات حلال گوشت از بازارهای کشور مالزی؟
۱. جایز است ۲. حرام است
۳. به نظر مرجع تقلید بستگی دارد ۴. مکروه است
۳۰- بر اساس کدام گزینه اگر شخصی برای بدست آوردن چیزی از مباحات منقول تلاش کند مالک آن می شود
۱. استیمان ャ。 استصلاح ۳. لاضرر .Y . حيازت
い・い・ハ・Y・YPY صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :