نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادریاضی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- توابع تقاضا و عرضه ی زیر را در نظر بگیرید. قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب از راست به چپ برابر است با: Q" = r–P", Q”=rP–
\. \ , A v Y S S Y Y , * ۸.۴ و ۵
S = - Vo + ο/ΡωΥι 3 ه۴ = / = / و تابع پس انداز به صورت G = G = Poo 3T = T = Po هنگامیکه –Y باشد، سطح تعادلی در آمد ملی چقدر است؟.
१ • • . f %・・ .Y √d . . Y Δ . . . )
۳- اگر سطح فعلی در آمد در شرایط تعادل ۵۰۰ واحد و میل نهایی به پس انداز ۵۰ درصد باشد و همچنین مالیات ها به درآمد بستگی نداشته باشد آنگاه سطح جدید درآمد ملی تعادلی در شرایطی که دولت، مخارج خود را ۱۰ واحد افزایش دهد برابر خواهد بود با:
A. Y. t OY . . Y. ΔΥ . . Υ ώώώ . )
۴- اگر در یک اقتصاد دو بخشی شامل بخش کشاورزی و صنعت، ارزش تولیدات بخش کشاورزی ۱۰۰۰ ریال باشد که ۳۰ درصد آن را به بخش خود و ۳۰ درصد آن را به بخش صنعت می فروشد. همچنین بخش صنعت ۱۰۰۰ ریال تولید می کند که ۴۰ درصد آن را به بخش کشاورزی و ۶۰ درصد آن را به بخش خود می فروشد. چنانچه تقاضای نهایی بخش کشاورزی برابر با ۲۰۰ و تقاضای نهایی بخش صنعت برابر با ۳۵۰ ریال باشد. میزان تولید بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب از راست به چپ
برابر است با: ۱. ۱۲.۹/۶۵ و ۰/۵۶ ۳۲۱ ۲. ۱۱۵۶/۲۵ و ۲۰۳۱/۲۵ YYA3 , AAA/Y - Y ۴. ۳۴۷۶/۳۲ و ۹۳۴/۸
۵- در سوال فوق (سوال ۴)، مقدار عرضه بخش کشاورزی به بخش صنعت چقدر است؟ * \ . It t Aasy . Y. \ Y. 1) . Y የfz1ላ .۶- در مساله زیر چنانچه هدف، حداقل کردن تابع با ۶۰ -- ) (ها = Z با توجه به قید های زیر باشد، مقدار y و y که
دستیابی به این هدف را ممکن می سازد به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟ l yı, y = 0 y, + y, < سو ry + y > r
је &, , V ώ ۴. ۳ و . – 3 |c
μ' . Υ ۸ ۱. ۰ و Е
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΔΑ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
۷- با توجه به جواب های بهینه در سوال فوق، حداقل مقدار 22 چقدر است؟ Y人・. f ャャ・.Y \入··Y Y%・.い
۸- تابع تقاضا برای محصول بنگاهی به صورت P = 30–2O مفروض است در آمد نهایی این بنگاه، وقتی او ۴ واحد محصول
Yt t * . . Y. YY Y \ { . )
A— تابع هزینه کل بنگاهی به صورت 0+ 550-240+31=TC است. این تابع به ازای چه سطحی از محصول، دارای حداقل نسبی است؟ Q = 7 . . Q = 5 v Q = 8 Y Q = 3 .)
۱۰- تابع تقاضا و تابع هزینه متوسط یک بنگاه به صورت زیر مفروض است، سطحی از تولید را تعیین کنید که در آمد کل بنگاه حداکثر شود. 22–0.50—P = 0
1 90 AC = '-O° –8.5O+50+ ^' so Q Q
) . SY . Y. YY Y *Q ז. ץץ
۱۱- در سوال فوق (۱۰)، به ازای چه سطحی از محصول، سود بنگاه حداکثر می شود؟
\t t * .x. ャ.Y \ . )
۱۲- اگر تابع تولید کل بنگاهی بصورت O = L + L2-L باشد مرحله دوم تولید، در چه سطحی از بکارگیری نیروی کار شروع می شود؟
. Y. ... )
: . Y. ;
1. 1. 2 3
1 - —Wy تابع هزینه کل بنگاهی بصورت TC = 100+) -> -E 6y است. به ازای چه مقداری از تولید، هزینه نهایی با هزینه
متوسط برابر است؟
11 . Y. 9 . Y. 15 。ャ 13 ... )
2 2 4 ۱۴- پاسخ انتگرال 12x (x+2) .dx در دامنه تغییرات (۲ و ۰) کدام است؟
\ \ \ . * Vð . V' ץ. ץץ \ १Y . γ«Υ «/Υ «Υ ΥΔΑ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
1 -Wώ [2xe dx پاسخ انتگرال معین روبرو چیست؟ 0
ャ. f 人.Y \ 2 \ ץ. "ץ . )
- -- - 3 . - - - - . . —Wo نرخ سرمایه گذاری خالص به صورت آ) ()4 = (t)1 و موجودی اولیه سرمایه در زمان 0 =t برابر ۱۵۰ است. تابع سرمایه
K با توجه به مسیر زمانی (t) کرکدام است؟
7 7 . Y. 3 v 3 ... ) 140 t + 80 to +150 80 t 4 140 t + + 150
۱۷- تابع تقاضایی به صورت P = 42-5 Q - Q را در نظر بگیرید. با فرض اینکه قیمت تعادلی برابر با ۶ باشد، مازاد مصرف کننده برابر با کدام یک از گزینه های زیر است؟ Y|AY Y Ysty v め/>Y .Y \/१ \ . \ ۱۸- تابع عرضه (3 + P = (Q مفروض است. چنانچه قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب برابر با ۸۱ و ۶ باشد، مازاد تولید کننده چقدر است؟ ** . * དeདཔ. ད་ /\१ . Y YAY 。い "-- اگر تابع تقاضا برای یک انحصارگر بصورت اO - ع۷ = P و تابع هزینه نهایی بنگاه بصورت MC= 4+3O باشد، مازاد مصرف کننده در شرایطی که حداکثر سود برای بنگاه بدست می آید چقدر است؟
\ \ \ . * \ Y. . ." \ Y,\ . Y \ ו. ().ץ"ז
2 — e. y ضریب جینی برای منحنی لورنزی با معادله y=x-01x چقدر است؟
/γώ . * \ . r . . Y. /Υ Δ. ۲۱- اگر تابع هزینه یک بنگاه بصورت MC = 4 + 60 + 30O بوده و همچنین مقدار هزینه ثابت نیز برابر با ۱۰۰ واحد باشد در اینصورت تابع هزینه کل این بنگاه به صورت کدام یک از گزینه های زیر است؟ 10Q° +3Q° +104 - V 6+ 60Q+ 100 . ) 30Q° +6Q° +4Q + 100 - * 10Q° +3Q° + 4Q + 100 -W
۲۲- تابع تولید 6LK+ 7K + شQ = L همگن از درجه چند است؟
۱. یک ۲. دو ۳. سه ۴. این تابع همگن نمی باشد. γ«Υ «/Υ «Υ ΥΔΑ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۶***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰ ۲۳- با توجه به سوالی ۲۲، بازده نسبت به مقیاسی ......... است. ۱. ثابت ۲. فزاینده ۳. کاهنده ۴. نامشخصی
۲۴- اگر تابع تقاضا برای گوشت گاو به صورت Q = 4850-5P + 1.5P + 0.1 Y باشد که در آن 200 = P قیمت گوشت گاو و 100 = P قیمت گوشت گوسفند و 10000 = Y درآمد مصرف کننده است. در اینصورت کشش در آمدی تقاضای گوشت
گاو برابر است با:
ャ. f .ץ. זן ·/入 Y Υ/Δ. Yo– با توجه به سوال قبل (سوال ۲۴)، کششی متقاطع تقاضای گوشت گاو چقدر است؟ ・/。ャ. f ץ. זןץ _\|Y Y – ‘sy . ) ۲۶- کدام یک از روابط زیر در مورد کششی های در آمدی تقاضای دو کالایا X و و X صحیح است (اel و e به ترتیب معرف
کشش در آمدی تقاضای دو کالای X و وX است و O و وO نیز به ترتیب سهمی از درآمد است که صرف هزینه روی دو کالای X و و X می گردد)
- - 2 - αι.en + αρ.e2 = 0 ." oеш — o, e2 = 0 \\ α.α.Σe =1 。ャ O, eu + 0.2.e3 = 1 . " — ii 2 سمة . 1 i=1
۲۷- اگر کشش نقطه ای تقاضا برای تمام مقادیر 0 (P برابر با ۱- باشد، تابع تقاضا کدام است؟ 1 to K . Y. р . Ү Q = KP .) P = — K. - - 2 Q Q P K ۲۸- اگر تابع تولید به صورت K۲۶شY = ۷/L باشد و تابع همگن از درجه ۴ باشد کششی تولید نسبت به سرمایه چقدر است؟ ./O . Y. ..] \ . Y. * Y Δ/Υ. \ ۲۹- اگر تابع مطلوبیت مصرف کننده ای به صورت :U = X; X که در آن X و وX نشان دهنده دو کالای مصرفی است. اگر درآمد مصرف کننده 100 = 1 واحد بوده و قیمت دو کالای X و و X به ترتیب برابر با 2 = P و 1 = P واحد باشد مقداری از ,э Х و X که مطلوبیت مصرف کننده را حداکثر می سازد به ترتیب از راست به چپ برابر است با:
v. , \,\ , ; *. , *. . Y f , r. Y ۵۰ ۱. ۲۵ و
۳۰- با توجه به سوال قبل (سوال ۲۹)، تابع در آمد - مصرف کدام است؟
X, =3.X. " X, = X, Y X, = 2.X, Y 1 - . . )
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΔΑ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :